NORME METODOLOGICE GENERALE din 16 aprilie 2003referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 mai 2003  A. Dispoziţii generale1. Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respecta condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:- angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);- deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;- modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;- ordonanţarea cheltuielilor;- constituirea veniturilor publice, în privinta autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;- concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;- alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.──────── Notă *) Actul juridic prin care se creează (în cazul actelor administrative sau al contractelor) sau se constata (în cazul legilor, hotărârilor Guvernului, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti) obligaţii de plată pe seama fondurilor publice este angajamentul legal (corespunzător art. 2 pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice).Actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar în vederea stingerii prin plata a obligaţiei de plată ce rezultă din execuţia ulterioară a angajamentului legal este angajamentul bugetar (corespunzător art. 2 pct. 2 din acelaşi act normativ).1.3. În funcţie de specificul entitatii publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor categorii de operaţiuni.2. Entitatile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv2.1. Entitatile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:- autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome;- instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice din subordinea acestora;- regiile autonome de interes naţional sau local;- companiile sau societăţile naţionale;- societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar;- agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanţări externe, rambursabile sau nerambursabile, cum ar fi: unităţile de management al proiectelor (UMP), unităţile de coordonare a proiectelor (UCP), Oficiul de plati şi contractare PHARE (OPCP), Agenţia SAPARD, Fondul Naţional de Preaderare, precum şi alte agenţii de implementare a fondurilor comunitare;- Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;- autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor proprii.2.2. Entitatile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale vor organiza controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora.Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar vor elabora, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entitatilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le este aplicabil Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.În raport de specificul entitatilor publice, conducătorii acestora vor dispune particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea acestuia.2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care reprezintă recuperari de sume utilizate şi constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cat şi pentru cele aferente finantarilor de la Uniunea Europeană se va organiza, la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, prin norme metodologice specifice; aceste norme vor fi elaborate în funcţie de legislaţia ce va fi adoptată ca urmare a angajamentelor asumate de România prin Documentul de poziţie revizuit, transmis Uniunii Europene.2.5. În toate cazurile în care entitatile publice gestionează fonduri provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare.3. Conţinutul controlului financiar preventiv3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competentei sau de către titularul unei competente delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale, precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate.3.3. Controlul financiar preventiv consta în verificarea sistematica a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al: a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate); b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate); c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate în privinta realităţii, regularitatii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabila. La entitatile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabila, controlul financiar preventiv se va exercita exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entitatii publice.3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la baza acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaza de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.B. Controlul financiar preventiv propriu4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regula, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila. În raport de natura operaţiunilor, conducătorul entitatii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constata obligaţii de plată sau alte obligaţii de natura patrimonială.4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entitatii publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, va cuprinde limitele de competenţa în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aproba şi efectuează operaţiunea supusă vizei.4.3. Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnatura persoanei desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde următoarele informaţii: denumirea entitatii publice; menţiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numărul sigiliului (numărul de identificare a titularului acestuia); data acordării vizei (an, luna, zi).4.4. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al cărui conţinut este redat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie interna, de conducătorul entitatii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în Cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.5. Procedura de control5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public vor fi însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" şi/sau de un "Angajament individual/global", întocmite conform anexei nr. 1 şi, respectiv, anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.5.3. Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv vor prelua documentele şi vor proceda, într-o primă etapa, la verificarea formala a acestora cu privire la: completarea documentelor în concordanta cu conţinutul acestora; existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate; existenta actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viza.5.4. Dacă nu sunt respectate cerinţele enunţate la pct. 5.3, documentele sunt returnate emitentului, precizându-se, în scris, motivele restituirii.5.5. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează verificarea operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularitatii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.5.6. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control preventiv cat mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. Întârzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducătorului entitatii publice, pentru a dispune măsurile legale.5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publică.5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnatura, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.6. Refuzul de viza6.1. Dacă în urma verificării se constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv (anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice), consemnand acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.6.2. Refuzul de viza, însoţit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoştinţa conducătorului entitatii publice, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnatura, compartimentelor de specialitate care au initiat operaţiunea.6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viza se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entitatii publice.6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducătorul entitatii publice. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisă persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entitatii publice, precum şi, după caz, controlorului delegat.6.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al entităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viza şi efectuate pe propria răspundere.Informarea organului ierarhic superior se va face de îndată ce efectuarea operaţiunii a fost dispusă, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna şi de pe motivatia refuzului de viza. Conducătorul organului ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.Dacă prin operaţiunea refuzată la viza, dar efectuată pe propria răspundere de către conducătorul entitatii publice, se prejudiciază patrimonial entitatea şi dacă conducătorul organului ierarhic superior (după caz) nu a dispus măsurile legale, atunci vor fi sesizate inspecţia centrala şi/sau inspecţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.Informarea Curţii de Conturi se va face cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale ce intră în competenţa sa.C. Controlul financiar preventiv delegat7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.7.2. Controlul preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice.7.3. Prin excepţie de la aceasta regula, în temeiul art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinantate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari sau terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament sau părţi semnificative din programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienta, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte controlori delegaţi şi la agenţiile de implementare şi pentru Fondul Naţional de Preaderare.8. Atribuţii ale controlorului delegat8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienta şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate.Avizele consultative se întocmesc la:- iniţiativa controlorului delegat;- solicitarea ministrului finanţelor publice;- solicitarea ordonatorului de credite.8.2. Analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru includerea în programul de investiţii anexa la proiectul de buget a obiectivelor de investiţii noi şi în continuare, precum şi a actualizării valorii acestora în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Observaţiile formulate în avizele consultative vor fi transmise ordonatorului de credite pentru a fi avute în vedere la definitivarea proiectului de buget.8.3. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudentialitate, prin exercitarea controlului prin viza asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizari şi retrageri de credite, virari de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi între programe, modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare8.4. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportarii evidentei angajamentelor8.5. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv intern prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viza de control preventiv intern, prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului preventiv intern şi prin aplicarea standardelor din domeniu8.6. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punct de vedere al legalităţii, regularitatii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice şi exista riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.9. Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entitatile publice prevăzute la pct. 7 din prezentele norme metodologice se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef.9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se investeste cu competenţa de a exercita, în numele legii, la ordonatorul de credite la care a fost numit, atribuţiile prevăzute la pct. 8 din prezentele norme metodologice.În temeiul art. 16 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul entitatii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv intern.9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului preventiv delegat, precum şi limitele de la care acesta se exercită.Dacă în timpul exercitării mandatului apare necesitatea modificării listei de operaţiuni şi a limitelor valorice, controlorul financiar şef este împuternicit sa opereze aceste modificări. Controlorul financiar şef îl va informa pe ministrul finanţelor publice asupra modificărilor aduse şi asupra motivelor care le-au determinat.9.4. În cazul absentei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, controlorul financiar şef este împuternicit sa desemneze un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuţiile celui dintâi pe durata absentei acestuia.9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nici o cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.10. Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusiva a controlului preventiv intern.10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului preventiv intern. Operaţiunile refuzate la viza de control preventiv intern nu mai sunt supuse controlului preventiv delegat.10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat va urma procedura prevăzută la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Perioada maxima de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate.În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informandu-l, în acest sens, pe controlorul financiar şef şi ordonatorul de credite.10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat sesizează ca, în mod repetat, controlul preventiv intern a acordat viza pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, acesta îl va informa în scris pe ordonatorul de credite pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 şi la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, precum şi la art. 14 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare.10.5. Avizul consultativ, solicitat de către ordonatorul de credite controlorului delegat în cazul refuzului de viza de control preventiv intern, nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularitatii operaţiunilor.11. Regimul refuzului de viza al controlorului delegat11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de verificare menţionate la pct. 5 şi 10 din prezentele norme metodologice se constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare, după caz, în destinaţia şi limitele creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat va comunică, în scris (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), ordonatorului de credite motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnand acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicării va fi transmisă controlorului financiar şef.11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite considera ca operaţiunea poate fi efectuată, solicita, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate. În caz contrar, operaţiunea se considera retrasă de la viza, iar actele justificative se restituie, sub semnatura, compartimentului de specialitate.11.3. Dacă controlorul delegat considera întemeiate argumentele ordonatorului de credite, va acorda viza pentru efectuarea operaţiunii. În situaţia în care argumentele sunt considerate neintemeiate sau insuficiente, controlorul delegat va aduce la cunoştinţa ordonatorului de credite refuzul de viza (anexa nr. 6) şi va restitui, sub semnatura, compartimentelor de specialitate actele justificative.În situaţii complexe, controlorul delegat poate solicita controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a comisiei pentru formularea opiniei neutre. Aceasta opinie va fi adusă la cunoştinţa controlorului delegat în 3 zile de la solicitarea sa.11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspenda pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre.11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viza se datorează depăşirii creditelor bugetare sau de angajament, operaţiunile refuzate la viza se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere va fi adus la cunoştinţa compartimentului de audit intern şi controlorului delegat care va consemna acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.11.6. Controlorul delegat va informa Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la viza şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, cu ocazia raportarilor lunare transmise controlorului financiar şef, precum şi Curtea de Conturi, cu ocazia controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale dispuse de aceasta.12. Raportul naţional anual privind controlul preventiv12.1. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi transmite spre dezbatere Guvernului, până la sfârşitul trimestrului I al fiecărui an, raportul naţional anual privind controlul preventiv.12.2. În raportul naţional anual privind controlul preventiv se evalueaza activitatea de control financiar preventiv şi capacitatea administrativă a entitatilor publice de integrare a acestuia în sfera responsabilităţii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace, se identifica şi se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului şi a fondurilor publice şi se formulează opinii şi recomandări cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse în plan legislativ şi administrativ pentru o mai corecta şi eficienta utilizare a resurselor publice.12.3. În vederea atingerii acestui scop, în raportul naţional anual privind controlul preventiv se va face referire la: a) rezultatele activităţii de control financiar preventiv, concretizate în:- volumul, tipologia şi structura operaţiunilor analizate din punct de vedere al legalităţii, regularitatii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;- neautorizarea, prin refuz de viza, a unor operaţiuni care nu întrunesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru a fi efectuate;- opiniile formulate prin avizele consultative, orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare, perfecţionarea cadrului normativ, introducerea unor noi standarde de control; b) factorii de risc decurgând din:- caracteristicile legislaţiei primare şi secundare în perioada de tranzitie, precum şi din constrangerile bugetare;- capacitatea entitatilor publice de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme, ghiduri şi proceduri detaliate de efectuare a operaţiunilor, de a optimiza circuitul documentelor, de a defini riguros responsabilităţile compartimentelor de specialitate şi ale personalului din cadrul acestora şi de a aplica principiul separarii atribuţiilor;- numărul, pregătirea profesională şi calificarea personalului;- neidentificarea operaţiunilor sensibile şi avizarea unor operaţiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente;- neasigurarea unei independente reale în exercitarea controlului financiar preventiv;- modul în care conducătorul entitatii publice tratează refuzurile de viza şi/sau avizele consultative emise; c) acţiunile ce au fost sau trebuie întreprinse pentru reducerea riscurilor în administrarea patrimoniului şi/sau fondurilor publice.12.4. Entitatile publice care administrează patrimoniul public şi/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu, care cuprind situaţia statistica a operaţiunilor supuse controlului preventiv şi sinteza motivatiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viza, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.12.5. Instituţiile publice ai căror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice, autorităţile administrative autonome, agenţiile întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la entitatile subordonate. Acestea vor fi transmise Ministerului Finanţelor Publice (Direcţia generală de control financiar preventiv) până la finele lunii următoare trimestrului la care se referă raportarea.12.6. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar şef. La rapoarte se vor anexa copii de pe: comunicările întocmite conform anexei nr. 5, dacă acestea au fost însuşite de ordonator; refuzurile de viza, în care se va menţiona, dacă este cazul, efectuarea operaţiunii pe răspunderea ordonatorului; avizele consultative emise; alte informaţii solicitate de conducerea Corpului controlorilor delegaţi.13. Dispoziţii finale13.1. În anexa nr. 8 se prezintă Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.13.2. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1CADRUL GENERAL al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv ───────────────────────────────────────────────────────
     
    A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE
             
    Nr. crt.Documentul supus controlului financiar preventivCadrul legalActe justificativeModul de efectuare a controlului financiar preventiv
    01234
    1.Cererea pentru deschidere de credite bugetare- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe bază de elemente de legislaţie specifice fiecărui ordonator;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe trimestre şi luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Legile bugetare anuale
    - Aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli
    - solicitările ordonatorilor: principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare;- dacă sumele solicitate sunt stabilite şi în funcţie de creditele deschise neutilizate;
    - Normele Ministerului Finanţelor Publice privind deschiderile de credite bugetare
    - dacă cererea pentru deschiderea de credite se încadrează în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern;
    - situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate.- existenţa justificărilor prin care ordonatorul probează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.
    2.Dispoziţia bugetară (ordinul de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente- Legea nr. 500/2002 (1)- solicitărileSe verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)ordonatorilor: principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont);- încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor; repartizate pe trimestre şi luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Legile bugetare anuale
    - Normele Ministerului Finanţelor Publice privind deschiderile de credite bugetare
    - dacă sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea de deschidere de credite;
    - fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari, de credite sau, după caz, în ordinele de plată.
    - existenţa justificărilor prin care ordonatorul probează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite bugetare.
    3.Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării iniţiale pe trimestre a creditelor.Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Legile bugetare anuale
    - dacă sumele propuse se încadrează în prevederile bugetare;
    - concordanţa propunerii de modificare cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate.
    4.Documentul pentru efectuarea, începând cu trimestrul al III-lea, a virărilor de credite bugetare:- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virărilor de credite bugetare.Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă virarea de credite nu contravine prevederilor Legii finanţelor publice, legilor bugetare anuale sau legilor de rectificare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Legile bugetare anuale
    - existenţa de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar, a capitolului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează, respectiv a capitolului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.
      - de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare;
      - între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate;
      - între programe.
    5.Dispoziţia bugetară de retragere a creditelor bugetare, sau borderoul centralizator al acestora- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare.Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare deschise şi neutilizate;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Legile bugetare anuale- dacă retragerea de credite bugetare este temeinic justificată;
    - încadrarea operaţiunii de retragere în termenul legal.
             
    Nr. crt.Documentul*) supus controlului financiar preventivCadrul legalActe justificativeModul de efectuare a controlului financiar preventiv
    01234
    1.Contract/comandă de achiziţii publice- Legea nr. 500/2002 (1)- programul anual de achiziţii publice;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă achiziţia publică este prevăzută în programul anual;
    - Legile bugetare anuale- documentul de aprobare de către conducătorul entităţii publice a procedurii selectate de achiziţie;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- existenţa creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, după caz;
    - O.U.G. nr. 60/2001 (4)
    - Legea nr. 133/1999 (5)- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de achiziţie publică;
    - O.G. nr. 20/2002 (6)
    - Codul comercial- actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii;- existenţa aprobării de către conducătorul autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare/juriului privind stabilirea ofertei câştigătoare;
    - Codul civil
    - O.G. nr. 9/2000 (7)
    - H.G. nr. 53/1999 (8)
    - H.G. nr. 461/2001 (9)- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal;
    - H.G. nr. 244/2001 (10)- anunţul/invitaţia de participare la procedură;
    - H.G. nr. 182/2002 (11)
    - Ordinul nr. 1012/2001 emis de ministrul finanţelor publice (12)- existenţa avizului compartimentului juridic.
    - documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    - Ordinele nr. 1013/873/2001 (13) şinr. 1014/874/2001 (14) emise în comun de ministrul finanţelor publice şi de ministrul lucrărilor publice transporturilor şi locuinţei
    - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz;
    - ofertele prezentate;
    - hotărârea comisiei de evaluare/juriului privind stabilirea ofertei câştigătoare;
    - Alte acte normative specifice
    - alte documente specifice.
    2.Contract/comandă de achiziţii publice finanţate integral sau parţial din credite externe rambursabile şi/sau din fonduri externe nerambursabile- Legea nr. 500/2002 (1)- programul anual de achiziţii publice;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă achiziţia publică este prevăzută în programul anual;
    - Legile bugetare anuale- actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- existenţa creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, după caz;
    - O.U.G. nr. 60/2001 (4)
    - Legea nr. 133/1999 (5)- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de achiziţie publică;
    - O.G. nr. 20/2002 (6)
    - Codul comercial- documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale;- încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile fiecărui organism finanţator;
    - Codul civil
    - H.G. nr. 53/1999 (8)
    - H.G. nr. 461/2001 (9)
    - H.G. nr. 244/2001 (10)
    - H.G. nr. 182/2002 (11)- existenţa avizelor organismului finanţator pe documentaţie şi pe caietele de sarcini;
    - Ordinul nr. 1012/2001 emis de ministrul finanţelor publice (12)
    - rezervarea creditelor prin angajament bugetar;
    - acordul sau convenţia de finanţare externă.
    - Ordinele nr. 1013/873/2001 (13) şinr. 1014/874/2001 (14) emise în comun de ministrul finanţelor publice şi de ministrul lucrărilor publice transporturilor şi locuinţei- existenţa avizului compartimentului juridic.
    - Acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare
    - Alte acte normative specifice
    3.Contract de finanţare (prevăzut la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001)- Legea nr. 500/2002 (1)- solicitarea finanţării şi justificarea acesteia;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă solicitarea finanţării are temei legal;
    - Legile bugetare anuale
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- documentul din care să rezulte că solicitantul poate beneficia de finanţare;- existenţa creditelor bugetare;
    - O.U.G. nr. 60/2001 (4)- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal;
    - O.G. nr. 51/2001 (15)
    - Alte acte normative specifice
    - programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării;- dacă în contractul de finanţare este prevăzută obligativitatea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    - nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli aprobate de ordonatorul de credite finanţator.
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    4.Acord subsidiar de împrumut/acord subsidiar- Legea nr. 500/2002 (1)- fundamentarea propunerii de acord subsidiar.Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- încadrarea obiectului acordului subsidiar în prevederile acordului de credit extern;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Acordul de împrumut extern/contract de finanţare- concordanţa termenilor acordului subsidiar cu cei din acordul de credit extern;
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    - Actul normativ de ratificare a Acordului de împrumut extern sau a Contractului de finanţare extern, după caz
    - Alte acte normative specifice
    5.Proiect de convenţie de garanţie aferentă Acordului de garanţie- Legea nr. 500/2002 (1)- fundamentarea propunerii de Convenţie.Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- încadrarea obiectului convenţiei în prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanţie sau prevederilor Hotărârii Guvernului după caz;
    - Acordul de împrumut extern încheiat între beneficiarul garanţiei şi finanţatorul extern
    - concordanţa termenilor Convenţiei cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanţie sau prevederilor Hotărârii Guvernului după caz;
    - Actul normativ de ratificare a acordului de garanţie/Hotărârea Guvernului de aprobare a garanţiei
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    - Alte acte normative specifice
    6.Proiect de scrisoare de garanţie pentru împrumuturi externe contractate de agenţi economici, regii autonome, societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice centrale, garantate de stat- Legea nr. 500/2002 (1)- hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;Se verifică:
    - Legea nr. 81/1999 (39)- concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern;
    - H.G. de aprobare
    - Acordul de împrumut extern
    - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat.- existenţa convenţiei de garanţie semnată de garantat;
    - Alte acte normative specifice
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    7.Proiect convenţie de garanţie care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul scrisorii de garanţie- Legea nr. 500/2002 (1)- hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;Se verifică:
    - Legea nr. 81/1999 (39)- existenţa semnăturii reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale garantate;
    - H.G. de aprobare
    - Acordul de împrumut extern
    - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat.- existenţa avizului compartimentului juridic.
    - Alte acte normative specifice
    8.Proiect scrisoare de garanţie pentru împrumut extern contractat direct de o autoritate a administraţiei publice locale, garantat de stat- Legea nr. 500/2002 (1)- hotărârea comisiei de autorizare constituită conform HG nr. 978/2001;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern;
    - Legea nr. 81/1999 (39)
    - H.G. nr. 978/2001 (22)- nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat.
    - Alte acte normative specifice- existenţa convenţiei de garanţie semnată de garantat;
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    9.Proiect convenţie de garanţie care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi reprezentantul legal al unităţii administrativ- teritoriale, în calitate de garantat- Legea nr. 500/2002 (1)- hotărârea comisiei de autorizare constituită conform HG nr. 978/2001;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa semnăturii reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale garantate;
    - Legea nr. 81/1999 (39)
    - H.G. nr. 978/2001 (22)- nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat.
    - Alte acte normative specifice- existenţa avizului compartimentului juridic.
    10.Scrisoare suplimentară (pentru acordurile de împrumut cu BDCE)- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - Legea nr. 81/1999 (39)- acceptul Ministerului Finanţelor Publice privind condiţiile financiare.- concordanţa între condiţiile din scrisoarea suplimentară şi Acordul cadru de împrumut.
    - Legea nr. 189/1998 (2)
    - Acordul de împrumut extern
    - Legea de ratificare
    - Alte acte normative specifice
    11.Angajament de plaţi pentru împrumuturi externe primite de România de la BDCE- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare.Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- concordanţa între scadenţele cuprinse în angajamentul de plată şi cele din scrisoarea suplimentară.
    - Legea nr. 81/1999 (39)
    - Acordul de împrumut extern
    - Legea de ratificare
    - Alte acte normative specifice
    12.Contract de concesionare sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau chiriaş- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a concesionarii sau închirierii;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare;
    - Legea nr. 213/1998(16)- respectarea prevederilor legale şi a procedurilor privind concesionarea sau închirierea;
    - documente specifice privind derularea operaţiunii de luare în concesiune sau de închiriere.
    - Legea nr. 219/1998(17)
    - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - O.U.G. nr. 60/2001 (4)
    - H.G. nr. 461/2001 (9)- existenţa avizului compartimentului juridic.
    - Alte acte normative specifice
    13.Acord pentru schimb de experienţă sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a proiectului de acord;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- devizele de cheltuieli aferente acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului- concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe);
    - O.G. nr. 80/2001 (19)
    - Legea nr. 4/1991 (18)
    - H.G. nr. 552/1991 (20)
    - Alte acte normative specifice- încadrarea devizelor de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli;
    - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal;
    - existente avizului compartimentului juridic.
    14.Actul intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural ştiinţific, sau a altor acţiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- concordanţa dintre natura obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului legal existent;
    - O.G. nr. 80/2001 (19)
    - H.G. nr. 552/1991 (20)
    - Alte acte normative specifice- documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune.
    - încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale;
    - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal;
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    15.Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a deplasării în străinătate;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli);
    - O.U.G. nr. 144/2001(27)- documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiunea şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate;
    - H.G. nr. 518/1995 (24)
    - H.G. nr. 478/2001 (25)
    - H.G. nr. 189/2001 (26)- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal.
    - Alte acte normative specifice
    - nota mandat privind deplasarea.
    16.Actul intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a delegării/detaşării;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- acceptul scris al persoanei detaşate.- concordanţa dintre natura şi cuantumul
    - Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21)obligaţiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detaşarea şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli);
    - Legea nr. 188/1999(28)
    - H.G. nr. 543/1995 (29)
    - Alte acte normative specifice- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal.
    17.Ordinul/actul intern de decizie privind:- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării personalului;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare;
    - Legile bugetare anuale- respectarea reglementărilor legale privind angajarea şi încadrarea personalului în limita posturilor aprobate şi stabilirea drepturilor salariale;
    - angajarea sau avansarea personalului;- O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21)- propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului de execuţie pe funcţii de conducere/acordarea altor drepturi salariale.
    - acordarea salariului de merit;- Legea nr. 188/1999 (28)- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal;
    - Legea nr. 154/1998(30)
    - numirea cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere;- existenţa avizului compartimentului juridic.
    - O.U.G. nr. 24/2000 (31)
    - O.G. nr. 32/1998 (32)
    - Alte acte normative specifice
    - acordarea altor drepturi salariale
    18.Contractul de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar- O.G. nr. 119/1999 (3)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - Codul civil (art. 1560 şi următoarele)- devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar, aprobat de conducătorul entităţii publice.- existenţa creditelor bugetare;
    - dacă devizul/categoriile de cheltuieli se încadrează în limitele legale;
    - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de entitatea publică;
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    19.Acordul de proiect între autoritatea publică şi investitor (prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002)- Legea nr. 500/2002 (1)- anunţul de intenţie;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- scrisorile de intenţie şi documentele ataşate acestora;- existenţa creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Legea nr. 213/1998(16)- respectarea regularităţii specifice acordului de proiect;
    - decizia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi selectare a scrisorilor de intenţie;
    - O.G. nr. 16/2002 (33)- stabilirea termenilor acordului, în concordanţă cu cadrul normativ existent;
    - H.G. nr. 621/2002 (34)
    - Alte acte normative specifice- rezervarea creditelor prin angajament bugetar;
    - procesul verbal de evaluare şi selectare a scrisorilor de intenţie;
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    - studiul de prefezabilitate aprobat.  
    20.Contract de parteneriat public-privat- Legea nr. 500/2002 (1)- ordinul/decizia de numire a comisiilor de negociere;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- existenţa creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Legea nr. 213/1998 (16)- studiul de fezabilitate;- respectarea regularităţii specifice contractului de parteneriat public-privat;
    - Legea nr. 33/1994 (35)- proces verbal de negociere;- stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ;
    - O.G. nr. 16/2002 (33)
    - H.G. nr. 621/2002 (34)- decizia cuprinzând lista investitorilor ierarhizaţi;
    - Alte acte normative specifice- rezervarea creditelor prin angajament bugetar;
    - comunicarea deciziei către investitori;- existenţa avizului compartimentului juridic.
    - contestaţii şi răspunsurile la contestaţii;
    - acordul părţilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între acestea.
    21.Convenţie pentru acordarea de împrumuturi conform art. 69 din Legea nr. 500/2002- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare privind acordarea împrumutului şi solicitarea instituţiei publice interesate;Se verifică:
    - Legile bugetare anuale- existenţa de credite nerezervate prin angajament bugetar şi legal;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Codul civil (art. 1576 şi următoarele)- dacă instituţia publică solicitantă a împrumutului se încadrează în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002;
    - Actul normativ de înfiinţare a unor instituţii publice/activităţi finanţate integral din venituri proprii- graficul de rambursare a împrumutului.
    - dacă instituţia publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii în vederea rambursării împrumutului;
    - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii împrumutului;
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
     
    *) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" şi/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1 şi, respectiv, anexei nr. 2 la "Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale", aprobate prin Ordinulnr. 1792 din 24 decembrie 2002 emis de ministrul finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003.
    C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR
             
    Nr. crt.Documentul supus controlului financiar preventivCadrul legalActe justificativeModul de efectuare a controlului financiar preventiv
    01234
    1.Ordonanţare de plată privind achiziţia publică de produse, servicii sau lucrări- Legea nr. 500/2002 (1)- contractul de achiziţii publice;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale;
    - Legile bugetare anuale- factura fiscală;
    - Legea nr. 82/1991 (36)- documentele care sa ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau execuţia lucrărilor, după caz;- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Ordinul nr. 1792/2002 emis de ministrul finanţelor publice (37)
    - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal;
    - Alte acte normative specifice- factura externă;
    - declaraţia vamală de import.
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar.
    2.Cererea de valută adresată Băncii Naţionale a României în vederea disponibilizării de la rezerva valutară a statului a sumelor în valută necesare achitării la extern a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri provenite din împrumuturi externe contractate direct sau garantate de stat**)- Legea nr. 500/2002 (1)- avizul de plată înaintat de organismul internaţional finanţator;Se verifică:
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- concordanţa dintre obligaţiile înscrise în acordul de împrumut, avizul de plată înaintat de organismul internaţional finanţator şi cererea de valută a entităţii publice;
    - Legea nr. 101/1998 (38)
    - Legea nr. 81/1999 (39)- adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordin de plată/extras de cont atestând virarea echivalentului în lei al obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice;
    - Legea de ratificare a
    împrumutului- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - Alte acte normative specifice
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal.
    - nota de fundamentare.
    3.Ordonanţare de plată privind virarea către Banca Naţională a României a contravalorii în lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile externe contractate direct sau garantate de stat- Legea nr. 500/2002 (1)- avizul de plată emis de finanţatorul extern;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- concordanţa dintre obligaţiile înscrise în acordul de împrumut, avizul de plată trimis de finanţatorul extern, avizul de lichidare şi mesajele swift ale Băncii Naţionale a României şi cererea de valută a entităţii publice;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- mesajele swift şi avizul de lichidare, emise de Banca Naţională a României;
    - Legea nr. 101/1998 (38)
    - Legea nr. 81/1999 (39)
    - Acordul de împrumut- cererea de valută depusă de entitatea publică;
    - Legea de ratificare a împrumutului- existenţa surselor de finanţare a contravalorii în lei a sumei disponibilizate de Banca Naţională a României;
    - Alte acte normative specifice- nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de Banca Naţională a României.
    - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal.
    4.Cererea de valută**) sau ordonanţarea de plata externă reprezentând cotizaţii, respectiv contribuţii, taxe etc. la diverse organisme internaţionale- Legea nr. 500/2002 (1)- acordul, convenţia sau protocolul;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- concordanţa dintre prevederile acordului, convenţiei sau protocolului şi avizul de plată transmis de organismul internaţional, inclusiv a termenului de plată;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- avizul de plată transmis de organismul internaţional.
    - O.G. nr. 41/1994 (40)
    - Protocoale, acorduri sau convenţii încheiate de entitatea publică cu organismele internaţionale
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal;
    - Legile de ratificare- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată".
    5.Ordonanţare de plată pentru subvenţii, transferuri, prime sau alte plăţi din fonduri publice acordate agenţilor economici sau altor beneficiari legali- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- documentaţia specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv.- legalitatea şi regularitatea documentaţiei justificative, corespunzător prevederilor actului normativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv;
    - Legile bugetare anuale
    - O.G. nr. 22/2002 (41)
    - Alte acte normative specifice
    - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal.
    6.Ordonanţare de plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- contractul de concesionare sau de închiriere;- dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale;
    - Legile bugetare anuale
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - Alte acte normative specifice- documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat.
    - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal;
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar.
    7.Ordonanţarea de plată în lei, ordonanţarea de plată externă sau ordonanţarea transferului valutar pentru plăţi care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor guvernamentale externe.- Legea nr. 500/2002 (1)- facturile emise de furnizori/prestatori/ executanţi, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata;Se verifică:
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- legalitatea şi regularitatea documentaţiei justificative, corespunzător prevederilor actului normativ care reglementează operaţiunea;
    - Legea nr. 81/1999 (39)
    - Acordul de împrumut
    - Legea de ratificare a acordului de împrumut
    - concordanţa dintre facturile certificate de beneficiar, prevederile contractelor/comenzilor şi suma ordonanţată;
    - documentele justificative de transport, vămuire sau situaţii de lucrări ori recepţia bunurilor, după caz;
    - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal.
    - acord de împrumut;
    - acordurile subsidiare de împrumut;
    - contractul de furnizare/servicii/ lucrări;
    - nota de fundamentare.
    8.Ordonanţare de plată externă privind alte plăţi decât cele aferente împrumuturilor externe.- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- documentaţia- dacă justificările sunt corespunzătoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate în angajamentul legal;
    - Actele normative care reglementează speţajustificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv.
    - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal.
    9.Ordonanţare de plată prin acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanţat printr-un împrumut extern- O.G. nr. 119/1999 (3)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - Legea de ratificare a- contractul extern;- concordanţa condiţiilor incluse în acreditivul emis cu prevederile din contractul extern;
    acordului de împrumut- acreditivul documentar irevocabil emis de banca depozitară a contului special.
    - Alte acte normative
    specifice- condiţiile de plată incluse în contractul extern;
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal;
    - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată".
    10.Ordonanţare de avansuri (în lei) acordate unor terţe persoane juridice în cadrul contractelor încheiate- Legea nr. 500/2002 (1)- contractul;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- solicitarea de acordare a avansului;- dacă acordarea avansului respectă condiţiile specifice de legalitate şi regularitate;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - H.G. nr. 264/2003 (42)- documentul prin care se constituie garanţia legală.
    - Alte acte normative specifice- încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal, precum şi în prevederile contractului.
    11.Ordonantare de plată privind cheltuielile ce se efectuează din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donaţie sau sponsorizare- Legea nr. 500/2002 (1)- actul de donaţie sau sponsorizare;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă cheltuielile respectă destinaţiile stabilite de transmiţători;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- angajamentul legal (contract, comandă etc.);
    - Alte acte normative specifice- dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale;
    - documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau execuţia lucrărilor, după caz.- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal;
    - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar.
    12.Ordonanţare de plată privind cheltuielile care fac obiectul contractului de finanţare prevăzut la art. 4(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2001- Legea nr. 500/2002 (1)- contractul de finanţare;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă justificările sunt corespunzătoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate în contractul de finanţare;
    - Legile bugetare anuale- documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv.
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - O.G. nr. 60/2001 (4)- încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar;
    - Alte acte normative specifice
    - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată".
    13.Ordonanţare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie.- Decretul nr. 209/1976(43)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia;- concordanţa sumelor ce urmează a fi eliberate ca avans cu cele prevăzute în documentul de aprobare a acţiunii sau, după caz, încadrarea sumelor cuvenite titularului de decont în limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - H.G. nr. 543/1995 (29)
    - H.G. nr. 518/1995 (24)
    - Alte acte normative specifice- decontul justificativ al cheltuielilor;
    - alte documente justificative specifice.- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată".
    14.Ordonanţările de plată ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi ale obligaţiilor fiscale aferente acestora- Legea nr. 500/2002 (1)- centralizatorul lunar al statelor de salarii;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- încadrarea în prevederile bugetului privind numărul maxim de posturi şi creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile, contribuţii pentru asigurările sociale de stat, contribuţii pentru asigurările de şomaj, contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate etc.);
    - Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21)- situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;
    - Legile bugetare anuale
    - Legea nr. 154/1998 (30)
    - situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la buget, pe luna ...;
    - O.U.G. nr. 24/2000 (31)
    - Legea nr. 188/1999 (28)- dacă au fost aplicate cotele legale de contribuţii;
    - O.G. nr. 7/2001 (44)- alte documente.- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată";
    - O.U.G. nr. 150/2002(45)
    - Legea nr. 19/2000 (46)
    - Legea nr. 76/2002 (47)- regularitatea completării documentului supus vizei.
    - Legea nr. 346/2002 (48)
    - O.U.G. nr. 147/2002(49)
    - Alte acte normative specifice
     
    **) Aceste documente au şi funcţia de ordonanţare de plată.
    D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE
             
    Nr. crt.Documentul supus controlului financiar preventivCadrul legalActe justificativeModul de efectuare a controlului financiar preventiv
    01234
    1.Contract de concesionare/ închiriere (entitatea publică este concedent/titular al dreptului de proprietate)- Legea nr. 500/2002 (1)- studiul de oportunitate;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- încadrarea obiectului contractului în lista cuprinzând bunurile care, potrivit legii, pot fi concesionate/închiriate;
    - Legea nr. 219/1998(17)- caietul de sarcini;
    - documentaţia licitaţiei;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea licitaţiei/negocierii directe;
    - Legea nr. 213/1998(16)- documentaţia procedurii de negociere directă.
    - H.G. nr. 216/1999 (50)- stabilirea termenilor contractuali în concordanţă cu cadrul normativ;
    - Actul normativ de aprobare a concesiunii/închirierii
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    2.Proces verbal de predare primire având ca obiect transferul bunului fără plată- O.G. nr. 19/1995 (51)- referatul de disponibilizare;Se verifică:
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea procedurii de transmitere fără plată a bunurilor;
    - H.G. nr. 841/1995 (52)- adresele către/de la instituţiile publice care doresc să utilizeze bunul disponibil.
    - Alte acte normative specifice
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    3.Contract de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)- Legea nr. 500/2002 (1)- referatul de disponibilizare;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea procedurii de valorificare prin licitaţie cu strigare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- decizia de numire a comisiei de evaluare;
    - O.G. nr. 19/1995 (51)
    - H.G. nr. 841/1995 (52)- raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi vândute;- stabilirea termenilor contractuali în concordanţă cu cadrul normativ;
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    - documentaţia licitaţiei cu strigare.
     
    E. ALTE OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV
             
    Nr. crt.Documentul supus controlului financiar preventivCadrul legalActe justificativeModul de efectuare a controlului financiar preventiv
    01234
    1.Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix- O.G. nr. 119/1999 (3)- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune;Se verifică:
    - O.G. nr. 19/1995 (51)- existenţa actelor justificative;
    - Legea nr. 15/1994 (53)- dacă actele justificative au fost întocmite şi semnate de persoanele în drept;
    - H.G. nr. 909/1997 (54)
    - Alte acte normative specifice- act constatator al avariei;- dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii din funcţiune.
    - devizul estimativ al reparaţiei capitale;
    - alte acte justificative.
    2.Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea acţiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural- ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific- Legea nr. 500/2002 (1)- actul intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, sau a altor acţiuni cu caracter specific;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - O.G. nr. 80/2001 (19)
    - H.G. nr. 552/1991 (20)- dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului;
    - Alte acte normative specifice
    - corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere;
    - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.
    - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale;
    - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar.
    3.Decontul de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar- Legea nr. 500/2002 (1)- actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate;Se verifică:
    - Legea nr. 189/1998 (2)- dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Decretul nr. 209/1976(43)
    - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.- prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate;
    - H.G. nr. 518/1995 (24)
    - Alte acte normative specifice
    - corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere;
    - documentul de restituire a avansurilor nejustificate şi, după caz, a penalităţilor;
    - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale;
    - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar.
    4.Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în ţară şi/sau pentru achiziţii prin cumpărare directă- Decretul nr. 209/1976 (43)- actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă;Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - H.G. nr. 543/1995 (29)
    - H.G. nr. 461/2001 (9)- prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit;
    - Alte acte normative cu caracter specific
    - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.
    - corectitudinea calculului privind sumele justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere;
    - documentul de restituire a avansurilor nejustificate şi, după caz, a penalităţilor;
    - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale;
    - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar.
    5.Contractul de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare.Se verifică:
    - Legea nr. 32/1994 (55)- dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările ulterioare;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - existenţa avizului compartimentului juridic.
    6.Actul de donaţie, în care entitatea publică are calitatea de donatar- Legea nr. 500/2002 (1)- nota de fundamentare a actului de donaţie.Se verifică:
    - Codul civil (art. 800 şi următoarele)- regimul juridic al bunului/bunurilor care fac obiectul donaţiei;
    - Decretul nr. 478/1954(23)- dacă bunul/bunurile respective sunt grevate de datorii;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)- existenţa avizului compartimentului juridic.
    7.Dispoziţia de încasare către casierie- Decretul nr. 209/1976(43)- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans;Se verifică:
    - aprobarea de către conducătorul entităţii publice a decontului de cheltuieli;
    - O.G. nr. 119/1999 (3)
    - Alte acte normative specifice- decizia de imputaţie;- modul de calcul al sumei ce urmează a fi încasată;
      - alte acte din care rezultă obligaţii de plată în sarcina unor persoane.
    - dacă dispoziţia de încasare este întocmită pentru suma ce urmează a fi încasată.
    8.Cerere de tragere şi cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe (inclusiv a avansului)- O.G. nr. 119/1999 (3)- nota de fundamentare;Se verifică:
    - Legea de ratificare a acordului de împrumut- contractele interne sau externe;- legalitatea şi regularitatea documentelor justificative;
    - Alte acte normative specifice- ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţi în cadrul procedurilor de refinanţare;- încadrarea plăţilor solicitate în prevederile contractului intern sau extern;
    - existenţa documentului organismului finanţator internaţional de acceptare a contractului intern sau extern ("no objection");
    - alte documente.
    - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată".
    9.Solicitare de tragere în contul beneficiarului pentru împrumuturi externe primite de la BDCE- Legea nr. 500/2002 (1)- notă de fundamentare;Se verifică:
    - Legea nr. 81/1999 (39)- solicitarea beneficiarului, însoţită de documente justificative.- legalitatea şi regularitatea documentelor justificative;
    - Legea bugetară anuală
    - Acordul de împrumut extern- încadrarea sumei în subdiviziunea bugetară a beneficiarului pentru care există angajament legal şi bugetar.
    - Legea de ratificare Acordul subsidiar de împrumut
     
    F. LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE ÎN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL
         
    Nr. crt.ACTUL NORMATIVPublicat în Monitorul Oficial al României
    012
    1Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice597/13.VIII.2002
    2Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale404/22.X.1998
    3Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv430/31.VIII.1999
    4Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice241/11.V.2001
    5Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii349/23.VII.1999
    6Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice86/01.II.2002
    7Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti26/25.I.2000
    8Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA78bis/25.II.1999
    9Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice268/24.V.2001
    10Hotărârea Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii101/28.II.2001
    11Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice158/05.III.2002
    12Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de produse336/25.VI.2001
    13Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii340/27.VI.2001
    14Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări357/04.VII.2001
    15Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale296/13.VIII.1998
    16Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia448/24.XI.1998
    17Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor459/30.XI.1998
    18Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor5/12.I.1991
    19Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice542/01.IX.2001
    20Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol176/29.VIII.1991
    21Codul muncii (Legea nr. 53/2003)72/05.II.2003
    22Hotărârea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale656/18.X.2001
    23Decretul nr. 478/1954 privitor la donaţiile făcute statului46/10.XII.1954
    24Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar154/19.VII.1995
    25Hotărârea Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul276/29.V.2001
    26Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică50/30.I.2001
    27Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state725/14.XI.2001
    28Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici600/08.XII.1999
    29Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului220/13.IX.1996 (republicare)
    30Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică266/16.VII.1998
    31Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar138/31.III.2000
    32Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală42/30.I.1998
    33Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat94/02.II.2002
    34Hotărârea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat481/05.VII.2002
    35Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică139/02.VI.1994
    36Legea contabilităţii (Legea nr. 82/1991)629/26.VIII.2002 (republicare)
    37Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale37/23.I.2003
    38Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României203/01.VI.1998
    39Legea nr. 81/1999 privind datoria publică215/17.V.1999
    40Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organismele internaţionale interguvernamentale la care România este parte241/29.VIII.1994
    41Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii81/01.II.2002
    42Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice177/20.III.2003
    43Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă64/06.VII.1976
    44Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit435/03.VIII.2001
    45Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate838/20.XI.2002
    46Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale140/01.IV.2000
    47Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă103/06.II.2002
    48Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale454/27.VI.2002
    49Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative821/13.XI.2002
    50Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor140/06.IV.1999
    51Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice188/18.VIII.1995
    52Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice253/07.XI.1995
    53Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale242/31.V.1999 (republicare)
    54Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/19974/08.I.1998
    55Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea129/25.V.1994
  Notă: lista actelor normative cuprinse în coloana a 2-a din Cadrul general se completează cu reglementările legale de modificare a acestora, precum şi cu orice alte acte normative existente sau urmând a fi emise, aplicabile operaţiunilor respective.
   +  Anexa 2    Denumirea entitatii publice    Nr. ......./...............                             DECIZIE/ORDIN    Domnul/Doamna _____________ din cadrul (denumirea compartimentului)având funcţia de ________________ este desemnat/desemnată sa exercite controlul financiar preventiv în perioada ____________ .    Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele documenteşi operaţii:
           
    Nr. crt.Denumirea documentului (operaţiunii)Limita valoricăObservaţii
    0123
           
     
    Ordonator de credite ....................
   +  Anexa 3    Denumirea entitatii publice
     
    REGISTRUL  privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv
                     
    Nr. crt.Denumirea documentului Nr./data emiteriiConţinutul operaţiunilor înscrise în documenteCompartimentul emitentData prezentării la viză a documentuluiValoarea operaţiunilor pentru care s-a acordat vizaValoarea operaţiunilor pentru care s-a refuzat vizaData restituirii actelor justificative/ semnăturaObservaţii
    012345678
                   
   +  Anexa 4
     
    Denumirea entitaţii publice
    Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . .
     
    Domnului/Doamnei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (conducătorul entităţii publice)
     
    În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv intern pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    (tipul documentului, numărul şi data emiterii, suma, compartimentul emitent)
    din urmatoarele motive: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în documente)
     
    În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe răspunderea dumneavoastră, în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.
    Actul (decizie, ordin) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (se nominalizeaza operaţiunea)
    va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează şi în contul de ordine şi evidenţa 912 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi se întocmesc informările prevazute de lege.
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu)
   +  Anexa 5
     
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    CORPUL CONTROLORILOR DELEGAŢI
    Controlor delegat . . . . . . . .
    Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . .
     
    Domnului/Doamnei . . . . . . . . . . . .  (numele şi funcţia ordonatorului de credite) Denumirea instituţiei . . . . . . . . . .
     
    În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vă informez că . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea documentului, suma, nr./data, compartimentul emitent)
    nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în document)
    Dacă consideraţi că operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, încadrare în creditele bugetare şi/sau de angajament, vă rog să-mi transmiteţi, în scris, argumentele dumneavoastră.
    Precizez că pentru intervalul de timp de la data comunicării prezentei şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere, perioada prevăzută la art. 18 din acelaşi act normativ se suspendă.
     
    Controlor delegat,
   +  Anexa 6
     
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    CORPUL CONTROLORILOR DELEGAŢI
    Controlor delegat . . . . . . . .
    Nr. . . . . . . /. . . . . . . . . .
     
    Domnului/Doamnei . . . . . . . . . . . .
    (numele şi funcţia ordonatorului de credite)
    Denumirea instituţiei . . . . . . . . .
     
    În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv pentru suma de . . . . . . . . . lei, la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    (denumirea documentului şi a operaţiunii propuse la viză, nr./data, compartimentul emitent)
    din următoarele motive: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în document; de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de ordonatorul de credite)
     
    În situaţia în care dispuneţi, în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea operaţiunii pe răspunderea dumneavoastră, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii (se nominalizează operaţiunea) va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează şi în contul de ordine şi evidenţă 912 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi se întocmesc informările prevăzute de lege către Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi.
   +  Anexa 7
     
    ________________________________________
    (Denumirea entitaţii publice raportoare)
     
    RAPORT
    privind activitatea de control financiar preventiv
    pe trimestrul _________ /anul ______________
     Cap. I - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv
                     
    Nr. crt.operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului publicCorespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu documentele supuse controlului financiar înscrise în col. 1 din Anexa nr. 1 - Cadrul generalTotal Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventivdin care:din acestea:
    Refuzate la viză
    Neefectuate ca urmare a refuzului de viză
    Număr operaţiuniValoare (mii. lei)Număr operaţiuniValoare (mii. lei)Număr operaţiuniValoare (mii. lei)
    012345678
      Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):              
    1.Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri şi modificări ale creditelor bugetare - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:              
    1.1.Deschideri de crediteA1            
    1.2.Repartizări de credite/alimentări de conturiA2            
    1.3.Virări de credite bugetareA4            
    1.4.Alte operaţiuniA3; A5            
    2.Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7), din care:              
    2.1.Acte administrative din care rezultă obligaţii de platăB14; B15; B16; B17            
    2.2.Contracte de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrăriB1; B2            
    2.3.Contracte/acorduri de finanţare sau cofinanţareB3            
    2.4.Contracte/acorduri de împrumut; prospecte de emisiuneB4; B10; B21            
    2.5.Contracte/acorduri de garantareB5; B6; B7; B8; B9            
    2.6.Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.B12; B18; B19; B20            
    2.7.Alte acte juridice din care rezultă obligaţii de platăB11; B13            
    3.Ordonanţări de avansuriC10; C13            
    4.Ordonanţări de plăţi - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:              
    4.1.Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferenteC14            
    4.2.Pensii, ajutoare, rente viagere şi alte asemenea              
    4.3.Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executateC1; C9; C11            
    4.4.Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilorC2; C3            
    4.5.Subvenţii, transferuri, prime, alte forme de sprijinC5            
    4.6.Finanţări/cofinanţăriC12            
    4.7.Alte obligaţiiC4; C6; C7; C8            
    5.Operaţiuni financiare/de plasamentE8; E9            
    6.Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)D1; D2; D3; D4; E1            
    7.Alte operaţiuniE2; E3; E4; E5; E6; E7          
   +  Anexa 8COD SPECIFICde norme profesionale pentru pesoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc aceasta atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entitatile publice, asa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu la entitatile publice.  +  Capitolul 2 Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi3. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au numai cetăţenie română şi domiciliul în România; b) cunosc limba română, scris şi vorbit; c) au capacitate deplina de exerciţiu; d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestata pe bază de examen medical de specialitate; e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu exista persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică; f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice; g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi; h) prezintă minimum doua scrisori de recomandare.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regula, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care iniţiază, aproba şi efectuează operaţiunea supusă vizei.4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii: a) Competenţa profesională. Persoana desemnată sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecventa şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia sa cunoască în permanenta toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. b) Independenta decizionala în condiţiile separarii atribuţiilor. Persoana desemnată sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bunacredinta, în exerciţiul atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sancţionată sau schimbată din aceasta activitate. Conducerea entitatii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată sa ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. c) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutra, lipsită de subiectivism. d) Conduita morala. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morala recunoscută, să aibă o conduita corecta, sa dea dovadă de comportare profesională ireprosabila, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie să aibă o comportare demna în societate, să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o buna reputaţie. e) Confidenţialitate. Persoana desemnată sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligată sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge în nici un fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizata în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care furnizarea informatiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională. f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.Dacă în cazul urmăririi penale, al judecaţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauza nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite aceasta activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen.Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entitatii publice pe lângă care urmează sa exercite aceasta activitate, precum şi acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse spre avizare. Persoana desemnată sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea, efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să-şi imbunatateasca cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continua.Conducerea entitatii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale.  +  Capitolul 3 Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu6. Persoanele care urmează sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite astfel: a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie interna şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:- ordonatorul principal de credite stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3 din prezentul cod, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicita, în scris, Ministerului Finanţelor Publice emiterea acordului pentru numire, transmitand şi următoarele documente:● curriculum vitae;● minimum doua scrisori de recomandare;● lucrare de conceptie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice instituţiei respective;● declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f) din prezentul cod.La stabilirea persoanelor care urmează sa exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;- Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează documentele primite, după caz poarta consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţa;- după obţinerea acordului, conducătorul instituţiei poate emite decizia interna de numire a persoanei/persoanelor care urmează sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul Ministerului Finanţelor Publice este nelegală.La instituţiile publice la care se numesc doua sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din instituţia publică respectiva şi va comunică Ministerului Finanţelor Publice numele acestei persoane; b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entitatii publice ierarhic superioare.7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie interna a conducătorului entitatii publice, cu acordul entitatii publice ierarhic superioare.În cazul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, suspendarea, schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:- conducătorul instituţiei publice respective notifica Ministerului Finanţelor Publice intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;- Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţa în scris;- în cazul obţinerii acordului, conducătorul instituţiei publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul Ministerului Finanţelor Publice, este nelegală.Pe durata suspendării, schimbării sau, după caz, destituirii, conducătorul entitatii publice numeşte o altă persoană pentru îndeplinirea activităţii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile consecutive.8. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt:- se afla în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;- efectuează serviciul militar;- este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestata preventiv, în condiţiile Codului de procedura penală;- se afla în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.9. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt:- a devenit incompatibilă pentru aceasta activitate;- a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care aceasta schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectiva;- la cererea persoanei în cauza, pe motiv de boala sau din alte considerente;- în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau neregulate;- la modificarea locului de muncă de către angajator. 10. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.  +  Capitolul 4 Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice care a avizat numirea.Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice, în vederea emiterii acordului acesteia, următoarele documente:- propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;- extrase din rapoartele auditului public intern şi Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv.Ministerul Finanţelor Publice îşi va exprima acordul pentru evaluarea anuală a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, numai în situaţia în care a primit de la instituţia publică respectiva şi raportul prevăzut în anexa nr. 7 la normele metodologice.───────────────