HOTĂRÂRE nr. 752 din 3 iulie 2003pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 9 iulie 2003    Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea şi atragerea investiţiilor străine directe, înfiinţată prin Legea nr. 390/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul maxim de posturi al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine este de 31, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 681/2002 pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Preşedintele Agenţiei Românepentru Investiţii Străine,Marian Florian SaniutaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 752.  +  Anexă    ─────    Numărul maxim de posturi = 31    (exclusiv demnitarii)                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ            a Agenţiei Române pentru Investiţii Străine                       ┌──────────────┐                       │ PREŞEDINTE │                       └──────┬───────┘                              │ ┌───────────────────┐                              │ │ Compartiment │                              ├───────────┤audit public intern│                              │ └───────────────────┘                              │                       ┌──────┴─────────┐                       │ Vicepreşedinte │                       └──────┬─────────┘                              │                       ┌──────┴─────────┐                       │Secretar general│                       └──────┬─────────┘                              │        ┌─────────────────────┼────────────────────────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌─────────────┴───────────┐ │ Compartiment │ │ Direcţia promovare │ │ Serviciul buget finanţe,│ │ juridic │ │şi asistenţa tehnica│ │ contabilitate, resurse │ └──────────────┘ │ investiţii străine │ │ umane şi administrativ │                    └────────────────────┘ └─────────────────────────┘──────────────────