HOTĂRÂRE nr. 318 din 20 martie 2003privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 3 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În vederea coordonării unor acţiuni unitare în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România se constituie Comitetul interministerial pentru zona montană, denumit în continuare Comitet interministerial, organism fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 2 (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentanţii următoarelor ministere: a) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; b) Ministerul Administraţiei Publice; c) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului; d) Ministerul Culturii şi Cultelor; e) Ministerul Educaţiei şi Cercetării; f) Ministerul Turismului; g) Ministerul Finanţelor Publice; h) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; i) Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie; j) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei; k) Ministerul Sănătăţii şi Familiei; l) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Componenta nominală a Comitetului interministerial se aproba de preşedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor prevăzute la alin. (1). (3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentaţi la nivel de secretar de stat. În situaţiile în care aceştia sunt în imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, după caz, împuternicit de ministru sau de secretarul de stat. (4) În funcţie de ordinea de zi a reuniunii, Comitetul interministerial poate invita pentru participare, cu rol consultativ, specialişti din cadrul ministerelor sau ai unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale cu activităţi în zona montană. (5) În cadrul ministerelor reprezentate în Comitetul interministerial, prin grija conducerii acestora, se va constitui câte un grup de lucru pentru zona montană.  +  Articolul 3Preşedintele onorific al Comitetului interministerial este primul-ministru, iar preşedintele executiv este ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, care poate delega, ca reprezentant al ministrului, pe unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru desfăşurarea activităţilor curente ale Comitetului interministerial.  +  Articolul 4 (1) Comitetul interministerial avizează şi coordonează proiectele de acţiuni, politici şi strategii sectoriale pentru protecţia şi dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel naţional. (2) Comitetul interministerial exercita următoarele atribuţii: a) adopta decizii, cu caracter de recomandare, în vederea asigurării coerentei în procesul de elaborare şi de promovare a actelor normative care vizează dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană; b) îndrumă şi participa la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi, la nivel local, prin comitetele judeţene pentru zona montană; c) colaborează cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile de învăţământ superior, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu comitetele judeţene pentru zona montană, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici, cu alte persoane de drept public şi privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane; d) efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană, în baza datelor primite din partea comitetelor judeţene pentru zona montană, stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane; e) colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi culturale, a targurilor şi expoziţiilor, precum şi a altor activităţi cu caracter promotional şi educativ, destinate zonei montane, pe plan intern, şi participa la astfel de acţiuni pe plan internaţional; f) promovează prin mass-media programe educative privitoare la zona montană, contribuind la formarea unei culturi montane în România; g) practica schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, agenţi economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; h) editează materiale informativ-educative şi promotionale, independent sau în colaborare cu instituţii din ţara şi din străinătate; i) organizează activitatea de instruire, pentru specificul dezvoltării durabile a mediului montan, a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montană din cadrul ministerelor reprezentate în Comitetul interministerial.  +  Articolul 5Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare se elaborează şi se adoptă la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Agenţia Naţionala a Zonei Montane, asigura secretariatul Comitetului interministerial. (2) Secretarul general al Comitetului interministerial este directorul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care asigura coordonarea activităţii secretariatului acestuia. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial.  +  Articolul 7Deciziile adoptate de Comitetul interministerial potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) se comunică Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în termen de 10 zile de la adoptare, în vederea stabilirii măsurilor şi demersurilor necesare.  +  Articolul 8 (1) Pentru buna funcţionare a secretariatului Comitetului interministerial, la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se constituie colectivul de lucru pentru zona montană, aflat în coordonarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane. (2) Colectivul de lucru pentru zona montană este condus de directorul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi are în componenta specialişti desemnaţi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, care, pe lângă atribuţiile specifice posturilor ocupate, vor participa şi la lucrările secretariatului Comitetului interministerial.  +  Articolul 9 (1) În judeţele cu zona montană se constituie, prin ordin al prefectului, comitetul judeţean pentru zona montană, organism fără personalitate juridică, în scopul coordonării unor acţiuni unitare în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonei montane la nivel judeţean. (2) Comitetul judeţean pentru zona montană se compune din prefect, preşedintele consiliului judeţean, precum şi din conducătorii următoarelor instituţii publice: a) direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana; b) inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic; c) direcţia silvică; d) inspectoratul judeţean de protecţie a mediului; e) direcţia apelor; f) direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeteana; g) inspectoratul şcolar judeţean; h) direcţia generală a finanţelor publice judeteana; i) direcţia de sănătate publică judeteana; j) direcţia de muncă şi solidaritate socială judeteana. (3) Membrii comitetului judeţean pentru zona montană sunt reprezentaţi la nivel de director general, inspector şcolar general, inspector-şef sau director. (4) Funcţia de preşedinte al comitetului judeţean pentru zona montană este îndeplinită de prefectul judeţului, care îl poate delega ca reprezentant pe subprefect pentru desfăşurarea activităţilor curente ale comitetului judeţean pentru zona montană. (5) Funcţia de prim-vicepreşedinte al comitetului judeţean pentru zona montană este îndeplinită de preşedintele consiliului judeţean, iar funcţia de vicepreşedinte este îndeplinită de directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene. (6) Secretariatul comitetului judeţean pentru zona montană se asigura prin structura specializată pentru zona montană din cadrul direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene.  +  Articolul 10 (1) Comitetul judeţean pentru zona montană coordonează şi avizează proiectele locale privind acţiunile pentru protecţia şi dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel local şi asigura implementarea deciziilor Comitetului interministerial. (2) Comitetul judeţean pentru zona montană exercita următoarele atribuţii: a) îndrumă şi coordonează organele de specialitate ale administraţiei publice la nivel local pentru punerea în aplicare a deciziilor Comitetului interministerial privind politicile naţionale şi sectoriale pentru zona montană; b) colaborează cu organismele neguvernamentale şi agenţii economici din zona montană, cu universităţi, cu alte persoane de drept public şi privat, în scopul dezvoltării durabile a zonei montane; c) efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană, la nivel de judeţ, şi prezintă periodic informări Comitetului interministerial; d) iniţiază şi organizează la nivel local manifestări ştiinţifice, culturale, târguri şi expoziţii, alte activităţi cu caracter promotional şi educativ, destinate zonei montane; e) pune în aplicare programele cultural-educative şi difuzează materiale promotionale privitoare la dezvoltarea durabila a zonei rural montane; f) realizează schimbul de informaţii cu alte comitete judeţene pentru zona montană şi creează parteneriate cu experţi, agenţi economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea de proiecte specifice, studii de fezabilitate, memorii de necesitate sau fundamentari pentru dezvoltarea durabila montană la nivel local; g) atrage fonduri din surse interne şi externe şi le utilizează pentru punerea în aplicare a programelor de dezvoltare durabila montană la nivel local; h) sprijină persoanele fizice şi juridice pentru înfiinţarea de exploataţii agricole montane, construcţii agroturistice, grajduri, anexe gospodăreşti moderne şi pentru formarea profesională a celor interesaţi; i) stabileşte reprezentantul comitetului judeţean pentru zona montană în vederea participării la şedinţe comune cu Comitetul interministerial.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 martie 2003.Nr. 318.-------