ORDONANTA nr. 80 din 28 august 2003privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii au dreptul la un concediu de odihnă plătit pentru fiecare an calendaristic. (2) Durata concediului de odihnă anual pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 25 de zile lucrătoare.  +  Articolul 2Concediul de odihnă cuvenit potrivit prezentei ordonanţe se poate efectua în maximum trei fracţiuni, din care una este de cel puţin 15 zile lucrătoare.  +  Articolul 3Planificarea concediului de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face de preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti şi de primarul unităţii administrativ-teritoriale, în luna decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu vicepreşedinţii, respectiv viceprimarii.  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) vor aduce la cunoştinţa consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliului local, în şedinţa premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a acestuia. (2) În aceeaşi şedinţa preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv primarul, va aduce la cunoştinţa consiliului, dacă este cazul, dispoziţia privitoare la desemnarea vicepreşedintelui consiliului judeţean, respectiv a viceprimarului, care îi va îndeplini atribuţiile pe durata concediului.  +  Articolul 5Preşedintele şi vicepreşedinţii aceluiaşi consiliu judeţean, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primarul şi viceprimarul, respectiv viceprimarii aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, nu pot efectua concediul de odihnă simultan.  +  Articolul 6În situaţia în care mandatul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) începe în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat în anul respectiv.  +  Articolul 7Pentru perioada concediului de odihnă, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce reprezintă media zilnica a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicata cu numărul de zile de concediu de odihnă. Media zilnica a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul se calculează prin împărţirea indemnizaţiei aferente lunii/lunilor în care este efectuat concediul la numărul de zile lucrătoare din luna/lunile respectiva/respective.  +  Articolul 8 (1) Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii efectuează concediul de odihnă în fiecare an. (2) În cazuri excepţionale, cu aprobarea consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot efectua concediul de odihnă şi în anul următor. (3) Concediul de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) poate fi întrerupt în mod excepţional dacă interesele colectivităţii locale impun prezenta acestora în unitatea administrativ-teritorială. În asemenea situaţii, inlocuitorul desemnat îl va înştiinţa de îndată pe preşedinte, pe primarul general, respectiv pe primar, iar concediul de odihnă al acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului de odihnă, acesta va fi reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cat a fost întrerupt.  +  Articolul 9În afară concediului de odihnă, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum şi alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare în materia pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 10Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază de concediu fără plata şi concediu pentru formare profesională, potrivit Codului muncii.  +  Articolul 11Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul, în afară concediului anual de odihnă, la zile de concediu plătit după cum urmează: a) pentru căsătoria celui în cauza - 5 zile; b) pentru naşterea sau căsătoria unui copil - câte 3 zile; c) în caz de deces al soţului/sotiei sau al unei rude de până la gradul II inclusiv - câte 3 zile.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentruadministraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 80.--------------