ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 25 iunie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor alte acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru berea produsă de micii producători independenţi care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală anuală care nu depăşeşte 200 mii hl se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea importata de la micii producători independenţi cu o capacitate nominală anuală care nu depăşeşte 200 mii hl."2. Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIDupă alineatul 1 al articolului 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Persoanele juridice care produc vinuri, precum şi persoanele juridice care produc produse din tutun şi tigarete nu datorează taxa prevăzută la alin. (1) lit. b), aceasta fiind inclusă în accize."  +  Articolul IIIPrevederile art. I şi II intră în vigoare la data de 1 iulie 2003.  +  Articolul IVDupă alineatul 2 al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc doua alineate noi cu următorul cuprins:"Contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor şi a altor produse din tutun se asigura începând cu 1 octombrie 2003 de la bugetul de stat.Procedurile privind achiziţionarea timbrelor şi suportarea contravalorii acestora din buget vor fi stabilite până la data de 15 septembrie 2003 de Ministerul Finanţelor Publice prin ordin al ministrului."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 25 iunie 2003.Nr. 57.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgentaa Guvernului nr. 158/2001)                               LISTA         cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza (echivalent euro/U.M.)
    0123
      A. Alcool, distilate, băuturi alcoolice    
    1.Alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate    
      1.1. Alcool etilichl alcool pur1)150,00
      1.2. Distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolăhl alcool pur150,00
      1.3. Băuturi alcoolice distilatehl alcool pur150,00
      1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic rafinathl alcool pur150,00
    2.Vinuri    
      2.1. Vinuri liniştitehl/1 grad alcoolic2)0,30
      din care:    
        2.1.1. Vinuri din hibrizi producători direcţi - H.P.D.hl/1 grad alcoolic2,10
      2.2. Vinuri spumoasehl/1 grad alcoolic2,80
      2.3. Vinuri specialehl/1 grad alcoolic2,80
    3.Berehl/1 grad Plato3)0,55
      din care:    
      3.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 100 mii hl şi până la 200 mii hl inclusivhl/1 grad Plato0,53
      3.2. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 50 mii hl şi până la 100 mii hl inclusivhl/1 grad Plato0,50
      3.3 Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală de până la 50 mii hl inclusivhl/1 grad Plato0,47
    4.Băuturi fermentate, altele decât berea şi vinulhl/1 grad alcoolic2,35
    5.Produse intermediarehl/1 grad alcoolic2,35
      B. Produse din tutun    
    6.Ţigarete1.000 ţigarete4,47+32%4)
    7.Ţigări şi ţigări de foi1.000 bucăţi8,00
    8.Tutun destinat fumatuluikg16,00
      din care:    
      8.1. Tutun destinat rulării în ţigaretekg11,00
      C. Uleiuri minerale    
    9.Benzine cu plumbtonă404,00
    10.Benzine fără plumbtonă347,00
    11.Motorinetonă221,00
    12.Petrol turboreactortonă404,00
    13.Alte uleiuri medii şi grele, utilizate drept combustibili pentru încălzittonă221,00
      din care:    
      13.1. Păcurătonă-
    14.Gaze petroliere lichefiate, din care:    
      14.1. Utilizate drept carburanttonă100
      14.2. Utilizate drept combustibil pentru încălzittonă100
      14.3. Utilizate în consum casnic5)tonă-
    15.Hidrocarburi ciclice:tonă404,00
      - benzen, toluen, xileni şi amestecuri ale acestora în orice proporţii    
      - amestecuri de izomeri ai benzenului, toluenului şi xilenului    
      - concentrate şi extracte aromatice, inclusiv cele rezultate din procesul de producţie a cocsului metalurgic    
    16.Uleiuri pentru motoare autotonă50,00
    17.Cocs de petroltonă-
  *1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate data de produs alcoolic.*2) Hl/1 grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.*3) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, continuta în 100 g de soluţie masurata la origine la temperatura de 20°/4°C.*4) Cota procentuală se aplică asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.*5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate distribuite în butelii tip aragaz.────────────────