LEGE nr. 341 din 8 iulie 2003pentru înfiinţarea comunei Vulturesti, judeţul Arges, prin reorganizarea comunei Hartiesti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Vulturesti, judeţul Arges, având în componenta satele Vulturesti, Barzesti şi Huluba, prin reorganizarea comunei Hartiesti din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Vulturesti se stabileşte în satul Vulturesti.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Hartiesti, judeţul Arges, are în componenta satele Hartiesti, Dealu, Lucieni şi Lespezi. (2) Reşedinţa comunei Hartiesti rămâne în satul Hartiesti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Vulturesti, judeţul Arges, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vulturesti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Arges şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Arges şi Consiliul Local al Comunei Hartiesti, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Hartiesti între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Vulturesti se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar până la constituirea acestora, de persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1). Echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judeţului Arges. (3) Bugetul comunei Vulturesti pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Arges. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Hartiesti şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Vulturesti.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Hartiesti, judeţul Arges, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 341.------------