LEGE nr. 170 din 5 mai 2003pentru înfiinţarea comunei Vladeni prin reorganizarea comunei Darmanesti, judeţul Dambovita
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Vladeni, judeţul Dambovita, având în componenta satul Vladeni, prin reorganizarea comunei Darmanesti din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Vladeni se stabileşte în satul Vladeni.  +  Articolul 2 (1) Comuna Darmanesti, judeţul Dambovita, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componenta satele Darmanesti şi Marginenii de Sus. (2) Reşedinţa comunei Darmanesti rămâne în satul Darmanesti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Vladeni, judeţul Dambovita, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vladeni.  +  Articolul 4 (1) Consiliul judeţean Dambovita şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Dambovita şi Consiliul Local al Comunei Darmanesti repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Darmanesti între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Vladeni, se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judeţului Dambovita. (3) Bugetul comunei Vladeni pe anul 2003 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Dambovita. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Darmanesti şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Vladeni.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Darmanesti, judeţul Dambovita, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 5 mai 2003.Nr. 170.--------------