GHID METODOLOGIC din 15 mai 2003de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist
EMITENT
 • GUVERNUL - AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 27 mai 2003  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 27 mai 2003
   +  Capitolul 1 Serviciul de asistența maternala  +  DefinițieServiciul de asistența maternala asigura protecția copilului care necesita stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, denumit în continuare AMP; aceasta protecție include și plasarea copilului în regim de urgenta, plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu, copil cu deficienta, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA) în vederea recuperării sale.În dezvoltarea serviciului de asistența maternala, serviciul public specializat pentru protecția copilului, denumit în continuare SPPC, și organismele private autorizate, denumite în continuare OPA, au în vedere particularitățile de limba, dizabilitate, rasa, cultura, religie și orientare sexuală ale copiilor.Dezvoltarea serviciului de asistența maternala se face în baza unei planificari anuale, parte integrantă a planului de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copii.Organizarea și funcționarea serviciului de asistența maternalaServiciul de asistența maternala este organizat de SPPC sau OPA în structura proprie, ca un compartiment distinct sau ca activitate prestată de un compartiment cu mai multe atribuții.Serviciul de asistența maternala instrumenteaza și soluționează toate sesizările referitoare la copiii care necesita protecție prin îngrijirea lor de către un AMP.Serviciul de asistența maternala se poate organiza după cum urmează:1. la nivelul SPPC: compartimentul de asistența maternala este parte a serviciului de protecție de tip familial sau alternative de tip familial; sesizările despre cazurile noi vor fi prelucrate de serviciul de protecție de tip familial sau alternative de tip familial în vederea rezolvarii lor, fără a realiza separarea copilului de familia biologica; numai după aceasta etapa și în situația în care prevenirea nu este posibila, sesizarea este preluată de către compartimentul de asistența maternala, urmând a se desemna asistentul social al copilului în vederea evaluării nevoilor copilului și elaborării planului de permanenta.1.1. Excepție de la acest parcurs se face în situația copilului institutionalizat; de la momentul aplicării prezentului ghid metodologic, asistentul social din cadrul serviciului rezidential sau al centrului de plasament va comunică compartimentului de asistența maternala copiii care pot fi ingrijiti la asistentul maternal; în urma realizării plasarii copilului la asistentul maternal, asistentul social desemnat din partea compartimentului de asistența maternala devine responsabil de caz.2. La nivelul OPA: serviciul de asistența maternala poate fi organizat ca un compartiment distinct sau ca activitate desfășurată de o echipa de personal angajat, calificat din punct de vedere profesional, în conformitate cu standardele prevăzute la anexa nr. 1 și cu prezentul ghid metodologic.Categoriile de personal necesare desfășurării activității compartimentului de asistența maternala sunt:– asistenții sociali ai AMP;– asistenții sociali ai copilului plasat la AMP;– asistenții maternali profesionisti.Responsabilitățile asistentilor sociali ai AMP care lucrează în cadrul acestui serviciu includ:– evaluarea capacității solicitanților, în vederea atestării ca AMP, de a oferi îngrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protecție;– participarea la pregătirea solicitantului în calitate de formator sau în vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregătirii;– întocmirea, păstrarea și actualizarea dosarului AMP, conform standardelor prevăzute în anexa nr. 1 și prezentului ghid metodologic;– sprijinirea și monitorizarea activității AMP, asigurându-se ca acesta este informat în scris, accepta, înțelege și acționează în conformitate cu standardele, procedurile și metodologia promovate de către autoritatea competentă;– prezentarea AMP, înainte de plasarea copilului la acesta, a standardelor, procedurilor și oricăror alte instrucțiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se ca acestea au fost înțelese;– participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilitatile și competentele AMP;– furnizarea în scris către AMP a informațiilor privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP;– furnizarea în scris către AMP a informațiilor privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum și asupra sprijinului disponibil în astfel de situații;– identificarea nevoilor de pregătire și potențialului fiecărui AMP, precum și ale membrilor familiei acestuia;– evaluarea anuală a activității fiecărui AMP, conform standardelor prevăzute în anexa nr. 1 și prezentului ghid metodologic;– participarea la programe de pregătire specifică, în funcție de nevoile de formare identificate de supervizor.Responsabilitățile asistentilor sociali ai copilului plasat la AMP includ:– evaluarea, în urma sesizării, a nevoilor copilului care necesita o măsura de protecție;– revizuirea evaluării nevoilor copilului;– întocmirea și revizuirea planului de permanenta pentru copil;– monitorizarea și înregistrarea evoluției planului de permanenta;– realizarea instruirii specifice a AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasarii acestuia;– informarea în scris a AMP cu privire la drepturile și obligațiile legale ce îi revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasarii, înainte de mutarea copilului;– coordonarea procesului de potrivire a copilului cu AMP;– întocmirea convenției de plasament;– coordonarea activităților privind mutarea copilului la AMP;– întocmirea, păstrarea și actualizarea dosarului copilului;– organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților în care sunt implicați alți specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții;– asigurarea menținerii relațiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viața acestuia;– participarea la programe de pregătire specifică, în funcție de nevoile de formare identificate de supervizor.Responsabilitățile AMP includ:– realizarea obligațiilor și responsabilităților prevăzute în convenția de plasament pentru fiecare copil;– respectarea procedurilor, metodologiilor și a regulamentelor interne elaborate de angajator;– participarea la programe de pregătire, în funcție de recomandarea asistentului social al AMP întocmită în urma identificarii nevoilor de formare;– asigurarea îngrijirii copilului, conform standardelor prevăzute în anexa nr. 1 și prezentului ghid metodologic;– sprijinirea copilului în menținerea și dezvoltarea relațiilor cu familia sa, cu prietenii și cu orice alte persoane relevante din viața copilului, dacă acestea nu contravin interesului superior al copilului.  +  Capitolul 2 Recrutarea/identificarea AMPSPPC/OPA realizează anual o analiza a nevoilor la nivel local în vederea elaborării și fundamentarii strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copil și familie. Planul de implementare a strategiei anuale va include și măsurile ce vor duce la dezvoltarea rețelei de AMP în funcție de nevoile identificate.Recrutarea/identificarea AMP trebuie realizată astfel încât serviciul de asistența maternala sa răspundă nevoilor identificate și tuturor particularitatilor copiilor care au nevoie de o măsura de protecție, precum și particularitatilor de limba, religie, cultura, etnie și dizabilitatilor identificate în urma analizei nevoilor.Recrutarea/identificarea poate fi realizată direct de către SPPC/OPA sau prin angajarea serviciilor unor firme/persoane specializate în domeniu.Recrutarea/identificarea trebuie să conducă la atragerea unui număr suficient de solicitanți din care, în urma evaluării acestora, vor fi selectați AMP.În timpul procesului de recrutare/identificare sau după acest proces, orice contactare a SPPC/OPA de către persoane interesate se considera solicitare, indiferent de forma în care a fost realizată (scris, verbal, electronic).SPPC/OPA va tine evidenta solicitărilor venite pe parcursul sau după ce s-a încheiat campania de recrutare. SPPC/OPA va răspunde în maximum 3 zile fiecărei solicitări prin transmiterea unei informări cu privire la drepturile și obligațiile AMP, etapele procesului de evaluare și criteriile minime obligatorii prevăzute de lege pentru a deveni AMP (vezi cap. IX). Totodată, atasat acestui răspuns, SPPC/OPA va transmite solicitantului un model al cererii de evaluare.  +  Capitolul 3 Evaluarea solicitanțilorPersoana care dorește sa devină AMP se adresează:– serviciului public specializat pentru protecția copilului (SPPC);sau– organismului privat autorizat (OPA).În acest scop, solicitantul formulează o cerere de evaluare a capacității sale de a deveni AMP, după modelul prevăzut în prezentul ghid metodologic, la care va anexa:a) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în prezentul ghid metodologic;b) cazierul judiciar;c) copii de pe actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, buletin/carte de identitate);d) copii de pe actele de studii.Cererea de evaluare a solicitantului se soluționează în limita termenului de 90 de zile de la data înregistrării.În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii de evaluare, SPPC/OPA transmite solicitantului un răspuns în scris cuprinzând confirmarea luării în evidenta a cererii acestuia, numele asistentului social desemnat ca responsabil de caz, precum și etapele procesului de evaluare și criteriile ce vor fi avute în vedere în cursul acestui proces.Asistentul social desemnat al SPPC/OPA care primește cererea are obligativitatea de a verifica identitatea solicitantului, modul de completare a cererii și existenta actelor necesare a fi anexate. Pentru a confirma realizarea acestei verificări, asistentul social va semna în rubrica special prevăzută în acest sens în cuprinsul cererii de evaluare.Procesul de evaluare a capacității solicitantului de a îngriji un copil are doua etape:A. etapa evaluării inițiale;B. etapa de pregătireLa încheierea etapei evaluării inițiale, asistentul social responsabil de caz va realiza un raport intermediar de evaluare. În funcție de raportul de evaluare intermediara se va lua decizia de către asistentul social și solicitant dacă se trece la etapa următoare sau nu. În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile specificate de lege, standardele prevăzute în anexa nr. 1 și prezentul ghid metodologic, SPPC/OPA va răspunde cererii de evaluare a solicitantului în scris, motivand concluziile raportului de evaluare.  +  Evaluarea inițialăÎn procesul de evaluare a solicitantului vor fi avute în vedere, în mod obligatoriu, următoarele aspecte:1. Solicitanții trebuie să aibă capacitate deplina de exercițiu.2. Condiții materialeSolicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (acest lucru va fi demonstrat cu acte). Locuinta trebuie să fie salubra, sa dispună de spațiu suficient pentru asigurarea intimitatii tuturor celor care locuiesc în ea, cu pat separat pentru fiecare copil, dependințe corespunzătoare pentru igiena, ambient sigur pentru asigurarea sănătății și bunastarii copilului.3. Starea de sănătateStarea de sănătate a solicitantului, precum și a tuturor celor care locuiesc împreună cu acesta trebuie să fie buna, fără afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a copilului plasat. În acest scop, solicitantul și persoanele care locuiesc cu acesta obțin un certificat medical de evaluare completa a stării de sănătate. Pe baza acestor certificate, dacă este cazul, asistentul social desemnat va analiza aspectele medicale cuprinse în evaluare, împreună cu cadrele medicale care le-au constatat, în vederea atestării faptului ca toate persoanele mai sus amintite au starea de sănătate corespunzătoare îngrijirii unui copil.4. Aptitudini parentale5. Profilul moralSolicitantul și persoanele care locuiesc cu acesta trebuie să dovedească trasaturi pozitive de caracter, relații sociale bune în comunitate, precum și faptul că nu au suferit condamnări rămase definitive prin hotărâre judecătorească, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP.6. Acceptarea și înțelegerea de către solicitant și, respectiv, de către persoanele care locuiesc cu acesta a necesității colaborării cu familia biologica sau adoptivă a copilului7. Acceptarea și înțelegerea de către solicitant a drepturilor și responsabilităților care le-ar putea reveni din relația cu angajatorul și, respectiv, din convenția de plasament8. Atitudine non-discriminatorie a solicitantului și a persoanelor care locuiesc cu acesta. Potentialii AMP trebuie să manifeste o atitudine non-discriminativa față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice.9. Capacitatea solicitantului de a lucra în condiții de stres sau speciale (plasamentul de urgenta, copii cu nevoi speciale, copii cu tulburări de comportament etc.)10. Înțelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal profesionist11. Experienta anterioarăExperienta cu propriii copii sau experienta în ocrotirea altor copii, bătrâni, bolnavi, persoane cu handicap constituie un avantaj, nu un criteriu în sine.12. Atitudinea celorlalți membri ai familiei care locuiesc împreună cu solicitantul față de problematica specifică a copiilor care necesita măsura de protecție și care pot intră în respectiva familie.Pe parcursul etapei de evaluare inițială, asistentul social desemnat al SPPC/OPA va realiza o serie de minimum 6 vizite/intalniri la domiciliul solicitantului și va obține recomandări despre solicitant.  +  Vizite/intalniri la domiciliul solicitantuluiSolicitanții vor fi vizitati la domiciliu de către asistentul social responsabil de caz.În cazul unui cuplu, ambii parteneri, precum și ceilalți membri ai familiei care locuiesc cu solicitantul trebuie să fie în mod obligatoriu prezenți la domiciliu în cursul primei vizite. Aceste vizite au drept scop verificarea condițiilor de viața ale solicitanților și verificarea afirmațiilor făcute în cererea de evaluare.Candidații vor fi incurajati sa pună întrebări în legătură cu eventualele nelamuriri legate de profesia de AMP și sa aducă argumentele pe care le considera utile pentru susținerea solicitării lor.În paralel cu obținerea recomandărilor va continua procesul de evaluare prin efectuarea vizitelor menționate la domiciliul solicitanților pentru culegerea de informații. În cadrul acestor vizite vor avea loc intalniri la care vor participa toți membrii familiei solicitantului și persoanele care locuiesc cu acesta, precum și intalniri în cadrul cărora se vor purta discuții individuale cu fiecare persoana.Asistentul social va completa un raport după fiecare vizita.  +  Recomandări și referințeAsistentul social va contacta familiile și persoanele indicate de solicitant pentru obținerea referințelor, precum și orice alte persoane pe care le apreciază ca relevante.În procesul de evaluare pot fi incluse și interviuri cu alți profesionisti și orice investigații suplimentare considerate utile de către evaluator.Observarea în perioada de evaluare a unor atitudini necorespunzătoare sau a altor aspecte care ar putea prejudicia ocrotirea copilului în familia respectiva va fi consemnată și poate constitui motiv de respingere a solicitării.În etapa evaluării inițiale, asistentul social responsabil de caz va urmări sa identifice capacitatea solicitantului de îngrijire a unui copil și nevoile de pregătire. Pentru aceasta, asistentul social, de la caz la caz, poate solicita implicarea și a altor specialiști.La încheierea acestei etape, asistentul social responsabil de caz întocmește raportul intermediar de evaluare. Pe baza acestui raport se face trecerea la etapa următoare - etapa pregătirii. În cazul în care raportul intermediar indica existenta unor probleme ce afectează sau pot afecta capacitatea solicitantului de îngrijire a copilului, se poate lua decizia întreruperii procesului de evaluare.  +  Capitolul 4 Procesul de pregătire a AMPProcesul de pregătire face parte din procesul de evaluare a AMP.Solicitanții selectați pe baza raportului intermediar de evaluare vor participa la un program obligatoriu de formare, în conformitate cu programa-cadru elaborata de către Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului și Adopție, care include module minime obligatorii și, respectiv, module specializate. Programul de pregătire se desfășoară în grupe de maximum 12 persoane.În vederea obținerii atestatului de AMP este suficienta absolvirea modulelor minime obligatorii. Absolvirea unuia sau mai multor module specializate duce la eliberarea atestatului de AMP specializat pentru una sau mai multe categorii de probleme ale copilului.La absolvirea fiecărui modul, asistentul social desemnat al SPPC/OPA, împreună cu formatorii, va completa un raport de pregătire care va consemna atitudinea și comportamentul solicitantului, precum și nivelul de acumulare a cunoștințelor. Dacă se constată că nivelul de cunoștințe sau atitudinea solicitantului nu sunt corespunzătoare după absolvirea unui modul, asistentul social desemnat al SPPC/OPA va propune solicitantului sa repete modulul sau sa recomande încetarea procesului de pregătire și evaluare.În urma absolvirii modulelor de pregătire se va realiza de către asistentul social desemnat al SPPC/OPA un raport final de pregătire ce va cuprinde toate informațiile cu privire la modulele absolvite, rezultatele obținute și observații asupra atitudinii și comportamentului pe parcursul pregătirii.Raportul final de evaluare este realizat de către asistentul social desemnat și cuprinde informații din raportul intermediar de evaluare și din raportul final de pregătire. Raportul final de evaluare se atașează dosarului solicitantului. Dosarul mai cuprinde: rapoartele de pregătire, raportul intermediar de evaluare, cerere de evaluare, precum și celelalte acte ale solicitantului prevăzute de lege.Solicitantul are acces la acele părți neconfidentiale ale raportului final și poate depune la dosar completări, explicații în scris față de aspectele din raportul final care îi sunt defavorabile. Sunt considerate confidențiale acele informații care au fost culese de la terți cu privire la comportamentul și atitudinea solicitantului, precum și unele observații ale asistentului social, după caz.  +  Capitolul 5 Atestarea AMPPe baza dosarului întocmit de asistentul social în urma procesului de evaluare, solicitantul va întocmi o cerere de atestare care va fi înaintată autorității competente să se pronunțe asupra acesteia. La aceasta cerere se va atașa recomandarea asistentului social cu privire la eliberarea atestatului, recomandare ce va face referire la disponibilitatea SPPC/OPA de a angaja, în urma eliberării atestatului, viitorul AMP (se va face referire și la planul de dezvoltare a serviciului).În procesul de luare a deciziei de eliberare a atestatului va fi implicat activ solicitantul, în acest sens SPPC/OPA asigurând toate condițiile necesare realizării efective a acestei implicari (notificarea solicitantului cu privire la data și locul ținerii ședinței în care urmează a fi luată decizia, traducere și interpretare dacă este cazul).Atestatul se eliberează pe o durată de 3 ani și va cuprinde următoarele mențiuni obligatorii:– numărul și vârsta copiilor ce pot fi plasati;– particularitățile copiilor ce pot fi plasati: deficiente, limba, etnie, religie;– nivelul de specializare al AMP - în urma modulelor de pregătire absolvite;– perioada în care se va realiza prima evaluare anuală.Decizia autorității competente cu privire la eliberarea atestatului va fi comunicată conform reglementărilor legale.  +  Capitolul 6 Plasarea și îngrijirea copilului la AMPÎn derularea activităților referitoare la plasarea și îngrijirea copilului la AMP vor fi implicați în mod activ și permanent copilul, AMP și familia copilului, dacă este cazul, și se va tine cont de opinia acestora.A. Procesul de potrivireProcesul de potrivire consta în identificarea și pregătirea unei familii (AMP aflat în evidenta SPPC sau a unui OPA), care să răspundă nevoilor specifice ale copilului care urmează a fi plasat.Asistentul social al copilului este responsabilul de caz și coordonează întregul proces de potrivire.Asistentul social al copilului, pe baza evaluării nevoilor copilului și a planului individualizat de protecție, contacteaza asistenții sociali ai AMP, în vederea derulării procesului de potrivire conform standardelor prevăzute în anexa nr. 1 și prezentului ghid metodologic.Etapele minime obligatorii care trebuie parcurse în cursul procesului de potrivire sunt următoarele:A.1. Potrivirea teoretică - presupune luarea în considerare cel puțin a următoarelor criterii referitoare la copil, familia lui biologica (atunci când este cazul) și, respectiv, AMP:– criteriile privind copilul se referă la: vârsta acestuia, temperamentul sau, interesele aparente, naționalitate, rasa, religie, relațiile cu alți copii, nevoi speciale;– criteriile privind familia naturala se referă la: vârsta, temperament, ocupație, inclinatii/aptitudini, interese pentru diverse domenii, nivel de educație, naționalitate, rasa, religie;– criteriile privind AMP: vârsta, temperament, ocupație, inclinatii, aptitudini, interese pentru diverse domenii, nivel de educație, naționalitate, rasa, religie, atitudinea față de alte etnii, situația legală, competente profesionale, preferințe privind copilul, disponibilitati, reședința (distanta față de domiciliul familiei naturale), alți copii prezenți în familie.Potrivirea teoretică se realizează cu participarea a cel puțin 2 profesionisti: asistentul social al copilului (după caz, împreună cu persoana de referința a copilului, în situația în care acesta este deja institutionalizat) și asistentul social al AMP.A.2. Informarea și pregătirea tuturor părților implicateAceasta etapa presupune:● informarea copilului - se realizează potrivit capacității sale de înțelegere și gradului sau de maturitate;● informarea familiei naturale (și/sau a persoanelor importante pentru copil) - se realizează sub rezerva respectării interesului superior al copilului;● informarea AMP - asistentul social al copilului îi va aduce la cunoștința toate informațiile necesare, în măsura în care ele sunt relevante pentru situația copilului respectiv.A.3. Acomodarea copilului cu AMPAcomodarea se realizează pe parcursul unui număr de intalniri între copil și AMP și familia acestuia, intalniri coordonate de către asistentul social al copilului.Numărul de vizite necesare diferă de la o situație la alta, fiind condiționat numai de ritmul impus de copil în desfășurarea acestui proces.Aceasta etapa implica parcurgerea graduala a 3 faze:● intalniri ale copilului cu AMP la domiciliul copilului;● intalniri pe teren neutru;● intalniri la domiciliul AMP.Singura excepție de la desfășurarea graduala a procesului de acomodare o reprezintă plasamentul copilului în regim de urgenta. Prin natura lui, plasamentul în regim de urgenta nu permite parcurgerea fazelor de acomodare și are drept scop asigurarea imediata a securității grav amenintate a copilului.Supervizarea vizitelor se realizează de către cei 2 asistenți sociali, concomitent sau separat, în vederea stabilirii oportunității continuării demersurilor legate de plasamentul copilului, în funcție de evoluția favorabilă sau nefavorabila a relatiei copil - AMP (și familie biologica, acolo unde este necesară implicarea acestora).Este esențială și obligatorie implicarea tuturor membrilor familiei AMP și persoanelor care locuiesc împreună cu acesta, încă de la debutul procesului de acomodare și pe toată perioada lui de desfășurare.Dificultățile majore apărute în cursul etapei de acomodare și imposibilitatea soluționării lor au drept consecința oprirea întregului proces de potrivire și identificarea unui alt AMP pentru acel copil.Toate informațiile importante cu privire la procesul de potrivire, informații ce se referă la nivelul de potrivire între nevoile copilului și aptitudinile și disponibilitățile AMP, vor fi menționate în convenția de plasament de către asistentul social al copilului. Toate problemele identificate pe parcursul procesului de potrivire, precum și măsurile ce vor fi luate de asistentul social al copilului vor fi menționate în convenția de plasament.B. Hotărârea de plasament/încredințare● Recomandarea stabilirii măsurii de plasament/încredințare a copilului la AMP se face de către asistentul social al copilului și este o consecința a evoluției favorabile a procesului de acomodare.● În aceasta etapa este obligatorie luarea în considerare a opiniei copilului - potrivit capacității sale de exprimare și gradului sau de maturitate - și a opiniei AMP.● Prezentarea cazului autorității competente se realizează în echipa, de către cei 2 asistenți sociali implicați, propunerea de luare a măsurii de plasament/încredințare fiind susținută de către asistentul social al copilului.● Decizia finala aparține autorității competente.● Hotărârea de plasament/încredințare se face nominal la AMP.C. Mutarea propriu-zisa a copilului la AMPImediat după ce autoritatea competentă a luat hotărârea de plasament/încredințare se va încheia convenția de plasament/încredințare între AMP și angajatorul sau, în condițiile și cu elementele prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează:● convenția se încheie pentru fiecare copil primit în plasament/încredințare, cu acordul scris al soțului/sotiei AMP (unde este cazul), și se notifica autorității competente care a hotărât plasamentul/încredințarea copilului;● aceasta convenție cuprinde următoarele elemente:– informații referitoare la copil: identitatea, originea etnică și religioasă, situația sa personală familială, socială și medicală, nevoile sale speciale;– motivele hotărârii de plasament/încredințare;– planul de aplicare și obiectivele plasamentului/încredințării;– modalitățile de menținere a contactului între copil și familia sa biologica (menționându-se explicit situațiile în care autoritatea competentă a stabilit ca păstrarea acestui contact nu este în interesul superior al copilului) și modul de pregătire a reintegrarii copilului în familia proprie, în cazul plasamentului;– modalitățile de supraveghere a activității AMP și de evaluare periodică a evoluției copilului;– drepturile și obligațiile specifice ale părților cu privire la ocrotirea copilului plasat.Încheierea convenției de plasament/încredințare între AMP și angajator se realizează înainte de mutarea propriu-zisa a copilului și numai după pronunțarea hotărârii de plasament/încredințare. Mutarea efectivă a copilului are loc imediat după semnarea convenției de plasament/încredințare de către AMP. Întregul proces de mutare este coordonat de asistentul social al copilului.Copilul va lua cu el, la domiciliul AMP, obiectele personale de care este atasat.D. Urmărirea plasamentului/încredințăriiUrmărirea plasamentului/încredințării copilului la AMP are la baza prevederile convenției de plasament/încredințare, precum și cele ale planului individualizat de protecție.E.1. Planul individualizat de protecțiePlanul individualizat de protecție se întocmește imediat după luarea în evidenta a copilului care necesita luarea unei măsuri de protecție, urmând a fi revizuit periodic la 3 luni sau ori de câte ori este necesar.La stabilirea planului individualizat de protecție este obligatorie participarea tuturor celor implicați: asistent social al copilului, AMP, copil (în funcție de vârsta și gradul de maturitate), familie biologica. Atunci când finalitatea planului individualizat de protecție este adoptia, familia adoptivă va fi și ea implicata în revizuirea acestui plan. Asistentul social responsabil de caz va consulta orice altă persoană care poate oferi informații relevante pentru situația copilului respectiv.Elementele minime care trebuie cuprinse la întocmirea planului individualizat de protecție sunt:● Dezvoltarea copilului:– o imagine generală asupra progreselor/regreselor înregistrate de copil de la un plan la altul, incluzând dezvoltarea fizica, intelectuală, afectiva și comportamentala;– motive de ingrijorare legate de dezvoltarea copilului;– măsuri necesare/obiective privind dezvoltarea copilului.● Starea de sănătate a copilului:– starea de sănătate curenta;– evoluția stării de sănătate de la un plan la altul;– consideratii asupra celor mai recente evaluări medicale;– tratamente/măsuri medicale necesare;– imunizari.● Educația copilului (în funcție de vârsta):– progrese/regrese înregistrate la școala/grădinița/domiciliu;– probleme/motive de ingrijorare;– măsuri necesare/obiective privind educația copilului.● Menținerea legăturii copilului cu familia biologica (dacă este în interesul copilului):– evoluția relatiei copilului cu familia biologica;– alte persoane cu care copilul ar trebui sa mențină legătură;– măsuri necesare/obiective privind legătură cu familia biologica.● Activitatea asistentului social responsabil de caz:– activitățile cu copilul, cu familia naturala/adoptivă, cu alte persoane resursa și cu AMP;– planificarea tuturor activităților și demersurilor asistentului social legate de rezolvarea situației copilului;– revizuirile și evaluarile periodice care au legătură cu toate aspectele incluse în planul individualizat de protecție.● Reusita plasamentului/încredințării:– modul în care încredințarea/plasamentul satisface nevoile copilului;– progresele înregistrate (evoluția plasamentului/încredințării spre finalitatea propusă);– eventuale probleme sau motive de ingrijorare;– măsuri propuse/obiective.● Planul cu privire la copil și responsabilități:– planurile curente legate de copil;– responsabilitățile părților implicate;– termene de rezolvare.● Finalitatea planului și revizuirea lui se realizează în funcție de evoluția cazului, ținând cont de interesul superior al copiluluiE.2. Vizitele de urmărireVizitele de urmărire vor fi realizate de către asistentul social al copilului. Frecventa minima a vizitelor asistentului social - anunțate și neanuntate - la AMP este saptamanala în prima luna de plasament/încredințare, iar apoi, cel puțin bilunara. În urma realizării vizitelor, asistentul social al copilului va întocmi pentru fiecare vizita un raport.E.3. Încetarea plasamentului/încredințăriiÎncetarea plasamentului/încredințării la AMP se poate realiza conform planului individualizat de protecție sau poate fi determinata de alte motive. În ambele situații, încetarea plasamentului/încredințării la AMP se realizează printr-o hotărâre de încetare, revocare sau înlocuire, după caz, a măsurii de ocrotire a copilului, pronunțată de către autoritatea competentă.La fel ca și intrarea copilului în familia AMP, plecarea sa trebuie să fie un proces gradual, desfășurat cu parcurgerea acelorași etape ale procesului de acomodare menționate anterior. În situații de urgenta, când acest lucru nu este posibil, se va alege soluția cea mai securizanta pentru copil.  +  Capitolul 7 Serviciile de sprijinPentru derularea în bune condiții a activității serviciului de asistența maternala, AMP vor avea acces la serviciile dezvoltate de către SPPC/OPA sau de alte autorități la nivelul comunității.Rolul acestor servicii este de:– susținerea activității AMP pe timpul zilei;– susținerea activității AMP în situații de urgenta;– facilitarea efectuării de către AMP a concediilor legale;– informarea, consilierea AMP în diverse domenii de interes.  +  Capitolul 8 Evaluarea activității AMPAsistentul social al AMP este responsabil de monitorizarea activității acestuia. Lunar asistentul social va avea intalniri cu AMP și cu membrii familiei acestuia în vederea identificarii problemelor și nevoilor AMP. În acest sens, asistentul social va monitoriza activitatea AMP și va face propuneri referitoare la instruirea acestuia.La sfârșitul perioadei menționate în atestat, referitoare la prima evaluare anuală, asistentul social va întocmi raportul de evaluare anuală. Pentru aceasta, asistentul social al AMP va avea intalniri și va consemna opiniile asistentilor sociali ai copiilor ce au fost plasati la AMP, opiniile familiilor copiilor, opiniile copiilor, precum și ale oricăror alte persoane sau specialiști.Raportul de evaluare anuală va conține informații despre nivelul de pregătire și nevoile identificate de instruire ale AMP.Dacă situația o impune, asistentul social al AMP poate propune retragerea sau suspendarea atestatului eliberat.  +  Capitolul 9 Documente minime existente în dosarul copilului, familiei biologice și asistentului maternalA. Dosarul copilului:– sesizare/solicitare;– raport privind ancheta socială inițială;– răspuns la sesizare;– raport de evaluare a nevoilor copilului;– hotărâre/decizie de stabilire a măsurii de protecție;– hotărâre de stabilire a gradului de handicap sau/și a orientarii școlare;– plan individualizat de protecție;– raport de revizuire a evaluării nevoilor;– raport de revizuire a planului individualizat de protecție;– rapoarte de vizita/urmărire a evoluției copilului;– acte de stare civilă.B. Dosarul familiei biologice:– sesizare/solicitare;– plan individualizat de protecție;– raport de evaluare a nevoilor familiei și a împrejurărilor care au determinat separarea copilului de familie;– revizuire a planului individualizat de protecție;– raport de vizita/intalnire cu copilul;– copii de pe actele de stare civilă.C. Dosarul AMP:– cerere de evaluare;– curriculum vitae/cazier/copii de pe actele de stare civilă și de studii/alte acte prevăzute de lege;– raport de vizita la domiciliu;– recomandări/referințe;– certificate medicale;– raport intermediar de evaluare;– raport de pregătire;– raport final de evaluare;– cerere de eliberare a atestatului;– propunere/recomandare a asistentului social;– atestat;– copie de pe contractul individual de muncă;– convenție de plasament;– raport lunar de supervizare;– raport de evaluare anuală.  +  Capitolul 10 Modele-cadru pentru actele necesare întocmirii dosarului AMP10.1. Formular răspuns solicitareAntet SPPC/OPAStimate domnule/Stimată doamnă,Va multumim pentru interes și pentru faptul ca ne-ați contactat.Instituția noastră ....../(descrierea obiectului de activitate SPPC/OPA)................Asistentul maternal, ca angajat al nostru - SPPC/OPA - are următoarele drepturi și responsabilități:– cele prevăzute de lege (rezumat);– nivelul estimat al drepturilor bănești.Pentru a deveni asistent maternal trebuie să formulati următoarea cerere de evaluare tip depusa la SPPC/OPA, adresa ...., fax ...., e-mail .... etc.dacă îndepliniți condițiile minime prevăzute de lege ........În urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacității dumneavoastră de a îngriji un copil. Aceasta evaluare poate dura 90 de zile maximum și pe parcursul acestei perioade dumneavoastră și membrii familiei veți fi implicați în diverse activități.Vă mulțumim,
  Director SPPC/OPA,
  10.2. Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de AMPAntet SPPC/OPAVerificat identitatea solicitantului și existența tuturor informațiilor necesare pentru demararea procedurii.Asistent social .............................
  CERERE DE EVALUARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII ATESTATULUI DE
  ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST
  Subsemnatul (a) ......, domiciliată în ......., telefon ....., vă solicit acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.Am luat cunoștința de condițiile necesare pentru a practica aceasta profesiune, de îndatoririle și drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implică.Doresc sa devin asistent maternal profesionist din următoarele motive:..........................................................................................................................Sunt de acord cu întreaga procedura de evaluare necesară pentru obținerea atestatului și voi colabora cu specialiștii responsabili de aceasta procedură.În cazul obținerii atestatului, as dori sa primesc în îngrijire ...... copii. Prefer ca vârsta copiilor să fie între .... ani. Sunt disponibil(ă) pentru îngrijirea unui copil cu nevoi speciale DA [ ] NU [ ]Sunt disponibil(ă) pentru colaborarea cu familia naturala sau adoptivă a copilului.Sunt disponibil(ă) pentru colaborarea cu SPPC sau OPA.Declar pe propria răspundere ca informațiile cuprinse în prezentul formular sunt adevărate și anexez toate documentele solicitate de lege.
  Semnatura candidatului ..........
  Data ..........
  10.3. Curriculum vitae al solicitantului
  CURRICULUM VITAE
  1. Date personaleNumele ............ Prenumele ................Alte nume purtate anterior (de exemplu: înainte de căsătorie):...............................................................Locul și data nașterii ........................................Act de identitate ...... seria ..... nr. ...., eliberat la data de .......... de ................Numele părinților: tata ......... mama ..................Starea civilă: căsătorit(ă)/necasatorit(ă)/divorțat(ă)/vaduv(ă)Religie: practicată ........... formală .................Copii:
  Numele și prenumeleData nașteriiȘcolarizare
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  2. StudiiUltima școala absolvită ........... în anul ........... cu specializarea ...........Alte școli absolvite: ............. în anul .............................................. în anul ...........Cursuri de perfecționare, specializare: .... în anul .................................................... în anul .................................................... în anul ........3. Experiența profesionalăProfesia de baza ............................................Situația profesională actuala: angajat(ă)/șomer(ă)/casnică/pensionar(ă)Ultimul loc de muncăUnitatea ........................ Telefon ...................Adresa ......................................................Angajat pe postul ............. de la data de ............ până la ...............Persoane care pot de referințe: ..........., funcția .........Alte locuri de muncă:
  UnitateaPerioadaPostul ocupat
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  4. Alte abilitațiTrăsături de personalitate (enumerați câteva care considerați că vă caracterizează): ..........................................Alte abilitați (în afară profesiei de baza, enumerați ce stiți și ce vă place să faceți): ......................................Modalități de petrecere a timpului liber: ...................5. Date despre familie Membrii familiei care locuiesc la domiciliul meu:
  Numele și prenumeleGradul de rudenie cu solicitantulData nașterii
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  Observații în legătură cu acordul familiei de a primi un copil în plasament:............................................................................ Veniturile familiei:Venitul total lunar ........., constituit din: ...............
  6. Starea de sănătateStarea mea de sănătate este: foarte bună/bună/satisfăcătoareSufăr/nu sufăr de nici o boală cronică transmisibilă care ar face incompatibilă exercitarea profesiei de asistent maternal profesionist.Anexez documentele medicale doveditoare.7. LocuințaLocuința în care voi primi copilul (copiii) în plasament sau încredințare este proprietate/închiriată/în folosință gratuită și are următoarele caracteristici:● locuință la: bloc/casă; suprafața locuinței ............ mp● nr. de camere: ....................; dependințe: .....................● utilități și dotări (completați cu DA sau NU): apă curentă ....., gaze ..., iluminat ......., încălzire ........, TV ........, radio ............Copilul/copiii plasat/plasați va/vor locui: în camera proprie .........., în camera copiilor din familie ............., alte condiții ................... .
  -----