LEGE Nr. 76 din 23 iulie 1994pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 29 iulie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 alineatele 2 şi 3 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele care depăşesc suprafeţele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuintele din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat, precum şi cele care prezintă, la data vinzarii, finisaje superioare echivalente unor lucrări de arta sau ornamentale deosebite sau care beneficiază de dotări speciale cum ar fi: piscina, sauna, sera, crama, bar-vinoteca, camera frigorifica sau altele asemenea. De asemenea, sunt exceptate locuintele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcţii drept locuinţe pe durata exercitării funcţiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenta locuinţelor de protocol." 2. Articolul 2 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Fac excepţie de la prevederile alin. 1 locuintele, în curs de execuţie care trec, prin protocol, fără plata, în patrimoniul Parlamentului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Paza, Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, precum şi cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investiţii sau le achiziţionează folosind alocaţii bugetare care se asigura în acest scop. Aceste locuinţe sunt supuse regimului locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. 3." 3. Articolul 4 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 4 - Garajele construite din fondurile statului sau din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, fără licitaţie. Preţul de vînzare al acestor spaţii se stabileşte la valoarea de circulaţie de la data vinzarii." 4. La articolul 7, după alineatul 1 se introduc doua alineate, cu următorul cuprins: "De asemenea vor fi vîndute la cerere, în condiţiile prevederilor alin. 1 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere şi locuintele care înainte de 6 august 1945 au aparţinut instituţiilor de stat, regiilor autonome şi societăţilor cu capital de stat care şi-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităţi economice sau bugetare de stat. Evaluarea şi vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vînzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienţii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţara la data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992." 5. Actualele alineate 4 şi 5 ale articolului 7 se modifica şi se înlocuiesc cu trei alineate, având următorul cuprins: "Locuintele de intervenţie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazarii personalului unităţilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplinesc activităţi sau funcţii ce necesita prezenta, permanenta sau în caz de urgenta, în cadrul unităţilor. Aceste locuinţe nu se vînd. Unităţile economice sau bugetare pot să deţină şi sa construiască din fonduri proprii locuinţe de serviciu, destinate închirierii salariaţilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se vor stabili de consiliile de administraţie, respectiv de conducerile unităţilor. Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialişti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vînd." 6. Articolul 9 alineatul 3 se abroga. 7. Articolul 10 alineatele 3 şi 4 se modifica şi vor avea următorul cuprins: "Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte şi asupra terenului aferent clădirii, asa cum a fost determinat prin autorizaţia de construire sau fişele tehnice de măsurători terenului aferent clădirii. Pentru persoanele care dobândesc locuinţe în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991." 8. Articolul 11 alineatul 4 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Familia, în înţelesul reglementat prin dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care deţine mai multe locuinţe cu chirie, poate cumpara, în condiţiile prezentei legi şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinta." 9. Articolul 12 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale preţului pentru locuinţe construite din fondurile statului se vărsa integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor în care se afla situate locuintele respective." 10. După alineatul 2 al articolului 12 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "Sumele obţinute din vânzarea la licitaţie a construcţiilor finanţate din fondurile statului, prevăzute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi art. 6 alin. 1, se reţin în afară bugetelor locale, la nivelul autorităţilor publice locale pe a căror rază teritorială se afla construcţiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi pentru care se continua finanţarea din fondurile statului. În situaţia în care nu mai exista locuinţe în curs de execuţie în unitatea administrativ-teritorială, sumele respective se vor vărsa conform alin. 2." 11. Articolul 15 alineatul 4 se completează şi va avea următorul cuprins: "Până la achitarea integrală a preţului, locuinta dobândită în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare. Unitatea vânzătoare îşi garantează încasarea preţului prin înscrierea ipotecii asupra locuinţei, operaţiune care este scutită de taxa de timbru." 12. Articolul 19 alineatul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Contractele de vînzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi sunt lovite de nulitate absolută."  +  Articolul 2Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, cu modificările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------------