HOTĂRÂRE nr. 606 din 29 mai 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 2 iunie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 42 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"42. iniţiază şi supune spre aprobare proiecte de acte normative şi coordonează elaborarea de reglementări tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;".2. La articolul 2, după punctul 49 se introduc punctele 50, 51 şi 52 cu următorul cuprins:"50. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementărilor corespunzătoare, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;51. îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructura din domeniul transporturilor;52. urmăreşte respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piaţa a produselor pentru construcţii prin Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti."3. Punctul 64 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"64. exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor sistemului calităţii în construcţii, în toate etapele şi componentele acestuia. Controlul de stat se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. Inspectoratul de Stat în Construcţii virează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cota de 30% din veniturile realizate în contul deschis pentru elaborarea reglementărilor tehnice;".4. Punctul 69 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"69. asigura secretariatul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;".5. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(4) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, funcţionează direcţii generale şi direcţii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedintiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Corpul de control se organizează la nivel de direcţie generală. (3) Inspectoratul Aviatie Civilă se organizează la nivel de direcţie. (4) Numărul maxim de posturi este de 660, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (5) Încadrarea în numărul de posturi şi în structura organizatorică aprobate prin prezenta hotărâre pentru aparatul propriu al ministerului se realizează până la data de 15 iulie 2003."7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune. (2) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale. (3) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune va deveni operationala începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 53 de posturi în anul 2005, dintre care 40 de posturi în anul 2004. (4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigura prin redistribuirea în cadrul numărului total de posturi aprobat ministerului şi/sau, după caz, prin suplimentarea acestui număr cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale."8. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel."9. Articolul 11 se completează cu un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:"(4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Centrele de medicina preventivă din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se reorganizează ca Direcţie de sănătate publică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. Încadrarea în numărul maxim de posturi, aprobat prin prezenta hotărâre, conform structurii organizatorice, se va realiza în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."11. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 14 se abroga.12. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.13. Anexa nr. 4 "Regulament de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii şi a inspectoratelor teritoriale în construcţii din subordinea acestuia" se abroga.14. Anexa nr. 5 "Spaţiile şi utilitatile deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Compania Naţionala de Cai Ferate «C.F.R.» - S.A. în clădirea «Palat C.F.R.»" se renumeroteaza, devenind anexa nr. 4.15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."  +  Articolul 2 (1) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1a) la prezenta hotărâre. (2) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică a Autorităţii de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul integrării europene,Maria Crivineanu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 606.  +  Anexa 1        MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI                                             Numărul maxim de posturi = 660,                                             exclusiv demnitarii şi posturile                                             aferente cabinetelor acestora                                  ┌────────────────┐ ┌---------------┐                                  │ MINISTRU ├────┤COLEGIUL MINIS-│                                  └───────┬────────┘ │ TERULUI │                                          │ └---------------┘ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │CORPUL DE CONTROL├────┐ │ │ SECRETARIATUL │ └─────────────────┘ │ │ ┌─┤NAŢIONAL TRACECA│ ┌─────────────────┐ │ │ │ └────────────────┘ │DIRECŢIA GENERALĂ│ ├─────────────────┼────────┤ ┌─────────────────────┐ │RELAŢII CU ├────┤ │ │ │BIROUL PENTRU PACTUL │ │MASS-MEDIA │ │ │ └─┤DE STABILITATE PENTRU│ └─────────────────┘ │ │ │EUROPA DE SUD-EST │ ┌─────────────────┐ │ │ └─────────────────────┘ │ DIRECŢIA │ │ │ │ TRANSPARENTA ├────┘ │ └─────────────────┘ │                                          │                                          │      ┌─────────────┬─────────────┬───────┼───────┬─────────────────┐      │ │ ┌------┼-------┼-------┼---------------┐ │      │ │ | │ │ │ | │      │ │ | │ │ │ | │┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐|┌─────┴─────┐ │ ┌─────┴─────┐ ┌───┴─┴─────┐│SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│|│SECRETAR DE│ │ │SECRETAR DE│ │SECRETAR ││ STAT │ │ STAT │|│ STAT │ │ │ STAT │ │GENERAL │└───────────┘ └───────────┘|└───────────┘ │ └───────────┘ ├───────────┤                           | │ │SECRETAR │                           | │ │GENERAL ADJ│                  ┌--------┘ │ └────┬──────┘                  | ┌─────────────────────┘ │                  | │ │                  | │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬─┴┬┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬─┴┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌-┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│A││B││C││D││E││F││G│|H|│I││J││K││L││M││N││O│ │P││R││S││T││U││V││X││Y│└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└-┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘    A = DIRECŢIA GENERALĂ CADASTRU    B = DIRECŢIA GENERALĂ URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI    C = DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICA    D = DIRECŢIA GENERALĂ CONSTRUCŢII LOCUINŢE    E = DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII ŞI CONCESIUNI    F = DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE    G = DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ    H = AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE DE TRANSPORT FINANŢATE PRIN        FONDUL DE COEZIUNE    I = DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII FINANCIARE EXTERNE    J = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT FEROVIAR    K = DIRECŢIA GENERALĂ AVIATIE CIVILĂ    L = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT NAVAL    M = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT RUTIER    N = INSPECTORATUL AVIATIE CIVILĂ    O = DIRECŢIA RELAŢII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATELE    P = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIE    R = DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE    S = DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ    T = DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ    U = DIRECŢIA GENERALĂ ACTIVITĂŢI PATRIMONIALE    V = DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN    X = DIRECŢIA MEDICALĂ    Y = SERVICIUL PROBLEME SPECIALE  +  Anexa 1a)                                   STRUCTURA               Autorităţii de Implementare Proiecte de Transport                       Finanţate prin Fondul de Coeziune                          ┌────────────────────────────────┐                          │ Autoritatea de Implementare │                          │Proiecte de Transport Finanţate │                          │ prin Fondul de Coeziune │                          └───────────────┬────────────────┘                                          │                                          │                                          │                                          │                 ┌──────────────┬─────────┴──────┬────────────────┐                 │ │ │ │           ┌─────┴─────┐ ┌──────┴─────┐ ┌────────┴────────┐ ┌─────┴──────┐           │ Serviciul │ │ Serviciul │ │Serviciul control│ │Serviciul de│           │programare │ │monitorizare│ │financiar şi │ │implementare│           │şi evaluare│ │ │ │asistenţa pentru │ │proiecte de │           │ │ │ │ │achiziţii publice│ │ transport │           └───────────┘ └────────────┘ └─────────────────┘ └────────────┘  +  Anexa 2                                  A. UNITĂŢILE                  care funcţionează în subordinea Ministerului                Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Grupul de Intervenţii şi Salvare NavalăBugetul de statConstanţa
    3.Spitalul Universitar nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    4.Spitalul Universitar nr. 2 Căi Ferate BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    5.Spitalul Universitar Căi Ferate IaşiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statIaşi
    6.Spitalul Universitar Căi Ferate Cluj-NapocaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCluj-Napoca
    7.Spitalul Universitar Căi Ferate TimişoaraVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statTimişoara
    8.Spitalul Căi Ferate PloieştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPloieşti
    9.Spitalul Căi Ferate GalaţiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statGalaţi
    10.Spitalul Universitar Căi Ferate ConstanţaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statConstanţa
    11.Spitalul Căi Ferate BraşovVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBraşov
    12.Spitalul Căi Ferate PaşcaniVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPaşcani
    13.Spitalul Căi Ferate SimeriaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSimeria
    14.Spitalul Căi Ferate OradeaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statOradea
    15.Spitalul Universitar Căi Ferate CraiovaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCraiova
    16.Spitalul Căi Ferate SibiuVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSibiu
    17.Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    18.Direcţia de Sănătate Publică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiBugetul de statBucureşti
    19.Academia Română de AviaţieVenituri propriiBucureşti
    20.Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVVenituri propriiConstanţa
    21.Autoritatea Navală RomânăVenituri propriiConstanţa
    22.Autoritatea Feroviară Română - AFERVenituri propriiBucureşti
    23.Autoritatea Rutieră Română - ARRVenituri propriiBucureşti
    24.Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiBugetul fondului de asigurări sociale de sănătateBucureşti
    25.Clubul Sportiv "Rapid"Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de statBucureşti
    26.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - BucureştiVenituri propriiBucureşti
    27.Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISCVenituri propriiBucureşti
    28.Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
      NOTĂ:    1. Unităţile prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 pot utiliza un număr maxim de       505 posturi.    2. Unităţile prevăzute la nr. crt. 3-17 pot utiliza pentru activităţile       specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998,       cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de       posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim       de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte       pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului lucrărilor publice,       transporturilor şi locuinţei.    3. Unitatea prevăzută la nr. crt. 18 poate utiliza un număr maxim       de 264 de posturi.                                  B. UNITĂŢILE                 care funcţionează sub autoritatea Ministerului                Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.Bucureşti
    2.Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.Bucureşti
    4.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.Bucureşti
    5.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.Bucureşti
    6.Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.Bucureşti
    7.Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A.Comuna Otopeni
    8.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa" - S.A.Bucureşti
    9.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu
    10.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.Timişoara
    11.Regia Autonomă "Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"Bucureşti
    12.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"Bucureşti
    13.Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.Bucureşti
    14.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. ConstanţaConstanţa
    15.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Constanţa
    16.Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.Constanţa
    17.Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi
    18.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.Galaţi
    19.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.Giurgiu
    20.Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"Bucureşti
    21.Regia Autonomă "Registrul Auto Român"Bucureşti
    22.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina"Sulina
    23.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa - Sud şi a Zonei Libere Basarabi"Constanţa
    24.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila"Brăila
    25.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Galaţi"Galaţi
    26.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Giurgiu"Giurgiu
    27.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad"Curtici
    28.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiBucureşti
    29.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiBucureşti
    30.Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L.Bucureşti
    31.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Bucureşti
    32.Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. ConstanţaConstanţa
    33.Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A.Bacău
    34.Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.Cluj
    35.Societatea Comercială "Conas" - S.A.Braşov
    36.Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Constanţa" - S.A.Constanţa
    37.Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Iaşi" - S.A.Iaşi
    38.Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Timişoara" - S.A.Timişoara
    39.Societatea Comercială Transporturi, Întreţinere - Drumuri "Oltenia" - S.A.Craiova
    40.Societatea Comercială "Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri" - S.A.Timişoara
    41.Societatea Comercială DRUM TRANS MIXT - S.A.Com. Valea Lupului
    42.Societatea Comercială "Stard" - S.A.Feteşti
    43.Societatea Comercială "Drumserv" - S.A.Tg. Mureş
    44.Societatea Comercială "Mecdru" - S.A.Dej
    45.Societatea Comercială "Via Star" - SABucureşti
    46.Societatea Comercială de Revizii şi Reparaţii Echipamente şi Instalaţii Ecluze "Repec" - S.A. OvidiuOvidiu
    47.Societatea Comercială de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii Mijloace de Transport, Utilaje de Construcţii şi Instalaţii de Ridicat "Agertrans" - S.A. ConstanţaConstanţa
    48.Societatea Comercială de Construcţii, întreţinere şi Reparaţii Hidrotehnice "Cons-Canal" - S.A. BasarabiBasarabi
    49.Societatea Comercială de Remorcaj şi Salvare "Resalv" - S.A. GalaţiGalaţi
    50.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" - S.A. GiurgiuGiurgiu
    51.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Draf" - S.A. BrăilaBrăila
    52.Societatea Comercială de întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." S.A. TulceaTulcea
    53.Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - "INCERTRANS" - S.A.Bucureşti
   +  Anexa 3                        PARCUL AUTO                pentru activităţi specifice
             
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/autovehicul (litri/lună)
    1.Inspecţie şi control- autoturism25*)300
    2.Transport delegaţii- autovehicul pentru transport persoane3450
    3.Program PHARE- autoturism    
    - autoturism de teren2450
    4.Proiect de conservare a energiei termice (BERD)- autoturism    
    - autoturism de teren4450
    5.Unitate de finanţare şi implementare programe comunitare- autoturism6450
    6.Aprovizionare- autovehicul pentru transport de marfă3450
    7.Program SAPARD- autoturism de teren10450
      *) Un autoturism la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor       Publice, Transporturilor şi Locuinţei
   +  Anexa 4                            SPAŢIILE ŞI UTILITATILE           deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor              şi Locuinţei şi de Compania Naţionala de Cai Ferate                   "C.F.R." - S.A. în clădirea "Palat C.F.R."
             
    Proprietarul patrimoniuluiNivelurileSuprafaţa construită (m2)Suprafaţa utilă (m2)Ponderea (%)
    Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiSubsol666,00598,830,83
    Parter395,00355,270,54
    Mezanin1.095,00985,321,47
    Etajul I5.936,005.342,407,98
    Etajul II5.936,005.342,407,98
    Etajul V4.945,404.450,866,65
    TOTAL I:   18.973,4017.075,0825,50
    Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Subsol9.250,587.906,6912,51
    Parter7.757,586.981,8210,44
    Mezanin6.016,335.414,708,10
    Etajul I992,25893,031,33
    Etajul III5.936,005.342,407,98
    Etajul IV4.945,404.450,866,65
    Etajul VI4.945,404.450,866,65
    Etajul VII4.945,404.450,866,65
    Etajul VIII4.945,404.450,866,65
    Etajul IX1.884,401.695,962,53
    Etajul X1.884,401.695,962,53
    Etajul XI1.884,401.695,962,53
    TOTAL II:   55.393,5449.943,7674,50
    TOTAL GENERAL:   74.366,9467.018,84100,00
  -------