ORDIN nr. 184 din 4 martie 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la reproducerea în rasa pura a ovinelor şi caprinelor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 151.360 din 20 februarie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara cu privire la reproducerea în rasa pura a ovinelor şi caprinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 4 martie 2003.Nr. 184.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAcu privire la reproducerea în rasa pura a ovinelor şi caprinelor  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma sanitară veterinara reglementează problemele zootehnice ce pot să apară în comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu ovine şi caprine de reproducţie de rasa pura şi cu material seminal, cu ovulele şi cu embrionii de la acestea. (2) Până la intrarea în vigoare a prevederilor naţionale armonizate cu cele ale Uniunii Europene, reglementările naţionale de sănătate a animalelor trebuie să se aplice cu privire la comerţul între România şi statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia respectării prevederilor generale ale Tratatului de Asociere (Tratatul European);  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel: a) "ovine şi caprine de reproducţie de rasa pura" - orice ovina şi caprina a căror părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care ele însele sunt înscrise sau înregistrate şi eligibile pentru înscriere. b) "registru genealogic" - orice carte, registru, fisier sau baza de date: i) care este menţinută de o organizaţie sau asociaţie de crescatori oficial aprobată de către autoritatea veterinara centrala a României sau a unui stat membru, în care acea organizaţie sau asociaţie de crescatori este stabilită, sau de către o agenţie oficială a României sau a statului membru în discuţie,îi) în care ovinele sau caprinele de reproducţie de rasa pura dintr-o anumită rasa sunt înscrise sau înregistrate, cu menţionarea ascendenţilor.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea veterinara centrala a României nu poate interzice, restrânge sau împiedica din motive zootehnice: a) comerţul între România şi statele membre cu ovine şi caprine de reproducţie de rasa pura sau cu material seminal, ovule şi embrioni de la acestea, b) autorizarea oficială a organizaţiilor sau asociaţiilor de crescatori care menţin sau stabilesc registre genealogice în conformitate cu prevederile art. 4. (2) Autoritatea veterinara centrala a României poate continua să aplice legislaţia naţionala până la intrarea în vigoare a prevederilor menţionate la art. 4 şi 6.  +  Articolul 4Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să stabilească, până la 1 ianuarie 2004, în conformitate cu procedura naţionala: a) criteriile pentru autorizarea organizaţiilor şi asociaţiilor care menţin sau stabilesc registre genealogice, b) criteriile pentru înscrierea sau înregistrarea în registre genealogice, c) metodele pentru monitorizarea performantei şi estimarea valorii genetice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie de rasa pura, d) criteriile pentru autorizarea unui animal de reproducţie, în scopul utilizării materialului seminal, al ovulelor şi al embrionilor proveniţi de la acesta.  +  Articolul 5Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să notifice Comisiei Europene organizaţiile şi asociaţiile de crescatori ce sunt autorizate în scopul menţinerii sau stabilirii de registre genealogice şi care întrunesc criteriile stabilite în conformitate cu prevederile art. 4, lit. a).  +  Articolul 6Autoritatea veterinara centrala a României poate solicita ca ovinele şi caprinele de reproducţie de rasa pura şi materialul seminal, ovulele şi embrionii unor astfel de animale, să fie însoţite, în momentul comercializării lor, de un certificat zootehnic elaborat în conformitate cu specimenul stabilit de autoritatea veterinara centrala a României, în condiţiile procedurii naţionale.  +  Articolul 7Până la implementarea reglementărilor comunitare transpuse în legislaţia veterinara naţionala cu privire la acest subiect, condiţiile zootehnice aplicabile activităţilor de import din ţările terţe, cu ovine şi caprine de reproducţie de rasa pura şi de material seminal, ovule şi embrioni proveniţi de la acestea, nu trebuie să fie mai favorabile decât cele care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea veterinara centrala a României prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia. Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să informeze Comisia Europeană despre aceasta. (2) Autoritatea veterinara centrala a României va lua măsurile administrative şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (3) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara.--------