HOTĂRÂRE nr. 747 din 3 iulie 2003pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 7 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului,în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, al art. 22 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor şi al art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca structura în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, şi constituie elementul de legătură şi de stabilitate al guvernarii.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atribuţii principale: a) urmărirea modului de realizare a Programului de guvernare; b) organizarea şi pregătirea şedinţelor Guvernului; c) asigurarea respectării procedurilor pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, potrivit reglementărilor în vigoare; d) asigurarea reprezentării Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare hotărârile Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie; e) asigurarea, în domeniul sau de activitate, a relatiei cu Parlamentul şi cu ministerele; f) urmărirea îndeplinirii de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi a sarcinilor rezultate din actele normative; g) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului; h) elaborarea şi urmărirea realizării planului de investiţii, în domeniul sau de activitate; i) executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului şi de alte structuri stabilite prin acte normative; j) organizarea unor evenimente, manifestări şi alte asemenea acţiuni, stabilite şi desfăşurate la nivelul Guvernului; k) gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul propriu în vederea finanţării acţiunilor şi proiectelor pentru promovarea imaginii externe a României; l) gestionarea relaţiilor cu Republica Moldova; m) asigurarea rezolvarii, în mod operativ şi potrivit reglementărilor legale, a problemelor privind veteranii de război, precum şi invalizii şi văduvele de război; n) gestionarea, în conformitate cu Programul de guvernare, cu strategiile şi programele aprobate de Guvern, a problematicii comunităţii romilor; o) asigurarea intaririi capacităţii administrative a Guvernului, prin crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii grupurilor de consultanţi pe probleme juridice constituite la nivelul Executivului, precum şi prin efectuarea de analize, studii, sinteze şi altele asemenea pe marginea documentelor pregătite la nivelul instituţiilor guvernamentale; p) organizarea videoconferintelor Guvernului; q) coordonarea activităţii unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa; r) elaborarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative în domeniul sau de activitate. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministrul, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat şi subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Ministrul reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice. (3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului şi pentru instituţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6Ministrul, secretarii de stat şi subsecretarii de stat sunt salarizaţi potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Ministrul asigura coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (3) Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi structurile care funcţionează în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi care sunt finanţate prin bugetul acestuia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru (2) În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, după caz. (3) În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează: a) Oficiul pentru gestionarea relaţiilor cu Republica Moldova; b) Oficiul pentru problemele veteranilor de război; c) Oficiul pentru problemele romilor. (4) Coordonarea oficiilor prevăzute la alin. (3) se asigura la nivel de secretar de stat sau subsecretar de stat, după caz. (5) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului. (6) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (7) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului. (8) Ministrul numeşte personalul UMP şi stabileşte competentele directorului de proiect.  +  Articolul 9 (1) Statul de personal şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului. (2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Secretariatul General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, elaborata în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 10 (1) Personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului este salarizat potrivit legii. (2) În funcţie de necesitaţi pot fi utilizate şi funcţii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) În bugetul Secretariatului General al Guvernului se transfera fondurile aferente activităţii şi posturilor preluate de la fostul Minister al Informaţiilor Publice. Secretariatul General al Guvernului preia de la fostul Minister al Informaţiilor Publice, fără plata, spaţiile şi bunurile mobile, inclusiv tehnica de calcul şi birotica aferente activităţii purtatorului de cuvânt şi activităţii de relaţii cu presa. (2) Fondurile destinate realizării acţiunilor pentru comunitatea romilor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 56/2003 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) şi g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, se transfera în bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) Secretariatul General al Guvernului preia de la fostul Minister al Administraţiei Publice spaţiile şi bunurile mobile, inclusiv tehnica de calcul şi birotica aferente organizării videoconferintelor Guvernului. (4) Predarea-preluarea mijloacelor financiare şi a bunurilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea şi stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 747.  +  Anexa ORGANELE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale,instituţiile publice şi structurile care funcţionează în subordineaSecretariatului General al Guvernului şicare sunt finanţate prin bugetul acestuiaI. Instituţiile publice care funcţionează în subordinea Secretariatului General al Guvernului:- Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeniII. Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi structurile finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului:1. Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor2. Agenţia Naţionala pentru Sport3. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale4. Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie5. Comisia Naţionala de Prognoza6. Institutul Naţional de Statistica7. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul8. Redactia Publicaţiilor pentru Străinătate - finanţată din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat.-------------