DECIZIE nr. 58 din 28 mai 2003privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 17 iunie 2003  În conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicată,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei,în baza Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 24/2003,în baza Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanţuri energetice şi a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei,preşedintele Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe adresa de Internet a Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei: www.arceonline.ro.  +  Articolul 3Prevederile cuprinse în Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei vor fi duse la îndeplinire de către instituţiile de învăţământ superior agreate de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, în vederea organizării cursurilor.Preşedintele Agenţiei Românepentru Conservarea Energiei,Mihai-Marius VoroncaBucureşti, 28 mai 2003.Nr. 58.  +  Anexa 1 GHIDULde pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei  +  Articolul 1Prezentul ghid se adresează specialiştilor energeticieni care doresc să fie atestaţi în calitate de responsabili cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi sa numească un responsabil pentru energie. (2) Conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei (aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 20 noiembrie 2002), persoanele fizice desemnate în calitate de responsabili cu gestiunea energiei în cadrul unor întreprinderi cu consum mai mare de 1.000 tone echivalent petrol pe an trebuie să obţină atestatul de competenţa în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul gestiunii energiei, care se acordă de către Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu respectarea reglementărilor în vigoare. (3) În vederea atestării, persoanele fizice vor depune la ARCE un dosar care va cuprinde documentele precizate la art. 12 din Regulamentul pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei. (4) În contextul prezentului ghid, subliniem necesitatea ca dosarul sa includă o copie a certificatului de absolvire a unui curs de pregătire pentru responsabilii cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei (manageri energetici), organizat de o universitate tehnica cu profil energetic şi absolvit cu cel mult 2 ani înaintea datei la care se solicita atestarea.  +  Articolul 3Experienta profesională necesară pentru managerii energetici este cea prezentată în tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1
      Condiţii de pregătire şi activitate pentru managerii energetici
  Pregătirea profesională şi specializarea Durata minima necesară a experienţei profesionale acumulate Curs de instruire în domeniul gestiunii energiei
  a) Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia 5 ani Necesar
  b) Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energetic 7 ani Necesar
  c) Absolvenţi de colegii cu profil electric, termic sau de instalaţii (tehnicieni), care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energetic 9 ani Necesar
   +  Articolul 4 (1) Cursul pentru pregătirea managerilor energetici cuprinde 3 module care trebuie absolvite obligatoriu, şi anume:1. Echipamente şi instalaţii energetice;2. Gestiunea energiei şi managementul proiectelor energetice;3. Utilizarea eficienta a energiei.Programele analitice şi sistemul de verificare a cunoştinţelor sunt prezentate în anexele nr. 1-3 la prezentul ghid. (2) Programul de master "Managementul energiei" (2 ani) se echivaleaza cu cursul de pregătire pentru manageri energetici.  +  Articolul 5 (1) Organizarea cursurilor de pregătire pentru managerii energetici se face numai de către instituţiile agreate de ARCE. (2) Promovarea fiecărei discipline implica îndeplinirea baremului minim de 70 de puncte/disciplina (din maximul de 100 de puncte).  +  Articolul 6După încheierea şi promovarea de către solicitanţi a cursurilor de pregătire, instituţiile organizatoare vor elibera absolvenţilor certificatele de absolvire.  +  Articolul 7După obţinerea certificatului de absolvire a cursurilor de pregătire, specialiştii care doresc atestarea ca responsabili cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei vor primi din partea ARCE o tema de proiect de gestiune energetica în domeniul lor de activitate. Proiectul va fi susţinut în faţa unei comisii formate din specialişti ai ARCE, precum şi ai institutelor şi universitatilor de specialitate.  +  Articolul 8Instituţiile de învăţământ agreate de către ARCE sa organizeze cursurile de pregătire în vederea obţinerii calităţii de responsabil cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) experienta de formare de minimum 10 ani în domeniul (profilul) energetic; b) colectiv de minimum 4 cadre didactice titulare, dintre care cel puţin două cu titlul de doctor inginer, pentru fiecare curs; c) cadrele didactice din colectivul respectiv să aibă publicate cel puţin 3 cărţi în domeniu şi sa fi contribuit la cel puţin 15 analize energetice în întreprinderi industriale; d) existenta unei baze materiale adecvate, care consta în laboratoare de măsurători în energetica, dispunând de dotarea necesară care să acopere toate capitolele din programa analitica a cursurilor prevăzute în anexele nr. 1-3.  +  Articolul 9Instituţiile de învăţământ care doresc sa organizeze cursuri de pregătire în domeniul elaborării şi analizei bilanţurilor energetice vor depune la ARCE în vederea agrearii un dosar care să cuprindă următoarele: a) statutul instituţiei; b) dovada experienţei de formare de minimum 10 ani în domeniul energetic; c) lista formatorilor şi curriculum vitae al fiecăruia; d) lista laboratoarelor şi a altor instalaţii cu caracter experimental care pot servi ca baza materială pentru pregătirea practica în domeniul elaborării şi analizei bilanţurilor energetice.  +  Articolul 10Se admite agrearea în condiţiile art. 8 şi 9 şi pentru grupuri de institute sau societăţi, în aceste condiţii primind agrementul ARCE respectivul consortiu.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid.    ANEXA 1    ──────la ghid────────                       PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI                    ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII ENERGETICE    1. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cu frecventa sau deschis la distanta (IDD).    2. DURATA CURSULUI: 30 ore    3. CONŢINUTUL CURSULUI:┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│Nr. crt. │ Denumire │Durata│├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 1 │Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.1 │Tipuri de consumatori │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.2 │Rolul consumatorului complex │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.3 │Curbe de sarcina │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.4 │Etichetare şi standardizare. Eficienta energetica │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 2 │Forme de utilizare ale energiei electrice în domeniul │ ││ │industrial │10 ore│├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.1 │Puterea activa şi reactiva cerută │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.2 │Caracteristici de funcţionare pentru iluminatul electric │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.3 │Indicatori energetici de funcţionare pentru acţionari │ ││ │electrice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.4 │Principii de funcţionare şi indicatori energetici pentru │ ││ │instalaţii electrotermice: │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2.4.1│Încălzirea prin microunde │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2.4.2│Încălzirea cu radiatii infrarosii │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2.4.3│Încălzirea cu rezistoare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2.4.4│Topirea prin instalaţii de inductie │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2.4.5│Topirea în cuptoare cu arc electric │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2.4.6 │Sudarea electrica s. a. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 3 │Instalaţii electrice speciale de prelucrare │5 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.1 │Energetica prelucrării prin electroeroziune │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.2 │Caracteristici de funcţionare de prelucrare prin │ ││ │electroforeza │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.3. │Indicatori energetici şi de funcţionare la prelucrarea │ ││ │prin laser │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.4 │Principii energetice ale prelucrării prin magnetoformare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 4 │Schimbatoare de căldură │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│4.1 │Tipuri constructive │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│4.2 │Parametrii de dimensionare şi funcţionare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 5 │Instalaţii de vaporizare │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 6 │Instalaţii de uscare │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│6.1 │Parametri principali ai aerului umed şi ai gazelor de ardere│ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│6.2 │Tipuri constructive │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 7 │Instalaţii cu ciclu invers │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│7.1 │Instalaţii frigorifice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│7.2 │Pompe de căldură │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 8 │Cuptoare industriale │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 9 │Compresoare, pompe, ventilatoare │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 10 │Generatoare de abur │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│10.1 │Tipuri constructive │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│10.2 │Caracteristici energetice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 11 │Turbine │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.1 │Turbine cu abur │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.2 │Instalaţii de turbine cu gaze │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 12 │Motoare termice cu piston │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ │ TOTAL│30 ore│└──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘    4. MOD DE EVALUARE: examinare scrisă şi teste în cadrul                            aplicatiilor- 100 puncte    5. BIBLIOGRAFIE
  Nr. crt Autori Titlu
  1 2 3
  1. Ungureanu M., Chindris M., Lungu I. Utilizări ale energiei electrice. E.D.P.B., 1999.
  2. Buta A., Până A., Milea L. Calitatea energiei electrice Editura AGIR Bucureşti, 2001.
  3. Ionescu C.D.,Ciucasu C., Necula H., Paraschiv D. Monitorizarea şi evaluarea continua a eficientei energetice. Editura AGIR, Bucureşti, 2001.
  4. Apostol T. Strategia şi legislaţia României de protecţie a mediului. Editura AGIR, Bucureşti, 2000;
  5. Ungureanu M., Pătraşcu R. Tehnologii curate. Editura AGIR, Bucureşti, 2002;
  6. Sora L, Nicoara D., Muntean N., Bica D., Vekas L, Savii C. Echipamente performanţe electro- acustice pentru procesarea în medii lichide Editura Orizonturi Universitare Timişoara, 2002;
  7 . Tanasescu F.T., Bologa M., Cramariuc R. Electrotehnologii. Procesarea materialelor prin tehnologii electrochimice, vol. 2 Editura Academiei Române Bucureşti, 2002.
  8. Tanasescu F.T,, Bologa M., Cramariuc R. Electrotehnologii. Electrostatica, vol. 1 Editura Academiei Române Bucureşti, 1999;
  9. Falota H. Electrotermii şi electrotehnologii industriale, vol. 1, Electrotehnologii de baza. Editura Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, 2002;
  10. Falota H. Electrotermii şi electrotehnologii industriale, vol. 2, Electrotehnologii de vârf. Editura Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, 2002;
  11. Falota H. Ghid de proiectare pentru aplicatiile electrotehnologice industriale. Editura Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, 2002.
  12. Carabogdan, I.Gh. s.a. Instalaţii termice industriale E.D.P.B 1978
  13. Badea A., Necula, H. Schimbatoare de căldură Editura AGIR Bucureşti, 2000
  14. Darie G. Instalaţii energetice de turbine cu gaze Editura BREN, Bucureşti, 1998
  15. Grecu T., Iordache I., Negrea V.D., Dascalescu D. Maşini mecanoenergetice E.D.P.B., 1983
   +  Anexa 2 ──────la ghid────────PROGRAMA ANALITICA A CURSULUIGESTIUNEA ENERGIEI ŞIMANAGEMENTUL PROIECTELOR ENERGETICE1. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cu frecventa sau deschis la distanta (IDD).2. DURATA CURSULUI: 30 ore3. OBIECTIVELE CURSULUI- Formarea unui mod de structurare a conceptiei vizând gestionarea fluxurilor de energie;- Formarea unor deprinderi privind mecanismele moderne de monitorizare şi analiza, specifice gestiunii energetice;- Formarea unui mod de a gandi economic în corelare cu aspectele specifice sectorului energetic din România;- Formarea unor deprinderi privind analizele şi calculele economice pentru evaluarea proiectelor de investiţii;- Formarea unor deprinderi şi a unui mod coerent de gandire pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor energetice,    4. CONŢINUTUL CURSULUI    4.1 Conţinutul cursului propriu-zis:┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│Nr. crt. │ Denumire │Durata│├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 1 │Bazele gestiunii energetice. │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.1 │Gestiunea energetica - forma de urmărire a activităţii │ ││ │tehnico-economice în întreprindere. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.2 │Indicatori de consumuri energetice. Organizarea şi │ ││ │construirea bilanţurilor energetice. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 2 │Sisteme de monitorizare │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.1 │Mijloace moderne de măsurare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.2 │Sisteme de telegestiune a energiei. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 3 │Suport de comunicaţie a informaţiilor │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.1 │Sisteme de comunicaţii │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.2 │Arhitecturi şi standarde de comunicaţie │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 4 │Gestiune operativă a instalaţiilor │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│4.1 │Filozofia de structurare a sistemelor pentru gestiunea │ ││ │operativă a instalaţiilor │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 5 │Precizarea terminologiei de baza utilizata în managementul │ ││ │proiectelor energetice │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│5.1 │Proiect de investiţii, actualizare, rata de actualizare, │ ││ │factor de actualizare, externalitati, analiza economică, │ ││ │analiza financiară etc. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 6 │Proiectul de investiţie │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│6.1 │Concepte. Eficienta tehnica. Eficienta economică. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│6.2 │Fazele proiectului de investiţii. Identificare şi evaluare. │ ││ │Implementare. Exploatare. Dezafectare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 7 │Problematica costurilor şi veniturilor pentru procesul de │ ││ │luare a deciziilor │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│7.1 │Categorii de costuri │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│7.2 │Categorii de venituri. Costurile şi nivelul producţiei │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│7.3 │Informaţii relevante şi irelevante pentru procesul de luare │ ││ │a deciziilor │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 8 │Tehnica actualizării sumelor de bani │1,5ore│├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.1 │Valoarea în timp a banilor │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.2 │Actualizarea sumelor de bani din ani diferiţi la un acelaşi │ ││ │an de referinţa. Totalul valorilor actualizate ale unui şir │ ││ │de cheltuieli anuale egale. Suma cheltuielilor pentru un şir│ ││ │de ani care nu urmează imediat anului de referinţa. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.3 │Rata de actualizare (semnificaţie şi valori). │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.4 │Considerarea inflaţiei în calculele de actualizare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 9 │Luarea deciziilor pentru investiţii capitale │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│9.1 │Noţiunea de investiţii capitale. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│9.2 │Criterii economice pentru evaluarea proiectelor tehnice. │ ││ │Metode contabile [t(r), r(r)]. Metode economice │ ││ │(CTA, VNA, RIR, etc.). │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│9.3 │Meritele relative ale metodelor de analiza economică. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 10 │Posibilităţi de finanţare a proiectelor energetice │3,5ore│├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│10.1 │Rolul şi obiectivele managerului financiar. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│10.2 │Stimulente legislative pentru promovarea proiectelor │ ││ │energetice. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│10.3 │Condiţii pentru atragerea surselor de finanţare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│10.4 │Surse de finanţare (bănci, fonduri regenerabile, │ ││ │ESCOs, Jl, BOT, BOOT etc.). │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 11 │Management de proiect │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.1 │Definiţie şi scop. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.2 │Categorii de proiecte. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.3 │Obiectivele managementului de proiect. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.4 │Pregătirea derulării proiectelor (organizarea resurselor │ ││ │umane participante la proiect, managerul de proiect). │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.5 │Definirea proiectului │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 12 │Managementul comercial │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│12.1 │Evaluarea proiectelor │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│12.2 │Contracte │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 13 │Planificarea resurselor │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│13.1 │Planificarea timpului. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│13.2 │Planificarea resurselor materiale. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│13.3 │Planificarea resurselor umane. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│13.4 │Planificarea resurselor financiare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│13.5 │Principalii pasi în planificarea proiectelor. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 14 │Implementarea şi controlul proiectelor │1 ora │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│14.1 │Acţiuni şi etape de implementare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│14.2 │Controlul implementarii proiectelor (monitorizarea │ ││ │activităţilor, evaluarea stadiului de evoluţie, luarea │ ││ │măsurilor în cazul apariţiei unor factori perturbatori). │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ │ TOTAL│22 ore│└──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘    4.2 Conţinutul aplicatiilor:
  Nr. crt. Denumire Durata
  1. Prezentarea unor sisteme de monitorizare a energiei electrice,
  2. Exploatarea echipamentelor de monitorizare şi sistemelor integrate de monitorizare, analiza,
  3. Tehnici de prelucrare a informaţiilor culese prin monitorizare,
  4. Discutarea conţinutului documentaţiilor bancabile, SF etc.
  5. Evaluarea unor categorii de costuri (costuri de investiţii, costuri cu pierderile de putere şi energie etc.),
  6. Analize economice, utilizarea PC-urilor (facilităţile Excell pentru calcule economice).
  7. TOTAL 8 ore
      5. MOD DE EVALUARE: examinare scrisă şi teste în cadrul                             aplicatiilor - 100 puncte    6. BIBLIOGRAFIE
  Nr. crt Autori Titlu
  1. Leca A., Scripcariu D., Scripcariu M. s.a. Principii de management energetic Editura Tehnica Bucureşti, 1997.
  2. Lock D. Project Management. Editia V-a. Gower Publishing Anglia, 1992.
  3. Ritz G.J. Total Engineering Project Management. McGraw-Hill Publishing, SUA, 1990.
  4. Northcott D. Capital Investment Decision-Making. Academic Press Ltd., Londra, 1992.
      ANEXA 3    ────────la ghid────────                         PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI                        UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI    1. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cu frecventa sau deschis la distanta (IDD).    2. DURATA CURSULUI: 30 ore    3. OBIECTIVELE CURSULUI    Cunoaşterea problemelor actuale privind tehnologiile moderne de utilizare    eficienta a energiei electrice şi termice.    4. CONŢINUTUL CURSULUI┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│Nr. crt. │ Denumire │Durata│├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 1 │Conceptul de "Utilizare eficienta a energiei" │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.1 │Structura unui contur al unui consumator industrial │ ││ │de energie │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.2 │Fluxul transformărilor energetice dintr-un contur │ ││ │industrial, creşterea eficientei acestora │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│1.3 │Analiza de caz │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 2 │Economia de energie în iluminatul electric │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.1 │Condiţii luminotehnice pentru un iluminat eficient │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.2 │Daune determinate de un iluminat necorespunzător │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.3 │Surse performanţe de lumina artificiala │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.4 │Tehnologii eficiente de realizare a iluminatului │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.5 │Alimentarea cu energie electrica a iluminatului artificial │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.6 │Condiţii de calitate a energiei electrice şi perturbatii │ ││ │în reţeaua de alimentare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.7 │Consumuri energetice pentru iluminatul electric │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│2.8 │Soluţii pentru reducerea consumurilor specifice de energie │ ││ │electrica │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 3 │Tehnologii eficiente de încălzire şi topire a metalelor │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.1 │Sisteme cu încălzire directa │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.2 │Sisteme cu încălzire indirecta │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.3 │Soluţii eficiente de încălzire cu rezistenta electrica │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.4 │Aspecte noi privind topirea cu arc electric │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.5 │Instalaţii moderne de încălzire cu inductie electromagnetica│ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.6 │Bilanţuri energetice de proces │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.7 │Consumuri specifice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.8 │Soluţii pentru reducerea consumurilor specifice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.9 │Scheme de alimentare cu energie electrica │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.10 │Condiţii de calitate privind energia electrica furnizată │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│3.11 │Limitarea perturbatiilor electromagnetice determinate de │ ││ │tehnologiile actuale de procesare a metalelor │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 4 │Utilizarea eficienta a energiei │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│4.1 │Utilizarea eficienta a energiei în instalaţiile şi procesele│ ││ │pentru asigurarea condiţiilor de muncă (încălzirea │ ││ │spaţiilor, climatizare) şi în scopuri tehnologice. Exemple. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│4.2 │Utilizarea eficienta a energiei în instalaţiile de pompare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│4.3 │Utilizarea eficienta a energiei în gospodăria de abur │ ││ │şi condensat │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 5 │Utilizarea eficienta a energiei la producerea, transportul │ ││ │şi distribuţia aerului comprimat - exemple. Eficienta │ ││ │energetica la transportul şi distribuţia agenţilor termici: │ ││ │abur şi apa fierbinte sau apa calda - analize de caz. │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 6 │Autoproducerea energiei într- un contur industrial - │ ││ │analize de caz │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 7 │Utilizarea resurselor energetice secundare industriale - │ ││ │analize de caz │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 8 │Metode eficiente de procesare a materialelor dielectrice. │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.1 │Încălzirea cu înaltă frecventa │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.2 │Condiţii de transfer optim de energie în materialul │ ││ │de încălzit │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.3 │Încălzirea cu microunde │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.4 │Utilizarea eficienta a instalaţiilor pentru încălzire │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.5 │Condiţii de desfăşurare eficienta a procesului │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.6 │Randamente şi consumuri specifice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.7 │Consumuri specifice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.8 │Soluţii actuale pentru reducerea consumurilor specifice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.9 │Condiţii de calitate a energiei electrice de alimentare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│8.10 │Influenţa asupra reţelei electrice de alimentare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│Cap. 9 │Soluţii eficiente pentru actionarile electrice │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│9.1 │Limitarea curentului electric de pornire (Soft Starter). │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│9.2 │Reglarea vitezei motoarelor de actionare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│9.3 │Aspecte tehnico-economice privind alegerea sistemului │ ││ │de actionare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│9.4 │Instalaţii de limitare a perturbatiilor în reţeaua │ ││ │electrica de alimentare │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ │Aplicaţii practice │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│L.1 │Analiza energetica a unui sistem de actionare cu motor │ ││ │asincron alimentat de la un convertor de frecventa │3 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.1.1│Evaluarea puterii active absorbite │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.1.2│Măsurarea curentului electric absorbit. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.1.3│Analiza problemelor privind factorul de putere şi puterea │ ││ │reactiva. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.1.4│Determinarea nivelului armonicilor şi interarmonicilor │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│L.2 │Instalaţii de încălzire cu arc electric │2 ore │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.2.1│Caracteristica externa a transformatorului de alimentare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.2.2│Forma curentului în circuitul de alimentare. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.2.3│Monitorizarea efectului de flicker. │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ L.2.4│Condiţii de transfer optim de putere în arcul electric │ │├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ │ TOTAL│30 ore│└──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘    5. MOD DE EVALUARE: examinare scrisă şi teste în cadrul                            aplicatiilor- 100 puncte    6. BIBLIOGRAFIE
  Nr. crt Autori Titlu
  1. Golovanov N. s.a. Electrotermic şi electrotehnologii, vol. 1 Editura Tehnica Bucureşti, 1997.
  2. Sora I. s.a. Electrotermic şi electrotehnologii, vol. II Editura Tehnica, Bucureşti, 2000.
  3. Falota H., Electrotermii şi electrotehnologii industriale, vol. 1,2,3 Editura Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, 2002.
  4. Athanasovici V. Utilizarea caldurii în industrie. 2 vol. Editura Tehnica Bucureşti, 2000, 2001.
  ──────────────