LEGE Nr. 72 din 16 iulie 1994privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 25 iulie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, se abiliteaza Guvernul României ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în a doua sesiune ordinară a anului 1994, sa emita ordonanţe în următoarele domenii: a) perfecţionarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, precum şi modificarea unor taxe pentru serviciile consulare, folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi; scutirea de la plata taxelor vamale a bunurilor şi serviciilor din import, provenite sau finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile destinate unor activităţi nonprofit; instituirea unei taxe de trecere a frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate protecţiei sociale; constituirea şi utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic naţional; măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de continuarea aplicării Legii fondului funciar; b) ratificarea unor acorduri internaţionale privitoare la asistenţa economică nerambursabilă, credite externe acordate României, precum şi de colaborare economică, tehnica şi comercială, inclusiv amendamente la astfel de acorduri; garantarea de către stat a unor împrumuturi externe; adoptarea unor măsuri privind eliberarea şi păstrarea paşapoartelor; reglementarea plăţii unor contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale; c) perfecţionarea unor proceduri şi mecanisme privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat, precum şi măsuri de organizare a activităţii regiilor autonome; stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism montan şi rural, precum şi pe litoralul Marii Negre şi în Delta Dunării, măsuri şi sancţiuni contravenţionale de apărare a mediului înconjurător; măsuri de restructurare a organelor administraţiei publice centrale şi de reducere a personalului acestora; d) adoptarea de măsuri pentru asanarea financiară a unor regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat, rambursarea unor rate scadente ale datoriei publice interne, formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului; acordarea de către stat de garanţii pentru credite interne şi constituirea fondului de risc pentru astfel de garanţii, precum şi regularizarea exerciţiului funciar privind anul 1993, cu avizul prealabil al Curţii de Conturi, perfecţionarea unor reglementări privind finanţarea activităţii de cercetare şi proiectare tehnologică; măsuri de reglementare a unor probleme de ordin financiar în activitatea S.N.C.F.R.; e) unele măsuri în vederea intaririi disciplinei financiare şi reducerii plăţilor restante din economie, inclusiv reglementări privind plata penalitatilor; măsuri pentru îmbunătăţirea reglementării fondului de risc în activitatea bancară; f) măsuri pentru reglementarea organizării şi finanţării operaţiunilor de import-export care se derulează prin clearing, barter şi cooperări economice internaţionale; reglementarea importului şi exportului de produse strategice; stabilirea de facilităţi vamale pentru materii prime şi componente inexistente în ţara destinate producţiei de export; g) actualizarea unor norme de personal şi normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice; stabilirea unor forme de sprijin financiar şi material pentru cultele religioase; h) stabilirea unor facilităţi pentru angajarea în munca a absolvenţilor de învăţământ; îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar; i) actualizarea limitelor unor amenzi contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994; j) stabilirea unor reglementări tehnice şi financiare privind punerea în siguranţa a fondului construit şi apărarea împotriva dezastrelor cauzate de fenomenele naturale; reglementarea administrării şi conservării patrimoniului unităţilor de învăţământ; măsuri de regularizare a regimului spaţiilor şi dotărilor care au aparţinut institutelor de cercetare şi proiectare tehnologică şi întreprinderilor care le-au patronat; k) organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi; l) stabilirea unor reglementări privind protejarea patrimoniului cultural naţional.  +  Articolul 2În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1994, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 al prezentei legi vor fi înaintate Parlamentului, spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetării efectelor lor. Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute în procedura de urgenta.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA-------------------