PROCEDURA din 14 aprilie 2003pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 18 aprilie 2003     +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată bunurile şi serviciile achiziţionate de forţele Statelor Unite ale Americii şi contractanţii acestora, astfel cum sunt definiţi la art. XXI din acord, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii. (2) Forţele Statelor Unite ale Americii în România înseamnă personalul militar şi civil aparţinând trupelor de uscat, de marina şi de aviatie ale acestor state, dislocate pe teritoriul României, precum şi membrii de familie ai acestuia, astfel cum sunt definiţi la art. I din Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles (NATO/SOFA/PpP), ratificat prin Legea nr. 23/1996. (3) Potrivit prevederilor art. XXI din acord, sunt consideraţi contractanţi cetăţenii americani şi firmele americane, cetăţenii şi firmele din state terţe, precum şi corporatiile, care servesc în mod exclusiv forţele Statelor Unite ale Americii, sau orice subunitate a acestora.  +  Articolul 2Scutirea de taxa pe valoarea adăugată prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează prin: a) restituirea lunară a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate de forţele Statelor Unite ale Americii în România, de membrii de familie şi de contractanţii acestora, neinregistrati ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, de către direcţia generală a finanţelor publice în a carei raza este situata localitatea în care sunt dislocate forţele, pe baza documentaţiei prevăzute la art. 3. Restituirea se solicita de autoritatea militară a forţelor Statelor Unite ale Americii în România, atât pentru achiziţiile proprii, cat şi pentru achiziţiile personalului şi membrilor de familie ai acestuia, şi de către contractanţii care nu au calitatea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată; b) recuperarea prin decontul lunar a taxei pe valoarea adăugată facturate pentru bunurile livrate şi/sau serviciile prestate de către contractanţii înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată în favoarea forţelor Statelor Unite ale Americii în România. Aceasta se realizează astfel: prin evidentierea sumei taxei pe valoarea adăugată din facturile emise în decontul lunii respective la rândul 1 "Taxa pe valoarea adăugată colectata pentru livrări de bunuri/prestări de servicii în ţara" şi la rândul 25 "Taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumparatorilor străini, inclusiv comisionul unităţilor autorizate". În contabilitate se vor efectua următoarele înregistrări: 461=4111, pentru evidentierea taxei pe valoarea adăugată colectate, care nu se achită de către client, iar la sfârşitul lunii, 4423=461 sau, după caz, 4424=461. Pe factura fiscală se menţionează: "Nu se achită taxa pe valoarea adăugată". Justificarea efectuării operaţiunilor se face cu factura fiscală şi o comanda primită de la forţele Statelor Unite ale Americii în România sau un contract încheiat cu acestea în vederea efectuării livrării de bunuri şi/sau prestării de servicii.  +  Articolul 3 (1) În vederea obţinerii restituirii taxei pe valoarea adăugată, solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a) vor depune, până la finele lunii următoare celei pentru care se solicita restituirea, la Ministerul Apărării Naţionale următoarea documentaţie: a) cererea de restituire întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1; b) borderoul documentelor justificative, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 2; c) documentele, în copie şi în original, care atesta achiziţionarea şi plata bunurilor/şi sau a serviciilor, în original şi în copie. Nu se admit facturi fiscale pe care contractorii au înscris menţiunea: "Nu se achită taxa pe valoarea adăugată". (2) Ministerul Apărării Naţionale verifica dacă solicitanţii sunt îndreptăţiţi să solicite restituirea taxei pe valoarea adăugată conform prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002. (3) Sumele trecute în borderourile anexate la cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se verifica de Ministerul Apărării Naţionale pe baza documentelor primite. În urma verificării pe borderou se va face menţiunea, sub semnatura, "Confruntat cu documentele justificative". (4) După verificare Ministerul Apărării Naţionale transmite cererile avizate, împreună cu documentaţia anexată, la direcţia generală a finanţelor publice în a carei raza este situata localitatea în care sunt dislocate forţele.  +  Articolul 4 (1) Organele fiscale vor verifica documentaţia prevăzută la art. 3 şi vor întocmi o nota în care se consemnează numărul şi data cererii, rezultatul verificării şi propuneri cu privire la aprobarea restituirii sau la respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta decizie. Documentele originale pe baza cărora se efectuează restituirea vor fi stampilate pe verso de organul fiscal şi pe ele se va menţiona: "Restituit taxa pe valoarea adăugată conform art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002", după care vor fi restituite solicitantului. Copiile de pe documentele de restituire a taxei pe valoarea adăugată se păstrează la organul fiscal şi vor fi stampilate şi semnate de organul fiscal, cu menţiunea: "Conform cu originalul". (2) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se aproba de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau, după caz, al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (3) Pe baza notei aprobate se întocmesc comunicarea către trezorerie, al carei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi comunicarea către solicitant, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4, privind modul de soluţionare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Comunicarea către trezorerie va fi însoţită de un exemplar al cererii aprobate. (4) În baza comunicării primite trezoreria va întocmi ordine de plată tip trezorerie (OPHT). Plata se va face în lei prin virament în conturi bancare deschise de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată la bănci autorizate de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa 1 -------la procedura-------------CERERE Direcţia generală a finanţelor publice a........................................de restituire a taxei pe ........................................valoarea adăugată Numărul de înregistrare........................................din data de ....................................................................1. Denumirea solicitantului ............................................2. Adresa:Localitatea ........., str. ..... nr. ..., sectorul ...., codul poştal ....., codul fiscal ....., judeţul ..... .În conformitate cu prevederile art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, prin prezenta solicitam restituirea sumei de .........../............ lei(în cifre) (în litere)pentru bunurile şi/sau serviciile cuprinse în borderourile anexate.Solicitam restituirea prin virament în contul nr. ...., deschis la .....Solicitant,...............Semnatura ........., ştampila .........., data ............CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCALAprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ................... lei.Nu aprobam restituirea sumei de ............................. leidin următoarele motive: .................................................................................................................. .Director general,.................Semnatura .........., ştampila ........, data ...........  +  Anexa 2 -------la procedura------------Denumirea solicitantului ...............Adresa solicitantului ..................BORDEROUcuprinzând documentele justificative┌────┬────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ │ │ Valoarea înscrisă │ Valoarea ││ │ Documentul │ Denumirea │ în document, │ taxei ││Nr. │ │furnizorului/│ inclusiv taxa │ pe valoarea ││crt.│ │prestatorului│ pe valoarea │ adăugată ││ ├──────────┬────────┬────┤ │ adăugată │ ││ │Denumirea │Numărul │Data│ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼──────────┼────────┼────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼──────────┼────────┼────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼──────────┼────────┼────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼──────────┼────────┼────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┤└────┴──────────┴────────┴────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────┘Solicitant,.................Semnatura ........., ştampila ........, data .........  +  Anexa 3 -------la procedura------------Direcţia generală a finanţelor publicea ....................................Nr. ............/.....................CătreTrezoreria .....................Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, înregistrată sub nr. ....../....., în baza prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, s-a aprobat restituirea sumei de ......... lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor cumpărate de către ............../(titularul cererii).Va rugăm ca suma de mai sus să fie restituită prin virament în contul nr. ......., deschis la Banca .............., sucursala/filiala ............. .Alăturat va remitem cererea de restituire aprobată, pe baza căreia va rugăm sa efectuati viramentul.Director general,.................  +  Anexa 4 --------la procedura-------------Direcţia generală a finanţelor publicea ....................................Nr. ............/.....................Către...................Prin prezenta va comunicăm ca, drept urmare a cererii dumneavoastră de restituire a taxei pe valoarea adăugată, înregistrată sub nr. ......./......, în baza prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adăugată în suma de ......... lei, urmând ca plata să se efectueze prin virament în contul nr. ....., deschis la Banca ......., sucursala/filiala ...... .De asemenea, va comunicăm că nu s-a aprobat restituirea sumei de ......... lei din următoarele motive: ..................................................................................................................................Director general,....................-----------------