ORDIN nr. 1.241 din 16 ianuarie 2003pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 19 februarie 2003    În baza art. 61 lit. b) din Legea apelor nr. 107/1996,având în vedere sarcinile şi răspunderile ce revin Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului în domeniul gospodăririi apelor,ţinând seama de necesitatea încadrării în mod unitar a lucrărilor ce se proiectează pe ape sau în legătură cu acestea în ansamblul amenajărilor existente sau care urmează a se realiza în zona respectiva, precum şi în schemele-cadru de amenajare şi gospodărire a apelor pe bazine hidrografice, a valorificării integrale, amenajării complexe şi folosirii rationale a apelor de suprafaţa şi subterane,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia strategii, reglementări, autorizari din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi Administraţia Naţionala "Apele Române" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se aplică de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 1.241.  +  AnexăPROCEDURA 16/01/2003