HOTĂRÂRE nr. 468 din 18 aprilie 2003privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 25 aprilie 2003  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Terenul proprietate publică a statului, în suprafaţa de 52.700 mp, situat în municipiul Bucureşti, Calea Şerban Voda - Parcul Carol, sectorul 4, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, pentru Catedrala Mantuirii Neamului. (2) Imobilul din Parcul Carol - fost Monument al Eroilor Comunisti (dezafectat) -, situat în municipiul Bucureşti, sectorul 4, proprietate publică a statului, se transmite din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, precum şi poziţia nr. 44 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General alGuvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 468.  +  Anexă                             DATELE DE IDENTIFICARE                 a imobilului, proprietate publică a statului,            care se transmite din administrarea Consiliului General                   al Municipiului Bucureşti în administrarea             Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române pentru Catedrala                               Mantuirii Neamului
           
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite terenulPersoana juridică la care se transmite terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
    Municipiul Bucureşti, calea Şerban Vodă - Parcul CarolStatul român şi din administrarea Consiliului General al Municipiului BucureştiPatriarhia Bisericii Ortodoxe RomâneSuprafaţă: 52.700 m2
  -----------