STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 15 mai 2003pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist
EMITENT
  • GUVERNUL - AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 27 mai 2003    Notă
    Aprobate prin Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 27 mai 2003
     +  Partea I Îngrijirea copilului plasat la asistentul maternal1. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistența maternala, dacă se impune acest lucru; serviciul are ca valori acceptarea diversitatii și promovarea egalității.1.1. Copilul și familia sa au acces la serviciul de asistența maternala care recunoaște nevoile individuale ale lor și răspunde acestora ținând cont de religie, origine etnică, limba, cultura, dizabilitati și sexualitate.1.2. Copilul are propria identitate, serviciul de asistența maternala actionand în virtutea valorizarii și promovării respectului de sine al fiecărui copil; asistentul maternal și asistentul social al copilului lucrează împreună la creșterea respectului de sine al copilului și la dezvoltarea sentimentului ca este util.1.3. Trecutul etnic, cultural și lingvistic al fiecărui copil trebuie să fie consemnat și păstrat cu acuratete, acceptat și respectat; planul individualizat de protecție, toate deciziile cu privire la plasarea copilului, precum și reevaluarile periodice ale măsurii de protecție includ și țin cont de trecutul copilului.1.4. Copilul este sprijinit și incurajat să-și dezvolte abilitați de depasire a situațiilor discriminatorii; copiii aparținând minorităților sunt sprijiniti și incurajati să-și dezvolte abilitați de răspuns la atitudinile discriminatorii.1.5. Copilul cu dizabilitati beneficiază de servicii specifice de sprijin și recuperare în vederea maximizării potențialului sau, pentru o mai buna adaptare la o viața normală; copilului i se asigura echipament adecvat și, acolo unde este posibil, adaptarea casei sau masinii asistentului maternal.1.6. Copilul este incurajat și are acces în aceeași măsura la oportunitati de dezvoltare a talentului, interesului sau pasiunilor lui; fiecare copil este incurajat să-și dezvolte pasiunile în strânsă legătură cu domenii de interes corespunzătoare vârstei și abilităților personale.1.7. Copilul participa la luarea deciziilor cu privire la îngrijirea și planurile de viitor în funcție de vârsta, experienta și capacitate de înțelegere și are dreptul la sprijin și asistența în exercitarea acestui drept.2. Evaluarea nevoilor copilului este realizată înaintea luării măsurii de plasare la asistentul maternal, este comunicată tuturor părților interesate și este revizuită periodic.2.1. Asistentul social desemnat de serviciul public specializat pentru protecția copilului, denumit în continuare SPPC, respectiv de către organismul privat autorizat, denumit în continuare OPA, în urma sesizării, realizează evaluarea nevoilor copilului, care include aspecte legate de sănătate, identitate, familie și relații sociale, conduita, dezvoltare emotionala, comportament și deprinderi de îngrijire personală; o atenție deosebită se acordă trecutului copilului referitor la origine etnică, cultura, limba, dizabilitati, sex și preferintelor copilului de a fi plasat cu frații/surorile acestuia.2.2. Decizia de plasare a copilului la asistentul maternal se face pe baza evaluării nevoilor sale, luând în considerare interesul superior al copilului.2.3. Plasamentul în regim de urgenta este făcut în condițiile prevăzute de lege, cu justificarea în scris de către asistentul social care a propus măsura a motivelor acesteia; evaluarea nevoilor copilului în acest caz se realizează în cel mult 7 zile de la data plasamentului, iar în cazuri excepționale, cu aprobarea supervizorului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile.2.4. Asistentul social al copilului realizează evaluarea nevoilor copilului în concordanta cu normele și etica profesională în maximum 30 de zile de la data sesizării; asistentul social îi implica în evaluarea nevoilor copilului pe următorii: familia copilului, copilul, persoana care îl îngrijește sau l-a avut în îngrijire, alți specialiști, precum și orice alte persoane relevante pentru viața copilului.2.5. Asistentul social transmite copii ale evaluării nevoilor copilului familiei copilului, asistentului maternal și oricărei alte persoane relevante, implicate în protecția și îngrijirea acelui copil; orice nemulțumire a celor mai sus menționați cu privire la conținutul evaluării se consemnează și se atașează la dosar; dacă este cazul, o copie a evaluării nevoilor este transmisă și copilului.2.6. Asistentul social al copilului realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale regulate, cel puțin trimestriale, pe durata măsurii de protecție și ori de câte ori s-a constatat o modificare neasteptata în circumstanțele care au dus la stabilirea măsurii.2.7. Asistentul social al copilului tine seama de evaluarea nevoilor copilului în stabilirea planului individualizat de protecție, recomandarea măsurii de protecție, reevaluarea periodică a măsurii și informarea autorităților competente.3. Copilul plasat la asistentul maternal trebuie să aibă întocmit un plan de permanenta și toate activitățile propuse în acest plan vor fi implementate; planul individualizat de protecție este revizuit periodic, orice modificare a planului fiind realizată numai după revizuire.3.1. Asistentul social al copilului întocmește planul individualizat de protecție, plan ce cuprinde obiectivele și activitățile ce vor fi realizate pe termen scurt și lung, activități ce sunt stabilite pe baza evaluării nevoilor copilului; planul este întocmit înaintea plasarii copilului sau imediat după, în cazul plasamentului în regim de urgenta.3.2. Asistentul social al copilului transmite, în cel mult două săptămâni de la plasarea copilului, copii ale planului individualizat de protecție următoarelor persoane: copilului, familiei acestuia și asistentului maternal; pe aceasta cale părțile vor fi informate ca exista intalniri de revizuire regulate și ca acestea reprezintă modalitatea de a propune schimbări în planul de permanenta.3.3. Pregatirile referitoare la îngrijirea de zi cu zi a copilului se realizează înaintea plasarii copilului sau în cel mult 7 zile după plasare, în cazul plasamentului în regim de urgenta; asistentul social al copilului va coordona aceasta activitate și va facilita comunicarea și informarea părților (copil, familie, asistent maternal).3.4. Asistentul social al copilului întocmește convenția de plasament pentru fiecare copil; convenția cuprinde elementele prevăzute de lege, este în acord cu planul individualizat de protecție și detaliază toate cerințele de îngrijire ale copilului.3.5. Asistentul social al copilului transmite copii ale convenției de plasament copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, asistentului maternal, familiei copilului, precum și altor persoane fizice sau juridice prevăzute de lege; acolo unde nu este cazul, acest lucru se va consemna la dosarul copilului.3.6. Revizuirea planului individualizat de protecție se realizează trimestrial, înaintea reevaluarii măsurii de plasare; revizuirea se realizează și ori de câte ori modificări neașteptate în viața copilului impun acest lucru.3.7. Revizuirea planului individualizat de protecție se face luând în considerare și nivelul dezvoltării copilului raportat la parametrii corespunzatori vârstei acestuia.3.8. În procesul de revizuire a planului individualizat de protecție, asistentul social al copilului implica familia copilului, asistentul maternal, copilul și supervizorul asistentului social al copilului; asistentul social al copilului poate implica în acest proces orice alți specialiști care pot fi consultați cu privire la îngrijirea, protecția și dezvoltarea copilului.3.9. SPPC/OPA se asigura ca în procesul de întocmire și revizuire a planului individualizat de protecție vor fi implicați activ copilul, familia copilului și asistentul maternal; acolo unde este necesar, aceste structuri acorda asistența necesară în funcție de nevoile culturale, lingvistice sau dizabilitatile acestora.3.10. Asistentul social al copilului întocmește și păstrează la dosarul copilului minutele intalnirilor de revizuire; orice decizie sau recomandare rezultată în urma intalnirilor se notifica în scris, în cel mult două săptămâni, tuturor părților.3.11. În cazul în care se impune încetarea măsurii de protecție mai repede decât era prevăzut în planul individualizat de protecție sau se identifica o situație care ar conduce la acest lucru, asistentul social al copilului va convoca o intalnire de revizuire de urgenta a planului individualizat de protecție pentru stabilirea măsurilor de sprijin și asistența necesare atât pentru copil, cat și pentru asistentul maternal.4. Plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se realizează numai în urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel încât nevoile și preferintele copilului să fie satisfacute.4.1. Asistentul social al copilului realizează potrivirea în baza planului individualizat de protecție și a celor mai recente evaluări ale nevoilor copilului și, respectiv, a abilităților și competentelor asistentului maternal.4.2. Asistentul social al copilului implica în procesul de potrivire copilul, familia acestuia, asistentul maternal și familia sa, alți copii aflați în plasament la asistentul maternal, precum și alți specialiști.4.3. Asistentul social al copilului consemnează informațiile specifice luate în considerare la realizarea potrivirii, dar și acele informații despre nevoile copilului care nu sunt satisfacute în totalitate de către asistentul maternal; aceste informații, dar și măsurile de sprijin și asistența prevăzute în vederea compensării vor fi menționate în convenția de plasament.4.4. Decizia de plasare a copilului va fi luată ținându-se cont de opinia copilului în funcție de vârsta și capacitatea lui de înțelegere și, acolo unde este cazul, de opinia familiei copilului.4.5. Decizia de plasare a copilului tine cont de rezultatul evaluării nevoilor copilului, în special de originea etnică, culturală și lingvistica a acestuia; în luarea deciziei se va urmări întâmpinarea acestor nevoi prin originea etnică, cultura și limba asistentului maternal.4.6. Decizia de plasare va lua în considerare nevoile de dezvoltare ale copilului, dizabilitatile și sexualitatea; procesul de identificare a asistentului maternal va urmări ca acesta să aibă deprinderile, cunoștințele, abilitatile și contextul social și personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului.4.7. Asistentul social al copilului trebuie să identifice cu prioritate posibilitatea plasarii copilului la rude sau cunoștințe care sunt eligibile pentru copil; în situația în care acest lucru nu este posibil, se va lua în considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil.4.8. Asistentul social al copilului tine cont cu prioritate, în recomandarea măsurii de protecție, de posibilitatea plasarii copilului împreună cu frații/surorile acestuia, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului.4.9. Asistentul social ia în considerare posibilitatea plasarii copilului la un asistent maternal în afară comunității copilului numai în cazul în care asistenții maternali locali nu corespund nevoilor copilului.4.10. În cazul plasarii copilului în afară comunității sau la un asistent maternal de origine etnică diferita de a copilului, asistentul social al copilului ia măsuri suplimentare de pregătire, consiliere și sprijin al copilului.4.11. Asistentul social al copilului se asigura ca în procesul de potrivire copilul dispune de o perioadă de acomodare cu viitorul asistent maternal pentru a-și putea exercita dreptul la opinie cu privire la decizia de plasare; înainte de mutarea propriu-zisa a copilului, asistentul social al copilului se asigura ca acesta cunoaște familia și mediul asistentului maternal.5. Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigura respectarea prevederilor cu privire la îngrijirea și protecția sa și care promovează bunăstarea și dezvoltarea copilului.5.1. SPPC/OPA desemnează pentru fiecare copil un asistent social cu pregătire specifică referitoare la dezvoltarea copilului și experienta directa în serviciul de asistența maternala.5.2. Asistentul social al copilului este cel care întocmește și semnează planul individualizat de protecție; în cazul în care asistentul social al copilului este schimbat, motivul va fi consemnat în planul individualizat de protecție.5.3. SPPC/OPA notifica în scris copilul, familia și asistentul maternal cu privire la nominalizarea asistentului social, responsabilitățile acestuia și la modul cum poate fi contactat.5.4. SPPC/OPA are în vedere ca numărul de cazuri ale asistentului social să permită acestuia să aibă suficient timp pentru munca directa cu familia, copilul și asistentul maternal, în vederea atingerii obiectivelor stabilite în planul individualizat de protecție; totodată, SPPC/OPA asigura pentru asistentul social îndrumare și coordonare prin intermediul supervizorului.5.5. Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților în care sunt implicați alți specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții.5.6. Asistentul social al copilului monitorizează și înregistrează evoluția planului individualizat de protecție, în urma consultării cu familia, copilul, asistentul maternal, supervizorul și alți specialiști.5.7. Asistentul social al copilului viziteaza în mod regulat copilul, având inclusiv intalniri individuale cu copilul; numărul vizitelor lunare, numărul și durata intalnirilor individuale sunt consemnate în convenția de plasament.5.8. Asistentul social al copilului asigura, în condițiile legii, menținerea relațiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viața copilului.5.9. În cazul absentei pentru o perioadă de timp a asistentului social, SPPC/OPA notifica părțile cu privire la aceasta situație și desemnează un înlocuitor.6. Asistentul maternal trebuie să asigure un mediu sanatos, sigur și stimulativ pentru copilul plasat.6.1. Locuinta asistentului maternal trebuie să fie confortabila pentru toți cei care locuiesc acolo; locuinta trebuie să fie bine intretinuta și să fie menținute permanent curățenia și igiena.6.2. Copilul plasat dispune de propriul pat și dulap, iar casa corespunde din punct de vedere al nevoilor de intimitate și spațiu ale copilului.6.3. Casa, curtea și împrejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente, locurile periculoase fiind clar marcate și asigurate ținându-se cont de vârsta copilului.6.4. Asistentul maternal, în prezenta asistentului social al copilului, prezintă acestuia potentialele surse de risc, echipamentele electrice și cele provocatoare de incendii.6.5. La orice deplasare a copilului, însoțit sau nu de asistentul maternal, SPPC și OPA se asigura ca transportul se realizează în condiții de siguranță.6.6. Asistentul maternal este pregătit cu privire la problemele legate de sănătate și igiena, fiindu-i furnizate materiale referitoare la sănătatea și igiena personală și, respectiv, a copilului. Responsabilitatea pentru aceasta pregătire specifică revine asistentului social al copilului.6.7. SPPC/OPA asigura pentru fiecare copil echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite școlare, materiale cultural-sportive, precum și echipamente specifice pentru copilul cu dizabilitati. Hainele copilului trebuie să fie personalizate, suficiente, bine întreținute și adecvate sexului, vârstei copilului și sezonului.6.8. Asistentul maternal asigura pentru copil, cu sprijinul SPPC/OPA, o dieta care să țină cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia, precum și de preferintele sau specificul cultural și religios al copilului.6.9. Asistentul maternal asigura pentru copil un mediu care îl va sprijini în vederea înțelegerii propriei culturi și în care copilul va fi valorizat și susținut în dezvoltarea sa emotionala.6.10. Asistentul maternal se implica activ în stimularea și dezvoltarea jocurilor copilului, în acest sens SPPC/OPA asigurând fiecărui copil materiale și jucarii adecvate vârstei și sexului.6.11. Asistentul maternal sprijină copilul în menținerea relațiilor cu prietenii și în dezvoltarea de noi relații, dacă acestea nu contravin interesului superior al copilului.7. Copilul plasat este protejat față de orice formă de abuz, neglijare, exploatare și deprivare.7.1. SPPC/OPA asigura în programul de pregătire a asistentului maternal instruirea specifică referitoare la îngrijirea copilului abuzat/neglijat, recunoașterea semnelor și comportamentului specific al victimelor abuzului și neglijarii.7.2. Asistentul social al asistentului maternal prezintă acestuia, înainte de plasarea copilului, standardele, procedurile și orice alte instrucțiuni referitoare la îngrijirea copilului și se asigura ca acestea au fost înțelese.7.3. SPPC/OPA include în cadrul regulamentelor interne și asigura aplicarea prevederilor referitoare la: interzicerea pedepselor corporale, a oricăror forme de exploatare sau deprivare a copilului, precum și a oricăror acțiuni sau inacțiuni care pot aduce atingere demnității copilului.7.4. În vederea obținerii atestatului de asistent maternal, solicitantul și toți cei care locuiesc cu acesta vor prezenta cazierul.7.5. Regulamentele SPPC/OPA trebuie să cuprindă instrucțiuni și măsuri clare cu privire la modalitățile de investigare a suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau deprivare a copiilor plasati, formulate la adresa personalului propriu și a familiilor asistentilor maternali.7.6. Asistentul social al copilului aduce la cunoștința asistentului maternal toate informațiile despre copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranța a acestuia, precum și a celorlalți copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta.7.7. Regulamentele SPPC/OPA trebuie să cuprindă prevederi clare pentru situația în care copilul plasat lipsește nemotivat de la locuinta asistentului maternal.8. Pentru fiecare copil aflat la asistentul maternal exista un dosar complet și actualizat care cuprinde detalii despre natura și calitatea îngrijirii oferite și care reflecta trecutul copilului; informațiile sunt puse la dispoziția copilului sau oricărei persoane implicate în realizarea planului individualizat de protecție.8.1. SPPC/OPA are un regulament cu privire la înregistrarea și procesarea cazurilor, care să stabilească modul de întocmire a dosarului copilului și conținutul acestuia, precum și metodele de păstrare în siguranța a datelor; toate datele sunt păstrate de SPPC/OPA pe o perioadă minima de 10 ani de la dobândirea capacității de exercițiu a copilului. Originalul certificatului de naștere al copilului se păstrează în dosarul de la nivelul SPPC.8.2. Fiecărui copil plasat la asistent maternal i se întocmește un dosar care este păstrat separat de cel al familiei naturale sau al asistentului maternal.8.3. Copilul, părinții și asistentul maternal cunosc natura datelor conținute în dosar, precum și procedura referitoare la păstrarea și accesarea acestor date.8.4. Dosarul cuprinde: evaluarea nevoilor copilului și revizuirile periodice ale acesteia, planul individualizat de protecție, alte informații relevante pentru copil și trecutul lui, minutele intalnirilor de revizuire, decizii referitoare la măsura de protecție, orice dovezi care atesta dorintele și părerile exprimate de către copil și dacă acestea au fost luate în considerare.8.5. Asistentul social al copilului, cu consultarea asistentului maternal și familiei copilului, se va asigura ca aceste informații privind originea copilului îi sunt dezvăluite în funcție de vârsta acestuia, capacitatea de înțelegere, nevoi, sentimente și circumstanțe; asistentul social al copilului oferă sprijinul necesar pentru a-l ajuta pe copil sa înțeleagă și să facă fața acestor informații.8.6. Copilul, familia sa și asistentul maternal cunosc motivul pentru care copilul este în asistența maternala și înțeleg motivele plasamentului, cunosc durata și scopul acestei măsuri, precum și detaliile cu privire la statutul legal al copilului.8.7. Asistentul social al copilului este instruit de angajator în vederea înregistrării datelor la dosar; dosarul trebuie să includă realizarile și progresele copilului în dezvoltare, informații ce urmează a fi folosite de copil ulterior.8.8. Atât asistentul social, cat și asistentul maternal încurajează copilul sa reflecteze și să-și înțeleagă trecutul, în funcție de vârsta și capacitatea copilului.8.9. Asistentul maternal are acces la toate informațiile relevante pentru a ajuta copilul să-și înțeleagă și să-și accepte trecutul.8.10. SPPC/OPA asigura pentru asistentul maternal pregătirea și sprijinul necesare pentru înregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viața copilului; asistentul maternal va incuraja copilul să facă el însuși astfel de înregistrări.9. Copilul aflat la asistentul maternal este incurajat să își mențină și să își dezvolte relațiile cu familia și prietenii, în concordanta cu planul individualizat de protecție și cu prevederile convenției de plasament.9.1. Asistentul social al copilului stabilește, în condițiile legii, proceduri clare și concrete privind modalitățile prin care se realizează menținerea relațiilor sociale ale fiecărui copil plasat, precum și privind susținerea, monitorizarea și evaluarea acestora.9.2. Necesitatea și beneficiile acestor relații pe care le are copilul sunt luate în considerare la realizarea fiecărui plasament în asistența maternala, mai ales când plasamentul este în afară comunității copilului.9.3. Asistentul social al copilului afla și susține opinia copilului și - acolo unde este posibil - i se acordă prioritate în luarea deciziilor referitoare la menținerea relațiilor.9.4. Asistentul social al copilului, cu consultarea asistentului maternal, a copilului, familiei și prietenilor acestuia, coordonează toate activitățile referitoare la menținerea relațiilor, inclusiv frecventa și localizarea vizitelor și supervizarea necesară.9.5. Asistentul social al copilului acorda atenție în special menținerii acelor relații care contribuie cu prioritate la definirea și păstrarea identității copilului.9.6. În procesul de evaluare și pregătire continua a fiecărui asistent maternal se subliniaza importanța sustinerii copilului pentru menținerea relațiilor sale și se formează aptitudinile necesare asistentului maternal pentru a incuraja și facilita astfel de relații.9.7. Asistentul social al copilului tine evidenta intalnirilor/vizitelor și consemnează impactul acestora asupra copilului; aceste informații, precum și opinia copilului cu privire la intalnire sau vizita sunt luate în considerare la revizuirea planului individualizat de protecție. În situația în care asistentul social al copilului nu este prezent la vizita/intalnire, obligațiile de mai sus revin asistentului maternal.10. Copilul plasat la asistentul maternal primește îngrijirea medicală care să vina în întâmpinarea nevoilor sale de dezvoltare fizica, emotionala și socială; copilul este informat și pregătit în funcție de vârsta și de capacitatea sa de înțelegere pentru a participa la luarea de decizii cu privire la sănătatea sa.10.1. Copilul plasat beneficiază de o evaluare medicală completa cel puțin o dată pe an.10.2. Copilul plasat are un plan de prevenire, intervenție și recuperare, realizat cu consultarea profesionistilor în domeniul medical; planul este revizuit din perspectiva rezultatelor analizelor medicale.10.3. Asistentul social al copilului, cu consultarea asistentului maternal, se asigura ca fiecare copil este înscris la un medic de familie și are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere și terapie, îngrijire stomatologica și oftalmologica, un regim alimentar adecvat și informații despre un mod de viața sanatos.10.4. Copilul plasat participa activ și este informat cu privire la procesul propriei îngrijiri medicale, în funcție de vârsta și capacitatea sa de înțelegere; îngrijirea medicală implica atât confidențialitate, cat și posibilitatea copilului de a alege.10.5. Consimțământul părinților sau al altui reprezentant legal al copilului la tipul de îngrijire medicală și la tratamentul acordat va fi cerut și înregistrat la dosar; în situația excepționala în care viața copilului se afla în pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecințe grave cu privire la sănătatea sau integritatea acestuia, se pot efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viața copilului chiar fără a avea acordul părinților sau al altui reprezentant legal al copilului. Copilul va fi informat și ascultat cu privire la îngrijirea medicală în funcție de vârsta și capacitatea sa de înțelegere.10.6. Copilul plasat este informat despre trecutul sau medical și cunoaște problemele medicale semnificative din familie, în funcție de vârsta și capacitatea de înțelegere.10.7. Copilul aflat la asistentul maternal beneficiază de servicii medicale specifice care să satisfacă nevoile de sănătate ale acestuia.10.8. Asistentul maternal primește înainte de plasarea copilului o evaluare completa a nevoilor de sănătate ale fiecărui copil ce urmează a fi plasat și este informat asupra procedurilor privind obținerea consimțământului părintelui sau al altui reprezentant legal al copilului ori, după caz, al copilului, pentru a primi tratament medical sau orice intervenție medicală.10.9. Asistentul maternal primește fișa medicală pentru fiecare copil plasat; aceasta este actualizată pe toată durata plasamentului și însoțește copilul înainte și după plasare.10.10. SPPC/OPA asigura fiecărui asistent maternal o pregătire de baza cu privire la probleme de sănătate, igiena și prim ajutor, cu accent pe preventie și bolile transmisibile.11. Nevoile educaționale ale copilului plasat sunt satisfacute cu prioritate, copilul fiind incurajat să-și atinga potențialul maxim.11.1. Asistentul social al copilului va lua în considerare la evaluarea nevoilor, în întocmirea planului individualizat de protecție și la revizuirile periodice ale acestuia nevoile educaționale ale copilului.11.2. SPPC/OPA, cu consultarea unității de învățământ, planifica împreună educația fiecărui copil plasat.11.3. Rolurile și responsabilitățile asistentului social al copilului, asistentului maternal și ale părintelui în procesul educativ al copilului sunt clar definite în convenția de plasament.11.4. Asistentul maternal asigura un mediu în care educația și invatarea sunt promovate; asistentul maternal, cu sprijinul SPPC/OPA, supraveghează participarea regulată a copilului la procesul educativ și sprijină participarea deplina a copilului prin oferirea uniformei și echipamentului necesar, ajutorului la temele de casa, ajutorului financiar și de alt tip pentru a participa la excursiile școlare și alte activități extrașcolare.11.5. SPPC/OPA se asigura ca dezvoltarea educațională și socială a fiecărui preșcolar plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare și educare a prescolarilor.11.6. SPPC/OPA asigura fiecărui copil plasat oportunitati egale pentru accesul acestuia la învățământ superior, pregătire profesională și angajare.11.7. Asistentul social al copilului, cu consultarea asistentului maternal, se asigura ca orice formă de discriminare sau abuz suferit de copil este adusă în atenția școlii fără nici o întârziere; modalitatea de soluționare a acestor aspecte se consemnează în dosarul copilului.11.8. SPPC/OPA, cu consultarea școlii, stabilește procedura de notificare a asistentului social, asistentului maternal sau părintelui, dacă este cazul, în situația exmatricularii copilului plasat; în aceasta situație se vor identifica imediat forme de educație alternativa pentru copilul exmatriculat.12. Copilul plasat la asistentul maternal este ajutat să-și dezvolte aptitudinile, deprinderile și cunoștințele necesare vieții de adult; în acest sens tanarul care urmează sa părăsească sistemul de protecție primește sprijin și orientare și după încetarea măsurii de plasare la asistentul maternal.12.1. SPPC/OPA stabilește proceduri referitoare la sprijinul și orientarea oferite copilului la încetarea măsurii de plasare și trecerea la viața de adult; aceste proceduri sunt aduse la cunoștința comunității și sunt integrate în strategiile SPPC/OPA, fiind monitorizate și revizuite anual.12.2. Tanarul, înainte de încetarea măsurii de plasare, este incurajat să se implice în procesul de luare a deciziilor și în implementarea planurilor de viitor.12.3. Planul individualizat de permanenta pentru fiecare copil aflat în situația încetării măsurii de plasare stipulează clar măsurile ce trebuie luate, persoanele responsabile și termenele, cu referire specială la rolul asistentului maternal în pregătirea tanarului pentru o viața independenta.12.4. Asistentul maternal este pregătit și sprijinit pentru a putea oferi un ajutor eficient tanarului înainte de încetarea măsurii de plasare.12.5. Asistentul social sprijină tanarul aflat în situația încetării măsurii de plasare, furnizandu-i toate informațiile despre sprijinul disponibil după încetarea măsurii.12.6. Înainte de încetarea măsurii de plasare, fiecare tânăr primește informații complete și clare privind sprijinul financiar sau de alta natura, disponibil în condițiile legii.12.7. SPPC/OPA stabilește relații de colaborare eficiente cu autoritățile locale, serviciile de educație, de angajare, de pregătire și de ajutor social, pentru a sprijini fiecare tânăr care părăsește sistemul de protecție a copilului.12.8. Nevoile tanarului cu dizabilitati aflat în situația încetării măsurii de plasare sunt identificate și înregistrate de SPPC/OPA și soluționate în cooperare cu autoritățile publice sau private relevante; unde este cazul, se acordă o atenție specială realizării transferului de la serviciile pentru copii la cele pentru adulti.12.9. SPPC/OPA monitorizează și evalueaza rezultatele serviciilor oferite tinerilor la ieșirea din sistemul de protecție a copilului și le utilizează în elaborarea strategiilor viitoare.  +  Partea a II-a Asistentul maternal13. Asistentul maternal este evaluat și atestat înainte de a-i fi plasat un copil.13.1. SPPC/OPA desemnează pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de implementarea procedurilor de evaluare conform metodologiei.13.2. Solicitantul este evaluat de către asistentul social desemnat, în vederea stabilirii capacității sale de a oferi îngrijire potrivita copilului care necesita o măsura de protecție.13.3. Solicitantul primește informații despre procesul de evaluare, criteriile pe baza cărora se va face evaluarea și procedurile de revizuire a rezultatului evaluării.13.4. Informațiile date potențialilor asistenți maternali includ o lista a competentelor pe care asistentul maternal va trebui să le aibă, sprijinul acordat, alocațiile și beneficiile disponibile.13.5. Procedura de evaluare implica toți membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul, inclusiv copiii proprii sau cei deja plasati.13.6. La încheierea evaluării efectuate de asistentul social, rezultatul este comunicat solicitantului.13.7. Evaluarea potențialilor asistenți maternali se realizează de un asistent social cu studii superioare și cu experienta în asistența maternala și plasament familial.13.8. Evaluarea tine cont de recomandările de la locul de muncă, medic sau de declarațiile personale ce sunt obținute pentru fiecare solicitant de către asistentul social, precum și de verificările acestuia întreprinse la poliție și la autoritatea locală.13.9. Raportul de evaluare este întocmit de către asistentul social și include recomandarea privind atestarea solicitantului, tipul de plasament, numărul de copii și mențiuni referitoare la sexul, vârsta și nevoile copiilor, abilitatile și experienta solicitantului, precum și nevoile sale de sprijin și pregătire.13.10. Solicitantul este incurajat sa participe activ la evaluarea sa și la pregătirea raportului sau de evaluare; acesta primește informații de la asistentul social despre evoluția procesului de evaluare și indicații clare asupra demersurilor pe care trebuie să le facă solicitantul pentru înaintarea procedurii.13.11. Solicitantul are dreptul să solicite o copie din secțiunile neconfidentiale ale raportului de evaluare înaintea luării unei decizii; acesta are dreptul sa consemneze informații în raport și sa participe la procesul de luare a deciziei privind atestarea sa.13.12. Decizia privind atestarea se motiveaza și cuprinde indicarea modalităților de contestare și se transmite în scris fiecărui solicitant.14. Asistentul maternal atestat este monitorizat și sprijinit de către un asistent social și are acces la asistența și alte tipuri de sprijin profesional, informații și consiliere pentru a fi ajutat să ofere o îngrijire de calitate copilului plasat.14.1. SPPC/OPA desemnează un asistent social pentru fiecare asistent maternal; asistentul social se asigura ca fiecare asistent maternal pe care îl sprijină și monitorizează este informat în scris, accepta, înțelege și acționează în conformitate cu standardele, procedurile și metodologia promovate de către autoritatea care a atestat calitatea de asistent maternal.14.2. Asistentul social al asistentului maternal are ca responsabilitate principala și permanenta identificarea nevoilor de pregătire și a potențialului fiecărui asistent maternal pe care îl sprijină și monitorizează, precum și a membrilor familiei acestuia.14.3. Contractul încheiat între SPPC/OPA și asistentul maternal menționează serviciile și prestațiile ce pot fi oferite asistentului maternal, inclusiv în situații de urgenta.14.4. Convenția de plasament detaliază serviciile oferite de SPPC/OPA asistentului maternal pentru a satisface nevoile specifice ale copilului plasat și modul în care aceste servicii pot fi obținute.14.5. Asistentul maternal este vizitat sau are intalniri cu asistentul social cel puțin o dată pe luna, pe durata plasamentului copilului; asistentul social se asigura ca un timp adecvat este alocat membrilor familiei fiecărui asistent maternal.14.6. Asistentul social întocmește rapoarte de vizite/intalnire ce sunt păstrate la dosarul asistentului maternal, o copie de pe fiecare raport fiind transmisă acestuia.14.7. Raportul de vizita/intalnire consemnează nevoile de sprijin și de pregătire exprimate de către asistentul maternal, familia acestuia sau identificate de către asistentul social, precum și planificarea următoarelor vizite.14.8. Asistentul maternal primește de la asistentul social al copilului toate informațiile relevante despre originea copilului și istoricul acestuia, sprijin și consiliere pentru asigurarea unei îngrijiri de calitate; asistentul maternal este informat despre sănătatea copilului și identitatea lui privind educația, rasa, cultura și religia, trecutul acestuia, precum și detalii privind eventualele acte de abuz sau neglijența la care copilul a fost supus.14.9. Asistentul maternal primește informații în scris de la SPPC/OPA privind drepturile și obligațiile legale ce îi revin cu privire la persoana copilului pe durata plasarii.14.10. Asistentul maternal primește informații în scris despre sprijinul disponibil din partea grupului local de asistenți maternali sau a formelor asociative ale asistentilor maternali profesionisti, acolo unde acestea exista.14.11. Asistentul maternal este informat cu privire la procedurile ce vor fi urmate dacă exista suspiciuni de abuz, neglijare sau orice alta plângere facuta împotriva lui; acesta primește de la asistentul social detaliile despre sprijinul disponibil în astfel de situații.15. Asistentul maternal este instruit și pregătit pentru a dobândi aptitudinile și cunoștințele necesare îngrijirii copilului plasat.15.1. SPPC/OPA stabilește proceduri clare pentru instruirea și pregătirea fiecărui asistent maternal, proceduri ce sunt revizuite anual.15.2. Instruirea asistentilor maternali este parte a programului de instruire a personalului SPPC/OPA și include oportunitati pentru cursuri comune cu asistenții sociali și personalul din centrele rezidentiale.15.3. În procesul de instruire a asistentului maternal vor fi implicați asistenți maternali atestați, precum și copiii care sunt sau au fost plasati în asistența maternala, cu condiția ca asistentul social al acestora sa ia măsuri speciale de pregătire și protejare a lor.15.4. Întreaga instruire este bazată pe principiul egalității sanselor și al practicilor nediscriminatorii.15.5. Asistentul maternal primește o instruire specifică de la asistentul social al copilului, bazată pe evaluarea nevoilor copilului înaintea plasarii acestuia; acolo unde doi adulti dintr-o familie sunt atestați ca asistenți maternali, fiecare trebuie să fie instruit în acest sens.15.6. Asistentul maternal are consemnate în dosar detalii referitoare la cursurile la care a participat și nevoile de instruire viitoare.15.7. Conținutul și realizarea instruirii asistentilor maternali sunt revizuite anual de către SPPC/OPA în funcție de nevoile identificate, experienta acumulată și rezultatele cercetărilor în domeniu.16. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentului maternal, oferind posibilitatea acestuia de a contribui cu informații la calitatea și gama de servicii ale SPPC/OPA și de a se informa asupra procedurilor de recrutare, evaluare și instruire.16.1. Raportul de evaluare anuală este realizat de asistentul social al asistentului maternal, care coroboreaza opiniile fiecărui asistent social responsabil pentru copilul plasat, opiniile copiilor plasati și ale părinților acestora, dacă este cazul, opiniile asistentului maternal, precum și ale membrilor familiei acestuia.16.2. Raportul include un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni, nevoile de instruire și sprijin identificate ale asistentului maternal, recomandările pentru menținerea sau retragerea atestatului, precum și pentru menținerea sau modificarea numărului și vârstei copiilor pentru care a obținut atestarea.16.3. Asistentul social organizează o intalnire pentru evaluarea anuală, cu participarea asistentului maternal, asistentilor sociali ai copiilor plasati, precum și, dacă este cazul, cu participarea membrilor familiei asistentului maternal.16.4. SPPC/OPA sprijină asistentul maternal în a avea un rol activ în evaluarea anuală și facilitează participarea acestuia la evaluare în funcție de nevoile specifice date de dizabilitate, limba și cultura.16.5. Asistentul social notifica asistentului maternal rezultatul evaluării, motivele și detaliile privind procedura de contestare a rezultatului evaluării.16.6. Raportul de evaluare anuală, incluzând posibile comentarii și obiecții ale asistentului maternal, este parte a dosarului asistentului maternal.16.7. În situația apariției unor incidente semnificative sau existenței unor suspiciuni de abuz și neglijare asupra copiilor, evaluarea activității asistentului maternal este obligatorie, chiar înainte de împlinirea termenului de 1 an.  +  Partea a III-a Activitatea serviciului de asistența maternala17. SPPC/OPA are strategii care promovează și planifica asistența maternala pentru copilul care necesita luarea unei măsuri de protecție.17.1. SPPC/OPA organizează un serviciu de asistența maternala care răspunde nevoilor fiecărui copil plasat; acesta trebuie să asigure posibilități de plasare a copilului inclusiv în regim de urgenta, precum și asistența maternala specializată pentru copilul cu nevoi speciale.17.2. SPPC/OPA are o strategie anuală de dezvoltare a serviciilor de protecție a copilului, ce va include și planul de dezvoltare a serviciului de asistența maternala.17.3. SPPC/OPA distribuie copii ale strategiilor anuale tuturor serviciilor pentru copil și familie, altor autorități competente, asistentilor sociali, asistentilor maternali, copiilor plasati, precum și familiilor lor; copiile strategiilor anuale sunt disponibile pentru toți cei interesați.17.4. În dezvoltarea serviciului de asistența maternala SPPC/OPA are în vedere particularitățile de limba, dizabilitate, rasa, cultura, religie și sex ale copiilor.17.5. SPPC/OPA pregătește și are la dispoziție asistenți maternali specializați pentru copilul cu dizabilitati.17.6. SPPC/OPA promovează o abordare de parteneriat în îngrijirea copiilor, implicând părinții, copiii, alți membri de familie și alte persoane semnificative pentru copil, asistenții maternali, familiile acestora, asistenții sociali, managerii serviciilor sociale, precum și orice alți specialiști.18. SPPC/OPA are o structura corespunzătoare din punct de vedere al numărului și competentei personalului care să asigure coordonarea și funcționarea eficienta a serviciului de asistența maternala; asistenții sociali ai serviciilor de asistența maternala au calificarea profesională și pregătirea necesară pentru a lucra cu copii, familiile acestora și asistenți maternali.18.1. SPPC/OPA se asigura ca fiecare angajat al serviciului de asistența maternala cunoaște responsabilitățile ce îi revin și primește informații despre funcționarea acestui serviciu.18.2. SPPC/OPA are o structura organizatorică adecvată a serviciului de asistența maternala; în cadrul serviciului sunt angajați asistenți sociali cu studii superioare, cu o vechime minima de 2 ani în specialitate.18.3. Asistentul social al copilului are un număr de maximum 25 de cazuri și asistentul social al asistentului maternal are un număr de 30 de cazuri.18.4. SPPC/OPA asigura desemnarea unui asistent social pentru fiecare copil plasat și pentru fiecare asistent maternal. Asistentul social al copilului nu este în același timp și asistentul social al asistentului maternal la care a fost plasat copilul. Rolurile și responsabilitățile asistentului social al copilului și, respectiv, ale asistentului social al asistentului maternal sunt clar definiție și înțelese de părți.18.5. Asistentul social care lucrează în serviciul de asistența maternala are o fișa a postului care defineste clar sarcinile și responsabilitățile postului, precum și aptitudinile și cunoștințele necesare pentru a le duce la îndeplinire.18.6. SPPC/OPA are un plan anual de pregătire și perfecționare a asistentilor sociali. Asistenții sociali din cadrul serviciului de asistența maternala beneficiază de cursuri despre dezvoltarea copilului, evaluarea nevoilor acestuia și monitorizarea cazului, asigurate de angajator.18.7. Asistentul social al copilului și cel al asistentului maternal iau parte periodic la cursuri comune cu asistenții maternali și personalul din centrele rezidentiale.18.8. SPPC/OPA asigura existenta resurselor necesare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de pregătire ale asistentilor sociali din cadrul serviciului de asistența maternala.18.9. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentilor sociali pentru a identifica nevoile de instruire și pregătire ale acestora.18.10. SPPC/OPA stabilește proceduri clare pentru a se asigura ca evaluarea nevoilor copiilor, planurile individualizate de protecție și revizuirea acestora sunt realizate în concordanta cu standardele și metodologia existenta.18.11. SPPC/OPA are structura și proceduri clare pentru asigurarea recrutarii, evaluării, atestării asistentilor maternali, precum și pentru evaluarea anuală a activității acestora, în conformitate cu standardele și metodologia existenta.18.12. SPPC/OPA are proceduri clare pentru a se asigura ca asistentul social al copilului și, respectiv, cel al asistentului maternal completează rapoartele în termenele stabilite de standard și metodologiile de lucru.18.13. SPPC/OPA asigura intervenția altor categorii de specialiști, în funcție de nevoile specifice ale fiecărui copil.18.14. SPPC/OPA se asigura ca în procesul de luare a deciziilor cu privire la copil asistenții maternali și asistenții sociali cunosc atribuțiile și responsabilitățile ce revin fiecăruia.18.15. SPPC/OPA are organizat un sistem eficient pentru strângerea, analizarea și interpretarea informațiilor referitoare la serviciile pentru protecția copilului, cu accent pe calitatea îngrijirii acestora.19. Autoritatea judeteana/locală cu atribuții în domeniul protecției copilului asigura accesul la serviciul de asistența maternala, potrivit nevoilor copilului.19.1. Autoritatea judeteana/locală cu atribuții în domeniul protecției copilului dispune de o rețea proprie de asistenți maternali sau contractează acest tip de serviciu cu OPA, astfel încât sa vina în întâmpinarea nevoilor fiecărui copil evaluat; în acest sens, autoritatea judeteana/locală cu atribuții în domeniul protecției copilului adopta o strategie de recrutare a asistentilor maternali, ca parte a strategiei județene/locale de dezvoltare a serviciilor pentru protecția copilului.19.2. În luarea deciziei de plasare se acordă prioritate plasarii copilului în comunitatea de unde provine, excepție făcând cazurile în care acest lucru nu este posibil sau nu este în interesul acestuia, în funcție de evaluarea nevoilor sale.19.3. Autoritatea judeteana/locală cu atribuții în domeniul protecției copilului stabilește o strategie de recrutare a asistentilor maternali în măsura sa mențină capacitatea serviciului de asistența maternala de a veni în întâmpinarea nevoilor identificate în cazul fiecărui copil.19.4. Autoritatea judeteana/locală cu atribuții în domeniul protecției copilului colaborează în elaborarea strategiei de recrutare cu OPA, alte autorități publice locale și cu orice alte instituții publice sau private.19.5. Autoritatea judeteana/locală cu atribuții în domeniul protecției copilului implica în elaborarea strategiei de recrutare copiii plasati și asistenții maternali atestați.19.6. Strategia de recrutare este revizuită anual de către autoritatea judeteana/locală cu atribuții în domeniul protecției copilului, care monitorizează metodele de recrutare ale serviciilor publice și private și care, după evaluarea eficientei acestor metode, va realiza, dacă este cazul, modificări ale strategiei.19.7. În situația existenței unor cazuri de renunțare la calitatea de asistent maternal, SPPC/OPA asigura prin asistenții sociali realizarea unui interviu cu asistentul maternal pentru a obține informații referitoare la motivatia acestuia; aceste informații vor fi utilizate în vederea îmbunătățirii strategiei de recrutare și în preîntâmpinarea unor astfel de evenimente.  +  Partea a IV-a Documente minime necesare implementarii standardelor20. În implementarea prezentelor standarde, următoarele documente vor fi luate în considerare de autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și de OPA:a) strategia judeteana a consiliului județean/local al sectorului municipiului București;b) strategia OPA;c) convenții de parteneriat/contracte între SPPC/OPA;d) regulamentul de organizare și funcționare al SPPC/OPA;e) regulament de ordine interna;f) decizii/proceduri/alte documente interne referitoare la activitatea serviciului de asistența maternala (de exemplu, procedura de contestare);g) fișele de post ale asistentilor sociali;h) contractele de muncă ale asistentilor maternali;i) dosarul asistentului maternal;j) dosarul copilului plasat;k) dosarul familiei copilului plasat;l) formulare, tipizate, evidente, rapoarte de activitate;m) programul de pregătire a asistentilor maternali;n) programul de pregătire a asistentilor sociali;o) evidenta reclamatiilor, contestațiilor.-----