ORDONANTA Nr. 67 din 24 august 1994privind regularizarea exerciţiului financiar pentru anul 1993
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guver- nului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor, în baza prevederilor art. 42 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, va efectua, în contul bugetului de stat pe anul 1993, cheltuieli în suma de 184,8 miliarde lei, potrivit anexei la prezenta ordonanţă, reprezentind obligaţii ale statului neregularizate financiar până la finele anului 1993. Plăţile se vor efectua în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, cu încadrarea în nivelul deficitului bugetului de stat aprobat pe anul 1993 prin Legea nr. 14/1994 de aprobare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993.  +  Articolul 2Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 1993, inclusiv cheltuielile prevăzute la art. 1 de mai sus, va fi prezentat spre aprobare Parlamentului în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor va asigura punerea în aplicare a prezentei ordonanţe, precum şi compensarea plăţilor efectuate în anul 1994 în contul obligaţiilor de regularizat cu exerciţiul financiar pentru anul 1993. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 CHELTUIELIcare se efectuează în contul bugetului de stat pe anul 1993, reprezentind obligaţii ale statului neregularizate financiar - milioane lei ------------------1. Cheltuieli efectuate în anul 1992 pentru finanţareaobiectivului de investiţii de la Krivoi-Rog în baza con-ventiei guvernamentale, a căror acoperire financiară s-aasigurat financiar s-a asigurat temporar dintr-un impru-mut contractat cu Banca Română de Comerţ Exterior - S.A.până la livrarea de către partea ucraineana a paletelor,a căror contravaloare în lei se va utiliza conform Legiinr. 95/1993. 22.762,0------------din care :- rambursarea împrumutului 21.500,0- dobinzi aferente împrumutului 1.262,02. Cheltuieli efectuate în perioada 1987-1991, pe bazade acte normative, de către agenţii economici români pen-tru realizarea obiectivului de investiţii de la Krivoi-Rog,acoperite temporar din credite bancare acordate de BancaRomână de Comerţ Exterior - S.A. ; contravaloarea în leia paletelor ce vor fi livrate de către partea ucraineanava fi utilizata conform Legii nr. 95/1993. 25.000,0-----------3. Cheltuieli efectuate de agenţii economici reprezen-tind exporturi de mărfuri şi utilaje pentru lichidareaobligaţiilor asumate prin acorduri guvernamentale, faţade unele stata care au livrat României în perioada pre-cedenta : ţiţei, gaze, materii prime şi alte produsenecesare economiei (Federaţia Rusa, China, Iran, RepublicaCeha etc.) care în lipsa resurselor au fost creditate detrezoreria statului. 15.682,0-----------4. Rate scadente la împrumuturile contractate cu ban-cile comerciale pentru datoria publică interna consti-tuita în baza Legii nr. 7/1992 şi dobinzile aferenteîmprumuturile respective neachitate din lipsa resurselorfinanciare 48.533,0---------din care :- rate scadente 30.000,0- dobinzi la împrumuturile contractate 18.533,05. Diferenţe de preţ şi diferenţe de curs aferenteimportului de grîu pentru panificatie, pe credit externCOFACE 47.780,2---------6. Diferenţa între preţul fix de livrare la intern şipreţul extern pentru griul primit ca ajutor de la ţărileComunităţii Europene, a cărui contravaloare se administreazăde autorităţile române potrivit destinaţiilor convenitecu ţările donatoare. 2.935,4--------7. Cheltuieli efectuate pentru realizarea autostraziiBucureşti-Constanta acoperite temporar dintr-un impru-mut acordat din contravaloarea în lei a creditelorexterne, în baza Hotărârii Guvernului nr. 472/1992 14.431,7---------8. Completarea capitalului social al Băncii deExport-Import a României - S.A. până la nivelulcapitalului social subscris de către stat 5.000,0--------9. Cheltuieli efectuate de agenţii economici românipentru exporturile de utilaje în vederea realizării, înbaza convenţiei interguvernamentale, a termocentraleielectrice Cao-Cun din R.P. Chineza, acoperite temporardin credite bancare 1.815,5--------10. Plata celei de-a doua transe din cont subscrisă deRomânia la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şiDezvoltare, temporar onorata de Banca Naţionala aRomâniei 760,0--------11. Diferenţe de preţ la intern la zahărul imprumu-tat de la Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale,destinat consumurilor colective în anul 1993, care afost subventionat de stat 103,8------TOTAL cheltuieli : 184.803,6----------NOTĂ: Cheltuielile din prezenta anexa se vor încadra de către Ministerul Finanţelor pe clasificatia funcţională şi economică a bugetului de stat. ----------------