HOTĂRÂRE nr. 117 din 30 ianuarie 2003privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 24 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,având în vedere prevederile art. 4 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, ale art. 6 alin. (5) şi ale art. 20 lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 2 la aceeaşi hotărâre, precum şi prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, şi ale art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 2Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti se diminuează cu valoarea imobilului care se transfera, în suma de 412.084.130 lei.  +  Articolul 3Patrimoniul Administraţiei Fondului pentru Mediu se suplimenteaza cu valoarea imobilului primit în administrare, în suma de 412.084.130 lei.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 117.  +  Anexă
           
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului, proprietate privată a statului, care trece din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, unităţi aflate în coordonarea, respectiv sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică care deţine imobilulPersoana juridică la care trece imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM BucureştiAdministraţia Fondului pentru Mediu- corp de clădire: A subsol + 3 niveluri
    - suprafaţa construită = 596,7 m2
    - suprafaţa desfăşurată = 2.424 m2
    - valoarea de inventar, reevaluată = 412.084.130 lei
    - suprafaţa terenului = 970 m2
  -----------