METODOLOGIE din 30 august 2002de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2003
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 5 mai 2003    I. Dispoziţii generale1. Examenul de bacalaureat este modalitatea esenţială de evaluare a cunoştinţelor, a competentelor, a nivelului de cultura generală şi de specializare atins de absolvenţii de liceu. El le permite acestora accesul către învăţământul superior sau către piaţa muncii.2. Dreptul de a susţine examenul de bacalaureat îl au elevii care au promovat ultima clasa de liceu, învăţământ liceal de zi, seral sau cu frecventa redusă.3. - (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat au dreptul sa susţină examenul de bacalaureat, fără taxa, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe. (2) La fiecare prezentare candidaţii susţin examenul de bacalaureat integral. (3) Candidaţii proveniţi din învăţământul particular vor susţine examenul de bacalaureat, cu taxa, în centrele de examen stabilite de inspectoratele şcolare judeţene (al municipiului Bucureşti). (4) Taxa de examen menţionată la alin. (1) şi (3) se stabileşte de fiecare inspectorat şcolar. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează doua sesiuni de bacalaureat în fiecare an şcolar.5. - (1) Conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, examenul naţional de bacalaureat consta în susţinerea a doua, respectiv a 3 probe comune şi a 3 probe diferenţiate, în funcţie de filiera şi profil.Probele comune sunt următoarele: a) limba şi literatura română - scris şi oral; b) una dintre limbile moderne de circulaţie internationala studiate în liceu - oral; c) - limba maternă - scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;- limba şi literatura într-o limbă de circulaţie internationala pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulaţie internationala respectiva.Probele de examen, diferenţiate în funcţie de filiera, profil, specializare şi de opţiunea elevului, sunt următoarele:Filiera teoretică-----------------Profil umanist: d) istorie sau geografie - proba scrisă; e) o proba la alegere din aria curriculara, corespunzătoare specializării - proba scrisă; f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susţinute anterior - proba scrisă sau practica.Profil real: d) matematica - proba scrisă; e) o proba la alegere din aria curriculara, corespunzătoare specializării - proba scrisă; f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susţinute anterior - proba scrisă sau practica.Filiera tehnologică------------------- d) matematica - pentru toate profilurile şi specializările - proba scrisă; e) o proba la alegere din aria curriculara "Tehnologii", în funcţie de specializarea aleasă de elev - proba scrisă; f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - proba scrisă sau practica;Filiera vocationala------------------- d) istorie sau geografie ori o disciplina socioumană, respectiv matematica sau ştiinţe, în funcţie de profil - proba scrisă; e) o proba la alegere din ariile curriculare specifice profilului şi specializării - proba scrisă sau practica; f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - proba scrisă sau practica. (2) Stabilirea listei disciplinelor la alegere menţionate în lege, precum şi a programelor disciplinelor de examen se face prin ordin separat. (3) Pentru filierele tehnologică şi vocationala studiile liceale se pot încheia şi cu un examen de certificare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în condiţiile legii.6. - (1) În urma promovării examenului de bacalaureat absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. (2) Absolvenţilor de liceu fără diploma de bacalaureat li se eliberează, la cerere, certificat de absolvire şi copie de pe foaia matricola. (3) Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.II. Organizarea examenului naţional de bacalaureat7. Coordonarea pe plan naţional privind organizarea bacalaureatului este asigurata de Comisia naţionala de bacalaureat, care se constituie în fiecare an prin ordin al ministrului şi funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie anual centre de examen, în care se desfăşoară probe scrise, orale şi, eventual, cele practice, şi centre zonale de evaluare, precum şi comisii judeţene (a municipiului Bucureşti) de bacalaureat, comisii de examen în centrele de examen şi în centrele zonale de evaluare, în conformitate cu prezenta metodologie.8. - (1) Comisia naţionala de bacalaureat coordonează organizarea şi desfăşurarea acţiunilor pentru examenul de bacalaureat. Comisia naţionala de bacalaureat se compune din:- preşedinte: secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar;- vicepreşedinţi: directorul general pentru învăţământ preuniversitar, directorul general pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, directorul general pentru coordonarea învăţământului superior, directorul Serviciului naţional de examinare şi evaluare;- secretar: un specialist din cadrul Serviciului naţional de examinare şi evaluare;- 5-9 membri: directori generali adjuncţi, şefi de serviciu, inspectori de specialitate la Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, Direcţia generală pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, specialişti din cadrul Serviciului naţional de examinare şi evaluare, profesori din învăţământul preuniversitar. (2) Componenta nominală a acestei comisii se aproba anual, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, până la data de 15 martie a anului calendaristic în care se organizează examenul de bacalaureat.9. - (1) Comisia naţionala de bacalaureat are următoarele atribuţii: a) publică, la începutul anului şcolar, Calendarul şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în funcţie de filiera, profil, specializare, precum şi programele de examen; b) aproba lista centrelor de examen şi de evaluare pentru examenul de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judeţene (a municipiului Bucureşti); c) instruieste preşedinţii comisiilor judeţene (a municipiului Bucureşti) de bacalaureat; d) primeşte de la inspectoratele şcolare judeţene (al municipiului Bucureşti) necesarul de subiecte, centralizat pe judeţ; e) selecteaza şi numeşte, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, preşedinţii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor instituţiilor de învăţământ superior şi a convenţiilor civile semnate de candidaţii pentru funcţia de preşedinte al comisiei de bacalaureat; f) selecteaza şi numeşte vicepreşedinţii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judeţene de bacalaureat; g) în situaţii deosebite, poate decide, la propunerea comisiilor judeţene de bacalaureat sau la propunerea delegatului Comisiei naţionale de bacalaureat, înlocuirea unor presedinti de comisie; h) coordonează şi răspunde de elaborarea subiectelor pentru probele orale şi stabileşte o grila orientativa de evaluare a acestora; i) coordonează şi asigura elaborarea unui număr de variante de subiecte pentru probele scrise, a baremelor/grilelor de evaluarea corespunzătoare, folosind şi propuneri ale inspectorilor şi profesorilor din ţara; din variantele elaborate se va extrage, prin tragere la sorţi, subiectul de examen şi subiectul de rezerva; j) coordonează multiplicarea subiectelor, în funcţie de numărul centrelor de examen şi de necesarul de subiecte comunicat de judeţe; k) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva; l) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; m) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile judeţene de bacalaureat, comisiile de contestaţii, comisiile de examen din centrele de bacalaureat; n) analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului naţional de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judeţene (a municipiului Bucureşti), şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării; o) propune ministrului educaţiei şi cercetării eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat; p) decide recorectarea unor lucrări, în perioada desfăşurării examenului sau ulterior. (2) Comisia naţionala de bacalaureat nu se ocupa de soluţionarea contestaţiilor referitoare la probele de examen.10. Comisia naţionala de bacalaureat poate delega, pe o perioadă limitată, reprezentanţi pe lângă comisiile judeţene de bacalaureat (a municipiului Bucureşti). Delegatul Comisiei naţionale de bacalaureat are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea prezentei metodologii de către comisia judeteana de bacalaureat şi comisia de contestaţii, inspecteaza centrele de examen şi de evaluare, verificand modul de cunoaştere şi de respectare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat; b) consiliaza comisiile judeţene de bacalaureat şi comisiile de contestaţii, comisiile din centrele de examen şi de evaluare, în privinta organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat; c) propune comisiei judeţene sau Comisiei naţionale de bacalaureat - atunci când constata abateri de la metodologie - schimbări în componenta comisiilor (supraveghetori, examinatori, vicepreşedinţi, presedinti); d) verifica numărul de subiecte comandat de comisia judeteana (a municipiului Bucureşti), respectiv numărul de subiecte folosit în cadrul judeţului; e) în cazul în care constata disfunctii serioase în organizarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei naţionale de bacalaureat poate propune comisiei judeţene (a municipiului Bucureşti) sau Comisiei naţionale de bacalaureat măsuri de sancţionare a cadrelor didactice în cauza, conform Statutului personalului didactic, sau suspendarea posibilităţii de a se organiza în anul şcolar următor centru de bacalaureat în unitatea şcolară respectiva; f) în situaţii deosebite, poate propune comisiei judeţene de bacalaureat (a municipiului Bucureşti) sau Comisiei naţionale de bacalaureat recorectarea unor lucrări; g) analizează şi interpretează toate datele obţinute şi informează în scris Comisia naţionala de bacalaureat.11. - (1) Comisiile judeţene (a municipiului Bucureşti) de bacalaureat se compun din:- preşedinte - inspector şcolar general;- vicepreşedinte - inspector general adjunct sau inspector şcolar de specialitate;- 2-3 secretari - inspectori şcolari de specialitate;- 4-5 membri - inspectori şcolari de specialitate, directori de liceu. (2) Componenta nominală a acestor comisii se aproba, până la data de 31 martie, prin decizie a inspectorului şcolar general şi se transmite la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, spre informare. (3) Din comisiile judeţene de bacalaureat aflate în judeţele în care exista candidaţi care vor susţine probe în limbile minorităţilor naţionale va face parte cel puţin un specialist aparţinând minorităţilor naţionale.12. Comisiile judeţene (a municipiului Bucureşti) de bacalaureat au următoarele atribuţii: a) nominalizeaza, până la data de 15 aprilie, centrele de examen, unităţile şcolare arondate acestora, precum şi centrele zonale de evaluare; b) transmit Comisiei naţionale de bacalaureat, la Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen şi a centrelor de evaluare din judeţ (municipiul Bucureşti), până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, şi până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune; c) transmit în scris şi în format electronic, pentru Comisia naţionala de bacalaureat, la Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, lista cuprinzând propunerile de cadre didactice din rândul cărora Comisia naţionala de bacalaureat va desemna vicepreşedinţii comisiilor de evaluare; lista va fi transmisă până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, şi până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen; d) transmit în scris şi în format electronic, pentru Comisia naţionala de bacalaureat, la Serviciul naţional de examinare şi evaluare, necesarul de subiecte, până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, şi până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen; e) răspund de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului (municipiului Bucureşti); f) pot decide asupra organizării de centre de examen fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializări; g) iau măsuri de rezolvare a problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; h) iau măsuri pentru dotarea centrelor de examen şi de evaluare pentru bacalaureat cu logistica necesară pentru buna desfăşurare a examenului şi a evaluării (copiatoare în stare de funcţionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, televizor sau radio, telefon etc.); i) desemnează reprezentanţi ai comisiei judeţene care pot controla desfăşurarea examenului în centrele de bacalaureat; i) se adresează, în scris, direcţiilor de sănătate publică judeţene pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se susţin probe în cadrul examenului de bacalaureat; j) se adresează, în scris, organelor Ministerului de Interne, de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean, pentru a asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la sediul comisiei judeţene de bacalaureat, la centrele de bacalaureat şi în timpul transportului lucrărilor scrise de la centrele de examen la cele de evaluare şi invers, pentru paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen şi de evaluare; k) numesc profesorii examinatori/evaluatori, profesorii supraveghetori şi membrii comisiilor de bacalaureat; l) stabilesc fişa de atribuţii pentru preşedinţii, vicepreşedinţii, membrii comisiilor de bacalaureat, pentru profesorii supraveghetori şi pentru profesorii evaluatori; m) realizează instruirea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat cu 24-48 de ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; n) asigura confecţionarea stampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat şi stabilesc modelul fisei individuale a candidatului pentru consemnarea rezultatelor la examinarea orala şi la probele practice. Se vor confecţiona doua tipuri de ştampile care vor avea următorul conţinut:- ştampila pentru centrele de examen: "Bacalaureat 2003 - C.E.";- ştampila pentru centrele zonale de evaluare: "Bacalaureat 2003 - C.Z.E.".Stampilele nu vor fi numerotate; o) preiau, în deplina siguranţa, de la Serviciul naţional de examinare şi evaluare, pe bază de delegaţie nominală, prin preşedintele comisiei judeţene de bacalaureat şi unul dintre secretarii acesteia, subiectele pentru probele scrise şi baremele/grilele de evaluare şi de notare; p) păstrează în deplina siguranţa subiectele şi baremele/grilele de evaluare şi transmit comisiilor de bacalaureat din centrele de examen subiectele, cu cel mult o zi înaintea fiecărei probe scrise; q) distribuie grilele de evaluare comisiilor din centrele de examen şi distribuie baremele de evaluare şi de notare comisiilor din centrele zonale de evaluare; r) controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat în centrele de examen şi de evaluare din judeţ (municipiul Bucureşti); s) efectuează, dacă este cazul, schimbări ale vicepreşedinţilor, membrilor, profesorilor examinatori, secretarilor şi profesorilor supraveghetori care fac parte din comisiile din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbări vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei naţionale de bacalaureat. Pot propune Comisiei naţionale de bacalaureat, în cazuri deosebite, schimbarea unor presedinti de comisie; s) pot decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăşurării examenului sau ulterior, şi informează Comisia naţionala de bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluari; t) sesizează imediat Comisiei naţionale de bacalaureat orice situaţie deosebită, a carei rezolvare nu este prevăzută în metodologie, precum şi orice situaţie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) şi solicita în acest caz subiecte de rezerva; t) pot decide, în funcţie de condiţiile meteorologice, schimbarea orarului probei practice de educaţie fizica, pentru a asigura desfăşurarea ei în condiţii optime şi a proteja sănătatea candidaţilor; aceasta schimbare poate insemna inclusiv prelungirea cu o zi a probei practice de educaţie fizica; u) organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare şi răspund de securitatea acestora, de la preluarea lor de la comisia din centrul de examen până la predarea lor către comisia din centrul de evaluare; v) organizează comisia judeteana (a municipiului Bucureşti) de contestaţii; w) primesc lucrările scrise contestate de la comisiile din centrele de evaluare şi le prezintă comisiei judeţene (a municipiului Bucureşti) de contestaţii; x) primesc de la comisiile de bacalaureat din licee rapoarte analitice detaliate şi transmit Serviciului naţional de evaluare şi examinare datele parţiale ale examenului de bacalaureat, o dată cu încheierea fiecărei probe orale, astfel: număr de candidaţi înscrişi, număr de candidaţi prezentaţi, număr de candidaţi eliminati din examen, număr de candidaţi admişi, număr de candidaţi respinsi; y) transmit Serviciului naţional de examinare şi evaluare rezultatele examenului de bacalaureat imediat după afişarea acestora (înainte şi după contestaţii), astfel: număr de candidaţi înscrişi, număr de candidaţi prezentaţi, număr de candidaţi eliminati din examen, număr de candidaţi respinsi, număr de candidaţi promovati şi repartiţia acestora pe transe de medii; z) elaborează şi transmit Comisiei naţionale de bacalaureat, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a examenului de bacalaureat, raportul cu privire la rezultatele examenului.13. - (1) Se stabilesc doua tipuri de centre de bacalaureat: centrele de examen, în care se desfăşoară probele scrise, orale, cele practice ale examenului, în care se evalueaza lucrările de la disciplinele cu subiecte integral de tip "grila", şi centre zonale de evaluare. În fiecare centru de bacalaureat (de examen şi de evaluare) se organizează câte o comisie de bacalaureat, coordonata de un preşedinte numit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen se compun din:- preşedinte - cadru didactic universitar de predare, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;- membri - 2 profesori având gradul didactic I sau II; ca membri în comisiile de examen vor fi propuse cu precădere persoane care au capacitate organizatorică recunoscută şi competente în operarea pe calculator;- profesori supraveghetori - câte 2 supraveghetori, cadre didactice de alta specialitate decât cea la care se susţine proba, pentru fiecare sala în care se desfăşoară probe scrise de examen;- profesori examinatori - câte 2 profesori examinatori pentru fiecare disciplina de examen la care se susţin probe orale sau practice. Stabilirea numărului de profesori examinatori se va face astfel încât fiecare grupa de 2 profesori sa examineze, de regula, 100 de candidaţi. (3) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:- preşedinte - cadru didactic universitar de predare, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;- vicepreşedinte - director de şcoala, director adjunct sau profesor cu gradul I, persoane care au capacitate organizatorică recunoscută;- secretar - un cadru didactic. Pentru funcţia de secretar vor fi propuse cu precădere persoane care au competente în operarea pe calculator; în funcţie de numărul de lucrări din centrul zonal de evaluare, pot fi propuşi mai mulţi vicepreşedinţi şi secretari în comisie;- profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfăşoară probe scrise. Numărul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit în funcţie de numărul lucrărilor scrise care trebuie evaluate în centrul respectiv, prevăzând, de regula, 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. (4) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat vor fi propuşi de universităţi din rândul cadrelor didactice având titlul de doctor, recunoscute prin probitate şi competenţa profesională. Se va tine cont de starea de sănătate a acestora, precum şi de calendarul activităţilor desfăşurate în cadrul examenului, fapt care presupune prezenta şi activitatea preşedinţilor pe întregul parcurs al zilei în centrul de bacalaureat. La selectarea preşedinţilor comisiilor, Comisia naţionala de bacalaureat va tine cont de activitatea desfăşurată în calitate de preşedinte de comisie de bacalaureat, în sesiunile anterioare ale examenului. (5) Vicepreşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele zonale de evaluare vor fi numiţi de Comisia naţionala de bacalaureat, fiind aleşi, prin tragere la sorţi, din lista propusă de comisiile judeţene de bacalaureat. (6) Vicepreşedinţii, secretarii, membrii comisilor din centrele de examen, profesorii supraveghetori, examinatori/evaluatori vor fi selecţionaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondati centrelor. Aceeaşi prevedere este valabilă şi pentru centrele de evaluare, exceptând situaţia în care în judeţ este organizat un singur centru de evaluare. (7) Lista profesorilor examinatori/evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la liceu, având, de regula, gradul didactic I sau II. În situaţii excepţionale, despre care va fi informată Comisia naţionala de bacalaureat, pot fi numiţi ca profesori examinatori/evaluatori şi profesori care predau la gimnaziu, având gradul didactic I sau II, care vor evalua în echipa cu un profesor de liceu. (8) Comisia judeteana de bacalaureat stabileşte, prin tragere la sorţi, cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen sau de evaluare, cu excepţia preşedinţilor şi vicepreşedinţilor. Tragerea la sorţi se va efectua în fiecare judeţ cu cel mult două zile înainte de începerea examenului, în şedinţa publică, din lista aprobată de comisia judeteana de bacalaureat, urmând ca inspectorul şcolar general sa emita decizii scrise. Aceasta lista se alcătuieşte la nivel judeţean pe baza listelor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc sa participe la examenul de bacalaureat şi care în sesiunile anterioare au respectat prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor şcolare până la data de 15 aprilie pentru prima sesiune şi până la data de 15 iulie pentru a doua sesiune de examen. Inspectoratele şcolare judeţene (al municipiului Bucureşti) aproba lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorţi, cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea examenului. Lista aprobată va cuprinde cadre didactice cu prestanta şi autoritate profesională şi morala. (9) Tragerea la sorţi se efectuează în şedinţa publică, iar repartizarea pe comisii a cadrelor didactice va fi consemnată într-un proces-verbal, în care se vor menţiona şi persoanele aparţinând societăţii civile care au participat. (10) Nu vor fi numite în comisiile de bacalaureat şi nu vor primi nici o sarcina legată de examen persoanele care au rude sau soţul/sotia în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor de bacalaureat vor da declaraţii scrise în acest sens, declaraţii care vor fi păstrate alături de celelalte documente de examen.14. - (1) Numărul candidaţilor înscrişi într-o comisie de examen va fi de cel puţin 250; numărul de elevi pe centru va fi decis ţinându-se cont de desfăşurarea în condiţii optime a examenului. În cazuri excepţionale, bine motivate, se pot organiza şi centre de examen cu mai puţin de 250 de elevi, cu aprobarea Comisiei naţionale de bacalaureat. (2) Pentru centrele de examen care au arondate unităţi de învăţământ situate la distanta mare de centru, se pot organiza subcomisii, având un efectiv de cel puţin 75 de candidaţi, care îşi pot desfăşura activitatea în alta localitate decât cea în care îşi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, precum şi pentru situaţiile în care o parte din candidaţi susţin proba în alt local decât cel în care îşi are sediul centrul de examen, va fi desemnat un membru al comisiei de examen care se va afla la locul desfăşurării probei, pe toată durata acesteia. Alături de acesta va fi delegat, pe toată perioada desfăşurării examenului de bacalaureat, şi un membru al comisiei judeţene de bacalaureat. (3) Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 750 de candidaţi. (4) Organizarea de comisii, subcomisii sau centre zonale de evaluare sub efectivul prevăzut nu se poate face decât în cazuri foarte bine justificate, cu aprobarea Comisiei naţionale de bacalaureat. (5) În a doua sesiune a examenului de bacalaureat, în cazul în care numărul total de candidaţi pe judeţ este mai mic de 250, respectiv 750, comisia judeteana va organiza un singur centru de examen, respectiv de evaluare, fără a mai solicita aprobarea Comisiei naţionale de bacalaureat.15. Dacă numărul candidaţilor dintr-o localitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza o comisie sau o subcomisie, aceştia vor fi, de regula, repartizaţi de către comisia judeteana de bacalaureat la centre de examen din alte localităţi, la care se organizează examenul de bacalaureat. În aceste cazuri inspectoratul şcolar judeţean este obligat să asigure pe toată durata examenului cazarea candidaţilor care se prezintă prima sau a doua oara la examenul de bacalaureat.16. De regula, comisiile/subcomisiile de bacalaureat se organizează pe profiluri, respectiv pe specializări, eventual în funcţie de limba de predare. În fiecare comisie sau subcomisie sunt înscrişi candidaţii în ordine alfabetica, indiferent de forma de învăţământ la care au absolvit ultima clasa - învăţământ de zi, seral sau cu frecventa redusă.17. În comisiile organizate pentru candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale care au studiat limba maternă şi care solicită susţinerea probelor de examen în limba respectiva - la obiectele studiate în această limbă în liceu - vor fi numiţi profesori de specialitate care cunosc bine limba maternă a candidaţilor şi care au predat disciplina respectiva în limba maternă. Comisia judeteana de bacalaureat va desemna un profesor care a predat disciplina respectiva în limba maternă pentru a fi prezent la fiecare dintre probele pentru care sunt necesare traduceri, pentru a sprijini profesorii de specialitate la realizarea traducerii.18. Atribuţiile comisiilor de bacalaureat din centrele de examen sunt următoarele: a) organizează şi răspund de desfăşurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv; b) preiau, sub semnatura preşedinţilor, de la directorul unităţii de învăţământ în care se afla centrul de examen documentele necesare desfăşurării examenului de bacalaureat. Conducerile unităţilor de învăţământ arondate centrului de examen răspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat. Conducerea unităţii de învăţământ în care este organizat centrul de examen asigura condiţiile necesare organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat - sălile de concurs, imprimatele pentru lucrările scrise, fotocopiatoare, fişele pentru păstrarea documentelor de bacalaureat în deplina siguranţa; c) verifica autenticitatea actelor, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere; d) completează cataloagele de examen tipizate cu numele, iniţială tatălui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin. Cataloagele de examen tipizate se completează în doua exemplare identice: se numeroteaza şi se stampileaza fiecare pagina; e) repartizează candidaţii pe sali, pentru probele scrise, în ordine alfabetica, afişează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima proba, la avizierul liceului şi pe uşile salilor în care se desfăşoară probele; f) preiau, la momentul desemnat de către comisia naţionala sau de cea judeteana de bacalaureat, sub semnatura preşedintelui şi a unui membru al comisiei, subiectele şi grilele de evaluare, pe care le păstrează în condiţii de securitate deplina, la sediul unităţii de învăţământ în care se găseşte centrul de examen, în case de fier sau în fisete metalice sigilate. Comisiile vor respecta prevederile metodologiei în ceea ce priveşte păstrarea secreta a subiectelor şi a grilelor de evaluare, deschiderea acestora şi resigilarea lor; g) sesizează imediat comisiei judeţene orice situaţie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) sau orice alta situaţie deosebită aparuta în timpul desfăşurării examenului de bacalaureat; h) stabilesc, prin tragere la sorţi, repartizarea pe sali a cadrelor didactice supraveghetoare; i) instruiesc cadrele didactice care asigura supravegherea în sălile de examen; i) multiplica subiectele pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de examen, sigiland apoi originalul; j) asigura traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale, pentru acele discipline care au fost studiate în respectiva limba; pentru ca traducerea să se facă în timp cat mai scurt, asigura un număr corespunzător de cadre didactice care efectuează traducerea; distribuie simultan candidaţilor care au studiat în limbile minorităţilor naţionale atât subiectul în limba română, cat şi în limba maternă; k) controlează, îndrumă şi asigura organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor scrise; l) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; m) iau măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de bacalaureat sau se desfăşoară probele scrise de examen sa nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeteana, de Comisia naţionala de bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie; n) alcătuiesc şi afişează lista alfabetica a candidaţilor pentru probele orale şi practice, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii; o) examinează candidaţii la probele orale şi la cele practice; trec rezultatele la probele orale ("admis" sau "respins"), precum şi notele la probele practice în fişa individuală a candidatului; p) afişează zilnic rezultatele la probele orale, practice şi scrise (la disciplinele cu subiecte integral de tip "grila"), precum şi rezultatele finale, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor scrise; q) transcriu în catalog rezultatele la probele orale, precum şi notele la probele practice; r) evalueaza şi noteaza, prin profesorii supraveghetori, lucrările de la disciplinele ale căror subiecte sunt integral de tip "grila" şi transcriu în catalog notele obţinute la aceste discipline; s) prin preşedinte şi un membru al comisiei asigura transportul în deplina siguranţa şi predarea, cu proces-verbal, a lucrărilor scrise şi a cataloagelor de examen, completate cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia, la centrele zonale de evaluare; s) preiau, de la centrele zonale de evaluare, cu ocazia predării lucrărilor scrise, baremele de evaluare şi de notare şi le afişează în centrul de examen, după încheierea probei scrise respective; t) primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin preşedinte şi un membru al comisiei din centrul de examen, cataloagele completate cu notele obţinute de candidaţi, asigurând transportul acestora, în deplina siguranţa, la centrul de examen; t) afişează listele cu rezultate, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare; u) primesc eventualele contestaţii la probele scrise; v) transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidaţilor care contesta notele obţinute la evaluarea iniţială; w) afişează rezultatele definitive, după rezolvarea contestaţiilor la comisia de contestaţii; x) întocmesc extrase din catalog, care cuprind situaţia la examen a candidaţilor proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat; y) elaborează şi transmit comisiilor judeţene, în termen de 4 zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acestuia; z) predau directorului unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, cataloagele şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului de bacalaureat.19. Atribuţiile comisiilor de bacalaureat din centrele zonale de evaluare sunt următoarele: a) preiau de la comisia judeteana de bacalaureat, prin preşedinte şi vicepreşedinte, plicurile cu baremele de evaluare şi notare şi le păstrează în condiţii de securitate deplina, la sediul unităţii de învăţământ în care se găseşte centrul de evaluare, în case de fier sau în fisete metalice sigilate; b) primesc, în zilele în care se susţin probe scrise, prin proces-verbal semnat de preşedinte şi de vicepreşedinte, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate, şi predau acestora baremele de evaluare şi de notare, pentru a fi afişate în centrul de examen; c) răspund de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se afla în centrul de evaluare; d) evalueaza lucrările scrise, respectând baremul de evaluare şi de notare; e) calculează şi trec pe lucrări notele celor 2 evaluatori şi nota finala; f) transcriu în cataloage notele la fiecare proba scrisă, pentru fiecare candidat arondat centrului; g) calculează mediile generale şi le trec în cataloagele de examen; h) predau, prin preşedinte şi vicepreşedinţi, cu proces-verbal, cataloagele de examen completate şi semnate de profesorii evaluatori, către delegaţii centrului de examen; i) primesc, de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului de evaluare, cererile candidaţilor care contesta notele obţinute la evaluarea iniţială; j) transmit către comisia de contestaţii, în deplina siguranţa, lucrările scrise sigilate, ale căror note iniţiale au fost contestate de către candidaţi/părinţi; k) primesc de la comisia de contestaţii lucrările scrise care au fost reevaluate de aceasta şi o copie de pe procesul-verbal cuprinzând deciziile comisiei de contestaţii; l) predau cu proces-verbal, prin preşedinte şi vicepreşedinţi, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale şi celelalte documente de examen, către directorul unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.III. Înscrierea candidaţilor20. Înscrierea candidaţilor pentru bacalaureat se face la secretariatele liceelor, în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează: a) pentru candidaţii din seria curenta tabelele sunt întocmite de profesorii diriginti, în conformitate cu evidentele din licee; b) pentru candidaţii din anii precedenti înscrierea se face de secretarii liceului din centrul de examen la care este arondat liceul pe care candidaţii l-au absolvit, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificate de naştere şi, după caz, de căsătorie, foaia matricola şi situaţia şcolară din clasele liceale). În situaţia schimbării domiciliului în alta localitate, menţionată ca atare în buletinul de identitate, candidaţii din seriile precedente se pot înscrie pentru a susţine examenul de bacalaureat la un liceu de acelaşi profil, stabilit de comisia judeteana de bacalaureat din judeţul în care se afla noul domiciliu al candidatului.21. Până la data de 15 martie toţi elevii din clasele liceale terminale îşi vor exprima, în scris, opţiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc sa susţină examenul de bacalaureat.22. Directorii unităţilor de învăţământ liceal centralizează opţiunile şi transmit situaţia inspectoratelor şcolare judeţene (al municipiului Bucureşti) până la data de 1 aprilie.23. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene (al municipiului Bucureşti) centralizează opţiunile comunicate de licee şi transmit Serviciului naţional de examinare şi evaluare necesarul de subiecte până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, şi până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen. (2) Tabelele de înscriere la prima sesiune a examenului de bacalaureat, pentru absolvenţii din seria curenta, întocmite conform calendarului, se actualizează după încheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidaţilor corigenti, repetenti, cu situaţia neincheiata sau exmatriculati) şi se transmit, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor, semnate şi stampilate de director, centrului de examen la care şcoala este arondata. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen răspunde directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit cursurile liceale. (3) Pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat înscrierea candidaţilor se face conform graficului anuntat. Lista centrelor de examen, cu unităţile arondate, a centrelor zonale de evaluare şi lista cadrelor didactice din rândul cărora se vor desemna vicepreşedinţii comisiilor din centrele de evaluare se transmit în scris şi în format electronic la Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, până la data de 25 iulie.IV. Conţinutul examenului24. Disciplinele de studiu la care se organizează probele pentru examenul de bacalaureat sunt anunţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Precizarea exactă a acestora, precum şi a temelor alese din programa şcolară se face printr-un ordin separat al ministrului educaţiei şi cercetării.V. Stabilirea subiectelor pentru probele de examen25. - (1) Pentru fiecare proba scrisă se stabilesc variante de subiecte din care se aleg, prin tragere la sorţi, numărul subiectului probei scrise şi numărul subiectului de rezerva. (2) Subiectele pentru probele de examen se realizează la Serviciul naţional de examinare şi evaluare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii: a) să fie în concordanta cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; b) să fie astfel formulate încât tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilităţi de analiza, de abstractizare şi de generalizare din partea candidaţilor; c) să asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor şcolare şi programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit; d) subiectele şi baremele se vor elabora astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.26. - (1) Subiectele pentru probele orale se elaborează la nivel naţional şi cuprind teme (probleme) din programele pentru bacalaureat. Tematica şi cerinţele detaliate/subiectele vor fi făcute publice şi transmise inspectoratelor şcolare cu cel puţin 15 zile înaintea începerii probelor. (2) Comisiile de examen vor asigura, prin profesorii examinatori, întocmirea biletelor de examen, în preziua începerii probelor orale. (3) Subiectele de pe biletele de examen vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.VI. Pregătirea salilor, desfăşurarea probelor de examen, evaluarea şi notarea27. Sălile pentru susţinerea probelor de examen vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin: a) dotarea corespunzătoare; b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise; c) afişarea pe usa fiecărei sali a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectiva şi a prevederilor metodologiei care îi informează pe aceştia ca pătrunderea în sala cu materiale ajutatoare, frauda sau tentativa de frauda atrage eliminarea din examen; d) afişarea, pe usa fiecărei sali, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi ca subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.Probele scrise28. - (1) Înaintea intrării în sali preşedintele comisiei din centrul de examen instruieste supraveghetorii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în sali. (2) La încheierea instructajului participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva alături de celelalte documente ale examenului. (3) Repartizarea pe sali a personalului de supraveghere - cadre didactice de alta specialitate decât cea la care se susţine proba, din alta unitate de învăţământ decât cea din care provin candidaţii - se face de preşedintele comisiei, prin tragere la sorţi - câte 2 pentru fiecare sala -, în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de ora înainte de începerea acesteia, luându-se măsuri sa nu rămână aceleaşi formaţii de supraveghere în zile diferite şi nici aceiaşi supraveghetori pentru aceleaşi sali, la probe diferite. (4) Supraveghetorii, care intră în sali după ce au fost instruiti şi au semnat fişa de atribuţii, primesc din partea preşedintelui listele cu candidaţii, modelul procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrări şi hârtie stampilata pentru ciorne. Numărul de coli de examen şi numărul de coli pentru ciorne primite pentru fiecare sala de examen vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare supraveghetor şi de preşedintele comisiei. (5) Se interzice supraveghetorilor sa pătrundă în sala cu telefoane mobile, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc.29. - (1) Accesul candidaţilor în sali este permis pe baza buletinului de identitate sau a pasaportului, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. (2) Se interzice candidaţilor sa pătrundă în sala cu orice fel de lucrări (manuale, dictionare, notite, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Profesorii supraveghetori vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în sali. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la sancţionarea supraveghetorilor şi la eliminarea din sala a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu. (3) Înainte de aducerea subiectelor în sali supraveghetorii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. În cazul disciplinelor la care subiectele sunt integral de tip "grila", se vor explica şi modul în care trebuie completate răspunsurile pe foaia specială tipizata şi modul în care se va desfăşura evaluarea. Se va insista asupra faptului ca rezolvarea subiectelor (completarea raspunsurilor, în cazul subiectelor care sunt integral de tip "grila") se face exclusiv pe foaia tipizata şi ca soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare. (4) Candidaţii se asaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coala de hârtie tipizata pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe coltul ce urmează a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în sali, numai după ce cadrele didactice care supraveghează în sala au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corecta a tuturor datelor prevăzute şi după ce supraveghetorii semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Coltul colii tipizate nu se lipeşte în cazul disciplinelor la care subiectele sunt integral de tip "grila", la care evaluarea se va face imediat după încheierea probei, în prezenta candidaţilor. Pentru lipirea coltului lucrării se va folosi lipici sau acelaşi tip de etichete autocolante pentru toate centrele de examen din judeţ. Preşedintele comisiei va pune ştampila tip "Bacalaureat 2003 - C.E." peste coltul închis şi lipit al lucrării. Aceste operaţii se vor încheia înaintea iesirii primului elev din sali. (5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afară rubricii care se sigileaza şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag anularea lucrării scrise respective. (6) Pentru ciorne candidaţii vor primi coli obişnuite de hârtie, marcate cu ştampila "Bacalaureat 2003 - C.E.".30. - (1) După anunţarea variantei de subiect extrase de Comisia naţionala de bacalaureat, preşedintele şi membrii comisiei verifica dacă subiectele primite de la comisia judeteana pentru respectiva proba scrisă au fost păstrate secrete. Un membru al comisiei extrage varianta anunţată, după care originalul se sigileaza, se semnează de toţi cei prezenţi şi este păstrat în condiţii de securitate deplina în casa de fier sau în dulap metalic sigilat. La deschiderea subiectelor se va alcătui un proces-verbal semnat de toţi cei prezenţi. (2) În cazul centrelor de examen în care exista candidaţi care au studiat în limbile minorităţilor naţionale, subiectele vor fi traduse în limbile respective de membrii comisiei desemnaţi în acest scop. (3) Se multiplica subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, după care se introduc în plicuri care se sigileaza, urmând să fie distribuite în sali. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan atât subiect în limba maternă, cat şi subiect în limba română. (4) Nici un membru al comisiei nu poate părăsi centrul de examen şi nu poate comunică în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea probei. Candidaţii pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o ora şi jumătate de la distribuirea subiectelor în sali. (5) Supraveghetorii de sali primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte sau un membru al comisiei, verifica integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat. La încheierea acestor operaţii începe rezolvarea subiectelor de către candidaţi. (6) Punctajul acordat fiecărui subiect se va transmite candidaţilor o dată cu subiectul, iar baremul de evaluare va fi afişat la avizierul unităţii de învăţământ după încheierea probei scrise. (7) În situaţia în care, la o disciplina, subiectele sunt integral de tip "grila", în fiecare sala vor fi distribuite mai multe variante ale aceluiaşi subiect (între care diferă doar ordinea problemelor şi ordinea raspunsurilor la probleme), astfel încât în sala de examen sa nu existe aceeaşi varianta pentru 2 candidaţi invecinati. Distribuirea se va face în funcţie de "oglinda sălii", ordine de repartizare stabilită de comisia de examen înaintea fiecărei probe scrise. (8) Comisia de examen va lua toate măsurile pentru a pregati în mod corespunzător operatia de multiplicare, astfel încât să fie asigurat numărul corespunzător de variante, pentru a fi îndeplinită condiţia de mai sus.31. - (1) Preşedintele sau un membru al comisiei verifica în toate sălile de examen dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete. Dacă subiectele se traduc în limbi ale minorităţilor naţionale, se verifica acelaşi lucru şi pentru subiectele traduse. (2) Nu este permis preşedintelui şi membrilor comisiei sa dea elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor. (3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intră în sala şi nici un candidat nu poate părăsi sala decât dacă preda lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se afla în sala în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectiva. (4) În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rau şi solicita părăsirea temporară a sălii, el va fi însoţit de unul dintre profesorii care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.32. - (1) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. (2) Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii vor folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor folosi numai creion negru. (3) Se interzice folosirea în timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul. Nu se va folosi alta hârtie decât cea distribuita candidaţilor de supraveghetori. Fiecare candidat va primi atâtea coli tipizate câte îi sunt necesare. (4) Candidaţii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontala. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive (corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere), doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Acest lucru va fi consemnat de supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează de cei 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (5) În situaţia în care, la o disciplina, subiectele sunt integral de tip "grila", fiecare candidat va primi o foaie tipizata pentru consemnarea raspunsurilor la testele cu alegere multipla. Nu se admit ştersături sau modificări pe foaia cu raspunsuri. În situaţia în care doreşte sa transcrie rezultatele consemnate greşit pe foaia pentru raspunsuri, fără să depăşească timpul stabilit, candidatul va primi încă o foaie pentru raspunsuri. Acest lucru va fi consemnat de supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Foaia cu răspunsurile gresite se anulează pe loc, menţionându-se pe ea "anulat", se semnează de cei 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (6) Fiecare candidat va primi atâtea coli de ciorna câte îi sunt necesare.33. - (1) În timpul desfăşurării probelor scrise supraveghetorii de sali nu dau candidaţilor nici o indicaţie, nu discuta între ei şi nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre supraveghetori sta în faţa clasei, celălalt în spate şi nu au alte preocupări. În cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, face şi propuneri de sancţionare. (2) În timpul desfăşurării probelor scrise supraveghetorii de sali răspund de asigurarea ordinii şi liniştii în sala de clasa, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Supraveghetorii au obligaţia sa verifice dacă elevii au patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori facilita rezolvarea subiectelor de examen şi sa ia măsurile ce se impun. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidaţilor sa comunice în nici un fel între ei şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a metodologiei. (3) În timpul desfăşurării probelor scrise în sălile de examen au voie să între numai: a) preşedintele comisiei din centrul de examen; b) membrii comisiei din centrul de examen; c) persoane împuternicite cu delegaţie de către Comisia naţionala de bacalaureat sau comisia judeteana (a municipiului Bucureşti) de bacalaureat pentru a controla desfăşurarea examenului de bacalaureat.34. - (1) Pe măsura ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau supraveghetorilor. (2) La expirarea celor 3 ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se afla, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sala până la predarea ultimei lucrări. (3) La predarea lucrărilor care nu sunt integral de tip "grila" supraveghetorii bareaza spaţiile nescrise, verifica numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire, pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagina a lucrării. (4) În situaţia în care, la o disciplina, subiectele sunt integral de tip "grila", la preluarea fiecărei lucrări supraveghetorii se asigura ca au fost completate raspunsuri la toate întrebările de pe foaia cu subiecte, ca la fiecare intrebare a fost bifat un singur răspuns corect şi au fost marcate, conform instrucţiunilor care însoţesc subiectele, răspunsurile incorecte. De exemplu, instrucţiunile pot preciza ca răspunsurile corecte trebuie marcate cu O, iar cele gresite cu X. În cazul în care exista 5 variante de răspuns posibile, numerotate a, b, c, d, e, un exemplu de completare a raspunsurilor la o intrebare este:a b c d e
    X X X O X
    (semnul X arata ca răspunsurile a, b, c, e sunt considerate de candidat ca fiind gresite, iar semnul O arata ca răspunsul d este considerat corect de către candidat). (5) Ciornele şi lucrările anulate se strang separat şi se păstrează în centrul de examen. (6) Supraveghetorii duc lucrările scrise, pentru disciplinele la care subiectele nu sunt integral de tip "grila", din sala de examen la sala în care se afla preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei şi le predau acestora, sub semnatura. Aceştia verifica dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. (7) Pentru disciplinele la care subiectele sunt integral de tip "grila", în momentul în care ultimul candidat a predat lucrarea, toţi candidaţii sunt invitaţi în sala de examen, iar evaluarea lucrărilor se face imediat, în prezenta candidaţilor. Ultimii 5 candidaţi rămân în sala până la evaluarea ultimei lucrări. Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează de cadrele didactice supraveghetoare, prin aplicarea "grilei" peste foaia cu raspunsuri, conform instrucţiunilor transmise de Comisia naţionala de la bacalaureat. Punctajul obţinut pe baza baremului şi nota corespunzătoare acestui punctaj se înregistrează pe foaia de examen, în rubrica prevăzută în acest scop, şi va fi semnat de fiecare evaluator, de candidat şi de 2 martori, aleşi succesiv dintre ceilalţi candidaţi. Acest punctaj va fi, de asemenea, consemnat într-un borderou de notare, semnat de profesorii care au corectat. Borderoul face parte din documentele de examen şi se arhiveaza în acelaşi regim cu acestea. Preşedintele şi membrii comisiei de examen asista la evaluarea subiectelor de tip "grila" şi verifica, prin sondaj, corectitudinea evaluării. (8) Notele obţinute la disciplinele la care subiectele sunt integral de tip "grila" se trec în cataloagele de examen imediat după încheierea corectării, de către membrii comisiei, în prezenta preşedintelui. (9) Pe măsura ce se încheie susţinerea probelor scrise, toate lucrările scrise care conţin şi alte subiecte/probleme decât cele de tip "grila" se transporta şi se predau de către preşedinte şi un membru al comisiei centrului de examen, pe bază de proces-verbal, preşedintelui şi vicepreşedintelui din centrul zonal de evaluare. După încheierea probei se predau la centrul zonal de evaluare şi cataloagele de examen, în doua exemplare.35. - (1) Preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate. (2) Toate lucrările de la aceeaşi disciplina, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, sunt amestecate de către preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de corectare, apoi sunt grupate în seturi şi numerotate de la 1 la n. De regula, seturile cuprind 100 de lucrări. Seturile de lucrări se introduc în dosare (plicuri), după ce pe fiecare lucrare s-a scris şi numărul de ordine al dosarului (plicului). (3) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau de vicepreşedinte, cu proces-verbal de predare-primire, pentru corectare, profesorilor corectori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora. Profesorii evaluatori nu vor cunoaşte de la care centru de examen provin lucrările pe care trebuie să le evalueze. (4) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează de cei 2 profesori evaluatori, în mod obligatoriu în încăperi separate, stabilite de preşedintele comisiei. În fiecare sala se afla cel puţin 3 profesori evaluatori. Schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers se va face în prezenta preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei. Pe perioada evaluării au voie să între în sali, în afară evaluatorilor înşişi, doar preşedintele şi vicepreşedintele comisiei judeţene (a municipiului Bucureşti), preşedintele şi vicepreşedintele centrului de evaluare, reprezentanţii Comisiei naţionale de bacalaureat, persoane împuternicite cu delegaţie de către comisia judeteana (a municipiului Bucureşti) pentru a controla desfăşurarea examenului de bacalaureat. (5) Fiecare lucrare se evalueaza şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de evaluare şi de notare stabilite de Comisia naţionala de bacalaureat. Greşelile vor fi evidentiate prin subliniere cu pix, stilou sau creion cu culoare roşie. Evaluarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri separate pentru fiecare evaluator. (6) Zilnic, după terminarea programului de evaluare şi de notare, seturile de lucrări şi borderourile individuale de notare (închise în plicuri sigilate) se predau, cu proces-verbal asemănător celui de la alin. (3), preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi păstrate în case de fier sau dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către preşedinte şi de unul dintre vicepreşedinţi.36. - (1) După încheierea de către ambii profesori a acţiunii de evaluare şi de notare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate preşedintelui comisiei o dată cu lucrările evaluate. După ce preşedintele comisiei se asigura ca între notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferenţa de cel mult un punct, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare, cu cerneala roşie, de profesorii evaluatori şi se semnează de aceştia. Media finala se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei verifica media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale, fără rotunjire, şi semnează alături de evaluatori. (2) În cazul în care se constata o diferenţa mai mare de un punct între notele celor 2 evaluatori, preşedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finala a lucrării. Nota data la reevaluare este nota care se trece pe lucrare; sub nota vor semna cei 3 evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul setului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de cei amintiti anterior.37. - (1) După ce toate lucrările scrise au fost evaluate şi notate, acestea se deschid, în prezenta preşedintelui, a vicepreşedintelui din centrul de evaluare şi a profesorilor evaluatori de la disciplina respectiva, iar notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen de către secretari, cu cerneala albastra sau neagra. (2) Eventualele corectări ale erorilor de transcriere a notelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneala roşie, de către persoana din comisie care a greşit, sub semnatura, iar preşedintele comisiei contrasemnează şi stampileaza. (3) Cataloagele completate cu notele de la probele scrise şi semnate de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop şi de preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei de evaluare, pe fiecare pagina, se predau, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen, pentru a fi transportate la centrul respectiv.Probele orale şi practice38. - (1) Candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupa. Comisia de bacalaureat verifica identitatea fiecărui candidat. (2) Candidatul la probele orale extrage un bilet şi primeşte hârtie stampilata pentru ciorna. El nu are dreptul sa ia un al doilea bilet. (3) Pentru elaborarea raspunsurilor se acordă fiecărui candidat 15-20 de minute. (4) Examinarea orala se realizează de către cei 2 profesori examinatori membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu întrebări lamuritoare sau suplimentare, de regula după ce candidatul şi-a prezentat răspunsurile.39. - (1) Fiecare profesor examinator evalueaza răspunsul candidatului de la probele orale cu "admis" sau "respins", în funcţie de punctajul orientativ de evaluare. Punctajul de evaluare va fi consemnat pe borderourile individuale ale profesorilor examinatori. (2) Dacă amândoi examinatorii au apreciat răspunsul cu "admis" (respectiv cu "respins"), atunci candidatul va fi considerat "admis" (respectiv "respins") la proba orala respectiva şi i se va trece calificativul obţinut în fişa individuală de notare. Preşedintele comisiei mediază situaţiile în care un evaluator acorda "admis", iar celălalt "respins" şi hotărârea sa, fundamentată pe punctajul acordat de cei 2 examinatori candidatului, este definitivă. Situaţiile în care este necesară medierea preşedintelui sunt consemnate într-un proces-verbal la care se ataşează copii de pe evaluarile celor 2 examinatori. (3) Fiecare profesor trece în borderou calificativul acordat, iar preşedintele, calificativul final. Calificativul final la examenul oral se trece în catalog şi în fişa individuală a candidatului, cu semnatura celor 2 profesori examinatori. Fişa se înmânează candidatului după consemnarea calificativului la fiecare proba orala. (4) După susţinerea probei orale candidatul preda biletul de examen şi ciorna semnată. (5) Candidatul care a fost declarat "respins" la o proba orala este declarat "respins" la examenul de bacalaureat şi nu mai participa la probele următoare.40. Desfăşurarea probelor orale are caracter public. În unele situaţii preşedintele poate dispune întreruperea examinării şi eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzătoare.41. Notele de la probele practice se trec în fişa individuală a candidatului imediat după încheierea sustinerii probei de către acesta. Apoi fişa se înmânează candidatului.VII. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor42. - (1) După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii. (2) Pentru fiecare candidat care a fost declarat "admis" la toate probele orale şi care a obţinut note de promovare (cel puţin nota 5) la toate probele scrise sau practice de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele scrise sau practice de examen. (3) Nu se calculează media generală pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe sau care nu s-au prezentat la toate probele. Aceştia sunt declaraţi respinsi. (4) Este declarat reuşit candidatul care îndeplineşte simultan următoarele condiţii: a fost declarat "admis" la toate probele orale, a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare proba scrisă sau practica de examen şi are media generală minimum 6,00. Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeste la 6,00. (5) Candidaţii care nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate la alin. (4) sunt declaraţi respinsi sau, după caz, neprezentati sau eliminati din examen. (6) Candidaţilor declaraţi respinsi, neprezentati sau eliminati li se consemnează aceasta pe foaia matricola. Menţiunea respectiva se va face şi în registrul matricol. În cazul candidaţilor proveniţi de la alte unităţi de învăţământ, comisia de examen va anunta în scris rezultatul la liceul de unde provine candidatul. (7) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele/calificativele obţinute la fiecare proba scrisă, practica sau orala, media generală şi rezultatul final ("reuşit", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen"). Un candidat se considera neprezentat dacă a absentat la cel puţin una dintre probele de examen.43. Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen, şi le transmit liceelor respective în vederea completării diplomelor de bacalaureat.VIII. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor44. - (1) Nu se admit contestaţii la probele orale, practice (cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic - muzica) sau la probele la care subiectele sunt integral de tip "grila" şi la care evaluarea şi notarea se fac, în prezenta candidatului, imediat după încheierea probei. (2) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în ziua prevăzută de graficul de desfăşurare a examenului de bacalaureat. (3) Preşedintele împreună cu un membru al comisiei din centrul de examen primesc contestaţiile şi le înregistrează. (4) Cererile prin care se contesta notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestaţia, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare de un delegat al comisiei din centrul de examen. (5) După primirea de la centrele de examen a cererilor prin care se contesta notele obţinute la evaluarea iniţială, în centrul zonal de evaluare, lucrările candidaţilor care au depus contestaţii se inchid pentru a deveni secrete în ceea ce priveşte centrul de examen, numele candidatului şi notele acordate; se aplică ştampila "Bacalaureat 2003 - C.Z.E." şi se înaintează, prin delegat, comisiei de contestaţii, singura în măsura sa acorde o noua nota lucrării. Secretizarea se va face, în tot judeţul, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia judeteana (a municipiului Bucureşti) de bacalaureat. Totodată se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare. (6) Comisia naţionala de bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. În acest caz componenta comisiei de contestaţii va fi stabilită de Comisia naţionala de bacalaureat, prin consultarea comisiilor judeţene. (7) Comisia naţionala de bacalaureat va stabili şi va transmite comisiilor judeţene de bacalaureat în ce judeţ trebuie transmise lucrările pentru contestaţii.45. - (1) Comisiile judeţene (a municipiului Bucureşti) de contestaţii au următoarea componenta:- preşedinte - inspector şcolar general adjunct al judeţului respectiv, altul decât cel numit eventual în comisia judeteana de bacalaureat (a municipiului Bucureşti);- vicepreşedinte - inspector şcolar de specialitate;- 1-2 secretari - inspectori şcolari, cadre didactice;- membri - câte 2 profesori pentru fiecare disciplina şi pentru maximum 100 de lucrări contestate. (2) În fiecare an membrii comisiei de contestaţii vor fi alţi profesori decât cei din anul anterior. Alegerea evaluatorilor se face prin tragere la sorţi dintr-o lista de profesori recunoscuţi pentru competenţa profesională şi probitatea lor morala şi care nu au făcut parte în sesiunea respectiva din comisiile centrelor de examen şi de evaluare. La dosarul comisiei judeţene se vor afla deciziile de numire atât a profesorilor evaluatori din comisia de contestaţii din anul curent, cat şi a celor din anul precedent.46. - (1) Comisiile judeţene (a municipiului Bucureşti) sau regionale de contestaţii reevalueaza lucrările primite şi acorda note lucrărilor contestate, conform baremelor pentru probele scrise. (2) Pentru lucrările care au primit la comisia de evaluare note de până la 9,50, nota acordată iniţial se modifica, prin creştere sau descrestere, dacă între nota iniţială şi nota acordată de comisia de contestaţii se va constata o diferenţa de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota iniţială rămâne neschimbata. (3) Pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin nota 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii. (4) Deciziile comisiei judeţene sau regionale de contestaţii sunt definitive după validarea lor de către preşedintele comisiei. Aceste decizii se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de toţi membrii comisiei. (5) Lucrările scrise se restituie comisiilor din centrele de evaluare împreună cu o copie de pe procesul-verbal. O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este predată delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise. Borderourile de corectare de la comisia de contestaţii şi procesul-verbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de 2 ani. (6) În cazul în care se constata diferenţe mai mari de 1,50 de puncte - în plus sau în minus - între nota iniţială şi nota de la contestaţii, inspectoratele şcolare analizează situaţia în termen de 30 de zile de la terminarea contestaţiilor, consultând profesorii evaluatori din ambele comisii (cea din centrul zonal de evaluare şi cea de la contestaţii), şi decid sancţionarea celor vinovaţi. Comisia naţionala de bacalaureat va fi instiintata de sancţiunile aplicate, până la data de 1 noiembrie a anului în care s-a desfăşurat examenul. (7) În perioada de evaluare a probelor scrise sau ulterior Comisia naţionala de bacalaureat poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. Comisia naţionala de bacalaureat propune inspectoratelor şcolare sancţiuni în cazul constatării unor nereguli flagrante.47. - (1) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în cataloage schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifica în mod corespunzător rezultatul examenului. (2) Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept, prin afişare la avizierul centrului de examen, conform graficului.IX. Dispoziţii finale48. Comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare şi comisiile judeţene (a municipiului Bucureşti) au obligaţia sa informeze telefonic în cel mai scurt timp Comisia naţionala de bacalaureat cu privire la neregulile care apar în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, precum şi despre neprezentarea unor presedinti, în vederea înlocuirii acestora.49. - (1) Toate documentele întocmite în centrul de examen pentru bacalaureat se păstrează în arhiva unităţii şcolare în care a fost organizat centrul de examen, până la sfârşitul anului şcolar următor, cu excepţia cataloagelor, care se păstrează permanent. (2) Subiectele care se deschid la comisiile din centrele de examen se vor introduce în plicuri care vor purta semnăturile preşedintelui şi ale membrilor comisiei, ora şi data deschiderii; ele vor fi stampilate şi se vor păstra timp de un an în arhiva unităţii şcolare în care a fost organizat centrul de examen. (3) Lucrările scrise şi borderourile de notare, autentificate de preşedinţii centrelor zonale de evaluare, se predau, cu proces-verbal, directorului unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare şi se păstrează până la sfârşitul anului şcolar următor.50. - (1) Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din cataloagele de examen numai de către secretarii liceelor la care absolvenţii au promovat ultima clasa şi vor fi semnate de preşedintele comisiei din centrul de examen în termen de cel mult 15 zile de la terminarea examenului de bacalaureat. (2) În cazuri excepţionale, diplomele pot fi semnate de preşedintele comisiei judeţene de bacalaureat.51. - (1) Raportul comisiei judeţene privind rezultatele examenului de bacalaureat organizat şi desfăşurat în liceele din judeţ se transmite, prin delegat sau prin posta, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, în doua exemplare, în termen de 10 zile de la afişarea rezultatelor. Raportul va cuprinde: a) situaţia numerică a tuturor candidaţilor, pe ansamblu şi la fiecare proba de examen; situaţia elevilor promovati, pe transe de medii (anexele nr. 9 şi 10); b) semnalarea situaţiilor deosebite - folosirea subiectelor de rezerva, înlocuirea unor presedinti şi a unor membri ai comisiei; c) aprecieri cu privire la subiectele probelor scrise din punct de vedere al complexităţii, al concordanţei cu programele şcolare, asupra modului în care subiectele au solicitat capacitatile intelectuale ale candidaţilor etc.; d) sugestii şi soluţii pentru perfecţionarea organizării şi a desfăşurării examenului de bacalaureat; e) analiza modului de desfăşurare a contestaţiilor şi rezultatele statistice ale acestora, concluzii şi propuneri; f) informaţii despre sancţiunile aplicate şi numele persoanelor sancţionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteana a decis sa îi retragă dreptul de a participa la examenele naţionale. (2) Un exemplar al raportului va fi trimis fiecărei unităţi şcolare din judeţ. (3) Anexele nr. 9 şi 10 vor fi trimise şi prin posta electronică la Direcţia de informatizare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în termen de 10 zile de la afişarea rezultatelor.52. - (1) Până la data de 1 noiembrie inspectoratele şcolare vor alcătui un raport special despre examenul naţional de bacalaureat din anul în curs, care va fi trimis în copie şi la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Un exemplar al raportului anual va fi trimis fiecărei unităţi şcolare din judeţ. (2) Raportul va cuprinde informaţii despre monitorizarea desfăşurării acestui examen, inclusiv date despre esantioanele de lucrări recorectate la decizia comisiei naţionale sau judeţene. Comisia judeteana va decide recorectarea de lucrări la cel puţin 3 discipline de examen, pentru examenul de bacalaureat. Numărul minim de lucrări recorectate la o disciplina va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrărilor vor fi stabilite de inspectoratul şcolar. Inspectorii şcolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor şi vor prezenta în scris inspectorului general concluziile acestei reevaluari. În urma reevaluarii, inspectorul şcolar general poate propune, în situaţii bine justificate, aplicarea de sancţiuni, conform Statutului personalului didactic şi prezentei metodologii. Raportul anual va cuprinde informaţii despre sancţiunile aplicate şi numele persoanelor sancţionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteana a decis sa îi retragă dreptul de a participa la examenele naţionale.53. - (1) Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen. (2) Orice abatere comisă şi dovedită cu probe se sancţionează după cum urmează: a) candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de examen au introdus în sălile de examen materiale ajutatoare sau mijloace electronice ori care sunt surprinsi copiind sau transmitand soluţii ale subiectelor sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva; b) cadrele didactice care, în timpul desfăşurării examenului, comit fapte cu caracter infractional (furnizarea soluţiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări) sau au manifestări care atesta neglijenţa în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor (tolerarea unor acţiuni sau intentii de frauda ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de examen şi altele) vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic sau, după caz, ale Codului penal; aceste cadre didactice vor fi imediat înlocuite din comisie şi li se va interzice participarea în comisiile de examen în sesiunile următoare; c) profesorii evaluatori care savarsesc fapte cu caracter infractional (înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, modificări de note etc.) sau care manifesta neglijenţa în îndeplinirea raspunderilor de examinator/evaluator se sancţionează conform prevederilor Statutului personalului didactic şi, după caz, ale Codului penal; acestor cadre didactice li se va interzice participarea în comisiile de examen în sesiunile următoare. (3) Procedura de sancţionare, pentru abaterile personalului didactic menţionate în prezenta metodologie, se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 117-123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Punctul de plecare al cercetării este procesul-verbal alcătuit de organele de control. În baza aceluiaşi proces-verbal inspectoratul şcolar propune sancţiunea. Inspectoratul şcolar va face comunicare scrisă către unitatea de învăţământ de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizează abaterea constatată şi propunerea de sancţionare. Abaterile săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile pentru examenele de bacalaureat vor fi luate în considerare la acordarea calificativului anual. (4) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfăşurarea activităţii unei comisii de bacalaureat atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizaţiei vicepreşedintelui şi a preşedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la înlocuirea din comisie a vinovatilor. În cazul înlocuirii din comisie pentru abateri grave, persoana înlocuită nu va mai primi indemnizaţia cuvenită respectivei funcţii din comisia de bacalaureat.54. Candidaţii care au fost înscrişi fără a îndeplini condiţiile legale de înscriere la examen sau care au beneficiat de partinire frauduloasă, constatată de organele în drept, sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva, sau, după caz, acestora li se anulează diploma.55. - (1) La organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat în liceele (secţiile de liceu) pentru elevii cu deficiente vizuale, motorii şi auditive, se fac următoarele precizări speciale: a) pentru un număr de candidaţi care corespunde cel puţin efectivului unei clase speciale de liceu se organizează subcomisii de bacalaureat; b) preşedintele comisiei de bacalaureat (din liceu/secţie) va fi, de regula, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie sau un profesor cu gradul didactic I, având una dintre specialitatile menţionate anterior; c) comisiile de bacalaureat vor asigura condiţii de egalizare a sanselor pentru candidaţii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficientei respective. (2) Exemple de asemenea adaptari sunt: a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimicogesticular pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat); b) mărirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale; c) asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi; d) transmiterea prin dictare, elevilor cu anumite deficiente, a informaţiilor corespunzătoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual; e) realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia, de către candidatul cu deficiente, către un profesor asistent, de alta specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectiva. (3) Candidaţii cu deficiente din licee obişnuite pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale. Acolo unde nu se pot realiza condiţii de egalizare a sanselor, candidaţii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-un liceu special. (4) Comisia naţionala de bacalaureat poate aproba şi alte proceduri de sustinere a examenului de bacalaureat pentru candidaţii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judeţene.56. În situaţii excepţionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei şcolarizaţi la domiciliu, comisiile judeţene de bacalaureat pot organiza susţinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toţi candidaţii din ţara. Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei naţionale de bacalaureat, la cererea candidatului şi în baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasarii.57. Se interzice cu desăvârşire colectarea unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor la bacalaureat. Cei dovediţi ca încalcă aceasta dispoziţie vor fi sancţionaţi conform Statutului personalului didactic sau Codului penal, după caz.--------------