METODOLOGIE din 18 decembrie 2002de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 15 mai 2003   +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie stabileşte condiţiile în care autorităţile publice pentru protecţia mediului gestionează şi pun la dispoziţia publicului informaţiile privind mediul, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.115/2002 privind accesul liber la informaţia privind mediul şi în baza Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (2) Prin prezenta metodologie se stabilesc condiţiile necesare pentru ca informaţia privind mediul să fie disponibilă şi furnizată publicului prin mijloace şi tehnologii de telecomunicare computerizata şi/sau prin tehnologii electronice de informare şi comunicare, pe măsura dezvoltării acestora.  +  Articolul 2 (1) Definiţiile unor termeni utilizaţi în prezenta metodologie sunt cele din actele normative menţionate la art. 1, la care se adauga definiţiile şi interpretarile specificate în alineatele următoare. (2) Factorii la care se referă informaţia privind mediul sunt: a) emisiile de poluanti chimici, inclusiv emisiile de gaze cu efect de sera şi cele de substanţe care afectează stratul de ozon, emisiile de poluanti fizici, cum sunt cele de energie, zgomot, radiatii etc., şi emisiile de poluanti biologici şi bacteriologici care rezultă din activităţile social-economice; b) substantele şi preparatele chimice periculoase care sunt fabricate, introduse pe piaţa, utilizate, depozitate temporar sau definitiv, transportate intern, eliminate, manipulate, introduse sau scoase din ţara; c) substantele şi preparatele cu caracter special, ca de exemplu: ingrasamintele chimice şi produsele de uz fitosanitar, bifenilipolicloruratii şi compusii acestora sau substantele înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, care se supun prevederilor legislaţiei specifice; d) deşeurile de orice fel. (3) Informaţia privind mediul, deţinută de o autoritate publică pentru protecţia mediului, se referă atât la informaţia privind mediul, generata de o autoritate publică, cat şi la informaţia privind mediul, primită de respectiva autoritate. (4) Compartimente specializate reprezintă unităţi de specialitate organizate ca: servicii, birouri sau compartimente de informare şi relaţii publice, conform prevederilor Legii nr. 544/2001.  +  Capitolul 2 Mecanisme de acces la informaţia privind mediul  +  Articolul 3Mecanismele de acces la informaţia privind mediul corespund următoarelor sisteme: a) un sistem prin care autorităţile publice pentru protecţia mediului colectează informaţia privind mediul şi o difuzează publicului din oficiu, asigurând fluxul activ al informatiei privind mediul; b) un sistem care permite publicului solicitarea şi obţinerea informatiei privind mediul de la autorităţile publice pentru protecţia mediului, asigurând fluxul pasiv al acesteia; mecanismul de acces pasiv la informaţia privind mediul cuprinde accesul general la informaţia privind mediul şi accesul la datele folosite în procesul de luare a deciziei care poate afecta mediul.  +  Articolul 4Sistemele menţionate la art. 3 vor fi organizate în cadrul compartimentelor specializate constituite în acest scop în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii. Aceste compartimente specializate asigura, la nivelul fiecărei autorităţi publice pentru protecţia mediului, continuitatea furnizarii informatiei privind mediul atât prin flux activ, cat şi prin flux pasiv, cu implicarea tuturor compartimentelor tehnice din cadrul respectivei autorităţi publice.  +  Articolul 5 (1) Principalele responsabilităţi ale autorităţilor publice pentru protecţia mediului, legate de gestionarea şi furnizarea informatiei privind mediul, includ: a) colectarea, stocarea şi actualizarea informatiei privind mediul, prin compartimentele responsabile pentru reglementarea, monitorizarea şi controlul conformarii activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului; b) stabilirea şi coordonarea, cu implicarea compartimentului specializat, a fluxului corespunzător şi cantităţii informatiei, după caz, inclusiv în cazul situaţiilor de risc ce pot ameninta sănătatea populaţiei sau mediul, ca urmare a producerii unor accidente; c) iniţierea mecanismelor de încurajare a titularilor de activităţi pentru informarea directa a publicului. (2) Responsabilităţile specifice, pe direcţii/compartimente de specialitate ale autorităţilor publice pentru protecţia mediului sunt descrise în secţiunea a 3-a a cap. III.  +  Capitolul 3 Fluxul activ al informatiei privind mediul  +  Secţiunea 1 Clasificarea informatiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului  +  Articolul 6În funcţie de subiect, informaţiile privind mediul, furnizate prin flux activ de către autorităţile publice pentru protecţia mediului, sunt de două categorii: a) informaţii propriu-zise privind mediul; b) tipuri de informaţii privind mediul deţinute de autorităţile publice pentru protecţia mediului.  +  Articolul 7 (1) Informaţia privind mediul deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului cuprinde toate categoriile menţionate la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2002. Clasificarea şi codificarea acestor informaţii pe domenii, subdomenii şi tipuri se fac conform anexei A şi sunt detaliate în continuare: a) informaţie privind starea mediului (A):(i) raportul (pe 3 ani) privind calitatea mediului, realizat în conformitate cu cerinţele specifice de raportare ale Agenţiei Europene de Mediu;(îi) rapoarte periodice privind starea mediului la nivel local (semestriale şi anuale) sau naţional (anuale), rezultate din prelucrarea datelor din sistemul integrat de monitoring de mediu (Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului, Sistemul naţional de supraveghere a calităţii apelor, Reţeaua naţionala de supraveghere a radioactivitatii mediului etc.);(iii) informări zilnice privind calitatea aerului ambiental cu informaţii generale privind efectele asupra sănătăţii umane şi a mediului în cazul depăşirii concentratiilor maxim admise ale unor poluanti;(iv) informări în regim de urgenta privind poluarile accidentale sau producerea unor evenimente deosebite şi amenintarile potenţiale sau iminente ale acestora asupra sănătăţii umane sau a mediului (ca, de exemplu, în cadrul: Sistemului de alarmare în cazul poluarii accidentale a apelor, Sistemului de alarmare în caz de accident nuclear etc.); b) informaţia despre factori, măsuri sau activităţi care afectează sau pot afecta mediul, analize şi prognoze folosite la luarea deciziei de mediu (B):(i) legislaţie privind mediul, acorduri, convenţii şi alte documente internaţionale privind mediul;(îi) documente privind strategia şi politicile de mediu, programe, planuri de acţiune (inclusiv rapoarte privind stadiul realizării acestora);(iii) rapoarte privind factorii specificati la art. 2 alin. (2) lit. a), rezultate din prelucrarea datelor din sistemele proprii de monitorizare a emisiilor deţinute de titularii de activităţi;(iv) rapoarte privind generarea şi gestionarea deşeurilor;(v) registrele autorităţilor publice pentru protecţia mediului privind: inventarul surselor de poluare şi a principalelor emisii ale acestora; poluantii emisi şi transferati; autorizarea activităţilor cu impact redus şi semnificativ asupra mediului, inclusiv a celor care privesc obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic; avizarea planurilor şi programelor; avizarea schimbării proprietarului unei activităţi; avizarea producerii, utilizării şi comercializării produselor de uz fitosanitar; procesele-verbale de inspecţie şi de constatare a contravenţiilor sau infracţiunilor;(vi) lista persoanelor fizice şi juridice atestate pentru realizarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu, domeniu de atestare, perioada de valabilitate a atestării şi menţiunile speciale, după caz;(vii) anunţuri privind analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în luarea deciziei de mediu;(viii) buletine informative şi rapoarte de activitate, care includ analiza performantelor funcţiilor publice, întocmite anual de autorităţile publice pentru protecţia mediului; c) informaţia privind starea sănătăţii şi a siguranţei populaţiei, condiţiile de viaţa, zonele culturale şi construcţiile, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu şi/sau de factorii, activităţile ori măsurile cuprinse la lit. a) şi b) (C):(i) informaţii privind construcţii hidrotehnice de tip baraje, referitoare la procedura de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat barajelor;(îi) informaţii privind mediul, generate conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. (2) Tipurile de informaţii privind mediul deţinute de alte autorităţi publice şi referitoare la oricare dintre categoriile de informaţii enumerate la art. 7 alin. (1) lit. a), b) sau c) vor fi centralizate la nivel local şi naţional sub forma de liste şi gestionate conform fluxului descris în prezenta metodologie.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea fluxului activ al informatiei privind mediul  +  Articolul 8În vederea îndeplinirii obligaţiilor legate de gestionarea informatiei privind mediul, prevăzute la art. 10-12, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se vor realiza următoarele: a) fiecare direcţie de specialitate va identifica şi va defini informaţiile privind mediul pe care le deţine/trebuie să le detina conform cerinţelor legale privind evidenta şi raportarea rezultatelor propriei activităţi sau a unităţilor teritoriale subordonate şi va comunică lista acestor informaţii, frecventa de actualizare, formatul centralizat de raportare şi, după caz, restricţiile de difuzare (legate de: interese strategice, naţionale, secrete de stat/serviciu şi/sau de eventuale clauze de confidenţialitate) compartimentului specializat; b) la primirea listelor de informaţii transmise de direcţiile de specialitate conform prevederilor menţionate la lit. a), compartimentul specializat va identifica dintre acestea informaţia privind mediul care poate fi efectiv furnizată publicului; c) cerinţa transmiterii informatiei privind mediul de interes public, totalitatea formatelor centralizate de raportare, termenul limita de transmitere şi/sau de actualizare a acesteia se vor aduce la cunoştinţa tuturor direcţiilor de specialitate şi unităţilor subordonate autorităţii centrale pentru protecţia mediului de către compartimentul specializat; d) toate informaţiile de interes public, generate sau centralizate prin direcţiile de specialitate ori transmise în format electronic către compartimentul specializat, care le introduce în baza de date conectata în reţea. Aceste informaţii reprezintă, împreună cu listele de informaţii privind mediul deţinute de alte autorităţi publice (solicitate şi centralizate de către compartimentul specializat conform prevederilor art. 13), informaţia privind mediul deţinută de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului; e) listele centralizate ale tuturor informaţiilor privind mediul, deţinute atât de autorităţile publice pentru protecţia mediului, cat şi de alte autorităţi publice, cu mecanisme de căutare şi/sau indicarea posibilităţilor de accesare, după caz, precum şi textul informaţiilor deţinute de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin pagina de Internet; f) la propunerea compartimentului specializat, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului emite şi elaborează, după caz, dispoziţii şi îndrumări metodologice privind organizarea fluxului activ de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul, corelate cu cerinţele legale privind evidenta şi raportarea fiecărei direcţii de specialitate sau unitate subordonata.  +  Articolul 9Responsabilităţile autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului privind organizarea fluxului activ de gestionare şi furnizare a informatiei decurg din: a) completarea corecta şi la termen a informatiei privind mediul, constând din rapoartele, registrele, informarile etc., prevăzute în prezentul articol, precum şi la art. 7, 10 şi 11, împreună cu lista acestor informaţii şi transmiterea informaţiilor şi a listei completate, în forma electronică, către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, concomitent cu publicarea lor pe pagina proprie de Internet; b) transmiterea formularelor către alte autorităţi publice şi prelucrarea raspunsurilor primite în vederea realizării listei informaţiilor deţinute de alte autorităţi publice (conform prevederilor art. 13) şi înaintarea acestor liste către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, concomitent cu publicarea lor pe pagina proprie de Internet; c) transmiterea de către conducătorul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului către compartimentele de specialitate şi unităţi controlate, după caz, a dispoziţiilor şi indrumarelor metodologice privind organizarea fluxului activ de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul, corelate cu cerinţele legale privind evidenta şi raportarea datelor privind monitorizarea stării mediului, a activităţilor şi performantelor.  +  Secţiunea a 3-a Gestionarea informatiei privind starea mediului (A)  +  Articolul 10Gestionarea informatiei privind starea mediului, menţionată la art. 7 alin. (1) lit. a), se asigura de către autorităţile publice pentru protecţia mediului prin compartimentele direct responsabile de generarea şi/sau colectarea acestor informaţii, după cum urmează: a) rapoartele privind starea mediului se pun la dispoziţia publicului pe pagina proprie de Internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi, de asemenea, pot fi consultate gratuit la compartimentul specializat din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; b) gestionarea informaţiilor privind mediul referitoare la starea de calitate a aerului şi atmosferei se realizează conform prevederilor cuprinse în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 655/2001, şi în legislaţia subsecventa; c) gestionarea informaţiilor privind mediul referitoare la starea de calitate a apelor se realizează conform prevederilor legale stabilite în cadrul Sistemului naţional de supraveghere a calităţii apelor, iar informarea publicului în caz de poluari accidentale ale apelor se realizează conform prevederilor privind Sistemul de alarmare în caz de poluari accidentale ale apelor din România; d) informaţiile cu privire la starea de calitate a solurilor cu destinaţie agricolă şi a celor forestiere precum şi la starea de calitate a vegetatiei forestiere, pe care le deţin autorităţile publice pentru protecţia mediului, se pun la dispoziţia publicului prin raportul anual privind starea mediului; e) gestionarea informaţiilor privind mediul, referitoare la biodiversitate şi componentele sale, se realizează conform prevederilor legale privind Sistemul informaţional naţional al diversitatii biologice, în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 462/2001; f) gestionarea informaţiilor privind mediul referitoare la radioactivitate se face conform metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului.  +  Secţiunea a 4-a Gestionarea informatiei despre factori, măsuri sau activităţi care afectează sau pot afecta mediul, analize şi prognoze folosite la luarea deciziei de mediu (B)  +  Articolul 11 (1) Gestionarea informatiei privind mediul, menţionată la art. 7 alin. (1) lit. b), se asigura de către autorităţile publice pentru protecţia mediului prin compartimentele direct responsabile de generarea şi/sau colectarea acestor informaţii, după cum urmează: a) lista actelor normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, precum şi lista tratatelor internaţionale, convenţiilor şi înţelegerilor privind mediul, actualizate la zi, sunt disponibile publicului pe website-ul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu indicarea website-ului pe care pot fi consultate textele integrale ale respectivelor reglementări. Propunerile de acte normative privind mediul vor fi incluse într-o lista electronică de discuţie care să permită tuturor factorilor interesaţi, inclusiv publicului, transmiterea comentariilor către emitent până la o dată limita menţionată de acesta; b) strategiile, politicile, programele şi planurile de acţiune în domeniul mediului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora vor fi aduse la cunoştinţa publicului înainte de adoptare sau aprobare; c) gestionarea informaţiilor privind mediul referitoare la emisiile de poluanti în aer se realizează de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale stabilite în cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici; d) gestionarea informaţiilor privind mediul referitoare la emisiile de poluanti în apa se realizează de către filialele teritoriale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" pe baza prevederilor legale stabilite în cadrul Sistemului naţional de supraveghere a calităţii apelor; e) gestionarea informaţiilor privind mediul referitoare la deşeuri se realizează de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale în vigoare; f) registrele autorităţii publice centrale şi regionale pentru protecţia mediului privind: inventarul naţional al principalelor surse de poluare şi al emisiilor acestora; poluantii emisi şi transferati; autorizarea activităţilor care privesc obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic; avizarea planurilor şi programelor; avizarea producerii, utilizării şi comercializării produselor de uz fitosanitar vor fi realizate de compartimentele de specialitate în conformitate cu cerinţele legale în vigoare privind evidentele activităţilor menţionate; g) registrele autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului privind: inventarul surselor de poluare şi al principalelor emisii ale acestora; registrul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; poluantii emisi şi transferati; autorizarea activităţilor cu impact redus şi semnificativ asupra mediului; avizarea/contribuţii la avizarea planurilor şi programelor; avizarea schimbării proprietarului unei activităţi; avizarea producerii, utilizării şi comercializării produselor de uz fitosanitar; procesele-verbale de inspecţie vor fi realizate de compartimentele de specialitate în conformitate cu răspunderile ce le revin pentru realizarea cerinţelor legale în vigoare privind evidenta şi raportarea activităţilor menţionate; h) lista cuprinzând persoanele fizice şi juridice atestate pentru realizarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu, domeniul de atestare şi perioada de valabilitate a atestării va fi realizată şi actualizată trimestrial de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; i) specificarea efectuării şi disponibilităţii analizelor cost-beneficiu sau a altor analize şi prognoze economice folosite în luarea deciziei de mediu se va face în cadrul gestionării diverselor tipuri de informaţii privind mediul, prezentate la lit. a)-h); j) măsurile administrative care afectează sau pot afecta mediul vor fi aduse la cunoştinţa publicului înainte de adoptarea acestora. Informaţiile privind măsurile administrative, care includ şi performanţele funcţiilor sau serviciilor publice pentru protecţia mediului, fac parte integrantă din buletinul informativ şi raportul de activitate pe care autorităţile publice pentru protecţia mediului le întocmesc anual conform art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 544/2001. (2) Informaţiile privind mediul referitoare la emisiile de poluanti se vor corela cu cerinţele elaborării şi implementarii Registrului de poluanti emisi şi transferati.  +  Secţiunea a 5-a Gestionarea informatiei privind starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei, condiţiile de viaţa, zonele culturale şi construcţiile în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate (C)  +  Articolul 12Gestionarea informatiei privind mediul, menţionată la art. 7 alin. (1) lit. c), se asigura de către autorităţile publice pentru protecţia mediului prin compartimentele direct responsabile de generarea şi/sau colectarea acestor informaţii, după cum urmează: a) informaţiile privind construcţii hidrotehnice de tip baraje se realizează şi se actualizează conform NTLH-036/Ordin nr. 147/2002 cu privire la procedura de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat barajelor; b) informaţiile privind mediul, raportate conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, vor fi generate de compartimentele responsabile pentru raportarea acestora, conform prevederilor legale.  +  Secţiunea a 6-a Gestionarea tipurilor de informaţii privind mediul deţinute de autorităţile publice  +  Articolul 13 (1) Listele întocmite şi transmise de alte autorităţi publice, care conţin date privind tipurile, domeniile, modalităţile de acces al publicului şi de furnizare a informatiei privind mediul, precum şi datele de identificare a autorităţii publice respective, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, vor fi înscrise de către compartimentele specializate din cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în baza de date, conform formularului model din anexa B, respectându-se codificarea pe domenii şi tipuri a informatiei conform prevederilor anexei A. Realizarea acestor liste cuprinde următoarele etape: a) transmiterea de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului a formularului prevăzut în anexa B către toate autorităţile publice locale cu cel puţin două săptămâni înainte de termenul stabilit pentru transmiterea datelor de către acestea; b) verificarea de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului a încadrării pe domenii şi tipuri a datelor primite de la autorităţile publice locale şi înscrierea acestora într-un formular de raportare către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, conform modelului prezentat în anexa C. Informaţiile privind mediul deţinute de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor fi înscrise de către acestea în acelaşi formular de raportare; c) raportarea către autoritatea publică centrala atât a listelor de informaţii colectate, cat şi a celor privind informaţiile proprii, în forma electronică; d) colectarea de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului a tipurilor de informaţii deţinute de alte autorităţi publice centrale se face urmandu-se aceleaşi etape prevăzute la lit. a)-c), utilizându-se formularele prevăzute în anexele B şi C; e) centralizarea în baza de date a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului a listelor primite de la autorităţile publice teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, la care se adauga lista cu informaţiile de mediu deţinute de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului; f) punerea la dispoziţia publicului, pe pagina proprie de Internet, a listei centralizate de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului. (2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate la sfârşitul fiecărui an.  +  Secţiunea a 7-a Furnizarea activa a informatiei privind mediul deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului  +  Articolul 14 (1) Informaţiile privind mediul din categoriile menţionate la art. 7, deţinute de către autorităţile publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului, se pun la dispoziţia publicului prin Internet, împreună cu indicarea modalităţilor de căutare pe website şi/sau a posibilităţilor de obţinere a celorlalte categorii de informaţii menţionate în art. 7, deţinute de către alte autorităţi. (2) Publicarea pe Internet a acestor informaţii nu exclude, acolo unde este posibil, utilizarea altor mijloace de difuzare a informatiei privind mediul, ca de exemplu: broşuri, articole în presa, materiale tipărite, utilizarea radioului sau a televiziunii.  +  Capitolul 4 Fluxul pasiv al informatiei privind mediul  +  Secţiunea 1 Gestionarea şi furnizarea la cerere a informatiei privind mediul  +  Articolul 15 (1) Informaţiile privind mediul, furnizate publicului la cerere, se pot regasi atât în informaţiile privind mediul deţinute de autorităţile publice pentru protecţia mediului, cat şi în categoria informaţiilor deţinute de alte autorităţi publice. (2) În cazul în care informaţiile solicitate fac parte din categoria informaţiilor privind mediul deţinute de autorităţile publice pentru protecţia mediului, accesul publicului la informaţia privind mediul se realizează în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2002 şi în conformitate cu dispoziţiile cap. IV din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002. (3) În cazul în care informaţiile solicitate fac parte din categoria informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice, compartimentul specializat din cadrul autorităţii publice pentru protecţia mediului, pe baza informaţiilor cuprinse în lista centralizata prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e), redirectioneaza cererea către autoritatea publică care deţine informaţia solicitată şi îl informează pe solicitant despre aceasta.  +  Articolul 16 (1) Informaţiile privind mediul, furnizate publicului la cerere, se gestionează în funcţie de natura solicitării şi se furnizează contra plăţii tarifului pentru procesare/copiere, conform prevederilor anexei G. (2) Informaţiile privind mediul referitoare la avize, acorduri şi autorizaţii de mediu, emise de autorităţile publice pentru protecţia mediului, se pun la dispoziţia publicului de către autoritatea emitenta, după cum urmează: a) în cadrul procedurii de emitere a avizului, acordului sau autorizaţiei, conform prevederilor specifice referitoare la consultarea şi participarea publicului, stabilite prin procedura de emitere a avizului, acordului sau autorizaţiei de mediu; b) după emiterea actului de reglementare, la cerere, scop în care se va pune la dispoziţia solicitantului o copie a avizului, acordului sau autorizaţiei din care s-au exclus datele confidenţiale, convenite astfel împreună cu titularul de activitate. (3) Pentru orice fel de poluant autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor pune la dispoziţia publicului, la cerere, rezultatele monitorizarii emisiilor de poluanti primite de la agenţii economici, comparativ cu condiţiile prevăzute în autorizaţie. (4) În cazul în care exista decizii de mediu pentru care au fost necesare analize cost-beneficiu şi/sau alte analize şi prognoze economice prin care care se cuantifica şi se internalizeaza beneficiile şi cheltuielile de mediu, aceste analize vor fi puse la dispoziţia publicului, la cerere.  +  Secţiunea a 2-a Evidenta solicitărilor şi raportare  +  Articolul 17 (1) Autoritatea publică centrala şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului ţin evidenta solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul într-un registru alcătuit pe baza formularului-model din anexa D. (2) Evidenta solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul şi modul de rezolvare a acestora se solicita lunar şi celorlalte autorităţi publice locale şi se înregistrează în evidenta autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2002, într-un registru alcătuit pe baza formularului-model din anexa E. (3) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului prelucreaza datele din registrele prevăzute la alin. (1) şi (2) şi întocmesc o situaţie centralizata a acestora pe baza formularului-model din anexa F, pe care o transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în format electronic, la termenele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2002. (4) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului prelucreaza datele din registrul prevăzut la alin. (1) şi întocmeşte o situaţie centralizata pe baza formularului-model din anexa F, pe care o adauga la centralizarea prevăzută la alin. (3). (5) Situaţia centralizata finala prevăzută la alin. (4) se publică lunar pe pagina proprie de Internet de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului. Evidenta anuală a acestei situaţii se transmite la Ministerul Informaţiilor Publice, conform art. 27 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Autorităţile publice pentru protecţia mediului au obligaţia de a actualiza permanent baza de date referitoare la informaţia privind mediul existenta la sediul acestora şi de a comunică datele actualizate conform fluxului informatiei, la termenele stabilite.  +  Articolul 19În afară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, metodologia şi procedurile de solicitare a informatiei de la autorităţile publice pentru protecţia mediului vor fi făcute publice şi, unde este posibil, comentate suplimentar prin intermediul paginilor de Internet ale Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului (MAPM) şi autorităţilor publice pentru protecţia mediului (APM), diverselor publicaţii, organizaţiilor neguvernamentale etc.  +  Articolul 20Anexele A-G fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa A
      -------
  la metodologie
  --------------
             Domenii, subdomenii şi tipuri de informaţii privind mediul
  ┌───────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐│ Domeniul informatiei │Subdomeniul│ Tipul informatiei │├───────────────────────┬───┤informatiei├──────────────────────────────────┬───┤│ Denumire │Cod│ │ Denumire │Cod│├───────────────────────┼───┼───────────┼──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │aerul şi atmosfera │A1 ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│Starea elementelor │ A │ │apa │A2 ││de mediu │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │solul │A3 ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │suprafaţa terestra, peisajul şi │A4 ││ │ │ │ariile naturale, diversitatea │ ││ │ │ │biologica şi componentele sale │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │radioactivitatea mediului │A5 ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │interactiunea dintre aceste │A6 ││ │ │ │elemente │ │├───────────────────────┼───┼───────────┼──────────────────────────────────┼───┤│ │ │factori │substanţe │B1 ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │energie │B2 ││ . Factori: │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ activităţi ori │ B │ │zgomot │B3 ││ măsuri │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│care afectează sau │ │ │radiatii │B4 ││pot afecta mediul │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │deşeuri │B5 ││ . analize │ ├───────────┼──────────────────────────────────┼───┤│ economice şi │ │activităţi │avize, acorduri şi autorizaţii de │B6 ││ ipoteze │ │ori │mediu │ ││folosite la luarea │ │măsuri ├──────────────────────────────────┼───┤│deciziei de mediu │ │ │activităţi legate de organisme │B7 ││ │ │ │modificate genetic │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │măsuri administrative │B8 ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │strategii şi politici │B9 ││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │legislaţie │B10││ │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │ │planuri şi programe de acţiune │B11││ │ ├───────────┼──────────────────────────────────┼───┤│ │ │analize │analize cost-beneficiu │B12││ │ │economice ├──────────────────────────────────┼───┤│ │ │şi │alte analize şi prognoze economice│B13││ │ │ipoteze │folosite în luarea deciziei de │ ││ │ │ │mediu │ │├───────────────────────┼───┼───────────┼──────────────────────────────────┼───┤│Starea sănătăţii şi │ │ │sănătatea populaţiei │C1 ││siguranţei populaţiei, │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│condiţiile de viaţa, │C │ │siguranţa populaţiei │C2 ││zonele culturale şi │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│construcţiile, în │ │ │condiţiile de viaţa │C3 ││măsura în care acestea │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│sunt sau pot fi │ │ │zonele culturale │C4 ││afectate de starea │ │ ├──────────────────────────────────┼───┤│elementelor de mediu │ │ │construcţiile │C5 ││şi/sau de factorii, │ │ │ │ ││activităţile ori │ │ │ │ ││măsurile cuprinse la │ │ │ │ ││A şi B │ │ │ │ │└───────────────────────┴───┴───────────┴──────────────────────────────────┴───┘
   +  Anexa B
      -------
  la metodologie
  --------------
                Formular de colectare a datelor de către IPM/MAPM*)
  Anul de raportare............
  Denumirea autorităţii publice care completează formularul ......... Sediul ........... Nr. telefon/fax........... Adresa e-mail .............. Adresa pagina Internet.........
  Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia.................... Nr. telefon/fax............... Adresa e-mail.............. Persoane de contact.............
  Nr. crt. Tipul informatiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informatiei*1)
  Descriere succintă*2) Denumire Cod
      *) Prezentul formular se utilizează de către IPM pentru colectarea datelor
         de la alte autorităţi publice locale şi de către MAPM pentru colectarea
         datelor de la alte autorităţi publice centrale
      Notă:
      *1) - se completează intervalul orar în care se poate obţine informaţia
            solicitată, dacă informaţia este disponibilă la cerere sau din
            oficiu, orice alte informaţii care să indice publicului suficiente
            detalii privind modalitatea de acces.
      *2) - elemente definitorii pentru indicarea conţinutului informatiei
            respective
   +  Anexa C    -------la metodologie--------------               Formulare de centralizare a datelor de către MAPM         a) informaţii privind mediul deţinute de autorităţile publice                           pentru protecţia mediului*)┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. crt.│Anul de raportare........ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Judeţul/Municipiul Bucureşti ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Denumirea IPM care completează formularul............ ││ │Sediul ................. ││ │Nr. telefon/fax........... ││ │Adresa e-mail............. ││ │Adresa pagina Internet.............. ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia ││ │i se poate solicita informaţia ............. ││ │Nr. telefon/fax............ ││ │Adresa e-mail............. ││ │Persoane de contact............ ││ ├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤│ │Nr. │Tipul informatiei privind mediul deţinută│ Condiţiile de ││ │crt.├────────────┬─────────────┬──────────────┤ disponibilizare a ││ │ │ Descrierea │ Denumire │ Cod │ informatiei ││ │ │ succintă │ │ │ │└────────┴────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────────────┘    *) Formularul trebuie să cuprindă lista informaţiilor privind mediul       deţinute de:    - IPM-uri, pe fiecare judeţ/regiune în parte    - MAPM       b) informaţii privind mediul deţinute de alte autorităţi publice*)┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. crt.│Anul de raportare ...... ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Judeţul/Municipiul Bucureşti ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Denumirea autorităţii publice care completează formularul ...........││ │Sediul ........... ││ │Nr. telefon/fax .......... ││ │Adresa e-mail ............ ││ │Adresa pagina Internet ........... ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i ││ │se poate solicita informaţia ..................... ││ │Nr. telefon/fax .......... ││ │Adresa e-mail ............ ││ │Persoane de contact .......... ││ ├────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ │Nr. crt.│Tipul informaţiei privind mediul deţinută│ Condiţiile de ││ │ ├───────────────┬─────────────────┬───────┤disponibilizare a ││ │ │ Descriere │ Denumire │ Cod │ informaţiei ││ │ │ succintă │ │ │ │└────────┴────────┴───────────────┴─────────────────┴───────┴──────────────────^    *) Formularul trebuie să cuprindă lista informaţiilor privind mediul       deţinute de:       - alte autorităţi publice locale, pe fiecare judeţ/regiune în parte       - alte autorităţi publice centrale (alte ministere)  +  Anexa D-------la metodologie--------------Formular de registru pentru evidenta solicitărilor de furnizarea informaţiilor privind mediul deţinute de IPM şi MAPM┌────┬────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │ Date de │Tipul │ Modalitatea de rezolvare │Termenul││crt.│identificare │informatiei│ │ de ││ │a solicitantului│solicitate │ │rezolva-││ │ │ │ │re ││ ├─────┬─────┬────┼───────┬───┼─────────────┬─────────────────────┼────────┤│ │F/J*)│Adre-│Tele│Denumi-│Cod│ Favorabil │ Nefavorabil │- data -││ │ │sa │fon │re │ │ (prin │(prin respingerea │ ││ │Nume │ │ │ │ │disponibiliza│ solicitării) │ ││ │ │ │ │ │ │rea informa- │ │ ││ │ │ │ │ │ │tiei sau │ │ ││ │ │ │ │ │ │directionarea│ │ ││ │ │ │ │ │ │către alte │ │ ││ │ │ │ │ │ │autorităţi │ │ ││ │ │ │ │ │ │publice care │ │ ││ │ │ │ │ │ │deţin │ │ ││ │ │ │ │ │ │informaţia │ │ ││ │ │ │ │ │ │solicitată) │ │ ││ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────┬─────┬──────────┤ ││ │ │ │ │ │ │- nr. de │-nr.│Mo- │Urmarea │ ││ │ │ │ │ │ │înregistrare │de │tivul│respingeri│ ││ │ │ │ │ │ │ a │în- │res- │(reclama- │ ││ │ │ │ │ │ │răspunsului- │re- │pin- │tii │ ││ │ │ │ │ │ │ │gis-│ge- │adminis- │ ││ │ │ │ │ │ │ │tra-│rii*)│trativa, │ ││ │ │ │ │ │ │ │re │ │plângeri │ ││ │ │ │ │ │ │ │a │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │ras-│ │instanţa) │ ││ │ │ │ │ │ │ │pun-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │su- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │├────┼─────┼─────┼────┼───────┼───┼─────────────┼────┼─────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴────┴───────┴───┴─────────────┴────┴─────┴──────────┴────────┘*) "F" reprezintă codul pentru persoana fizica; "J" reprezintă codul pentrupersoana juridică.Continuare tabel anexa D
                 
    Forma solicităriiUrmarea respingerii solicitării
    Suport hârtieSuport electronicReclamaţii administrativePlângeri în instanţă
    nr.nr.Rezolvate favorabilRespinseRezolvate favorabilRespinseÎn curs de soluţionare
    nr.nr.nr.nr.nr.
                 
  Notă: solicitarea formulată necorespunzător (N), lipsa informaţiilorsolicitate (L), caracterul clasificat al informaţiilor solicitate (C)
   +  Anexa E-------la metodologie--------------Formular de registru pentru evidenta solicitărilor de furnizarea informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Luna şi anul de raportare │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Date proprii de identificare: │ ││Judeţ: │ ││Denumire autoritatea publică......... │ ││Compartimentul specializat de │ ││informaţii şi relaţii publice........ │ ││Nr. telefon/fax............. │ ││Adresa e-mail............ │ ││Persoane de contact.......... │ │├────┬────────────────┬───────────┬─────┴─────────────────────────────┬────────┤│Nr. │ Date de │Tipul │ Modalitatea de rezolvare │Termenul││crt.│identificare │informatiei│ │ de ││ │a solicitantului│solicitate │ │rezolva-││ │ │ │ │re ││ ├─────┬─────┬────┼───────┬───┼─────────────┬─────────────────────┼────────┤│ │F/J │Adre-│Tele│Denumi-│Cod│ Favorabilă │ Nefavorabila │- data -││ │ │sa │fon │re │ │ (prin │(prin respingerea │ ││ │Nume │ │ │ │ │disponibiliza│ solicitării) │ ││ │ │ │ │ │ │rea informa- │ │ ││ │ │ │ │ │ │tiei │ │ ││ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────┬─────┬──────────┤ ││ │ │ │ │ │ │- nr. de │-nr.│Mo- │Urmarea │ ││ │ │ │ │ │ │înregistrare │de │tivul│respingeri│ ││ │ │ │ │ │ │ a │în- │res- │(reclama- │ ││ │ │ │ │ │ │răspunsului- │re- │pin- │tii │ ││ │ │ │ │ │ │ │gis-│ge- │adminis- │ ││ │ │ │ │ │ │ │tra-│rii │trativa, │ ││ │ │ │ │ │ │ │re │ │plângeri │ ││ │ │ │ │ │ │ │a │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │ras-│ │instanţa) │ ││ │ │ │ │ │ │ │pun-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │su- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │├────┼─────┼─────┼────┼───────┼───┼─────────────┼────┼─────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴────┴───────┴───┴─────────────┴────┴─────┴──────────┴────────┘Continuare tabel anexa E
                 
    Forma solicităriiUrmarea respingerii solicitării
    Suport hârtieSuport electronicReclamaţii administrativePlângeri în instanţă
    nr.nr.Rezolvate favorabilRespinseRezolvate favorabilRespinseÎn curs de soluţionare
    nr.nr.nr.nr.nr.
                 
  Notă: solicitarea formulată necorespunzător (N), lipsa informaţiilorsolicitate (L), caracterul clasificat al informaţiilor solicitate (C)
   +  Anexa F-------la metodologie--------------Formular de centralizare a anexelor D şi E
  Luna şi anul de raportare
  Datele proprii de identificare ale MAPM/IPM/alte autorităţi publice
  Tipul localita- tii de unde provine solicitantul Categoria solicitantului Domenii (şi tipuri de informaţii) Modalitate de rezolvare Motivatia respingerii
  resedin- ta de judeţ alte locali tati persoa- na fizica persoa- na juridi- ca A B C Favora- bila Nefavo- rabila (N) (L)
  nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr %
  Continuare tabel anexa F
                               
    Forma solicităriiUrmarea respingerii solicitării
    Suport hârtieSuport electronicReclamaţii administrativePlângeri în instanţă
    nr.%nr.%Rezolvate favorabilRespinseRezolvate favorabilRespinseÎn curs de soluţionare
    nr.%nr.%nr.%nr.%nr.%
                               
  Notă: solicitarea formulată necorespunzător (N), lipsa informaţiilorsolicitate (L), caracterul clasificat al informaţiilor solicitate (C)
   +  Anexa G
      -------
  la metodologie
  --------------
            Tarife pentru procesarea/copierea informatiei privind mediul
                 furnizate la cerere de către autorităţile publice
                             pentru protecţia mediului
  Taxe şi tarife pentru
  Căutarea informatiei Informaţii constând în până la 5 documente 50 000 lei
  Informaţii constând în 6 până la 20 documente 100 000 lei
  Informaţii constând în mai mult de 20 documente 150 000 lei
  Servicii de copiere a documentelor
  Format A 4 Copiere documente până la 30 pagini 50 000 lei
  Copiere documente de 31-50 pagini 100 000 lei
  Copierea fiecaror 10 pagini care depăşesc primele 50 pagini ale unui document 20 000 lei
  Format A 3 Copiere documente până la 30 pagini 75 000 lei
  Copiere documente de 31-50 pagini 150 000 lei
  Copierea fiecaror 10 pagini care depăşesc primele 50 pagini ale unui document 35 000 lei
  Format A 2 Copiere documente până la 30 pagini 100 000 lei
  Copiere documente de 31-50 pagini 150 000 lei
  Copierea fiecaror 10 pagini care depăşesc primele 50 pagini ale unui document 60 000 lei
  Format A 1 Copiere documente până la 30 pagini 125 000 lei
  Copiere documente de 31-50 pagini 175 000 lei
  Copierea fiecaror 10 pagini care depăşesc primele 50 pagini ale unui document 75 000 lei
  Format A 0 Copiere documente până la 30 pagini 150 000 lei
  Copiere documente de 31-50 pagini 200 000 lei
  Copierea fiecaror 10 pagini care depăşesc primele 50 pagini ale unui document 90 000 lei
  Trimiterea informatiei
  Copii după documente şi date Conform legislaţiei în vigoare
  Informaţii înregistrate în format electronic furnizat de de solicitant (de exemplu: discheta, CD etc.) Un tarif fix de 50 000 lei
  --------------