LEGE Nr. 132 din 22 decembrie 1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 23 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe emise în temeiul art. 1 lit. a), d) şi e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe : - Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 18 iulie 1994 privind măsuri de reglementare a unor probleme de ordin financiar în activitatea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, emisă în temeiul art. 1 lit. d) şi e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 22 iulie 1994 privind plata majorărilor de întârziere şi a unor sume restante datorate statului, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 august 1994, cu următoarele modificări şi completări: a) Articolul 2 alineatul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Pentru a beneficia de amînarea la plata, agenţii economici vor prezenta organelor fiscale teritoriale, până la 31 ianuarie 1995, situaţia majorărilor de întârziere datorate şi neplătite până la 31 iulie 1994 inclusiv." b) Articolul 2 se completează cu un nou alineat 3, care va avea următorul cuprins: "Majorările de întârziere aminate la plata potrivit prezentei ordonanţe se vor reflecta în contabilitatea agenţilor economici în conturi de ordine şi evidenta, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost reflectate în conturi bilantiere ale perioadelor anterioare anului 1994"; - Ordonanţa Guvernului nr. 46 din 12 august 1994 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de continuarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 19 august 1994 privind reglementarea rambursarii unor rate scadente ale datoriei publice interne, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 24 august 1994 privind asanarea situaţiei financiare la Regia Autonomă "Romcereal", ca urmare a majorării nivelului dobinzilor bancare şi al tarifelor de transport aferente livrărilor de grîu pentru panificatie, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, cu completarea articolului 2 cu un nou alineat 2, care va avea următorul cuprins: "Suma va fi pusă la dispoziţia beneficiarului, etapizat, numai pe măsura definitivării controalelor efectuate de Ministerul Finanţelor."; - Ordonanţa Guvernului nr. 67 din 24 august 1994 privind regularizarea exerciţiului financiar pentru anul 1993, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------