ORDONANTA nr. 46 din 10 iulie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează în mod direct şi unic gestionarea sistemului unitar de inseriere şi numerotare a formularelor tipizate cu regim special, inclusiv a formularelor pe suport electronic, gestionarea activităţii de producere şi distribuţie a biletelor de tombola, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel şi a cartoanelor pentru jocuri de tip bingo desfăşurate în sali de joc, prin reţele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului sau de activitate."2. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, Imprimeria Naţionala va achizitiona sistemul informatic e-tax, în condiţiile tehnice şi financiare stabilite prin raportul comisiei interministeriale, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 675/2003 privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătăţirii activităţii administraţiilor fiscale. (5) Sistemul informatic achiziţionat de către Imprimeria Naţionala potrivit alin. (4) va fi pus la dispoziţie Ministerului Finanţelor Publice contra cost, cheltuielile aferente acestei tranzacţii fiind suportate din bugetul propriu al acestei instituţii."3. La articolul 6 din anexa, după litera B.h) se introduc literele h^1) şi h^2) cu următorul cuprins:"h^1) gestionarea/dezvoltarea programelor informatice;h^2) gestionarea formularelor electronice de declarare şi plata a impozitelor, taxelor şi a celorlalte creanţe datorate bugetului de stat;"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 46.-----------