LEGE nr. 323 din 8 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări:1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte sa îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului ca este cunoscută în societate sub acest nume;"2. La articolul 6 alineatul (2), după litera d) se introduce o litera noua, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;"3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - În cazul admiterii unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă, persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un interes legitim recunoscut de lege poate solicita, pe cale judecătorească, în condiţiile Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, anularea dispoziţiei de schimbare a numelui. Acţiunea în justiţie poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care a luat cunoştinţa de schimbarea numelui şi numai dacă persoana care o depune face dovada ca, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opoziţia prevăzută la art. 11."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 323.------------