HOTĂRÂRE nr. 925 din 14 august 2003privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 22 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, precum şi al art. 12 alin. (2) şi (3) şi al art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se reorganizează Consiliul Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice, denumit în continuare Consiliul guvernamental, organism consultativ fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Preşedintele Consiliului guvernamental este primul-ministru, iar coordonarea operativă a acestuia se asigura de către ministrul administraţiei şi internelor, care exercită funcţia de preşedinte executiv. (3) Ministrul administraţiei şi internelor este ajutat de un secretariat, condus de secretarul de stat pentru reforma administraţiei publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Secretariatul este format din Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Integrării Europene şi ai Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale. (4) Organizarea reuniunilor Consiliului guvernamental şi secretariatul tehnic al lucrărilor vor fi asigurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice.  +  Articolul 2Consiliul guvernamental are următoarele atribuţii principale: a) analizează strategiile sectoriale de reforma a administraţiei publice şi planurile de acţiune, întocmite în conformitate cu metodologia privind elaborarea programelor multianuale de modernizare; b) analizează raportul anual şi propunerile elaborate, pe baza programelor multianuale de modernizare, de către Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice, cu participarea directa a grupurilor de monitorizare a reformei administraţiei publice de la nivelul ministerelor şi judeţelor; c) asigura caracterul interministerial în elaborarea, integrarea, corelarea şi monitorizarea strategiilor şi politicilor privind reforma administraţiei publice; d) înaintează Guvernului propuneri privind actualizarea strategiei de accelerare a reformei în administraţia publică; e) înaintează Guvernului propuneri de acte normative care vizează introducerea unor noi instrumente, proceduri şi mecanisme privind reforma administraţiei publice; f) analizează rapoartele privind rezultatele şi stadiul implementarii proiectelor cu finanţare externa din domeniul reformei administraţiei publice.  +  Articolul 3 (1) Consiliul guvernamental se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a unuia dintre membri. (2) La şedinţele Consiliului guvernamental pot participa, de asemenea, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor ministere sau instituţii publice centrale, reprezentanţi ai societăţii civile, alţi reprezentanţi, în funcţie de problemele incluse pe ordinea de zi.  +  Articolul 4Consiliul guvernamental înaintează Guvernului rapoarte anuale privind stadiul realizării reformei în administraţia publică.  +  Articolul 5Consiliul guvernamental, prin secretariat, asigura o legătură permanenta cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru a le informa asupra actelor şi acţiunilor pe care le iniţiază în domeniul reformei administraţiei publice.  +  Articolul 6 (1) La nivelul fiecărui minister se reorganizează, prin ordin al ministrului, grupul de monitorizare a reformei administraţiei publice format din 5-9 membri. (2) Coordonarea grupului la nivelul ministerului este asigurata de secretarul general al ministerului, care este membru al grupului. (3) La nivelul fiecărui judeţ se reorganizează, prin ordin al prefectului, grupul judeţean de monitorizare a reformei administraţiei publice, format din 5-9 membri din cadrul prefecturii, consiliului judeţean şi serviciilor descentralizate ale ministerelor în teritoriu. (4) Coordonarea grupului la nivelul judeţului este asigurata de secretarul general al prefecturii şi secretarul general al consiliului judeţean, care sunt membri ai grupului. (5) Acţiunile grupurilor de monitorizare a reformei administraţiei publice, astfel reorganizate, sunt coordonate de Uniunea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (6) Grupurile ministeriale şi judeţene formează reţeaua naţionala pentru monitorizarea reformei administraţiei publice, denumita în continuare reţea naţionala de modernizatori. (7) Funcţionarea reţelei naţionale de modernizatori va fi reglementată printr-un ghid de proceduri de lucru specifice, care va fi elaborat de Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice şi care va fi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 951/2001 privind înfiinţarea Consiliului guvernamental pentru monitorizarea reformei administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2003.Nr. 925.  +  Anexa COMPONENTAConsiliului Guvernamental pentru MonitorizareaReformei Administraţiei Publice1. Primul-ministru - preşedinte;2. Ministrul administraţiei şi internelor - preşedinte executiv;3. Ministrul delegat pentru administraţia publică;4. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;5. Ministrul integrării europene;6. Ministrul finanţelor publice;7. Preşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale.-------