HOTĂRÂRE nr. 66 din 23 ianuarie 2003privind cuantumul şi condiţiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, cuvenită politistilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 18 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Politistul mutat în interesul serviciului într-o alta localitate decât cea în care îşi are domiciliul, în situaţia în care nu efectuează naveta ori nu deţine locuinta proprietate personală şi nu i se poate asigura spaţiu de locuit, are dreptul la compensarea chiriei lunare, în cuantum egal cu chiria prevăzută în contractul de închiriere, dar nu mai mult de 50% din salariul de baza al politistului.  +  Articolul 2 (1) Prin asigurarea spaţiului de locuit corespunzător, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege asigurarea unei locuinţe astfel cum este aceasta definită în art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sunt similare spaţiilor de locuit corespunzătoare, în înţelesul prezentei hotărâri, şi locurile de cazare din cămine (apartament, garsoniera, camera) asigurate cadrelor de poliţie mutate în interesul serviciului.  +  Articolul 3 (1) Compensaţia lunară pentru chirie se plăteşte de către unitatea în care politistul este încadrat şi se prevede în bugetul acesteia. Plata compensatiei se efectuează o dată cu plata drepturilor salariale. (2) Acordarea şi încetarea plăţii compensatiei lunare pentru chirie se fac prin dispoziţie a şefului unităţii în care politistul este încadrat, potrivit metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Plata compensatiei lunare pentru chirie se face începând cu data prevăzută în dispoziţia şefului unităţii.  +  Articolul 5În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de luna, calculul compensatiei zilnice pentru chirie se face raportandu-se compensaţia lunară la numărul de zile din luna pentru care se face plata.  +  Articolul 6Sumele plătite în plus, reprezentând compensaţia lunară pentru chirie, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie încetează în una dintre următoarele situaţii: a) la data încheierii de către poliţist a contractului de închiriere pentru locuinta atribuită din fondul locativ de stat, în localitatea unde acesta a fost mutat în interesul serviciului; b) la data dobândirii de către poliţist, pe orice cale, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care acesta a fost mutat în interesul serviciului; c) la data atribuirii sau mutării politistului într-o locuinta de serviciu sau a cazarii acestuia în căminul de garnizoana al Ministerului de Interne; d) la data când politistul refuza, în scris, atribuirea unui spaţiu de locuit corespunzător; e) la data mutării politistului, la cerere, într-o alta unitate dintr-o alta garnizoana decât cea în care a fost mutat iniţial în interesul serviciului; f) la data pensionării politistului; g) la data decesului politistului; h) în orice alte situaţii prevăzute de lege, când beneficiarii pierd calitatea de poliţist în activitate.  +  Articolul 8 (1) Dreptul la compensaţie lunară pentru chirie nu se pierde în cazul în care politistul se muta în interesul serviciului la o alta unitate de poliţie din localitatea unde iniţial a fost mutat în interesul serviciului. (2) Mutarea în interesul serviciului se poate face individual sau ca urmare a reorganizării unităţii. La noua unitate acordarea compensatiei lunare pentru chirie se face cu respectarea metodologiei prevăzute în anexa.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────p. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 66.  +  Anexa 1 METODOLOGIEprivind acordarea şi încetarea plăţii compensatiei lunare pentru chirie1. Poliţiştii în activitate care sunt îndreptăţiţi, în condiţiile legii, sa beneficieze de compensaţia lunară pentru chirie se vor adresa prin raport scris şefului unităţii în care au fost mutati.2. Raportul se înregistrează la registratura unităţii şi va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente: a) numărul şi data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a încadrării (reincadrarii) în cadrele de poliţie active ori absolvirii unei instituţii de învăţământ de profil a Ministerului de Interne; b) date privind starea civilă şi numărul copiilor aflaţi în întreţinere conform legii, domiciliul anterior mutării, situaţia locativă în noua localitate, precum şi orice alte date pe care le considera necesare; c) numărul şi data de înregistrare la administraţia financiară ale contractului de închiriere (copia contractului de închiriere se va anexa la raport); d) angajamentul de a raporta în scris, imediat, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice cuantumul sau calitatea sa de beneficiar al compensatiei lunare pentru chirie; e) declaraţia pe propria răspundere ca datele prezentate în raport sunt reale, precum şi angajamentul de a restitui integral şi necondiţionat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării ca datele cuprinse în raport nu sunt reale.3. Şeful compartimentului de personal al unităţii plătitoare, în urma verificării elementelor cuprinse în raport, va certifica sub semnatura realitatea datelor privind mutarea în interes de serviciu, menţionând în mod expres numărul şi data ordinului de mutare.4. Şeful compartimentului de cazarmare sau politistul însărcinat cu cazarea, numit de şeful unităţii în acest scop, va verifica datele înscrise în raport, referitoare la situaţia locativă a solicitantului, şi va certifica sub semnatura realitatea acestora.5. După obţinerea avizului prevăzut la pct. 4, şeful compartimentului de personal analizează dacă sunt îndeplinite toate condiţiile şi dacă raportul conţine toate datele necesare şi, după caz, procedează astfel: a) în situaţia îndeplinirii condiţiilor legale, prin grija sa, emite proiectul dispoziţiei şefului unităţii de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, specificand în mod expres data de la care începe plata compensatiei lunare pentru chirie, data care nu poate fi retroactivă celei la care a fost înregistrat raportul la registratura unităţii. Proiectul dispoziţiei va fi vizat pentru control financiar preventiv de către persoana imputernicita în acest sens; b) în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale, propune şefului unităţii să se comunice în scris politistului solicitant motivele pentru care acesta nu poate deveni beneficiar al compensatiei lunare pentru chirie.Termenul maxim pentru emiterea dispoziţiei de acordare a compensatiei lunare pentru chirie ori pentru comunicarea răspunsului scris la raport, după caz, este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la registratura unităţii. În situaţii deosebite, la propunerea şefului compartimentului de personal, şeful unităţii poate aproba prelungirea termenului iniţial, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.6. Încetarea plăţii compensatiei lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la art. 7 din hotărâre, se face pe baza dispoziţiei şefului unităţii plătitoare.Pentru poliţiştii în activitate, în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. e)-h) din hotărâre, ultima plata a compensatiei lunare pentru chirie se efectuează astfel: a) la data plăţii drepturilor salariale pentru ultima luna de activitate; b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii dispoziţiei de încetare a plăţii, dacă situaţia a intervenit după ziua de plată a drepturilor salariale.7. Pe baza raportului personal, avizat conform prevederilor prezentei metodologii, şi a dispoziţiei şefului unităţii de acordare a compensatiei, compartimentul financiar-contabil va asigura întocmirea statelor şi plata efectivă a drepturilor băneşti cuvenite.8. Prin semnatura de primire a sumelor cuvenite beneficiarii confirma ca în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natura sa modifice dreptul la compensaţia lunară pentru chirie.9. Dispoziţiile de acordare şi de încetare a plăţii compensatiei lunare pentru chirie, precum şi rapoartele personale ale politistilor în cauza vor fi păstrate la compartimentul financiar-contabil ca documente justificative de plată.10. Contestaţiile privind stabilirea şi plata compensatiei lunare pentru chirie se soluţionează de către şeful unităţii respective sau al esalonului ierarhic superior.──────────────────