REGULAMENT-CADRU din 29 mai 2003de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 16 iunie 2003    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 637 din 29 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Institutul național de cercetare-dezvoltare, denumit în continuare institut național, este persoana juridică română în coordonarea organului administrației publice centrale coordonator în domeniul de activitate al institutului național, denumit în continuare minister coordonator.(2) Institutul național funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, precum și ale prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 2(1) Institutul național este înființat în scopul desfășurării activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate, corespunzător hotărârii Guvernului de înființare a acestuia.(2) Institutul național contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit hotărârii de înființare, și la realizarea cu prioritate a obiectivelor științifice și tehnologice stabilite prin programele naționale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3(1) Obiectul de activitate al institutului național cuprinde, în principal:A. Activități de cercetare-dezvoltare:a) în cadrul Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare;b) alte activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;c) pentru realizarea planurilor sectoriale și a programelor nucleu;d) în cadrul programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare.B. Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare, desfășurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator și cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și, după caz, cu autorizarea instituțiilor abilitate, constând în:a) participare la elaborarea strategiei domeniului;b) formare și specializare profesională;c) consultanța și asistența de specialitate;d) editare și tipărire a publicațiilor de specialitate;e) prestări de servicii;f) participare la realizarea transferului tehnologic;g) execuție de unicate și serii mici, în cadrul activității de microproducție;h) activități de comerț interior și de import-export aferente obiectului sau de activitate, în condițiile legii.(2) În cadrul obiectului sau de activitate, institutul național poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare naționala sau poate desfășura și alte activități conexe, cu aprobarea ministerului coordonator și cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.(3) Activitățile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt precizate și detaliate, după caz, în regulamentul de organizare și funcționare al fiecărui institut național.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4(1) Patrimoniul institutului național este stabilit de Guvern prin hotărârea de înființare a acestuia, pe baza ultimului bilanț contabil.(2) Institutul național administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică și privată a statului, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică și privată a statului administrate de institutul național, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în hotărârea Guvernului de înființare a institutului național, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.(3) Rezultatele cercetărilor obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice aparțin institutului național, în calitate de persoana juridică executanta, și ordonatorului principal de credite, în egala măsura, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidența contabilă a institutului național, precum și înstrăinarea, închirierea sau concesionarea și casarea rezultatelor cercetărilor obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002.(4) În exercitarea drepturilor sale, institutul național poseda și folosește bunurile aflate în patrimoniul sau și, după caz, dispune de acestea în condițiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate.(5) Institutul național poate realiza servicii sau activități de microproducție prin asociere în participațiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator și a autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.(6) Patrimoniul institutului național poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Structura organizatorică și funcțională  +  Articolul 5(1) Institutul național poate avea în structura subunitati, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secții, laboratoare și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate. Sediul subunitatilor se prevede în hotărârea de înființare a institutului național, înființarea sau desființarea acestora fiind aprobată prin hotărâre a Guvernului.(2) Structura organizatorică a institutului național se aproba prin ordin al conducătorului organului administrației publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de înființare a acestuia și cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), și următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit și control financiar, compartimentul de diseminare a informațiilor, relații publice și mass-media.(3) În funcție de specificul activității, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administrație, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unități din țara sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 6Conducerea institutului național este asigurata de:a) consiliul de administrație;b) comitetul de direcție;c) directorul general.  +  Articolul 7Orientarea și coordonarea activității tehnico-științifice din institutul național sunt asigurate de consiliul științific.  +  Articolul 8(1) Relațiile dintre subunitatile aflate în structura institutului național, precum și relațiile acestora cu terții sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului național, cu avizul consiliului de administrație.(2) Conducătorii subunitatilor din structura institutului național răspund în fața consiliului de administrație și a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competentelor încredințate de aceștia.  +  Consiliul de administrație  +  Articolul 9(1) Consiliul de administrație este format din 7 sau 9 membri, cetățeni români, numiți prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorității de la care aceștia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.(2) Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu:a) directorul general al institutului național, care este președintele consiliului de administrație;b) președintele consiliului științific al institutului național;c) un reprezentant al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare;d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;e) un reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;f) un reprezentant al ministerului coordonator, după caz.(3) Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt specialiști din domeniu, propuși de ministerul coordonator.(4) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de același organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.  +  Articolul 10(1) Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care deriva din aceasta calitate.(2) Pentru activitatea desfășurată, în calitatea de membri ai consiliului de administrație, aceștia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului general al institutului național.(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administrație ale institutelor naționale și nu pot participa în aceeași calitate la alte unități cu care institutul național are relații contractuale sau interese concurente.(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal, soțul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la alte unități cu același profil sau cu care institutul național se afla în relații comerciale directe.  +  Articolul 11(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:a) aproba, la propunerea consiliului științific, strategia și programele concrete de dezvoltare a institutului național, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;b) propune modificarea structurii organizatorice și functionale a institutului național, înființarea, desființarea și comasarea de subunitati din structura acestuia;c) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;d) analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, și aproba raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institutul național în anul precedent;e) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea trimestriala privind activitatea realizată de institutul național și aproba măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli;f) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de institutul național;g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum și concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului național, în condițiile legii;h) aproba valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;i) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 și stabilește modul de rambursare a acestora;j) aproba utilizarea disponibilităților în valută;k) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;l) aproba criteriile și comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului național.(2) Consiliul de administrație exercita orice alte atribuții stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 12Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăște în problemele privind activitatea institutului național, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.  +  Articolul 13(1) Consiliul de administrație se întrunește de regula o dată pe luna sau ori de câte ori interesele institutului național o cer, la convocarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.(2) Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședintele ales de către membrii acestuia.  +  Articolul 14(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiție, ședința consiliului de administrație poate fi reprogramata într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.(2) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.  +  Articolul 15La ședințele consiliului de administrație participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.  +  Articolul 16Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiza consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 17(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători, în condițiile legii, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului național.(2) Membrii consiliului de administrație care s-au abtinut ori s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul național nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.(3) Membrii consiliului de administrație care nu respecta prevederile art. 10 alin. (3) și (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului național ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 18În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administrație prezintă ministerului coordonator un raport asupra activității desfășurate în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 19Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de institutul național. Atribuțiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație.  +  Comitetul de direcție  +  Articolul 20(1) Conducerea operativă a institutului național este asigurata de un comitet de direcție, compus din directorul general și conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului național.(2) La ședințele comitetului de direcție participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentat al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.  +  Articolul 21(1) Comitetul de direcție exercita atribuții și are raspunderi în limita competentelor propuse de directorul general și aprobate de consiliul de administrație.(2) Comitetul de direcție stabilește acțiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:a) strategia programelor de dezvoltare a institutului național;b) programul anual de cercetare-dezvoltare;c) bugetul de venituri și cheltuieli;d) programul de investiții;e) sistemul de asigurare a calității;f) alte obligații.  +  Articolul 22Comitetul de direcție se întrunește decadal și ori de câte ori interesele institutului național o impun.  +  Articolul 23(1) La nivelul subunitatilor din institutul național se organizează și funcționează comitetul de conducere, care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al institutului național și este prezidat de directorul subunitatii respective.(2) Comitetul de conducere exercita atribuții și are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului național și aprobate de consiliul de administrație.  +  Directorul general  +  Articolul 24(1) Activitatea curenta a institutului național este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecție organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.(2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.  +  Articolul 25Directorul general are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului național în relațiile cu celelalte organe, organizații și agenți economici, precum și cu persoane fizice din țara și din străinătate;b) stabilește atribuțiile, competentele și relațiile la nivelul subunitatilor și departamentelor institutului național, precum și relațiile acestora cu terții, cu avizul consiliului de administrație;c) propune consiliului de administrație modificarea structurii organizatorice și functionale a institutului național;d) numește directorii și conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului național, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcție, și îi revoca, după caz, cu avizul consiliului de administrație;e) angajează și concediază personalul institutului național, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă;f) asigura negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului național și a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcție; aproba salariile rezultate din negocierea directa;g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;h) adopta măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț interior și de import-export, prin compartimentele proprii specializate;i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;j) are atribuții și raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului național de la bugetul de stat;k) poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului național;l) exercita orice alte atribuții ce îi sunt delegate de consiliul de administrație.  +  Consiliul științific  +  Articolul 26(1) Consiliul științific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului național care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.(2) Consiliul științific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite în domeniu, salariați ai institutului național, aleși pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul național.(3) Din consiliul științific fac parte, de drept, directorul general și directorul științific al institutului național.(4) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret de către membrii consiliului științific.(5) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administrație.  +  Articolul 27Atribuțiile principale ale consiliului științific sunt următoarele:a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare a domeniului și la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;b) analizează, avizează și urmărește realizarea lucrărilor de cercetare științifică;c) propune spre aprobare consiliului de administrație programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare al institutului național;d) avizează hotărârile consiliului de administrație care implica politica de cercetare a institutului național și a ramurii;e) propune măsuri pentru perfecționarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;f) organizează și coordonează desfășurarea manifestărilor cu caracter științific;g) avizează acțiunile de cooperare, interne și internaționale, cu scop științific;h) avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare în țara și în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. Relații financiare  +  Articolul 28(1) Institutul național întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Bilanțul contabil anual se aproba de către ministerul coordonator, în condițiile legii.  +  Articolul 29(1) Veniturile și cheltuielile institutului național se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de ministerul coordonator și se aproba prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 30Institutul național determina anual volumul de venituri de realizat și de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata.  +  Articolul 31(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plății salariilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli stabilit, potrivit legii.(2) Salariul de baza al directorului general se stabilește prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 32(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului național nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 33(1) Institutul național hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanțarea efectuandu-se din surse proprii și din credite bancare, precum și din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sau de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționării de aparatura, echipamente și instalații pentru institut.(3) Execuția investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se adjudeca potrivit legii.  +  Articolul 34(1) Operațiunile de încasări și plati ale institutului național se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.(2) Institutul național poate efectua operațiuni de încasări și plati în lei și în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa și a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.(3) Institutul național poate efectua operațiuni de comerț exterior, aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii. Operațiunile de încasări și plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitățile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 35Institutul național își va organiza controlul financiar preventiv propriu și auditul financiar, potrivit legii.  +  Capitolul VII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 36Litigiile institutului național cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești române de drept comun.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 37Regulamentul de organizare și funcționare propriu fiecărui institut național, elaborat pe baza și cu respectarea prezentului regulament-cadru, se aproba prin hotărârea Guvernului de înființare a institutului național.  +  Articolul 38Statutul de institut național se reînnoiește periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului național.-------