HOTĂRÂRE nr. 295 din 13 martie 2003privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Pregătire în Statistica
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, denumit în continuare centru, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistica. (2) Sediul Centrului Naţional de Pregătire în Statistica este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, în spaţiul în suprafaţa de 236 mp din imobilul proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Suprafaţa de 236 mp prevăzută la alin. (2) se transmite din administrarea Institutului Naţional de Statistica în administrarea Centrului Naţional de Pregătire în Statistica. Predarea-preluarea acestui spaţiu se face pe bază de protocol încheiat între instituţiile interesate.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al centrului îl constituie: a) formarea profesională continua prin sistemul educaţional a personalului din serviciile de statistica oficială în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative şi tehnologiei informatiei; b) promovarea culturii statistice în sistemul administraţiei publice centrale şi locale, în companii şi societăţi naţionale, regii autonome, societăţi comerciale, persoane juridice de drept public sau privat; c) formarea profesională continua a funcţionarilor publici debutanti din serviciile de statistica oficială; d) efectuarea contra plata, pe bază de contract, de activităţi de documentare, cercetare, instruire, asistenţa tehnica sau consultanţa pe obiectivul specific de activităţi, la cererea instituţiilor sau persoanelor fizice interesate.  +  Articolul 3La elaborarea şi realizarea programelor de pregătire şi perfecţionare profesională, precum şi la stabilirea categoriilor de personal care participa la aceste programe centrul colaborează cu unităţile de profil din ministere şi instituţii publice sau private interesate.  +  Articolul 4Eliberarea diplomelor educaţionale şi a certificatelor de absolvire se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Centrul este condus de un director, asistat de un director adjunct, numiţi prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica, în condiţiile legii. (2) Directorul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) aproba programul, tematica şi structura obligatorie a cursurilor de formare ale centrului; b) asigura conducerea curenta a activităţii centrului; c) răspunde de disciplina generală şi de punerea în practica a orientarilor Institutului Naţional de Statistica în domeniul formării profesionale continue; d) organizează aducerea la îndeplinire a prevederilor, ordinelor şi instrucţiunilor care privesc activitatea centrului, emise de preşedintele Institutului Naţional de Statistica; e) coordonează activitatea de recrutare şi angajare a personalului centrului, potrivit dispoziţiilor legale, de regula dintre specialiştii în domeniile prevăzute la art. 2; f) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se supune spre aprobare preşedintelui Institutului Naţional de Statistica; g) reprezintă centrul în raport cu Institutul Naţional de Statistica, cu ministerele şi cu celelalte organe ale administraţiei publice; h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului; i) participa la şedinţele Colegiului Institutului Naţional de Statistica atunci când se discuta probleme ce au legătură cu activitatea centrului. (3) Directorul adjunct asigura punerea în practica a programelor de pregătire şi aplicarea tuturor reglementărilor referitoare la formarea profesională continua. Directorul adjunct îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului.  +  Articolul 6 (1) Coordonarea activităţii didactice şi metodologice a centrului este asigurata de consiliul de coordonare format din 5 membri, după cum urmează: a) secretarul general al Institutului Naţional de Statistica; b) directorul general al Direcţiei generale politici resurse umane şi formare profesională din cadrul Institutului Naţional de Statistica; c) un cadru universitar din domenii de specialitate, desemnat de ministrul educaţiei şi cercetării; d) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, desemnat de ministrul muncii şi solidarităţii sociale; e) directorul centrului. (2) Membrii consiliului de coordonare sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica. Mandatul acestora este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru o perioadă de încă 3 ani. (3) Consiliul de coordonare se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. Şedinţele sunt prezidate de secretarul general al Institutului Naţional de Statistica. (4) Consiliul de coordonare are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi propune Colegiului Institutului Naţional de Statistica spre avizare tematica şi structura obligatorie ale programelor de formare ale centrului; b) analizează şi propune spre avizare Colegiului Institutului Naţional de Statistica tematica anuală de pregătire; c) evalueaza anual, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, activitatea centrului şi analizează propunerile de dezvoltare în perspectiva; d) stabileşte condiţiile de evaluare specifice domeniului sau de activitate şi colaborează cu instituţiile abilitate prin lege, în vederea certificării formării profesionale; e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului. (5) Mandatele membrilor consiliului de coordonare încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) demisie; b) deces; c) în cazul încetării sau suspendării calităţilor în virtutea cărora au devenit membri ai consiliului de coordonare. (6) În cazul în care intervine una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5), preşedintele Institutului Naţional de Statistica numeşte un nou membru, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).  +  Articolul 7 (1) Membrii consiliului de coordonare prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul, pentru participarea la şedinţe ordinare, în cazul în care acestea au loc în afară orelor de program, la o indemnizaţie de şedinţa în cuantum de maximum 20% din salariul brut al directorului centrului. (2) Fondurile necesare pentru acoperirea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se prevăd în bugetele proprii anuale ale centrului.  +  Articolul 8 (1) Numărul de posturi necesar, structura organizatorică şi statul de funcţii ale centrului se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica. (2) Atribuţiile şi sarcinile centrului se stabilesc prin regulament propriu de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica. (3) Personalul centrului este angajat prin concurs, potrivit prevederilor legale în vigoare. (4) Salarizarea personalului centrului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 9 (1) Centrul organizează programe de formare profesională continua cu o durată cuprinsă între 3 şi 120 de zile. (2) Programele de formare profesională continua se organizează la sediul centrului sau la sediile direcţiilor teritoriale de statistica. (3) Personalul care participa la programele de formare profesională continua se considera delegat în interesul serviciului, beneficiind de drepturile prevăzute de lege în acest sens. (4) Personalul Institutului Naţional de Statistica participa anual la programele specifice de pregătire profesională, în baza unui contract încheiat cu centrul, finanţarea făcându-se din bugetul propriu destinat pregătirii profesionale.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale centrului se asigura integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale centrului provin din: executarea unor contracte de instruire, cercetare, asistenţa sau consultanţa de specialitate, venituri obţinute prin sponsorizări, donaţii, asistenţa financiar-tehnica a unor organisme europene ori internaţionale, precum şi din alte surse stabilite în condiţiile legii. (3) Disponibilităţile rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 11 (1) Pe durata funcţionarii centrului acesta va beneficia de posesia şi folosinţă spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, urmând sa suporte, în funcţie de suprafaţa deţinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere, reparare, consolidare a acestuia, pe bază de protocol încheiat între Institutul Naţional de Statistica şi centru. (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza situaţiei contabile existente la data de 31 martie 2003.  +  Articolul 12Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Preşedintele Institutului Naţional de Statistica,Daniela Elena StefanescuBucureşti, 13 martie 2003.Nr. 295.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa părţii din imobilul proprietate publică a statului,care se da în administrareaCentrului Naţional de Pregătire în Statistica──────────────────────────────────────────────────────────────────────Locul unde este situat     Modul de preluare     Caracteristicile tehniceimobilul care se                 a imobilului                 ale imobiluluitransmite──────────────────────────────────────────────────────────────────────Bucureşti, Bd. Libertăţii       Administrare           Suprafaţa = 236 mpnr. 16, sectorul 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────------------