HOTĂRÂRE nr. 758 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 8 iulie 2003    Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, al art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, denumit în continuare Oficiu, funcţionează în subordinea Guvernului, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unica pe teritoriul României în ceea ce priveşte evidenta, observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe dreptului de autor. (2) Oficiul are personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministrul culturii şi cultelor asigura coordonarea Oficiului. (2) Oficiul este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 3Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului se finanţează din alocaţii acordate distinct de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 4 (1) Oficiul exercita următoarele atribuţii principale: a) iniţiază programe de cooperare, în calitate de autoritate unica pe teritoriul României în ceea ce priveşte evidenta, observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniu, convenite cu alte autorităţi competente sa exercite acţiuni de control, pe bază de protocol, privind culegerea şi centralizarea informaţiilor, efectuarea de analize privind încălcarea legislaţiei specifice, derularea acţiunilor comune de control şi urmărirea soluţionării în justiţie a cazurilor constatate; b) iniţiază proiecte de acte normative în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe dreptului de autor, în condiţiile legii; c) organizează şi administrează evidenta repertoriului de opere şi de autori primit de la organismele de gestiune colectivă pentru drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor; d) acorda avize pentru constituirea ca persoane juridice, în condiţiile legii, a organismelor de gestiune colectivă şi urmăreşte aplicarea legislaţiei de către organismele a căror constituire a avizat-o; e) avizează, în condiţiile legii, elaborarea şi negocierea tabelelor şi a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectivă cu asociaţiile patronale de utilizatori; f) exercita, la cererea şi pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, funcţii de observare şi de control asupra activităţilor susceptibile de încălcarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe acestuia; g) încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi la drepturile conexe dreptului de autor, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, şi sesizează organele competente în cazul faptelor care ar putea întruni elementele infracţiunii, în legătură cu care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu; h) constata şi sancţionează contravenţiile din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe dreptului de autor; i) controlează şi decide asupra modului de gestionare a marcajelor holografice utilizate în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe dreptului de autor; j) administrează Registrul naţional al fonogramelor şi Registrul programelor pentru calculator; k) intervine, pe cale de mediere, în negocierile dintre organismele de gestiune colectivă şi utilizatori; l) colaborează cu organele de specialitate similare şi cu organizaţiile internaţionale din domeniu. (2) Oficiul îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit competentelor prevăzute de lege.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul direcţiilor, prin decizie a directorului general, pot fi organizate servicii şi birouri, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi este de 61, exclusiv directorul general. (3) Statul de funcţii se aproba de ministrul culturii şi cultelor.  +  Articolul 6 (1) Directorul general are următoarele atribuţii principale: a) este responsabil de organizarea, coordonarea şi controlul activităţii Oficiului; b) numeşte directorul general adjunct şi personalul din subordine, decide, în condiţiile legii, asupra structurii pe compartimente a direcţiilor din cadrul Oficiului şi stabileşte atribuţiile pe compartimente şi sarcinile personalului din subordine; c) este ordonator de credite, în condiţiile legii, pentru fondurile pe care le gestionează; d) coordonează activităţile prin care se asigura resursele financiare necesare, precum şi evidenta valorică a miscarii întregului patrimoniu; e) coordonează activitatea serviciului de audit intern, potrivit legii; f) aproba bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară; g) verifica şi asigura achitarea obligaţiilor financiare datorate de Oficiu la bugetul de stat; h) aproba planul de dezvoltare şi de investiţii al Oficiului; i) numeşte membrii Colegiului consultativ al Oficiului şi convoacă şedinţele acestuia; j) aproba Regulamentul de funcţionare a Colegiului consultativ al Oficiului; k) reprezintă şi angajează Oficiul în raporturile cu alte autorităţi publice, organisme şi organizaţii din ţara şi reprezintă România în raporturile cu autorităţi similare din străinătate. (2) Directorul general îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit competentelor prevăzute de lege. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite ordine şi decizii. (4) În absenta directorului general atribuţiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct, în baza unei decizii scrise a directorului general. (5) Directorul general adjunct coordonează activitatea direcţiilor din subordine şi îndeplineşte orice alte atribuţii desemnate prin decizie a directorului general, conform legii.  +  Articolul 7 (1) În cadrul Oficiului, pe lângă directorul general funcţionează Colegiul consultativ al Oficiului, în componenta căruia intra directorul general, directorul general adjunct şi ceilalţi directori din cadrul Oficiului. (2) Directorul general este preşedintele Colegiului consultativ al Oficiului. (3) Colegiul consultativ al Oficiului are următoarele atribuţii principale: a) dezbate strategiile pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe dreptului de autor; b) dezbate programele periodice de acţiune ale Oficiului; c) analizează proiectele de acte normative propuse de Oficiu.  +  Articolul 8 (1) Directorul general al Oficiului este salarizat la nivelul funcţiei asimilate cu funcţiile de demnitate publică prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare. (2) Salariaţii Oficiului sunt salarizaţi conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 9 (1) Oficiul exercita acţiunile de observare şi control din oficiu ori la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate. (2) Acţiunile de observare şi control exercitate din oficiu se finanţează din bugetul propriu. (3) Acţiunile de observare şi control exercitate la cererea persoanelor fizice sau juridice se efectuează de către personalul specializat al Oficiului, numai în baza unei solicitări scrise şi motivate. Personalul specializat al Oficiului împreună cu reprezentantul solicitantului convin asupra programului şi bugetului acţiunii. Contravaloarea cheltuielilor aferente estimate va fi depusa la casieria Oficiului înainte de începerea acţiunii. După efectuarea acţiunii, pe baza documentelor justificative se va face decontarea sumelor. (4) În exercitarea atribuţiilor de observare şi control personalul specializat al Oficiului are acces la toate actele, documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii scopului acţiunii. (5) În exercitarea atribuţiilor de observare şi control la cerere, precum şi a celor de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, asociaţiile constituite, potrivit legii, de titularii de drepturi de autor şi de drepturi conexe dreptului de autor în scopul combaterii pirateriei pot participa în calitate de observator.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor sale Oficiul colaborează cu autorităţile care au competente în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi poate să efectueze împreună cu acestea acţiuni comune.  +  Articolul 11 (1) În vederea finalizarii negocierilor asupra tabelelor şi metodologiilor negociate potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, părţile negociatoare vor desemna, prin tragere la sorţi, 3 arbitri de pe lista celor 20 de arbitri numiţi prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului culturii şi cultelor, care vor participa la medierea efectuată de Oficiu. (2) Arbitrii au obligaţia de a prezenta un raport final asupra arbitrajului efectuat, cuprinzând o soluţie unica rezultată prin vot, în baza căruia Oficiul va decide forma definitivă a tabelelor şi a metodologiilor negociate, conform procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările ulterioare. (3) Înainte de desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi, părţile negociatoare vor conveni asupra sumei globale cuvenite acestora şi o vor depune la Oficiu. Oficiul convoacă arbitrii rezultaţi prin tragerea la sorţi şi organizează desfăşurarea şedinţelor de mediere la sediul sau. (4) Raportul arbitrilor se depune în termen de 15 zile de la data primei şedinţe de mediere. În cazul depăşirii acestui termen de către arbitri Oficiul va decide forma finala a tabelelor şi metodologiilor. În aceasta situaţie arbitrii nu vor fi remuneraţi, iar Oficiul va propune revocarea acestora din corpul de arbitri. (5) La depunerea raportului în termen arbitrii vor fi remuneraţi în mod egal din suma depusa la Oficiu.  +  Articolul 12Oficiul are dreptul la un autoturism în parc comun, pentru transportul personalului din aparatul propriu, cu un consum lunar mediu de carburanţi de 250 litri, şi la doua autovehicule pentru transport de marfa şi de persoane, necesare pentru îndeplinirea activităţilor specifice, cu un consum lunar mediu de 400 litri pentru fiecare autovehicul.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 779/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 758.  +  Anexă    Numărul maxim de posturi: 61    (exclusiv directorul general)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                  a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor                               ┌────────────────┐                               │DIRECTOR GENERAL│                               └───────┬────────┘             ┌─────────────────────────┤             │ ┌───────┴────────┐             │ │Director general│             │ │ adjunct │     ┌───────┴────┐ └─────────┬──────┘     │Audit intern│ │     └────────────┘ │             ┌───────────────────────────┼───────────────────────────────┐             │ │ │┌────────────┴────────────┐ ┌──────────┴─────────────────┐ ┌───────────┴─────┐│Direcţia juridică relaţii│ │Direcţia registre naţionale,│ │Direcţia control ││internaţionale, economică│ │ organisme de gestiune │ │ al aplicării ││ şi organizare │ │ colectivă │ │ legislaţiei │├─────────────────────────┤ │ şi relaţii cu publicul │ ├─────────────────┤│ Serviciul economic │ │ │ │Biroul expertize ││ şi organizare │ └────────────────────────────┘ └─────────────────┘└─────────────────────────┘-------------