ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Articolul 20 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament la asistentul maternal profesionist se acordă sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive, transport, după caz, precum şi sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit. Aceste sume se suporta din bugetul consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, de pe a cărui raza teritorială provine copilul care a fost încredinţat sau dat în plasament şi nu pot depăşi cuantumul cheltuielilor prevăzute de lege pentru copiii şi ţinerii ocrotiţi în unităţile bugetare de asistenţa socială. Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute în prezentul alineat se aproba prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."2. După alineatul (3) se introduc patru alineate noi, alineatele (3^1), (3^2), (3^3) şi (3^4), cu următorul cuprins:"(3^1) Pe perioada încredinţării sau a plasamentului copilului asistenţii maternali profesionisti beneficiază de următoarele drepturi: a) salariu de baza stabilit între limita minima şi limita maxima pentru asistentul social cu pregătire medie, în funcţie de vechimea în munca, prevăzut la pct. I lit. A din anexa nr. IV/1a, respectiv anexa nr. IV/1b la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică; b) un spor de 15% calculat la salariul de baza pentru incordare psihică foarte ridicată şi condiţii de muncă deosebite în care se desfăşoară activitatea; c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada în care au în plasament sau încredinţare cel puţin 2 copii; d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pentru fiecare copil cu handicap/dizabilitati, infectat HIV sau bolnav SIDA, încredinţat ori primit în plasament.(3^2) Asistenţii maternali profesionisti beneficiază, de asemenea, de: a) consiliere şi sprijin din partea specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau ai organismului privat autorizat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin cu privire la copiii încredinţaţi sau primiţi în plasament; b) decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.(3^3) Prevederile alin. (3^1) şi ale alin. (3^2) lit. b) nu sunt aplicabile în cazul în care copilul a fost încredinţat sau dat în plasament la o ruda până la gradul al patrulea inclusiv.(3^4) Condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum şi ghidul metodologic de implementare a acestor standarde se elaborează de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, se aproba prin ordin al secretarului de stat al acesteia şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."3. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la alin. (3), suportate de organismele private autorizate, se restituie acestora, la cerere, de către serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, pe baza documentelor justificative, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii."  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie va elabora Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum şi ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevăzute la art. 20 alin. (3^4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 25.-------