HOTĂRÂRE nr. 149 din 6 februarie 2003privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 17 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 5.16 va avea următorul cuprins:"5.16. Pentru clădirile aflate în indiviziune contribuabilii persoane fizice răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile referitoare la impozitul pe clădiri stabilit în condiţiile art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa. Impozitul se împarte conform cotelor-părţi de proprietate, iar cotei-părţi din impozitul pe clădiri corespunzător i se aplică, după caz, majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa, în raport de ordinea numerică rezultată din aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa, datorată de fiecare contribuabil, după caz."2. Termenele prevăzute la alineatul 2 al punctului 9.05, respectiv la punctul 62.05, se modifica din 15 decembrie 2002 în 28 februarie 2003.3. Punctul 35.01 va avea următorul cuprins:"35.01. Prin discoteca, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege activitatea artistică şi distractiva desfăşurată într-o incinta prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini, precum şi de redare şi auditie de muzica, unde se danseaza, indiferent cum este denumita ori de felul cum este organizată ca activitate, respectiv: a) integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intra sub incidenţa diviziunii 55 sau activităţilor de spectacole specifice clasei 9233 din CAEN; b) integrată sau conexă oricăror alte activităţi nemenţionate la lit. a); c) individuală; d) cu sau fără disc-jockey.Nu sunt de natura discotecilor activităţile prilejuite de organizarea de nunti, de botezuri şi de revelioane.Prin videoteca, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege activitatea artistică şi distractiva desfăşurată într-o incinta prevăzută cu instalaţii electronice speciale de redare şi vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intra sub incidenţa clasei 9213 din CAEN.Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul videotecilor şi discotecilor, prin incinta se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri, suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive."4. Punctul 61.03 va avea următorul cuprins:"61.03. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 12 august 2002.Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda înlesniri la plata taxelor notariale de timbru instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, pe baza ordinului ministrului administraţiei publice pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil. Pentru acordarea de înlesniri la plata taxelor judiciare de timbru instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează procedura prevăzută la art. 74-81 din Codul de procedură civilă."5. Alineatul 1 al punctului 72.01 va avea următorul cuprins:"Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, după caz, pot majoră anual impozitele şi taxele locale prevăzute de Ordonanţa, exclusiv taxele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, cu până la 50%, inclusiv, în funcţie de condiţiile locale specifice zonei. Hotărârea privind majorarea anuală se adoptă în luna mai a fiecărui an şi se aplică în anul fiscal următor."6. Punctul 72.02 va avea următorul cuprins:"72.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, după caz, pot adopta hotărâri privind majorarea cu până la 50%, inclusiv, a impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Ordonanţa, exclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I."7. Punctul 74.12 va avea următorul cuprins:"74.12. În cazul în care până la data eliberării certificatului de moştenitor moştenitorii nu au achitat taxa stabilită în condiţiile legii şi ale pct. 74.11, debitul privind taxa asupra succesiunilor se trimite spre executare la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale competente, iar acesta are obligaţia sa confirme debitul prin adresa prevăzută în anexa III, Model ITL-2 - Regim special.Dacă procedura succesorală se dezbate în termen de 6 luni de la data decesului, taxa asupra succesiunii se reduce cu 50%.De reducerea prevăzută la alineatul precedent beneficiază şi cei care solicită dezbaterea succesiunii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ."8. Alineatul 2 al punctului 74.17 va avea următorul cuprins:"Taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale pot fi încasate prin oricare dintre următoarele modalităţi: a) de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale; b) de către notarii publici, pe chitantiere proprii, dar distincte de cele prin care sunt încasate onorariile; c) depuse de către contribuabili, prin mandat poştal, recipisa de trimitere făcând dovada plăţii."9. După alineatul 2 al punctului 74.17 se introduc alineatele 3 şi 4 cu următorul cuprins:"Taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale încasate de către notarii publici se virează, în suma totală, până cel mai târziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta, prin ordine de plată, către fiecare unitate administrativ-teritorială, respectiv sector al municipiului Bucureşti beneficiara/beneficiar. În cazul taxelor de timbru pentru activitatea notarială prevăzute la pct. 74.07 şi 74.09, la ordinul de plată se anexează un borderou în care vor fi precizate sumele plătite de către contribuabili şi elementele de identificare a acestora.Autorităţile administraţiei publice locale nu datorează comisioane pentru încasarea taxelor de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale."10. Punctul 74.25 va avea următorul cuprins:"74.25. Taxele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa nu se supun prevederilor art. 72 din Ordonanţa."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 februarie 2003.Nr. 149.-------------