LEGE nr. 144 din 14 aprilie 2003pentru înfiinţarea comunei Traian, judeţul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 22 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Traian, judeţul Ialomita, având în componenta satul Traian, prin reorganizarea comunei Grivita, judeţul Ialomita. (2) Reşedinţa comunei Traian se stabileşte în satul Traian.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Grivita va avea în componenta satele Smirna şi Grivita. (2) Reşedinţa comunei Grivita este în continuare în satul Grivita.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Traian, judeţul Ialomita, rezolvarea problemelor curente se asigura de 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Grivita.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Ialomita şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1) împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Ialomita şi Consiliul Local al Comunei Grivita repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Grivita între comunele Grivita şi Traian. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile şi cheltuielile care revin de drept comunei Traian se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2003 pe ansamblul judeţului Ialomita. (3) Bugetul comunei Traian pe anul 2003 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Ialomita. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Grivita şi delegatul desemnat, prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Traian.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Grivita, judeţul Ialomita, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 14 aprilie 2003.Nr. 144.--------------