HOTĂRÂRE nr. 728 din 28 iunie 2003privind înfiinţarea Muzeului de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Muzeul de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar", instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 2Muzeul de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar" are sediul în imobilul aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat în municipiul Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Muzeul de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar" este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Numărul maxim de posturi pentru Muzeul de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar" este de 10. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Muzeului de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar" se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar" se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Cheltuielile privind întreţinerea imobilului prevăzut la art. 2 se suporta de către Muzeul de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar", pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 6Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 1,8 miliarde lei, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003, pentru funcţionarea Muzeului de Arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar".  +  Articolul 7Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă în bugetul de stat pe anul 2003 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 1 alin. (2), art. 3 şi 5 din Hotărârea Guvernului nr. 659/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Naţional de Arta Contemporana, a Colectiei de arta "Vasile Grigore - pictor şi colectionar", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 8^1 se introduce nr. crt. 8^2 cu următorul cuprins:
      "82.Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"
    PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 28 iunie 2003.Nr. 728.-------