PROCEDURA din 11 august 2003de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 18 august 2003    1. Vectorul fiscal al plătitorilor de impozite şi taxe aflaţi în evidenta Ministerului Finanţelor Publice la data de 31 decembrie 2002 şi care nu s-au radiat până la data de 30 iunie 2003 se completează pe baza informaţiilor din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", completată şi depusa de către plătitorii de impozite şi taxe pentru luna decembrie 2002.Informaţiile preluate din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" sunt obligaţiile de declarare şi plata referitoare la impozitele care se regăsesc la cap. 4 "Date privind vectorul fiscal" din declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţia de menţiuni, respectiv:- impozit pe profit;- accize;- impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna;- impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;- impozit pe veniturile microintreprinderilor;- taxa pentru jocurile de noroc.2. Contribuabilii pentru care vectorul fiscal se completează potrivit pct. 1 se considera luati în evidenta cu obligaţiile de declarare şi plata astfel constituite începând cu data de 1 ianuarie 2003.Pentru plătitorii de taxa pe valoarea adăugată înregistraţi până la data de 31 decembrie 2002 şi care au rămas în evidenta plătitorilor de taxa pe valoarea adăugată până la data de 30 iunie 2003, informaţiile sunt preluate din evidenta Ministerului Finanţelor Publice existenta la data de 30 iunie 2003.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, notifica plătitorilor de impozite şi taxe datele privind vectorul fiscal al obligaţiilor de declarare şi plata astfel rezultat.4. Notificarea se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului de impozite şi taxe, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al plătitorului.Modelul şi conţinutul formularului de notificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedura.5. În cazul existenţei unor neconcordante între datele privind vectorul fiscal notificate şi situaţia reală, plătitorii de impozite şi taxe comunică modificările direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, prin depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data primirii notificării.6. În cazul nedepunerii declaraţiei de menţiuni prevăzute la pct. 5, datele înscrise în vectorul fiscal rămân definitive în ceea ce priveşte procedura completării iniţiale a vectorului fiscal.7. Modificările ulterioare intervenite în datele privind vectorul fiscal declarate de către plătitorii de impozite şi taxe se comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa ────────la procedura────────────────Nr. .........../.........DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICEA .....................................DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILIDIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI DIN JUDEŢUL ILFOVAdministraţia Finanţelor Publice a Sectorului ...........NOTIFICAREprivind obligaţiile de plată cuprinse în vectorul fiscal, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2003Denumirea/numele ...... şi prenumele ......, judeţul ....., localitatea ...., codul poştal ..., str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., telefon ..., fax ...., e-mail ....., codul de înregistrare fiscală .........Pentru completarea vectorului fiscal, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2003, va comunicăm ca sunteţi înregistrat în evidentele fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice pe baza informaţiilor din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", completată şi depusa pentru luna decembrie 2002, ca plătitor al următoarelor impozite şi taxe:- ...........................................................- ...........................................................- ...........................................................De asemenea, va informăm ca în evidenta Ministerului Finanţelor Publice sunteţi/nu sunteţi înregistrat ca plătitor de T.V.A.În cazul existenţei unei neconcordante între datele privind vectorul fiscal notificate şi situaţia reală, aveti obligaţia de a comunică modificările direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, prin depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data primirii notificării.În cazul nedepunerii declaraţiei de menţiuni în termenul prevăzut mai sus, datele înscrise în vectorul fiscal rămân definitive.Conducătorul unităţii fiscale,......................................(numele şi prenumele)......................................(semnatura şi ştampila unităţii)──────────────────