ORDONANTA nr. 12 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 298/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (2) al articolului 3, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) administrează şi întreţine sistemul computerizat de siguranţă al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justiţiei. Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei arhivei, care este compus din două sau mai multe servere independente situate în locuri diferite şi conectate între ele. Autoritatea de Supraveghere poate efectua înscrieri de avize de garanţie în arhiva, în scopul aplicării prevederilor legale privind garanţiile reale, în cazuri de extrema urgenta, atunci când operatorii autorizaţi nu pot face faţa cererii de înscrieri şi când acest fapt conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea inscrierilor de către operatori; d) controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor acestora, precum şi funcţionarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori şi agenţii acestora. La solicitarea Autorităţii de Supraveghere personalul oficiilor registrului comerţului va verifica respectarea dispoziţiilor legale de către operatori sau agenţii acestora;"2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea de Supraveghere are competenţa de a solicita operatorului orice document sau informaţie, pe care acesta este obligat sa o furnizeze în termenele stabilite sub sancţiunea suspendării dreptului de a efectua înscrieri în arhiva, precum şi de a ridica toate documentele operatorului în cazul în care constata încălcări grave şi repetate ale legii."3. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete pentru obţinerea autorizaţiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va soluţiona cererea de acordare a autorizaţiei. În cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii solicitantului de a opera în arhiva, printr-un aviz consultativ......................................................................... (4) Prin instrucţiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili punctajul corespunzător fiecărui criteriu şi va putea, în funcţie de condiţiile existente pe piaţa serviciilor operatorilor, sa completeze sau sa reducă numărul criteriilor prevăzute la alin. (3)."4. După alineatul (4) al articolului 15 se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie îndeplinite de solicitanţi şi de agenţii acestora la momentul solicitării autorizaţiei de operator, pe toată durata funcţionarii şi pentru orice birou teritorial înfiinţat ulterior momentului autorizării. (6) Agenţii împuterniciţi după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instrucţiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora."5. Alineatele (1), (1^1) şi (2) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În termen de 24 de ore de la împuternicirea unui agent, operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, orice documente referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agentului împuternicit, precum şi certificatul de cazier judiciar al persoanelor autorizate sa reprezinte agentul persoana juridică ori al agentului persoana fizica.(1^1) Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii agentului de a opera în arhiva, printr-un aviz consultativ. Agentul împuternicit va putea să efectueze înscrieri în arhiva numai după comunicarea acordului Autorităţii de Supraveghere. (2) Operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere, de îndată ce ia cunoştinţa, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii şi a revocării autorizaţiei de funcţionare."6. După alineatul (3) al articolului 17 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În termen de 15 zile de la încetarea activităţii agentului împuternicit, operatorul este obligat sa transmită Autorităţii de Supraveghere un raport detaliat al activităţii agentului, sub sancţiunea revocării autorizaţiei de funcţionare."7. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere de revocare a autorizaţiei de funcţionare va fi publicată pe pagina web a arhivei şi într-un ziar de larga circulaţie şi va produce efecte începând cu data publicării pe pagina web a arhivei."8. Alineatul (3) al articolului 18 se abroga.9. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garanţie accesul operatorului se va bloca dacă nu se va face dovada constituirii garanţiei suplimentare. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va înştiinţa Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garanţiei suplimentare, făcând dovada corespunzătoare în acest sens."10. După alineatul (4) al articolului 20 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Operatorii au obligaţia de a tine evidenta inscrierilor acoperite de garanţie şi de a constitui din timp o garanţie suplimentară de răspundere profesională."11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Termenul de prescripţie extinctiva pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de garanţie în raport cu formularele de avize de garanţie predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, dar cel mai târziu de la împlinirea a doua luni de la data efectuării înscrierii avizului de garanţie în arhiva."12. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligaţiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea şi plata taxelor de înscriere în arhiva, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la arhiva, după înştiinţarea acestuia, fără vreo alta formalitate."13. După alineatul (3) al articolului 27 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În vederea asigurării unui cadru concurential pe piaţa, ministrul justiţiei va putea stabili, prin ordin, un nivel minim al tarifelor percepute de operatorii de arhiva pentru înscrierile efectuate."14. După articolul 28 se introduc trei noi articole, articolele 28^1 - 28^3, cu următorul cuprins:"Art. 28^1. - (1) Operatorii şi agenţii autorizaţi pot presta contra cost servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în arhiva, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant. (2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea. (3) În situaţia prevăzută de art. 67 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, pe baza numărului de identificare a avizului de garanţie, la solicitarea părţii interesate operatorii vor certifica existenta înscrierii în arhiva.Art. 28^2. - (1) Creditorul garantat sau reprezentantul sau, împuternicit prin procura autentică, poate solicita înscrierea în arhiva a oricărui tip de aviz de garanţie. (2) Debitorul sau reprezentantul sau, împuternicit prin procura autentică, poate solicita doar înscrierea în arhiva a avizului de garanţie iniţial şi a avizului de extindere a garanţiei asupra altor bunuri. (3) Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhiva ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhiva, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procura autentică. (4) Operatorul va ataşa o copie a procurii menţionate la alin. (1)-(3) la formularul de aviz de garanţie completat de solicitant.Art. 28^3. - (1) Formularul de aviz de garanţie va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia, la sediul biroului de înscriere în arhiva, de către persoana interesată, potrivit legii, sau de către reprezentantul sau împuternicit prin procura autentică ori va fi transmis, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil. (2) Formularul de aviz de garanţie pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de garanţie. (3) Un exemplar al formularului sau, după caz, o copie martor tiparita a formularului transmis în format electronic, vizat de operator sau de agent, pe care se vor menţiona numărul şi data înregistrării formularului, precum şi numărul de identificare a înregistrării, va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhiva."15. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcţionarea bazei de date sunt suficiente şi are dreptul sa dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurentei."  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile pct. 11 al art. I din prezenta ordonanţă sunt aplicabile şi termenelor de prescripţie neimplinite la data intrării în vigoare, caz în care termenul de prescripţie prevăzut în prezenta ordonanţă începe să curgă de la data intrării în vigoare a acesteia. (2) Termenul de prescripţie prevăzut la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 rămâne în continuare aplicabil dacă acesta se împlineşte înaintea termenului stabilit prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 12.-------------