ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 22 august 2003pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din: a) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune; b) taxe pentru serviciul public de televiziune; c) penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate; d) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile; e) sume încasate din realizarea obiectului de activitate; f) donaţii şi sponsorizări; g) alte venituri. (2) Persoanele fizice cu domiciliul în România au obligaţia sa plătească o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxa pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu excepţia celor care declara pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio şi/sau receptoare TV şi a celor care, potrivit legii, beneficiază de scutire la plata acestor taxe. (3) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele şi subunitatile fără personalitate juridică ale acestora, precum şi reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine au obligaţia sa plătească o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxa pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii. (4) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare şi scutire de la plata acestora, penalităţile de întârziere, precum şi sancţiunile care se aplică în cazul completării în mod eronat a declaraţiei de exceptare de la plata taxelor de către deţinătorii de receptoare radio şi/sau receptoare TV care, potrivit legii, sunt plătitori ai taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi ai taxei pentru serviciul public de televiziune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (5) Procedura privind efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi penalitatilor de întârziere în cazul sustragerii de la plata taxelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) de către deţinătorii de receptoare radio şi/sau receptoare TV se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003.  +  Articolul IIILegea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuDirectorul generalal Societăţii Române de Radiodifuziune,Dragos SeuleanuDirectorul generalal Societăţii Române de Televiziune,Valentin NicolauBucureşti, 22 august 2003.Nr. 71.──────────────