HOTĂRÂRE nr. 452 din 18 aprilie 2003privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 23 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de agrement nautic în apele naţionale navigabile, în scopul asigurării protecţiei şi securităţii turistilor şi al protejării mediului ambiant.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) agrement nautic - activităţile cu scop recreativ sau sportiv efectuate cu echipamente specifice şi/sau cu ambarcatiuni de agrement nautic în apele naţionale navigabile; b) ambarcatiune de agrement nautic - orice ambarcatiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al carei corp are o lungime de la 2,5 m până la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile, şi care este destinată să fie utilizata în scopuri sportive şi recreative; c) zona de agrement nautic - aria delimitata vizibil, formată dintr-o suprafaţa de teren situata pe malul unei ape navigabile, destinată amplasarii echipamentelor şi ambarcatiunilor de agrement nautic şi lansării acestora la apa, şi luciul de apa adiacent acesteia, delimitat prin balize de restul apei navigabile, destinat practicării agrementului nautic; d) titularul zonei de agrement nautic - persoana fizica sau juridică deţinătoare, în condiţiile legii, a dreptului de folosinţă asupra terenului şi suprafeţei de apa din componenta unei zone de agrement nautic, care este autorizata sa organizeze activităţi de agrement nautic, singura ori în cooperare cu alte persoane fizice sau juridice autorizate pentru desfăşurarea acestei activităţi.  +  Capitolul 2 Condiţii de desfăşurare a activităţii de agrement nautic  +  Articolul 3 (1) Activitatea de agrement nautic se poate desfăşura numai în zone de agrement nautic, stabilite în baza planului de urbanism al zonei, în perimetre delimitate ca spaţii pentru agrement stabilite de primari, cu avizul Ministerului Turismului, al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului de Interne şi cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniul turismului şi federaţiilor sportive de specialitate, la solicitarea titularului zonei respective. (2) Stabilirea zonelor de agrement nautic se va face cu respectarea următoarelor reguli de baza: a) turistii aflaţi la odihna sa nu fie supuşi riscului de accidente, îmbolnăviri sau disconfortului pe plaja, în apa ori în incinta unor structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică sau agrement; b) sa nu fie amplasate în zonele protejate sau în cele de protecţie; c) amplasamentul zonelor de agrement nautic va fi delimitat prin mijloace de marcare vizibile, iar culoarele de lansare la apa şi limitele zonei de agrement nautic cu balize, prin grija titularului acestei zone; d) zona de agrement nautic trebuie să dispună de post de salvare şi post de prim ajutor, organizate în condiţiile legii. (3) Persoanelor care inoata în apele navigabile le este interzis accesul în perimetrul destinat navigaţiei ambarcatiunilor de agrement nautic. (4) În zonele de agrement nautic au acces numai ambarcatiunile de agrement nautic, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b).  +  Articolul 4 (1) Pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic cu scop lucrativ titularul zonei de agrement nautic trebuie să deţină certificat de autorizare turistica şi autorizaţie de funcţionare. (2) Certificatul de autorizare turistica se eliberează de Ministerul Turismului, în baza documentaţiei depuse de solicitant. (3) Criteriile, condiţiile, precum şi procedura de eliberare a certificatului de autorizare turistica se aproba prin ordin al ministrului turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către primării, în baza documentaţiei depuse de solicitant.  +  Articolul 5Persoanele fizice posesoare de ambarcatiuni de agrement nautic folosite în interes personal trebuie să facă dovada deţinerii legale a acestora şi a deţinerii certificatului de capacitate pentru conducătorul ambarcatiunii de agrement nautic, să le utilizeze numai în zonele balizate şi să respecte regulile stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Activitatea de agrement nautic se poate desfăşura numai între orele 7,00-20,00 în timpul sezonului turistic, respectiv 7,00-18,00 în extrasezon şi în condiţii meteorologice favorabile. În caz de condiţii meteorologice nefavorabile titularul zonei de agrement nautic este obligat sa semnalizeze aceasta şi sa intrerupa activitatea până la restabilirea condiţiilor meteorologice favorabile.  +  Capitolul 3 Autorizarea ambarcatiunilor de agrement nautic  +  Articolul 7 (1) Categoriile de ambarcatiuni de agrement nautic care au acces în zona de agrement nautic, normele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească, condiţiile de înmatriculare şi de autorizare, normele privind încadrarea cu personal navigant a ambarcatiunilor de agrement nautic, precum şi normele de certificare/brevetare a acestuia se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ambarcatiunile de agrement nautic propulsate prin forta umană nu necesita autorizare.  +  Articolul 8Criteriile privind amenajarea, echiparea şi dotarea zonelor de agrement nautic, precum şi regulile privind desfăşurarea activităţii în acestea se aproba prin ordin al ministrului turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 4 Controlul activităţii de agrement nautic  +  Articolul 9Controlul activităţii de agrement nautic se realizează de: a) Ministerul Turismului - cu privire la deţinerea certificatului de autorizare turistica, respectarea exactitatii amplasamentelor zonelor de agrement nautic şi a prevederilor ordinului menţionat la art. 8; b) Ministerul Sănătăţii şi Familiei - cu privire la respectarea normelor igienico-sanitare; c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Navala Română, după caz, - cu privire la existenta şi menţinerea în buna stare a balizarii, respectarea interdicţiei privind desfăşurarea activităţii pe timp nefavorabil şi în afară orelor prevăzute la art. 6, respectarea limitelor perimetrului destinat navigaţiei de agrement, precum şi a prevederilor ordinului menţionat la art. 7 alin. (1); d) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului - cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la: delimitarea şi regimul zonelor de protecţie a surselor de apa şi a ariilor naturale protejate, protecţia calităţii apei, a aerului şi a solului, precum şi nivelurile de zgomot; e) Ministerul de Interne - cu privire la respectarea reglementărilor privind regimul de frontieră; f) persoane împuternicite de primari - cu privire la deţinerea autorizaţiei de funcţionare şi respectarea amplasamentelor zonelor de agrement nautic.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 10Constituie contravenţii următoarele fapte: a) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de agrement nautic în afară zonelor legal aprobate; b) lipsa balizajelor, a semnalelor plutitoare şi a semnalelor vizuale; c) nerespectarea măsurilor de prevenire a disconfortului fonic; d) utilizarea de ambarcatiuni neautorizate şi de personal necalificat sau fără documente legale; e) nerespectarea dreptului de folosinţă publică a culoarelor de lansare la apa; f) nerespectarea uneia sau a mai multor reguli de desfăşurare a activităţilor de agrement nautic stabilite prin ordinul prevăzut la art. 8; g) depăşirea limitelor perimetrului zonei de agrement nautic; h) accesul inotatorilor în perimetrul destinat navigaţiei ambarcatiunilor de agrement nautic; i) nerespectarea normelor de siguranţă a navigaţiei şi de prevenire a poluarii mediului acvatic, aerului şi solului; j) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de agrement nautic fără să deţină certificat de autorizare turistica sau autorizaţie de funcţionare.  +  Articolul 11 (1) Contravenţiile se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la art. 10 lit. a) - e), i) şi j), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. f), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. g) şi h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Amenda se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 12Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de personalul de specialitate împuternicit al Ministerului Turismului, Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Navala Română, după caz, al Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului de Interne, de către persoane împuternicite de primar, potrivit competentelor prevăzute la art. 9.  +  Articolul 13 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (2) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori de la data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga pct. 5 al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 452.-------------