CRITERIILE din 27 februarie 2003de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe cai navigabile
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 24 aprilie 2003     +  Articolul 1Pentru a fi autorizaţi sa desfăşoare activităţile de transport naval în porturi şi pe cai navigabile, prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, agenţii economici organizaţi ca persoane juridice trebuie să îndeplinească un set de criterii generale şi un set de criterii specifice.  +  Articolul 2Criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice sunt: a) să fie persoane juridice legal constituite, cu drept de funcţionare pe teritoriul României pentru activitatea pentru care solicită autorizarea; b) să deţină certificat de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină şi codul unic de înregistrare; c) activitatea de transport naval pentru care solicită autorizarea să fie inclusă în obiectul de activitate prevăzut în actul constitutiv; d) sa nu fie declaraţi în stare de faliment; e) conducătorul activităţii să îşi poată demonstra onorabilitatea printr-un extras de cazier judiciar fără condamnări penale pentru săvârşirea de infracţiuni privind siguranţa navigaţiei, protecţia mediului sau infracţiuni contra patrimoniului, prevăzute de titlul III al părţii speciale a Codului penal al României, şi pentru care să nu fi intervenit reabilitarea; f) conducătorul activităţii să îşi poată demonstra capacitatea profesională, fie prin diplome care atesta dobândirea de cunoştinţe în domeniul activităţii pentru care se solicita autorizarea, fie printr-o experienta practica relevanta, de minimum 3 ani, într-o societate comercială care a desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită autorizarea: g) să îşi poată demonstra capacitatea financiară privind desfăşurarea activităţii, prin documente eliberate de bănci româneşti, autorizate de Banca Naţionala a României, prin care să se ateste faptul ca persoana juridică are deschise conturi şi îşi derulează încasările şi plăţile prin respectiva banca, precum şi bonitatea persoanei juridice.  +  Articolul 3Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice pentru obţinerea autorizaţiei de efectuare a activităţilor de transport naval a)1. transporturi publice maritime de mărfuri şi/sau de persoane (PMMP) şi a)3. transporturi maritime în folos propriu de mărfuri şi/sau de persoane (FPM) sunt: a) sa demonstreze ca deţin dotarea tehnica minima necesară adecvată activităţii, ca aceasta are caracteristicile necesare şi certificatele obligatorii pentru confirmarea acceptabilitatii sub aspectul siguranţei navigaţiei, al protecţiei mediului şi al asigurării condiţiilor de muncă şi de viaţa pentru personalul angajat şi al altor condiţii prevăzute de lege şi ca este înregistrată la autorităţile competente; b) să facă dovada ca au dreptul de folosinţă asupra navelor şi utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi ca sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le da dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel puţin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autorităţii competente; c) sa utilizeze numai personal de execuţie care îndeplineşte condiţiile necesare sub aspectul confirmării competentei şi al înmatriculării lui la autorităţile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizaţiei, dar agentul economic are obligaţia să le prezinte la solicitarea organelor de control; d) în cazul în care agentul economic desfăşoară activitatea de transport maritim în ape internaţionale, acesta trebuie să facă dovada ca a constituit o garanţie bănească pentru acoperirea riscului de neplata şi de abandonare în străinătate a echipajelor navelor sale, după cum urmează:● 60.000 dolari S.U.A. pentru agenţii economici care deţin în gestiune şi exploatare un parc de până la 4 nave;● 100.000 dolari S.U.A. pentru agenţii economici care deţin în gestiune şi exploatare un parc de 5-9 nave;● 200.000 dolari S.U.A. pentru agenţii economici care deţin în gestiune şi exploatare un parc de peste 10 nave; e) pentru a desfăşura activităţile de transport naval cu simbolurile PMMP, FPM cu nave care au tonajul brut mai mare de 500, agenţii economici trebuie să facă dovada ca deţin un document de conformitate (DOC) care atesta îndeplinirea de către aceştia a cerinţelor Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluarii (Codului internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia A 741(18) din 4 noiembrie 1993, acceptat de România prin Legea nr. 85/1997, modificată prin Legea nr. 681/2002, pentru toate tipurile de nave maritime aflate în operarea acestora. Agenţii economici trebuie să facă dovada ca navele maritime cu tonajul brut mai mare de 500, aflate în operarea lor pentru a fi utilizate în cadrul acestor activităţi, deţin un certificat de management al siguranţei (SMC), eliberat în conformitate cu prevederile Codului I.S.M.  +  Articolul 4 (1) Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice pentru obţinerea autorizaţiei de efectuare a activităţilor de transport naval a)2. transporturi publice fluviale de mărfuri şi/sau de persoane (PFMP) şi a)4. transporturi fluviale în folos propriu de mărfuri şi/sau de persoane (FPF) sunt: a) sa demonstreze ca deţin dotarea tehnica minima necesară desfăşurării activităţii, navele acestora respecta condiţiile minime în conformitate cu reglementările în vigoare sub aspectul siguranţei navigaţiei, al protecţiei mediului, al asigurării condiţiilor de muncă şi de viaţa şi al altor condiţii prevăzute de lege şi ca este înregistrată la autorităţile competente; b) să facă dovada ca au dreptul de folosinţă asupra navelor şi utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi ca sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le da dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel puţin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autorităţii competente; c) sa utilizeze numai personal de execuţie care îndeplineşte condiţiile necesare sub aspectul confirmării competentei şi al înmatriculării lui la autorităţile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizaţiei, dar agentul economic are obligaţia să le prezinte la solicitarea organelor de control; d) în cazul în care agentul economic efectuează transporturi de marfa cu nave a căror capacitate de încărcare la pescaj maxim este mai mare de 200 tone, fără a include în această categorie agenţii economici care au în operare bacuri de traversare a căilor navigabile interioare de orice capacitate, acesta trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:d)1. criteriul general capacitate profesională, prevăzut la art. 2 lit. f), poate fi îndeplinit nu de conducătorul activităţii, ci de o persoană desemnată de acesta şi care coordonează efectiv şi în permanenta activitatea de transport naval simbol PFMP;d)2. criteriul general capacitate profesională a conducătorului activităţii sau a persoanei desemnate de acesta este considerat îndeplinit dacă se face dovada ca respectivele persoane deţin cunoştinţele din materiile prevăzute în anexa la prezentele criterii de autorizare sau ca au acumulat o experienta practica de cel puţin trei ani într-o societate comercială care a desfăşurat efectiv activităţi de transport fluvial. Evaluarea îndeplinirii acestui criteriu se face în conformitate cu normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3 la ordin. (2) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile referitoare la restricţiile impuse de art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, în legătură cu utilizarea, la anumite activităţi, numai de nave care arboreaza pavilionul român.  +  Articolul 5Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice pentru obţinerea autorizaţiei de efectuare a următoarelor activităţi conexe activităţilor de transport naval:b)2. activităţi în legătură cu operarea navelor;b)2.1. încărcarea/descărcarea navelor (IDN);b)2.2. stivuirea mărfurilor (SM);b)2.3. amararea mărfurilor (AM);b)2.4. depozitarea mărfurilor (DM);b)2.6. curatarea hambarelor şi magaziilor navelor (CHMN);b)2.7. curatarea şi degazarea tancurilor navelor (CDTN) şi a activităţii auxiliare activităţii de transport naval c)2.4. reparaţii la nave în afară santierelor navale (RN) sunt: a) să facă dovada ca au acceptul administraţiei portuare şi/sau de cai navigabile pentru desfăşurarea activităţii pentru care au solicitat autorizarea; b) să facă dovada ca deţin elemente de suprastructura portuara, cum ar fi: spaţii de depozitare şi spaţii tehnologice adecvate, în proprietate, prin închiriere sau prin concesiune; c) să facă dovada ca deţin dotarea tehnica necesară desfăşurării respectivei activităţi, cum ar fi: scule, utilaje şi instalaţii pentru manipularea mărfurilor; d) sa utilizeze numai personal de execuţie, angajat pentru munca în condiţii legale, care îndeplineşte condiţiile necesare sub aspectul confirmării competentei profesionale şi al înmatriculării lui la autorităţile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizaţiei, dar agentul economic are obligaţia să le prezinte la solicitarea organelor de control.  +  Articolul 6Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice pentru obţinerea autorizaţiei de efectuare a activităţii conexe activităţilor de transport naval b)2.5. agenturarea navelor (AN) sunt: a) să fie persoane juridice române; b) să facă dovada ca au acceptul administraţiei portuare şi/sau de cai navigabile pentru desfăşurarea activităţii pentru care au solicitat autorizarea şi ca deţin spaţiul adecvat pentru desfăşurarea activităţii.  +  Articolul 7Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice pentru obţinerea autorizaţiei de efectuare a activităţii conexe activităţilor de transport naval b)2.8. buncherajul navelor (BN) şi a activităţilor auxiliare activităţilor de transport naval c)2.1. dragajul de extracţie (DE), c)2.2. asistenţa, salvare şi ranfluare a navelor (ASRN) şi c)2.3. lucrări de scafandrerie (LS) sunt: a) sa demonstreze ca deţin dotarea tehnica minima necesară desfăşurării activităţii şi certificarea în conformitate cu reglementările în vigoare sub aspectul siguranţei navigaţiei, al protecţiei mediului, al asigurării condiţiilor de muncă şi de viaţa şi al altor condiţii prevăzute de lege; b) să facă dovada ca au dreptul de folosinţă asupra navelor şi utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi ca sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le da dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel puţin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autorităţii competente; c) sa utilizeze numai personal de execuţie care îndeplineşte condiţiile necesare sub aspectul confirmării competentei şi al înmatriculării lui la autorităţile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizaţiei, dar agentul economic are obligaţia să le prezinte la solicitarea organelor de control; d) să facă dovada ca au acceptul administraţiei portuare şi/sau de cai navigabile pentru desfăşurarea activităţii pentru care au solicitat autorizarea şi ca deţin spaţiul adecvat pentru desfăşurarea activităţii.  +  Articolul 8 (1) Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice pentru obţinerea autorizaţiei de efectuare a activităţilor conexe activităţilor de transport naval: servicii de siguranţă precum: pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea în/din porturi şi între danele aceluiaşi port, pilotajul navelor maritime pe căile navigabile, legarea/dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevra al navelor maritime în porturi, care, prin declararea ca obligatorii, au devenit servicii publice de interes naţional şi până la concesionare se pot executa în regim concurential, sunt: a) sa demonstreze ca deţin dotarea tehnica minima necesară adecvată activităţii, ca aceasta are caracteristicile necesare şi certificatele obligatorii pentru confirmarea acceptabilitatii sub aspectul siguranţei navigaţiei, al protecţiei mediului şi al asigurării condiţiilor de muncă şi de viaţa pentru personalul angajat şi al altor condiţii prevăzute de lege şi ca este înregistrată la autorităţile competente. Cel puţin unul dintre utilajele de baza, cum ar fi: pilotina, şalupă sau remorcher portuar, trebuie să fie proprietatea agentului economic care solicită autorizarea sau să fie în contract de leasing cu clauza obligatorie de cumpărare de către acesta; b) să facă dovada ca au dreptul de folosinţă asupra tuturor navelor şi utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi ca sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le da dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel puţin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autorităţii competente; c) sa utilizeze numai personal de execuţie care îndeplineşte condiţiile necesare sub aspectul confirmării competentei şi al înmatriculării lui la autorităţile competente, dacă legea prevede astfel. Sa demonstreze ca numărul personalului de execuţie este suficient de mare pentru derularea serviciului pe o baza permanenta şi ca acesta este angajat cu contract individual de muncă. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizaţiei, dar agentul economic are obligaţia să le prezinte la solicitarea organelor de control; d) să facă dovada ca au acceptul administraţiei portuare şi/sau de cai navigabile pentru desfăşurarea activităţii pentru care a solicitat autorizarea şi ca deţin spaţiul adecvat pentru desfăşurarea activităţii. (2) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile referitoare la restricţiile impuse de art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, în legătură cu utilizarea, la anumite activităţi, numai de nave care arboreaza pavilionul român.  +  Articolul 9 (1) Pentru a fi autorizat sa desfăşoare activităţile de transport naval în porturi şi pe cai navigabile, prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, agentul economic - persoana fizica autorizata sa desfăşoare activităţi economice în mod independent - trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie cetăţean român sau cetăţean străin cu drept de rezidenţă şi de a desfăşura în România activităţile economice pentru care solicită autorizarea; b) să deţină autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, eliberata de către primării comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială acesta îşi are domiciliul; c) să fie înregistrat la registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale; d) să îşi poată demonstra onorabilitatea printr-un extras de cazier judiciar fără condamnări penale pentru săvârşirea de infracţiuni privind siguranţa navigaţiei, protecţia mediului sau infracţiuni contra patrimoniului, prevăzute de titlul III al părţii speciale a Codului penal al României, şi pentru care să nu fi intervenit reabilitarea; e) să îşi poată demonstra capacitatea profesională, fie prin diplome care atesta dobândirea de cunoştinţe în domeniul activităţii pentru care solicită autorizarea, fie printr-o experienta practica relevanta, de minimum 3 ani, într-o societate comercială care a desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită autorizarea; f) să poată demonstra ca deţine dotarea tehnica minima necesară adecvată activităţii şi ca aceasta are caracteristicile necesare, certificatele prevăzute de reglementările aplicabile şi ca este, dacă este cazul, înregistrată la autorităţile competente; g) să deţină, dacă este cazul, brevetele sau certificatele care atesta competenţa sa în conducerea mijloacelor de transport naval utilizate în desfăşurarea activităţii; h) să facă dovada ca are acceptul administraţiei portuare şi/sau de cai navigabile pentru desfăşurarea activităţii pentru care a solicitat autorizarea şi ca deţine spaţiul adecvat pentru desfăşurarea activităţii. (2) Demonstrarea îndeplinirii criteriului prevăzut la alin. (1) lit. b) se poate face după emiterea autorizaţiei în conformitate cu normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3 la ordin, dar, în acest caz, valabilitatea autorizaţiei emise este condiţionată de deţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice, eliberata persoanei fizice în conformitate cu Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.  +  Articolul 10Pentru autorizarea asociaţiilor familiale, criteriile prevăzute la art. 9 alin. (1) se aplică în mod similar, cu precizarea ca criteriile prevăzute la lit. a), d) şi e) să fie îndeplinite de reprezentantul asociaţiei familiale, iar criteriul de la lit. g), de cel puţin un membru al acesteia.  +  Anexa 1 -------la criteriile de autorizare---------------------------MATERIILE DE STUDIUpentru atingerea nivelului acceptat de capacitateprofesională a conducătorului activităţii de transport navalsimbol PFMP, desfăşurată de un agenteconomic, sau a persoanei desemnate de acesta,care dirijeaza efectiv şi în permanenta aceasta activitateA. Materiile a căror cunoaştere este cerută pentru transportatorii care au intenţia de a efectua numai transporturi naţionale1. DreptElemente de drept civil, comercial, social şi fiscal, a căror cunoaştere este necesară pentru exercitarea profesiunii şi care vizează în special:- contractele în general;- contractele de transport, în special răspunderea transportatorului (natura şi limite);- societăţi comerciale;- contabilitatea societăţii comerciale;- legislaţia muncii şi a asigurărilor sociale;- regimul fiscal.2. Gestiune comercială şi financiară:- modalităţile de plată şi finanţare;- calculul preţului de cost;- regimul preţurilor şi al condiţiilor de transport;- contabilitatea comercială;- asigurările;- facturile;- agenţii de transport.3. Accesul pe piaţa:- dispoziţiile referitoare la accesul la profesie şi exercitarea ei;- regimurile de navlosire;- documentele de transport.4. Standarde tehnice şi aspecte tehnice ale operarii:- caracteristicile tehnice ale navelor;- alegerea navei;- înmatricularea;- termenele de stalie şi contrastaliile.5. Siguranţa:- dispoziţiile legislative, regulamentare şi administrative aplicabile în materie de navigaţie pe căile navigabile interioare;- prevenirea accidentelor şi măsurile ce trebuie luate în caz de accident.B. Materii a căror cunoaştere este cerută pentru transportatorii care au intenţia de a efectua transporturi internaţionale:- materiile enumerate la lit. A;- dispoziţiile aplicabile transporturilor pe căile navigabile internaţionale şi ale altor state europene pentru care exista legături directe cu căile navigabile ale României ce decurg din legislaţia naţionala, din normele comunitare, din convenţii şi acorduri;- practicile şi formalităţile vamale;- principalele reglementări privind traficul pe căile navigabile internaţionale şi ale altor state europene.NOTĂ:1. Materiile vor fi detaliate şi actualizate periodic de către Autoritatea Navala Română.2. Volumul de cunoştinţe pentru fiecare materie se aproba prin decizie de către directorul general al Autorităţii Navale Române şi se publică prin afişare la centrele de primire a cererilor de autorizare.3. Cunoştinţele necesare fiecărei materii stabilite de Autoritatea Navala Română trebuie să fie asimilabile şi de persoane care au absolvit numai cursurile şcolii obligatorii din România.--------------