HOTĂRÂRE nr. 734 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 26 şi art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Integrării Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigura fundamentarea şi coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, precum şi conducerea negocierilor de aderare. (2) Ministerul Integrării Europene este minister de sinteza, cu personalitate juridică. (3) Ministerul Integrării Europene are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, şi dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii sale şi în imobilul din Bd. Libertăţii nr. 12, etajele IV şi V, sectorul 5.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Integrării Europene exercita următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul integrării europene; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate; c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţionala, precum şi aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Integrării Europene are următoarele atribuţii principale : a) coordonează relaţiile ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale române cu instituţiile Uniunii Europene şi cu statele membre ale acesteia în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană; b) asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din dispoziţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord; c) conduce şi coordonează activitatea Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană, precum şi procesul negocierilor de aderare în ansamblul sau, prin corelarea acţiunilor sale specifice cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice; d) fundamentează şi coordonează procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, indeplinind următoarele atribuţii specifice:1. elaborează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, propuneri privind politica guvernamentală de integrare europeană a României;2. colaborează cu celelalte ministere în vederea elaborării programelor care vizează pregătirea pentru aderare şi urmăreşte transpunerea în practica a acestora;3. elaborează, avizează, prezintă şi susţine în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, Programul naţional de dezvoltare, Programul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală, precum şi alte programe;4. avizează tratatele, acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale, pe care le propun spre încheiere ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu Uniunea Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia acestora;5. avizează propunerile de strategii sectoriale de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;6. asigura preşedinţia şi secretariatul părţii române la lucrările Comitetului de asociere prevăzut de Acordul european;7. asigura preşedinţia şi secretariatul părţii române în subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european, colaborand cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale în pregătirea acestor subcomitete;8. coordonează elaborarea documentelor de raportare a realizarilor înregistrate în pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeană;9. elaborează şi/sau coordonează documentele supuse dezbaterii Comitetului interministerial pentru integrare europeană şi asigura monitorizarea îndeplinirii hotărârilor luate în acest cadru;10. asigura secretariatul Comitetului interministerial pentru integrare europeană; e) urmăreşte asigurarea compatibilitatii şi coerentei diferitelor programe şi acţiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare şi reforma cu obiectivele aderării la Uniunea Europeană; f) reprogramează, coordonează şi monitorizează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi îndeplineşte rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, asigurând:1. stabilirea, împreună cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, a prioritatilor dezvoltării, în concordanta cu programul de guvernare, pe baza cărora acestea vor elabora propunerile de proiecte de finanţare din fondurile de preaderare;2. programarea asistenţei financiare, împreună cu celelalte instituţii guvernamentale interesate, precum şi elaborarea de programe indicative cu donatorii, în concordanta cu Strategia Guvernului de reforma economică şi socială şi pe baza solicitărilor primite de la instituţiile şi organizaţiile beneficiare;3. colaborarea cu secretarii de stat pentru integrare europeană şi relaţii externe din ministere, care răspund de coordonarea elaborării proiectelor cu asistenţa financiară din partea Uniunii Europene în domeniul specific de activitate şi care participa la corelarea acestora cu priorităţile naţionale şi sectoriale;4. cooperarea cu instituţiile publice competente, cu organismele statelor donatoare, în vederea stabilirii eligibilităţii proiectelor pentru finanţare, în cadrul asistenţei financiare bilaterale;5. cooperarea în derularea proiectelor cu instituţiile beneficiare, în vederea evitării blocajelor, suprapunerilor, paralelismelor şi a asigurării convergentei cu strategia Guvernului;6. crearea şi exploatarea sistemului informatic de monitorizare şi evaluare a programelor de asistenţa financiară;7. organizarea Comitetului comun de monitorizare România - Uniunea Europeană a asistenţei, a subcomitetelor sectoriale şi asigurarea secretariatelor acestora;8. asigurarea coordonării procesului de evaluare iniţială, intermediara şi finala a programelor şi proiectelor PHARE;9. coordonarea procesului de monitorizare a participării României la initiativele şi programele comunitare; g) asigura managementul tehnic şi financiar pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene; h) asigura coordonarea, raportarea, monitorizarea şi evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală (SAPARD) şi îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management, asigurând:1. evaluarea Programului SAPARD;2. stabilirea, împreună cu instituţiile implicate, a indicatorilor de monitorizare şi configuraţia bazei de date specifice;3. constituirea, la nivel naţional, a sistemului de colectare şi de prelucrare a informaţiilor necesare procesului de monitorizare şi evaluare a Programului SAPARD;4. informarea Comitetului de monitorizare asupra progreselor implementarii măsurilor şi submasurilor din program;5. întocmirea de rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD;6. elaborarea, pe baza informaţiilor primite de la instituţiile implicate în Programul SAPARD, a rapoartelor anuale şi finale privind derularea acestuia;7. participarea la procesul de diseminare a informaţiilor şi de constientizare a opiniei publice cu privire la Programul SAPARD;8. îndeplinirea altor atribuţii, conform prevederilor Acordului multianual de finanţare în vederea implementarii Programului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală; i) organizează Comitetul de monitorizare a Programului SAPARD şi asigura secretariatul acestuia; j) coordonează şi monitorizează activitatea de dezvoltare regionala, scop în care:1. elaborează Planul naţional de dezvoltare, potrivit strategiilor şi planurilor regionale de dezvoltare şi strategiilor şi programelor sectoriale ale autorităţilor administraţiei publice centrale, fundamentand pe aceasta baza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare şi fondurile structurale şi de coeziune după aderare;2. urmăreşte realizarea obiectivelor de coeziune economică şi socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor şi a zonelor tarii, al intaririi capacităţii competitive a fiecărei regiuni;3. asigura coordonarea implementarii politicii naţionale de dezvoltare pe ansamblul tarii, pe regiuni şi zone;4. analizează şi propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala; elaborează programe de sprijin al regiunilor pentru a dobândi mijloacele necesare în vederea restructurării, modernizării şi dezvoltării acestora;5. elaborează priorităţile, criteriile şi procedurile necesare în vederea finanţării şi monitorizarii programelor şi proiectelor din domeniul sau de activitate;6. asigura managementul financiar şi tehnic al Fondului naţional pentru dezvoltare regionala şi al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice şi sociale, în conformitate cu Planul naţional de dezvoltare;7. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în realizarea obiectivelor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;8. reprezintă Guvernul în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale în domeniul sau de activitate, pentru elaborarea şi implementarea de politici de coeziune economică şi socială şi de programe privind dezvoltarea regionala;9. colaborează cu organizaţiile interne sau internaţionale care sprijină dezvoltarea regionala, cu camerele de comerţ şi industrie şi cu alţi reprezentanţi ai mediilor de afaceri, pentru elaborarea programelor din domeniul sau de activitate;10. asigura, la solicitarea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala sau din proprie iniţiativă, elaborarea de studii şi analize şi face recomandări privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul sau de activitate;11. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniul sau de activitate;12. auditeaza gestionarea fondurilor constituite în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, cu modificările ulterioare, potrivit atribuţiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regionala, precum şi în calitatea sa de agenţie de implementare a programului PHARE - Coeziune economică şi socială; avizează statutul de organizare şi funcţionare al agentiilor pentru dezvoltare regionala;13. asigura preşedinţia şi secretariatul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala; k) coordonează programarea şi asigura monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA), asigurând:1. coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor privind derularea Programului ISPA;2. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului ISPA şi asigurarea secretariatului acestuia;3. evaluarea şi avizarea strategiilor sectoriale pentru Programul ISPA;4. evaluarea, avizarea şi transmiterea la Comisia Europeană a aplicatiilor în vederea finanţării acestora prin Programul ISPA;5. monitorizarea implementarii proiectelor ISPA în conformitate cu prevederile memorandumurilor de finanţare;6. verificarea şi transmiterea rapoartelor de monitorizare la Comisia Europeană;7. îndeplinirea altor atribuţii conform prevederilor memorandumurilor de finanţare; l) urmăreşte, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reforma a instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene şi propune măsurile ce decurg din acestea pentru autorităţile române; m) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor de resort ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor candidate la aderare, în funcţie de calendarul şi de tematica stabilite de Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene; n) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitara. Iniţiatorii proiectelor de acte normative vor include, în mod obligatoriu, în cuprinsul documentelor de prezentare şi motivare a proiectelor menţiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare armonizate, dispoziţiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum şi indicarea măsurilor viitoare de implementare; o) coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerarii procesului de armonizare şi implementare; p) propune Guvernului, în vederea sustinerii în faţa Parlamentului, lista cuprinzând actele normative prioritare, însoţită de fundamentarea necesară, în vederea accelerarii procesului de aderare la Uniunea Europeană; r) iniţiază măsuri şi participa, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici, precum şi a agenţilor economici, în domeniul integrării europene; s) stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raporturi periodice privind reflectarea evoluţiei integrării europene, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului; s) asigura informarea, sub forma unor publicaţii periodice, asupra evoluţiei procesului naţional şi european de integrare şi urmăreşte promovarea valorilor şi a spiritului european în cadrul societăţii civile; t) organizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz, acţiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu efectele procesului de aderare; t) promovează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, strategia de informare, comunicare şi imagine în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele candidate la aderare privind evoluţia procesului de pregătire a României pentru aderare; u) asigura dialogul social pe problemele integrării europene cu organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, potrivit legii; v) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul sau de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 4În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează Corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directa a ministrului integrării europene, cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 5Ministerul Integrării Europene supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind negocierile cu Uniunea Europeană, stadiul pregătirii pentru aderare, modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile, evaluarea gradului de armonizare a legislaţiei române cu reglementările comunitare, precum şi măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 6 (1) Ministrul integrării europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, în justiţie, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. Ministrul integrării europene este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (2) Ministrul integrării europene este preşedintele părţii române la reuniunile Comitetului de asociere România-Uniunea Europeană, conducătorul delegaţiei României la Conferinţa de aderare la nivel interministerial, preşedintele Comitetului interministerial pentru integrare europeană şi preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala. (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul integrării europene emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al ministrului integrării europene. (2) Ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este şeful Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană. (3) Organizarea, atribuţiile şi componenta Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8Ministrul integrării europene şi ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt membri, potrivit legii, ai Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană.  +  Articolul 9 (1) Ministrul integrării europene şi ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt ajutaţi de trei secretari de stat, un negociator-şef adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de secretarul general adjunct, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul integrării europene. (3) Secretarul general al Ministerului Integrării Europene are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. Acesta poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul integrării europene. (4) Atribuţiile secretarului general adjunct şi ale compartimentelor din aparatul Ministerului Integrării Europene se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului integrării europene.  +  Articolul 10 (1) În structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene funcţionează direcţii generale şi direcţii; în cadrul direcţiilor, prin ordin al ministrului integrării europene, pot fi constituite servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa nr. 1 şi 1a). (3) Numărul maxim de posturi este de 277, exclusiv demnitarii, cabinetele ministrilor şi Corpul consilierilor de integrare. (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aproba prin ordin al ministrului integrării europene.  +  Articolul 11Ministerul Integrării Europene este încadrat cu funcţionari publici cu funcţii specifice ministerului, alţi funcţionari publici şi cu personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 12 (1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este organul operativ de lucru, care coordonează, analizează şi dezbate documentele elaborate de instituţiile cu responsabilităţi privind aderarea la Uniunea Europeană şi discuta orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregătire a aderării. (2) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere şi responsabilii din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu. (3) Comitetul interministerial pentru integrare europeană analizează şi rezolva punctual problemele apărute în derularea programelor de pregătire a aderării la Uniunea Europeană şi realizează planificarea curenta şi de perspectiva a acestor activităţi. (4) Comitetul interministerial pentru integrare europeană se întruneşte, de regula, lunar. (5) La lucrările Comitetului interministerial pentru integrare europeană, care se desfăşoară în plen şi în grupe de lucru, pot fi invitaţi miniştri, reprezentanţi ai partenerilor sociali, ai societăţii civile şi ai altor grupuri de interese.  +  Articolul 13 (1) În coordonarea activităţii diplomatice a Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe se consulta permanent cu Ministerul Integrării Europene. (2) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului integrării europene, dintre specialiştii săi, consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale acestuia privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare şi armonizarea legislaţiei române cu reglementările comunitare. (3) Personalul prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea comuna a ministrului afacerilor externe şi a ministrului integrării europene. Acesta este supus autorităţii şefului misiunii diplomatice, fiind investit atât cu atribuţii de consiliere a acestuia, cat şi cu atribuţii stabilite de Ministerul Integrării Europene. (4) Pe durata misiunii lor funcţionarii publici desemnaţi de Ministerul Integrării Europene să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană sunt detasati la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Integrării Europene poate desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe lângă ambasada României din ţara care deţine preşedinţia Uniunii Europene, pe durata acesteia, un reprezentant din rândul personalului sau pentru a informa sistematic, prin intermediul şefului misiunii diplomatice, asupra poziţiilor presedintiei Uniunii Europene. Pe durata misiunii sale reprezentantul Ministerului Integrării Europene este detaşat la Ministerul Afacerilor Externe. (2) În cadrul ambasadelor României din ţările membre şi din ţările candidate la Uniunea Europeană, Ministerul Integrării Europene va desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, câte un reprezentant al său, prin detaşare la Ministerul Afacerilor Externe, care va informa permanent despre evolutiile ce se înregistrează în aceste tari în domeniul integrării europene.  +  Articolul 15Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat, necesar desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(4) şi la art. 14, este de 5 posturi şi, respectiv, de 4 posturi.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Afacerilor Externe vor informa periodic ambasadele României din ţările membre şi din ţările candidate la Uniunea Europeană asupra stadiului pregătirilor în vederea aderării României la aceasta organizaţie. (2) Ambasadele prevăzute la alin. (1) vor informa Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Integrării Europene cu privire la activităţile şi initiativele privind integrarea europeană, întreprinse de ţările membre şi candidate.  +  Articolul 17Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 18Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 19 (1) În structura Ministerului Integrării Europene se organizează, la nivel de direcţii generale, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional şi, la nivel de serviciu, Unitatea de Coordonare pentru Fondul de Coeziune, prevăzute în anexele nr. 1 şi 1 a). (2) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional îndeplinesc atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale. (3) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar va deveni operationala începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 70 de posturi în anul 2005, din care 20 de posturi în anul 2004, iar Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional va deveni operationala începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 204 posturi în anul 2005, din care 142 de posturi în anul 2004. Unitatea de Coordonare pentru Fondul de Coeziune va funcţiona, începând cu anul 2005, cu un număr de 8 posturi. (4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigura prin suplimentarea acestuia, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale. (5) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică a Autorităţii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, a Autorităţii de Management pentru Programul Operational Regional şi a Unităţii de Coordonare pentru Fondul de Coeziune vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.  +  Articolul 20Personalul preluat de Ministerul Integrării Europene de la fostul Minister al Dezvoltării şi Prognozei ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea şi reorganizarea sau funcţionarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice se considera transferat şi i se va aplica nivelul de salarizare, după caz, al funcţiilor specifice Ministerului Integrării Europene sau cel avut la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei până la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind salarizarea personalului din instituţiile publice.  +  Articolul 21Ministerul Integrării Europene va prelua, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, imobilul din municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, et. IV şi V, sectorul 5, deţinut de fostul Minister al Dezvoltării şi Prognozei, împreună cu mobilierul, birotica şi tehnica de calcul din dotare.  +  Articolul 22Anexele nr. 1, 1a) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii,solidarităţii şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 734.  +  Anexa 1    Numar maxim de posturi: 277    (exclusiv demnitarii,    cabinetelor ministrilor şi    Corpul consilierilor de    integrare)                       MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE                                  ┌──────────┐                                  │ MINISTRU │                                  └──────┬───┘                                         │                                         │ ┌────────────────────────┐                                         │ │COMPARTIMENTUL INFORMARE│                                         │ ┌┤ RELAŢII CU PUBLICUL │-----┐       ┌─────────────────────┐ │ ││ ŞI MASS-MEDIA │ |       │CABINETUL MINISTRULUI├───────────┤ │└────────────────────────┘ |       └─────────────────────┘ │ │┌───────────────────────────┐ |                                         ├───┼┤ COMPARTIMENTUL INFORMAŢII │--|┐                                         │ ││ CLASIFICATE │ ||┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ │ │└───────────────────────────┘ ||│ CABINETUL │ │MINISTRU-DELEGAT│ │ │┌───────────────────────────┐ ||│MINISTRULUI DELEGAT├─┤ Negociator şef ├─┤ └┤ AUDIT PUBLIC INTERN │-- |│ │ │ cu U.E. │ │ └───────────────────────────┘ |└───────────────────┘ └──────┬─────────┘ │ |                             │ │ |         ┌───────────────────┘ │ |         │ │ ┌--------------┘         │ │ |         │ ┌─────┬──┬─────────┴┬─────────────┬──────┴─┐-----------┐┌────────┴──────┐┌────┴───┐ │ │ ┌───┴────┐ ┌─────┴──┐┌────────┐ | |│NEGOCIATOR-ŞEF ││SECRETAR│ │ │ │SECRETAR│ │SECRETAR││SECRETAR│ | |│ADJUNCT CU U.E.││ DE │ │ │ │ DE │ │ DE STAT││GENERAL │ | |│ ││ STAT │ │ │ │ STAT │ │ ││ │ | |└────┬──────────┘└───┬────┘ │ │ └─────┬──┘ └─┬──────┘└───┬────┘ | |     │ │ │ │ │ │ │ | |     │ │ │ └──┐ │ │ │ | |     │ │ │ ┌───┴──────┐ │ │ │ | |     │ │ │ │DIRECŢIA │ │ │ ┌───┴────┐ | |     │ │ │ │GENERALĂ │ │ │ │SECRETAR│ | |     │ │ │ │ DE │ │ │ │GENERAL │ | |     │ │ │ │POLITICI │ │ │ │ADJUNCT │ | |     │ │ │ │ŞI PRO- │ │ │ └───┬────┘ | |     │ │ │ │GRAME DE │ │ │ │ | |     │ │ │ │DEZVOLTARE│ │ │ │ | |     │ │ │ │REGIONALA │ │ │ │ | |     │ │ │ └──┬───────┘ │ │ │ | |     │ ┌──┘ ┌──┘ │ ┌──┘ │ ┌──┘ | |     │ │......│.......│.......│..........│........│.......... | |     │------------│------│-------│-------│----------│--------│ . | |     │| │ | │ │ | │ | │ │ . | |  ┌──┴──┐ ┌───┼───┐ │ ┌───┼────┐ └┐ | │ ┌──┬─┴┬──┬──┐ . | |  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌┴──┐ │ │ │ │ │ │ . | | ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌─┴┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ - - - │A │ │B │ │C ││D ││E ││F ││G ││H ││I ││J ││K │ │L │ │M││N││O││P││Q│|R||S||T| └──┘ └──┘ └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ └──┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ - - -    LEGENDA:    --------    A = DIRECŢIA NEGOCIERI PIATA INTERNA    B = DIRECŢIA NEGOCIERI POLITICI COMUNITARE, MONITORIZARE ŞI COMUNICARE        CU STATELE MEMBRE UE ŞI CANDIDATE    C = DIRECŢIA COORDONAREA PROGRAMELOR DE PREADERARE PHARE, ISPA ŞI        SAPARD*)    D = DIRECŢIA EVALUAREA PREGĂTIRII PENTRU ADERARE    E = DIRECŢIA CONTRACTARE ASISTENŢA TEHNICA    F = DIRECŢIA COOPERARE TRANSFRONTALIERA    G = DIRECŢIA PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE    H = DIRECŢIA CONTRACTARE ŞI MONITORIZARE    I = DIRECŢIA IMPLEMENTARE    J = DIRECŢIA ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI CU ACQUISUL COMUNITAR    K = SERVICIUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI SOCIETATEA CIVILĂ    L = DIRECŢIA DE MONITORIZARE ÎN SISTEM INFORMATIC A FONDURILOR COMUNITARE    M = DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI RELAŢII EXTERNE    N = CORPUL CONSILIERILOR DE INTEGRARE**)    O = DIRECŢIA BUGET ŞI FINANCIAR-CONTABILITATE    P = DIRECŢIA PLATI PROGRAME    Q = DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE ŞI CONTENCIOS    R = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR***)    S = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL***)    T = UNITATEA DE COORDONARE PENTRU FONDUL DE COEZIUNE***)------------ Notă *) În cadrul direcţiei funcţionează, în baza Hotărârii Guvernului nr. 339/2001, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD. Notă **) Este organizat potrivit Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 19/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003. Notă ***) Vor deveni operationale începând cu anul 2004.  +  Anexa 1a)    ---------                          Ministerul Integrării Europene                   AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL         OPERATIONAL REGIONAL, UNITATEA DE COORDONARE PENTRU FONDUL DE COEZIUNE       ŞI AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR*)             ┌------------┐             | MINISTRU |----------------------------┐             └------------┘ | |                   | | |                   | | |                   | | ┌------------------┐                   | | | SECRETAR DE STAT |                   | | └------------------┘                   | | |                   | | |                   | | |                   | | |    ┌------------------------------┐ | ┌---------------------------┐    | | | | |    | AUTORITATEA DE MANAGEMENT | | | AUTORITATEA DE MANAGEMENT |    | PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL | | | PENTRU CADRUL DE SPRIJIN |    | REGIONAL | | | COMUNITAR |    └------------------------------┘ | └---------------------------┘                   | | |                   | | |                   | | |       ┌------------------------┐ | ┌-----------------------┐       | DIRECTOR GENERAL | | | DIRECTOR GENERAL |       └------------------------┘ | └-----------------------┘        | | | | | | | | |        | | | | | | | | |     ┌----┐ ┌----┐ ┌-----┐ ┌----┐ ┌-----┐ ┌-----┐ ┌----┐┌-----┐ ┌----┐     | A | │ B | | C | | D | | E | | F | | G || H | | I |     └----┘ └----┘ └-----┘ └----┘ └-----┘ └-----┘ └----┘└-----┘ └----┘LEGENDA:---------A = DIRECŢIA PROGRAMARE, EVALUARE STRATEGII, PARTENERIATEB = DIRECŢIA IMPLEMENTARE PROGRAME ŞI COORDONARE REGIONALAC = DIRECŢIA MONITORIZARE ŞI CONTROL FINANCIAR, COMITET DE MONITORIZARED = DIRECŢIA ASISTENŢA TEHNICA ŞI SUPORT PROGRAME FONDURI STRUCTURALE, DEZVOLTARE INSTITUTIONALA, TRAINING ŞI ITE = UNITATEA DE COORDONARE PENTRU FONDUL DE COEZIUNEF = DIRECŢIA DE SINTEZA ŞI EVALUAREG = DIRECŢIA MONITORIZAREH = SERVICIUL DE AUDIT ŞI CONTROLUL DE SISTEMI = DIRECŢIA MANAGEMENT INFORMATIC-------------- Notă *) Vor deveni operationale începând cu anul 2004.  +  Anexa 2Instituţii aflate în coordonarea Ministerului Integrării Europene- Institutul European din România-----------------