LEGE nr. 256 din 10 iunie 2003privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (7) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(7) Consiliile judeţene, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adopta hotărâri cu referire la hotărârile consiliilor pentru dezvoltare regionala, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora."2. La articolul unic punctul 2, alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Agenţiile pentru dezvoltare regionala sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale statutului de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala, cu avizul consultativ al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 10 iunie 2003.Nr. 256.---------------