LEGE nr. 344 din 8 iulie 2003pentru înfiinţarea comunei Candesti, judeţul Botosani, prin reorganizarea comunei Mihaileni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Candesti, judeţul Botosani, având în componenta satele Candesti, Calinesti, Talpa şi Vitcani, prin reorganizarea comunei Mihaileni din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Candesti se stabileşte în satul Candesti.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihaileni, judeţul Botosani, are în componenta satele: Mihaileni, Parau Negru şi Rogojesti. (2) Reşedinţa comunei Mihaileni rămâne în satul Mihaileni.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Candesti, judeţul Botosani, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Candesti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Botosani şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Botosani şi Consiliul Local al Comunei Mihaileni, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Mihaileni între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Candesti se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judeţului Botosani. (3) Bugetul comunei Candesti pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Botosani. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Mihaileni şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Candesti.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Mihaileni, judeţul Botosani, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 344.----------