NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2003de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe cai navigabile
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 24 aprilie 2003   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin agenţi economici se înţelege: persoanele juridice, persoanele fizice sau asociaţiile familiale autorizate sa desfăşoare activităţi economice. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin persoane juridice care desfăşoară activităţi de transport naval se înţelege: societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, regii autonome care au în actul constitutiv prevăzut ca obiect de activitate cel puţin una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 la ordin. (3) În sensul prezentelor norme metodologice, prin persoane fizice care desfăşoară activităţi de transport naval se înţelege persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi economice în mod independent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice. (4) În sensul prezentelor norme metodologice, prin asociaţii familiale care desfăşoară activităţi de transport naval se înţelege asociaţiile familiale înfiinţate şi autorizate sa desfăşoare activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.  +  Articolul 2Autorizarea agenţilor economici se face în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de către Autoritatea Navala Română, cu respectarea prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 3 (1) Autorizaţia emisă de Autoritatea Navala Română are valabilitate de 5 ani de la data eliberării, cu condiţia reconfirmarii anuale. (2) Reconfirmarea autorizaţiei se face prin aplicarea vizei anuale. (3) În situaţia în care nu se efectuează reconfirmarea anuală, autorizaţia se retrage din oficiu. (4) Autorizaţia poate fi suspendată pentru cel mult 30 de zile în cazurile în care se constată că agentul economic nu mai îndeplineşte criteriile în baza cărora aceasta i-a fost acordată şi/sau nu au fost respectate reglementările legale privind desfăşurarea activităţilor pentru care a fost autorizat. (5) Autorizaţia poate fi retrasă dacă după 30 de zile nu a încetat suspendarea.  +  Articolul 4Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 5Autorizaţia este documentul care atesta capacitatea agentului economic de a desfăşura activitatea înscrisă în aceasta şi da dreptul acestuia de a funcţiona în limitele porturilor şi/sau pe căile navigabile sau, după caz, în apele internaţionale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice şi a legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Autorizaţiile emise pentru executarea serviciilor de siguranţă în porturile şi pe căile navigabile, în zonele sau portiunile din aceste zone, în care acestea au fost declarate ca obligatorii şi, prin urmare, devin servicii publice de interes naţional, sunt valabile până la data la care respectivul serviciu de siguranţă este concesionat. (2) După preluarea executării serviciului public de interes naţional de către concesionar, toate autorizaţiile emise agenţilor economici pentru respectivul serviciu de siguranţă se retrag, iar concesionarul executa serviciul de siguranţă în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii. Obligaţia de a retrage respectivele autorizaţii revine Autorităţii Navale Române pe baza comunicării primite de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, referitoare la încheierea contractului de concesiune.  +  Articolul 7Autoritatea Navala Română tine evidenta autorizaţiilor eliberate şi efectuează, prin persoane care deţin legitimatii speciale, controlul privind respectarea îndeplinirii permanente a criteriilor de autorizare şi a prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Navala Română transmite trimestrial, până la data de 15 a lunilor care urmează încheierii fiecărui trimestru, Direcţiei generale a transporturilor maritime, pe Dunăre şi cai navigabile situaţia generală a autorizaţiilor valabile emise pentru fiecare activitate, pentru fiecare agent economic, precum şi lista agenţilor economici cărora li s-a retras autorizaţia în acel trimestru. (2) Autoritatea Navala Română transmite anual, până la data de 30 iunie pentru anul anterior, Direcţiei generale a transporturilor maritime, pe Dunăre şi cai navigabile situaţia generală, pe fiecare agent economic şi fiecare activitate, a indicatorilor fizici care exprima volumul de activitate, menţionaţi pe fiecare autorizaţie, precum şi a indicatorilor economici care exprima veniturile din exploatare.  +  Capitolul 2 Solicitarea autorizaţiei  +  Articolul 9 (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii agentul economic trebuie să prezinte o cerere scrisă, însoţită de documentele prevăzute de prezentele norme metodologice. În cazul persoanelor juridice cererea va fi semnată de unul dintre reprezentanţii legali ai acestora. În cazul asociaţiei familiale cererea va fi semnată de reprezentantul acesteia. (2) Modelul cererii este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 10Autoritatea Navala Română organizează şi face publice centrele de primire a cererilor de autorizare.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Navala Română va afişa la centrele de primire a cererilor de autorizare lista documentelor care atesta îndeplinirea criteriilor de autorizare, ce trebuie depuse de agentul economic o dată cu cererea, pentru fiecare activitate pentru care se eliberează autorizaţii, precum şi, dacă este cazul, vechimea admisă pentru fiecare document. (2) La fiecare centru de primire a cererilor de autorizare Autoritatea Navala Română va desemna o persoană care va analiza dacă cererea este corect completată şi dacă sunt depuse toate documentele necesare. (3) Copiile neautentificate ale documentelor depuse vor fi însoţite de originale pentru confruntare şi vor fi vizate, la prezentarea acestora, pentru conformitate cu originalul, de către personalul Autorităţii Navale Române. (4) În cazul în care se constata neconformităţi, persoana prevăzută la alin. (2) va îndrumă în mod corespunzător reprezentantul agentului economic. (5) Cererea însoţită de toate documentele necesare în vederea autorizării este înregistrată la centrul de primire a cererilor de autorizare. Pe copia cererii, care se remite solicitantului, se va nota numărul de înregistrare a cererii în registrul special al cererilor de autorizare. (6) În cazul în care obţinerea unor certificate de către agentul economic de la Autoritatea Navala Română incumba deţinerea de către acesta a unor documente care dovedesc îndeplinirea unor criterii generale sau specifice de autorizare, Autoritatea Navala Română va adapta lista documentelor prevăzută la alin. (1), astfel încât să se evite prezentarea de doua ori a aceluiaşi document. (7) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată şi pe site-ul de reţea informatica al Autorităţii Navale Române.  +  Capitolul 3 Acordarea autorizaţiei şi obligaţiile agenţilor economici autorizaţi  +  Articolul 12 (1) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare şi a documentaţiei complete, Autoritatea Navala Română va elibera autorizaţia solicitată sau va comunică în scris motivele refuzului de a se acordă autorizaţia. (2) Autoritatea Navala Română va stabili în funcţie de specificul fiecărei activităţi prevăzute în autorizaţie indicatorii privind volumul de activitate, care vor fi înscrişi pe pagina verso a acesteia, care vor fi raportati anual de agentul economic.  +  Articolul 13 (1) Autorizaţia se eliberează persoanei fizice autorizate sa desfăşoare activităţi economice în mod independent sau, în cazul persoanelor juridice, reprezentantului legal al acestora ori unui împuternicit al acestuia. În cazul asociaţiei familiale autorizaţia se eliberează reprezentantului acesteia. (2) Evidenta autorizaţiilor emise se tine într-un registruunic, denumit registrul autorizaţiilor.  +  Articolul 14 (1) La primirea autorizaţiei persoana fizica autorizata sa desfăşoare activităţi economice în mod independent sau, în cazul persoanelor juridice, reprezentantul legal al acestora ori împuternicitul acestuia sau, în cazul asociaţiei familiale, reprezentantul acesteia semnează în registrul autorizaţiilor pentru confirmarea primirii, înscriindu-se şi numele în clar al persoanei. (2) În cazul în care autorizaţia se eliberează unei persoane împuternicite, documentul de împuternicire se păstrează de Autoritatea Navala Română la dosarul cu documentele care au fost depuse împreună cu cererea.  +  Articolul 15 (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării vizei anuale a autorizaţiei agentul economic este obligat să solicite în scris Autorităţii Navale Române reconfirmarea autorizaţiei. (2) Cererea de reconfirmare a autorizaţiei va fi însoţită de documentele care atesta eventualele modificări în raport cu documentele aflate deja la dosarul de autorizare, precum şi, după caz, de dovada prelungirii termenelor de valabilitate a contractelor de închiriere şi/sau a politelor de asigurare prin care au fost constituite garanţiile băneşti. (3) Autoritatea Navala Română va acorda viza anuală în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor insotitoare complete sau va comunică în scris agentului economic motivele refuzului de a se acordă viza anuală.  +  Articolul 16În cazul în care agentul economic nu a depus cererea pentru obţinerea vizei anuale, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), autorizaţia se considera retrasă din oficiu de la data expirării vizei anuale şi Autoritatea Navala Română va înştiinţa agentul economic, administraţia portuara şi/sau de cai navigabile pe teritoriul căreia îşi desfăşoară acesta activitatea, precum şi capitaniile de port interesate.  +  Articolul 17La expirarea datei finale de valabilitate a unei autorizaţii Autoritatea Navala Română va înştiinţa agentul economic, administraţia portuara şi/sau de cai navigabile pe teritoriul căreia îşi desfăşoară acesta activitatea, precum şi capitaniile de port interesate asupra încetării valabilităţii autorizaţiei, dacă agentul economic nu a obţinut o noua autorizaţie pentru respectiva activitate.  +  Articolul 18Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei agenţii economici sunt obligaţi: a) sa îndeplinească criteriile de autorizare şi condiţiile prevăzute de prezentul ordin; b) să respecte reglementările interne şi, după caz, cele internaţionale aplicabile activităţii pentru care au obţinut autorizaţia; c) sa afiseze la sediul lor şi la toate punctele lor de lucru, precum şi, după caz, la bordul navelor lor câte o copie a autorizaţiei; d) sa transmită Autorităţii Navale Române datele statistice anuale privind indicatorii fizici care exprima volumul de activitate, menţionaţi în autorizaţie, şi veniturile din exploatare pentru fiecare activitate pentru care au fost autorizaţi; e) să permită controlul activităţilor autorizate şi să prezinte membrilor echipei de control toate documentele necesare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii speciale privind agenţii economici care sunt autorizaţi pentru desfăşurarea activităţilor de transport naval cu simbolurile PMMP şi FPM  +  Articolul 19Activităţile de transport naval cu simbolurile PMMP şi FPM pot fi desfăşurate numai de persoane juridice care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 şi 3 din anexa nr. 2 la ordin.  +  Articolul 20 (1) Garanţiile băneşti prevăzute la art. 3 lit. d) din anexa nr. 2 la ordin se constituie fie prin depunerea sumei într-un cont deschis la o banca din România, fie sub forma unei poliţe de asigurare, încheiată în acest scop cu o societate de asigurare cu sediul în România. (2) În cazul în care garanţia bănească se constituie sub forma poliţei de asigurare, aceasta trebuie să acopere, în orice moment, orice membru al echipajului de la bordul oricărei nave aflate în gestiunea agentului economic autorizat. Sunt admise şi mai multe poliţe de asigurare care, împreună, trebuie să acopere aceste situaţii. (3) Sumele constituite ca garanţie bănească vor putea fi disponibilizate, în condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice, la solicitarea Autorităţii Navale Române, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de repatrierea personalului navigant care face parte din echipajul navelor gestionate de agentul economic autorizat, precum şi pentru plata salariilor şi/sau a diurnei cuvenite acestora, în cazul în care acestea nu au fost plătite.  +  Articolul 21În situaţia în care garanţiile băneşti s-au diminuat ori s-au epuizat sau s-a produs o modificare a numărului de nave, care determina un alt cuantum al garanţiei băneşti, agenţii economici sunt obligaţi sa procedeze, în termen de 10 zile de la apariţia acestei situaţii, la reconstituirea sau majorarea garanţiei financiare la nivelul corespunzător prevăzut la art. 3 lit. d) din anexa nr. 2 la ordin.  +  Articolul 22 (1) În cazul diminuării numărului de nave agenţii economici pot solicita Autorităţii Navale Române aprobarea pentru diminuarea cuantumului garanţiei băneşti. (2) Agenţii economici au obligaţia să prezinte dovezile pentru constituirea noilor garanţii băneşti, în termen de 10 zile de la data obţinerii aprobării.  +  Articolul 23 (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport maritim în ape internaţionale, pentru a face dovada ca îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 3 lit. d) din anexa nr. 2 la ordin, vor depune pentru obţinerea autorizaţiei în mod obligatoriu şi documentele prin care au constituit garanţia bănească în cuantumul prevăzut, în funcţie de numărul de nave aflate în gestiunea lor. (2) În cazul constituirii garanţiei băneşti prin depunerea unei sume într-un cont deschis la o banca, va trebui sa existe o clauza de operare a acestui cont numai la solicitarea Autorităţii Navale Române şi în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. (3) În cazul constituirii garanţiei băneşti sub forma poliţei de asigurare, aceasta va trebui sa conţină o clauza de executare ca urmare a dispoziţiei Autorităţii Navale Române şi în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. (4) Documentul care face dovada constituirii garanţiei băneşti este copia legalizată a contractului încheiat cu banca sau a poliţei de asigurare.  +  Articolul 24 (1) Personalul navigant poate solicita Autorităţii Navale Române executarea garanţiei băneşti a agentului economic autorizat cu care are încheiat contract individual de muncă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) drepturile salariale, diurna în valută şi celelalte drepturi de personal nu au fost achitate pentru o perioadă de doua luni şi personalul navigant abandonat şi/sau sindicatul cu care s-a semnat contractul colectiv de muncă dovedesc ca au depus toate diligenţele pentru repatriere şi plata drepturilor; b) îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul individual de muncă ale membrilor echipajului este confirmată de comandantul navei; c) personalul navigant este la bordul navei, care se afla într-un port din afară României, sau a fost debarcat în străinătate. Confirmarea acestei situaţii se face printr-o scrisoare adresată Autorităţii Navale Române de către consulul României din acea ţara, la solicitarea personalului navigant. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin abandonarea personalului navigant se înţelege neîndeplinirea de către agentul economic autorizat a obligaţiilor asumate prin contract cu privire la repatrierea la timp şi la plata salariilor restante, precum şi la asigurarea condiţiilor de viaţa minime necesare, cum ar fi: alimente, cazare, asistenţa medicală şi altele asemenea. Se considera abandonare şi lăsarea comandantului navei fără mijloacele băneşti necesare plăţii cheltuielilor pentru operarea navei.  +  Articolul 25 (1) Agentul economic autorizat, pentru care s-a dispus executarea garanţiei băneşti, are obligaţia sa utilizeze sumele disponibilizate cu prioritate pentru repatrierea personalului navigant. (2) Drepturile băneşti se achită pentru cel mult două luni de îmbarcare, în limita sumei disponibilizate, şi se distribuie proporţional cu drepturile restante cuvenite fiecărui navigator. (3) În cazuri excepţionale, determinate de abandonarea navei de către agentul economic autorizat, care şi-a declarat falimentul sau care este în procedura de declarare a falimentului la solicitarea creditorilor, dar pentru care încă nu a fost numit lichidatorul, Autoritatea Navala Română poate solicita băncii sau asiguratorului disponibilizarea sumei necesare repatrierii echipajului către sindicatul care a semnat contractul colectiv de muncă şi a sumelor cuvenite fiecărui membru al echipajului în conturile bancare personale. În acest sens sindicatul va semna un contract cu banca sau cu asiguratorul.  +  Articolul 26În cazul în care agentul economic nu efectuează repatrierea echipajului şi plata diurnelor în valută în termen de 30 de zile de la data la care s-a dispus executarea garanţiei băneşti, Autoritatea Navala Română va retrage autorizaţia de funcţionare a acestuia.  +  Articolul 27Atunci când agentul economic aduce dovezi ca neplata echipajului este justificată de neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin contractele individuale de muncă, Autoritatea Navala Română poate să nu ia în considerare solicitarile personalului navigant.  +  Articolul 28În situaţia în care agenţii economici care au constituit garanţii băneşti îşi încetează activitatea, acestea se vor putea elibera în termen de 60 de zile de la depunerea autorizaţiei deţinute şi numai după prezentarea la Autoritatea Navala Română a documentelor care atesta ca toate persoanele din echipajele navelor au obţinut integral drepturile băneşti acoperite de garanţia bănească. În acest sens Autoritatea Navala Română va emite scrisoare către banca sau, după caz, către societatea de asigurare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii speciale privind agenţii economici autorizaţi care desfăşoară activitatea de transport naval cu simbolul PFMP  +  Articolul 29 (1) Dispoziţiile acestui capitol se aplică numai agenţilor economici care efectuează transporturi de marfa cu nave a căror capacitate de încărcare la pescaj maxim este mai mare de 200 tone. (2) Dispoziţiile acestui capitol nu se aplică agenţilor economici care au în operare bacuri de traversare a căilor navigabile interioare, indiferent de capacitatea acestora.  +  Articolul 30Agenţii economici prevăzuţi la art. 29 trebuie să obţină autorizaţiile corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară, chiar dacă aceasta este desfăşurată cu titlu ocazional sau agentul economic este subcontractant al unui agent economic autorizat pentru aceasta activitate.  +  Articolul 31Satisfacerea criteriului de capacitate profesională poate să fie îndeplinită nu de conducătorul activităţii, ci de o persoană desemnată de acesta şi care dirijeaza efectiv şi în permanenta activitatea de transport naval cu simbolul PFMP.  +  Articolul 32Criteriul de capacitate profesională a conducătorului activităţii sau a persoanei desemnate de acesta este considerat îndeplinit dacă se face dovada ca respectivele persoane deţin cunoştinţele din materiile prevăzute în anexa la criteriile de autorizare (anexa nr. 2 la ordin).  +  Articolul 33 (1) Constatarea privind deţinerea cunoştinţelor prevăzute la art. 31 se poate face astfel: a) prin prezentarea la Autoritatea Navala Română a unor diplome de licenţă/studii postliceale/studii medii sau altele echivalente, eliberate de instituţii de învăţământ din România, însoţite de foile matricole din care să reiasă acoperirea materiilor prevăzute la art. 32; sau b) prin susţinerea unui examen în faţa unei comisii numite de Autoritatea Navala Română, după ce, în prealabil, conducătorul activităţii sau persoana desemnată de acesta a absolvit un curs de specializare care acoperă toate materiile prevăzute la art. 32, organizat de centrele de perfecţionare aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002. (2) În cazul în care diplomele şi foile matricole prevăzute la alin. (1) lit. a) nu acoperă integral materiile prevăzute la art. 32, conducătorii activităţilor sau persoanele desemnate de aceştia pot urma numai module de cursuri în completarea cursurilor acoperite de diplomele de licenţă sau altele echivalente, iar examenele se vor susţine numai din aceste materii. (3) Autoritatea Navala Română eliberează atestate persoanelor care absolvesc examenele stabilite pentru constatarea îndeplinirii capacităţii profesionale a conducătorilor activităţilor sau a persoanelor desemnate de aceştia.  +  Articolul 34 (1) Autoritatea Navala Română poate accepta ca un conducător al activităţii sau persoana desemnată de acesta îndeplineşte criteriul de capacitate profesională, fără a fi examinat, numai pe baza experienţei practice acumulate, de cel puţin 3 ani, într-o societate comercială care a desfăşurat efectiv activităţi de transport fluvial şi/sau pe alte cai navigabile interioare ori dacă a exercitat activitatea sau a condus cel puţin un an activitatea agentului economic care a fost autorizat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, cu condiţia ca respectivul agent economic sa desfăşoare activităţi numai pe plan local ori numai în apele naţionale navigabile, din care se exclud: fluviul Dunarea, Canalul Sulina, Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia Navodari. (2) Acceptarea îndeplinirii criteriului de capacitate profesională prin demonstrarea experienţei nu atrage eliberarea atestatelor prevăzute la art. 33 alin. (3).  +  Articolul 35 (1) Autoritatea Navala Română poate autoriza, cu titlu provizoriu pe o perioadă de cel mult un an, un agent economic sa desfăşoare activitatea de transport naval cu simbolul PFMP, cu limitare numai la transport de marfa, fără îndeplinirea criteriului de capacitate profesională a conducătorului activităţii sau a persoanei desemnate de acesta, cu condiţia ca respectiva persoana să aibă experienta practica de cel puţin 3 ani într-o societate comercială autorizata sa desfăşoare activitatea de transport naval cu simbolul PFMP. (2) Perioada de un an prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu cel mult 6 luni în situaţii excepţionale justificate fie de decesul persoanei şi înlocuirea acesteia cu altă persoană care urmează să îşi dovedească în faţa comisiei Autorităţii Navale Române capacitatea profesională, fie de incapacitatea fizica sau legală a persoanei de a-şi dovedi capacitatea profesională în termenul iniţial.  +  Articolul 36 (1) În cazul în care România încheie acorduri cu alte state sau uniuni de state, prin care se acordă dreptul agenţilor economici din acele state sa desfăşoare pe apele naţionale navigabile activităţi de transport naval cu simbolul PFMP, Autoritatea Navala Română va proceda după cum urmează: a) va recunoaşte atestatele eliberate de autorităţile competente din respectivele state pentru recunoaşterea capacităţii profesionale; b) va accepta drept dovada pentru îndeplinirea criteriului de onorabilitate a conducătorului activităţii sau a persoanei desemnate de acesta un extras de cazier judiciar ori un document echivalent eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competenţa din statul de origine ori de rezidenţă, din care să rezulte că nu a avut condamnări penale. În cazul în care astfel de documente nu se eliberează de aceste state, Autoritatea Navala Română poate accepta ca aceste documente să fie înlocuite cu o declaraţie sub jurământ sau cu o declaraţie solemna facuta cu respectiva persoana în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, dacă este cazul, în faţa unui notar al statului de origine ori de rezidenţă, care trebuie să elibereze persoanei un atestat care să autentifice acest jurământ sau aceasta declaraţie solemna; c) va accepta drept dovada a îndeplinirii criteriului de a nu fi în stare de faliment fie un document emis de autoritatea competentă din statul de origine, fie o declaraţie solemna ori un jurământ dat în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat din statul de origine; d) va accepta drept dovada a îndeplinirii criteriului de capacitate financiară atestatele corespunzătoare eliberate de băncile din statul de origine sau de provenienţă a agentului economic ori de alte organisme desemnate de respectivul stat. (2) La prezentarea documentelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fi fost eliberate cu cel mult 3 luni înainte.  +  Capitolul 6 Controlul agenţilor economici autorizaţi  +  Articolul 37 (1) Autoritatea Navala Română verifica dacă agenţii economici care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin deţin autorizaţie pentru acestea. (2) Controlul agenţilor economici autorizaţi să efectueze activităţi de transport naval se face de către o echipa de control formată din personalul Autorităţii Navale Române, Controlul se poate efectua şi în cooperare cu organele de control ale altor autorităţi competente ale statului. (3) Personalul din echipele de control trebuie să posede legitimatii speciale de control al căror model este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. (4) Din echipele de control nu pot face parte persoanele care au participat la analiza dosarului de autorizare a agentului economic. (5) Prin decizie a directorului general, Autoritatea Navala Română va aproba proceduri de control şi de încadrare a deficienţelor constatate în deficiente minore, care vor putea fi eliminate de agentul economic în termen de cel mult 30 de zile, fără a se aplică măsura suspendării autorizaţiei, sau în deficiente majore, care atrag imediat măsura suspendării autorizaţiei. Listele deficienţelor pentru fiecare activitate pentru care se emit autorizaţii şi încadrarea lor se fac publice la centrele de primire a cererilor de autorizare şi se publică pe site-ul informatic al Autorităţii Navale Române.  +  Articolul 38 (1) Obiectivele echipei de control pot fi generale, privind modul de respectare de către agentul economic a tuturor criteriilor pe baza cărora acesta a fost autorizat, sau speciale, privind modul de îndeplinire a unuia sau mai multor criterii specifice. (2) Obiectivele de control sunt înscrise în ordinul de control semnat de persoana din conducerea Autorităţii Navale Române care are astfel de atribuţii.  +  Articolul 39Rezultatele fiecărui control se consemnează într-un proces-verbal care trebuie să facă referire la toate obiectivele de control cuprinse în ordin. Procesul-verbal se semnează de membrii echipei de control şi de reprezentantul agentului economic controlat sau, după caz, de persoana fizica ori de reprezentantul asociaţiei familiale controlate.  +  Capitolul 7 Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor  +  Articolul 40 (1) În cazul în care în urma controlului se constată că agentul economic nu mai respecta, în ansamblul activităţii, unul sau mai multe dintre criteriile de autorizare, echipa de control va proceda după cum urmează: a) în cazul în care a constatat numai deficiente minore, le va consemna în procesul-verbal de control şi va stabili termenul maxim acordat pentru eliminarea lor de către agentul economic, acest termen neputând depăşi 30 de zile; b) în cazul în care agentul economic nu a eliminat deficientele minore în termenul prevăzut la lit. a) sau în cazul în care echipa de control constata deficiente majore, aceasta va propune suspendarea autorizaţiei; c) în cazul în care nerespectarea unui criteriu reprezintă contravenţie, va aplica sancţiunea potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. A doua sancţionare aplicată pentru săvârşirea aceleiaşi contravenţii în decursul unui an atrage retragerea autorizaţiei. (2) Decizia de suspendare sau retragere a autorizaţiei se ia de persoana din conducerea Autorităţii Navale Române care are astfel de atribuţii şi se comunică agentului economic, în scris, în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de control. În comunicare se vor preciza motivele care au condus la suspendarea sau retragerea autorizaţiei. (3) Pe perioada suspendării autorizaţiei, agentului economic îi este interzisă desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizat.  +  Articolul 41 (1) În cazul deciziei de suspendare a autorizaţiei, agentul economic poate solicita, în termen de 30 de zile de la comunicare, încetarea suspendării, dacă aduce dovezile corespunzătoare prin care demonstreaza ca îndeplineşte din nou criteriile de autorizare. Decizia de încetare a suspendării se comunică agentului economic sub semnatura persoanei din conducerea Autorităţii Navale Române care are astfel de atribuţii, la propunerea echipei de control care a verificat şi a confirmat îndeplinirea criteriilor. (2) În cazul în care după 30 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare a autorizaţiei agentul economic nu solicita încetarea suspendării sau nu poate demonstra ca îndeplineşte criteriile de autorizare şi, prin urmare, Autoritatea Navala Română nu emite decizia de încetare a suspendării, autorizaţia respectiva se retrage din oficiu. Autoritatea Navala Română are obligaţia ca în termen de 5 zile de la expirarea termenului de 30 de zile sa comunice în scris agentului economic aplicarea măsurii de retragere a autorizaţiei, cu motivarea luării deciziei.  +  Articolul 42Controalele agenţilor economici autorizaţi se efectuează cel puţin o dată pe an sau la sesizarea capitaniilor de port care constata ca agenţii economici încalcă în mod repetat sau cu buna ştiinţa reglementările privind transporturile navale.  +  Articolul 43 (1) În cazul în care echipele de control constata fapte care constituie contravenţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe cai navigabile, republicată, sau prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 441/1995 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe apele naţionale navigabile şi în porturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie 1995, fără ca acestea sa constituie şi nerespectarea criteriilor de autorizare, acestea au dreptul să aplice sancţiunile prevăzute de respectivele acte normative. (2) Constatarea şi sancţionarea unei contravenţii pot atrage şi suspendarea autorizaţiei, numai dacă echipa de control constata ca respectiva contravenţie reprezintă şi nerespectarea criteriului de autorizare de către agentul economic.  +  Articolul 44În cazul retragerii autorizaţiei agentul economic poate obţine o noua autorizaţie, cu respectarea procedurilor prevăzute în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 45Deciziile de suspendare, de încetare a suspendării sau de retragere a autorizaţiilor vor fi menţionate în registrul autorizaţiilor.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 46Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999, republicată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 441/1995, ale Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 47Agenţii economici pot contesta decizia de neacordare, de suspendare sau de retragere a autorizaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 48Formatul şi elementele de siguranţă ale autorizaţiei şi legitimatiei de control se stabilesc de către Autoritatea Navala Română.  +  Articolul 49Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1
      -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ AUTORIZAŢIE pentru desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe cai navigabile În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe cai navigabile, republicată, şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003, în baza documentelor prezentate, se autorizeaza .....................................................*1), cu sediul/domiciliul în ..............................................*2), având Certificatul de înregistrare la Registrul comerţului seria ...... nr. ...., codul unic de înregistrare nr. ......., sa desfăşoare următoarele activităţi de transport naval: ............................................ ..................................................................... *3), cu obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniu. Data emiterii ................... Valabilă până la data de ........ Semnatura şi ştampila*4) ------------- *1) Se înscrie denumirea agentului economic sau numele persoanei fizice ori al asociaţiei familiale. *2) Se înscrie adresa completa. *3) Se vor specifică activităţile în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003, pentru care a îndeplinit criteriile de autorizare. *4) Se semnează de către persoana autorizata din cadrul Autorităţii Navale Române.
  (verso)În baza documentelor depuse la data de ..................., valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de ............................................Data .................... locul .........................Semnatura persoanei autorizate.............................. ŞtampilaÎn baza documentelor depuse la data de ...................., valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .......................Data ................. locul ..............Semnatura persoanei autorizate.............................. ŞtampilaÎn baza documentelor depuse la data de .................., valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .....................Data ................. locul ..............Semnatura persoanei autorizate.............................. ŞtampilaÎn baza documentelor depuse la data de ................, valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .......................Data ................... locul .................Semnatura persoanei autorizate.............................. ŞtampilaIndicatorii "volum de activitate" sunt:1.2.3.
   +  Anexa 2-------la normele metodologice------------------------Agentul economic ...................................................Nr. de înregistrare din registrul de evidenta al acestuia ..........CEREREpentru acordarea/reconfirmarea autorizaţiei dedesfăşurare a activităţilor de transport navalAgentul economic ............*1), cu sediul/domiciliul în ........*2), str. ......... nr. ....., telefon .........., fax ........, e-mail ........., având Certificatul de înregistrare la Registrul comerţului seria ...... nr. ..... şi codul unic de înregistrare nr. ...., solicit eliberarea/reconfirmarea autorizaţiei pentru desfăşurarea următoarelor activităţi de transport naval: ...............................*3)Anexez documentele necesare pentru autorizarea/reconfirmarea desfăşurării activităţilor prezentate mai sus, conform listei de pe verso.Semnatura conducătoruluişi ştampila agentului economicAutorităţii Navale RomâneNOTĂ:Persoanele fizice vor întocmi cererea respectând modelul, cu modificările corespunzătoare privind înregistrarea la primărie, la Registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale.-------------*1) Se înscrie denumirea agentului economic sau numele persoanei fizice ori al asociaţiei familiale.*2) Se înscrie adresa completa.*3) Se vor trece activităţile din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003, pentru care se solicita autorizaţia, cu prezentarea simbolului activităţii autorizate şi a simbolului din Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN.  +  Anexa 3
      -------
  la normele metodologice
  ------------------------
   
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ Loc pentru fotografie LEGITIMATIE SPECIALĂ DE CONTROL Seria ........ Nr. ....... Domnul ........, având funcţia de ....... în cadrul .........., posesor al documentului de identitate (BI/CI) seria ....... nr. ......, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval, în porturi şi pe cai navigabile, republicată, al Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, şi al Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval, are dreptul de control asupra modului în care agenţii economici respecta criteriile de acordare a autorizaţiilor şi legislaţia în vigoare în domeniul desfăşurării activităţilor de transport naval pentru care au fost emise autorizaţiile şi de constatare şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de aceste ordonanţe şi de legislaţia în vigoare. Semnatura persoanei autorizate Ştampila Data eliberării ................ Valabilă până la ...............
  ---------------