ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 106/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 18 martie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Institutul Naţional de Administraţie coordonează centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Institutul Naţional de Administraţie este condus de un consiliu ştiinţific format din câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia Secretarilor Generali de Judeţe din România şi câte 2 reprezentanţi ai Institutului Naţional de Administraţie, respectiv ai centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală. (2) Ministerele prevăzute la alin. (1) şi Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul instituţiei publice şi care au funcţia de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct, director general sau o funcţie echivalenta. Federaţia Autorităţilor Locale din România şi Asociaţia Secretarilor Generali de Judeţe din România sunt reprezentate de preşedinte sau un adjunct al acestuia. Reprezentanţii Institutului Naţional de Administraţie sunt directorul general şi directorul general adjunct. Centrele regionale sunt reprezentate de directorii acestora, desemnaţi anual, prin rotaţie, într-o ordine stabilită prin regulamentul de organizare a consiliului ştiinţific."3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Personalul Institutului Naţional de Administraţie se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului Institutului Naţional de Administraţie se face potrivit legislaţiei în vigoare."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Institutul Naţional de Administraţie organizează următoarele forme de pregătire profesională: a) programe de formare specializată în administraţia publică, de 2 ani, pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta, în vârsta, de regula, de până la 30 de ani inclusiv; b) programe de formare specializată în administraţia publică, de un an, pentru persoane cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta: funcţionari publici, persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane interesate; c) programe de specializare postuniversitară, cu durata minima de 180 de ore, pentru personalul din administraţia publică centrala şi locală, cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta; d) programe de perfecţionare de scurta durata, de până la 90 de zile, pentru personalul cu studii superioare şi medii din administraţia publică centrala şi locală, din cadrul unor asociaţii, fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane interesate; e) seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrala şi locală. (2) Programele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt organizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Institutul Naţional de Administraţie este acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ca Şcoala de Studii Academice Postuniversitare."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Admiterea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) se face prin concurs naţional organizat anual de Institutul Naţional de Administraţie. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Pe durata programelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) participanţii au statut de funcţionar public debutant sau definitiv, după caz. (3) Înscrierea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) se face la recomandarea autorităţii sau instituţiei publice din care provin persoanele respective."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Drepturile salariale ale participanţilor la programele de formare specializată în administraţia publică de 2 ani sunt asigurate de Institutul Naţional de Administraţie din sume alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat. Cuantumul acestora este cel prevăzut de lege pentru funcţionarul public debutant. (2) Drepturile salariale ale participanţilor la celelalte programe sunt asigurate de către instituţiile sau autorităţile publice din care provin."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului Naţional de Administraţie se asigura din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii provin din: a) tarife de participare la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) şi e); b) donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate; c) fonduri externe nerambursabile; d) alte surse. (3) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de Institutul Naţional de Administraţie se aproba de consiliul ştiinţific al acestuia. (4) Tarifele de participare la programele organizate de Institutul Naţional de Administraţie se suporta de către autorităţile sau instituţiile publice trimitatoare, de către alte persoane juridice din care provin participanţii, respectiv de persoanele fizice interesate. (5) Finanţarea programului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) se suporta de la bugetul de stat."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală, denumite în continuare centre regionale, sunt instituţii publice cu personalitate juridică, autonome, în coordonarea Institutului Naţional de Administraţie. (2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) au sediile în municipiile Bucureşti, Craiova, Calarasi, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta şi Timişoara."9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Personalul centrelor regionale se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului centrelor regionale se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu ştiinţific format din: preşedinţii consiliilor judeţelor arondate, primarul municipiului pe raza căruia îşi are sediul centrul regional, respectiv primari ai sectoarelor nominalizaţi de prefectul municipiului Bucureşti, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi un reprezentant al Institutului Naţional de Administraţie. (2) Componenta nominală a consiliului ştiinţific se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, după alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene. (3) Mandatul consiliului ştiinţific al centrelor regionale este de 4 ani, corespunzător mandatului aleşilor locali. (4) Preşedintele consiliului ştiinţific este ales anual, prin rotaţie, dintre preşedinţii consiliilor judeţene. Preşedintele consiliului ştiinţific al centrului regional Bucureşti poate fi ales şi dintre primării sectoarelor reprezentate. Alegerea se face în prima şedinţa, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (5) Membrii consiliului ştiinţific pot participa la şedinţele acestuia şi prin reprezentare, la nivel de vicepreşedinţi, respectiv viceprimari, numai în situaţii bine motivate şi pe bază de împuternicire scrisă."11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurata de un director, numit de directorul general al Institutului Naţional de Administraţie, la propunerea consiliului ştiinţific al centrului regional, facuta în urma unui concurs organizat în condiţiile legii."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Centrele regionale organizează programe de perfecţionare, de până la 90 de zile, pentru: a) alesii locali; b) funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene şi al prefecturilor; c) personalul din serviciile publice comunitare şi din alte servicii publice locale; d) funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale; e) personalul din cadrul unor asociaţii, fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane fizice ori juridice interesate. (2) Centrele regionale pot organiza programe de specializare postuniversitară cu durata de minimum 180 de ore pentru personalul din administraţia publică locală, cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta. (3) Centrele regionale pot organiza seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică locală."13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru organizarea programelor prevăzute la art. 14 alin. (2) centrele regionale trebuie să se asocieze cu instituţii de învăţământ superior din ţara, acreditate, precum şi cu instituţii similare din străinătate."14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Finanţarea centrelor regionale se asigura din venituri proprii provenite din tarife de participare la programe, sponsorizări, donaţii ale unor persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, din programe cu finanţare interna şi internationala. (2) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală se aproba de către consiliul de administraţie al fiecărui centru. (3) Tarifele de participare la programele organizate de centrele regionale se suporta de autorităţile sau instituţiile publice trimitatoare, de către alte persoane juridice din care provin participanţii, respectiv de persoanele fizice interesate."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Pe perioada în care urmează programele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 14 alin. (2) participanţii beneficiază de toate drepturile, inclusiv cele salariale, prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Perioada participării la programele de specializare şi perfecţionare constituie vechime în munca, în funcţia publică sau, după caz, în funcţii de specialitate. (3) În cazul în care programele sunt organizate în alta localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică trimitatoare, participanţii la programe beneficiază de drepturile de delegare, în condiţiile legii."16. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Diplomele şi certificatele de absolvire"17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată în administraţia publică, de 2 ani şi de 1 an, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, se face prin diplome eliberate de către acesta. (2) Absolvenţii programelor de formare specializată în administraţia publică prevăzute la alin. (1) pot obţine şi diploma de master, dacă susţin şi o lucrare de dizertaţie. (3) Atestarea absolvirii programelor de specializare postuniversitară organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau centrele regionale se face prin diplome de studii postuniversitare de specializare, eliberate de Institutul Naţional de Administraţie, respectiv de instituţiile de învăţământ superior asociate, potrivit art. 15 alin. (2). (4) Atestarea absolvirii programelor de perfecţionare în administraţia publică se face prin certificate eliberate de Institutul Naţional de Administraţie sau de centrele regionale, după caz. (5) Modelul diplomelor de absolvire este stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (6) Modelul certificatelor de absolvire se aproba de consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Administraţie."18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Diplomele şi certificatele de absolvire ale programelor organizate de Institutul Naţional de Administraţie, respectiv de centrele regionale, vor fi luate în considerare la evaluarea performantelor profesionale şi promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual."19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Perioada în care o persoană a urmat şi a promovat programe de formare specializată în administraţia publică prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) este asimilată perioadei de stagiu. Persoanele respective vor fi numite funcţionari publici definitivi, în condiţiile legii."20. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Cheltuielile necesare demararii activităţii centrelor regionale Timişoara şi Constanta se suporta din bugetele consiliilor judeţene din judeţele arondate centrelor respective."21. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Stabilirea competentelor privind organizarea programelor de specializare postuniversitară şi de perfecţionare de către Institutul Naţional de Administraţie şi, respectiv, de centrele regionale se face prin ordin al directorului general al Institutului Naţional de Administraţie."22. În cuprinsul ordonanţei următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) cursuri, cu programe; b) unităţi, cu autorităţi sau instituţii publice; c) cursanţi, cu participanţi; d) taxe, cu tarife; e) Ministerul Administraţiei Publice, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor; f) consiliul de administraţie, cu consiliul ştiinţific.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 106/2002, împreună cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 74.------------