HOTĂRÂRE nr. 624 din 29 mai 2003pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. XIV alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, denumita în continuare Agenţie, asigura aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. (3) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (3) Preşedintele Agenţiei conduce aparatul propriu al Agenţiei, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii. (4) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi persoane fizice române sau străine, precum şi în justiţie. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine cu caracter normativ şi individual. (6) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin.  +  Articolul 4 (1) Agenţia are un secretar general care face parte din categoria inaltilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general are studii superioare de lungă durata juridice sau administrative, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta.  +  Articolul 5 (1) Pe lângă preşedintele Agenţiei se organizează şi funcţionează Colegiul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ca organ consultativ. (2) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei. (3) Colegiul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se întruneşte o dată pe luna sau ori de câte ori este necesar. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Agenţiei.  +  Articolul 6 (1) Numărul de posturi în aparatul propriu al Agenţiei este de 85, exclusiv demnitarii. (2) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei, precum şi prin fişa postului.  +  Articolul 7Statul de funcţii al Agenţiei şi structura posturilor pe compartimente se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei, în limita numărului de posturi aprobat.  +  Articolul 8Stabilirea numărului de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Agenţia se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. (2) Reincadrarea funcţionarilor publici în funcţiile publice se face cu respectarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza condiţiilor de reincadrare stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 299/2001 pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 21 martie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 624.  +  Anexa 1REGULAMENT 29/05/2003  +  Anexa 2    Numărul maxim de posturi =    85. exclusiv demnitarii                          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                   a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici                                                       ┌────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌───┤Compartimentul audit│ │ Colegiul Agenţiei │ ┌─────────────┐ │ │ public intern │ │ Naţionale a Funcţionarilor├────┤ PREŞEDINTE ├──┤ └────────────────────┘ │ Publici │ └──────┬──────┘ │ ┌────────────────────┐ └───────────────────────────┘ │ └───┤ Purtător de cuvânt │                                 ┌───────┴────────┐ └────────────────────┘                                 │ VICEPREŞEDINTE │                                 └───────┬────────┘                                         │                                 ┌───────┴─────────┐                                 │ Secretar general│                                 └───────┬─────────┘                                         │       ┌─────────────────────────────────┴────────────────────────────┐       │ │ ┌─────┴─────────────────────────┐ ┌────────────────────┴───────┐ │ Direcţia generală organizare │ │Direcţia generală evidenta, │ │ legislativă şi administrativă│ │ programe şi buget │ └────────────────┬──────────────┘ └─────────────┬──────────────┘                  │ │     ┌────────────┴───┬────────────────┐ ┌───────────┼──────────┐┌────┴────────┐┌──────┴───────┐┌───────┴────┐ ┌────┴────┐┌─────┴────┐┌────┴────┐│ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia │ │Serviciul││ Serviciul││Serviciul││monitorizare,││ strategie, ││gestionarea │ │evidenta,││ programe ││ economic││control şi ││reglementare ││procedurilor│ │certifi- ││ interna- ││ şi ││contencios ││şi planificare││ adminis- │ │care şi ││ tionale ││ adminis-│└─────────────┘└──────────────┘│ trative │ │redis- ││şi relaţii││ trativ │                               └────────────┘ │tribuire ││ publice ││ │                                              └─────────┘└──────────┘└─────────┘-----------------