ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, precum şi al art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Capitolul I va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează modul de urmărire a executării obligaţiilor asumate de cumpărători, pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, denumite în continuare societate.Art. 2. - Prezenta ordonanţă se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de acţiuni deţinute de stat la societăţi, încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare Autoritate, şi aflate în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare.Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) afiliat - persoana juridică la care cumpărătorul este asociat/acţionar, cu excepţia societăţii ale carei acţiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare; b) asociat - persoana fizica/juridică care deţine acţiuni sau părţi sociale emise de cumpărătorul persoana juridică; c) perioada de derulare a contractului - perioada până la îndeplinirea oricăreia şi a tuturor obligaţiilor părţilor contractante, conform clauzelor contractuale şi prevederilor prezentei ordonanţe; intra sub incidenţa acestei definiţii inclusiv acele contracte care până la apariţia prezentei ordonanţe confereau Autorităţii anumite drepturi, inclusiv dreptul de a pretinde cumparatorilor aducerea la îndeplinire a obligaţiilor acestora asumate prin contract; d) scadenta - termenul până la care debitorul s-a angajat să îşi îndeplinească o obligaţie contractuală; e) sume datorate - sume exigibile şi neachitate la data încheierii actului adiţional de eşalonare/reesalonare a plăţii, la data încheierii convenţiei sau la data desfiinţării contractului. (2) Sursele din care pot fi realizate investiţiile, în vederea îndeplinirii obligaţiilor cumpărătorului asumate prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, sunt următoarele: a) sume de bani virate direct de cumpărător, în numele şi pe contul sau, în contul curent bancar al societăţii; b) dividende cuvenite cumpărătorului, asociatului şi/sau afiliatului acestuia, în calitate de acţionar al societăţii, lăsate cu titlu definitiv la dispoziţia societăţii; c) aport în natura; d) partea din profitul net repartizat la surse proprii de finanţare, proporţională cu cota de participare la capitalul social deţinută de cumpărător, asociaţi şi/sau afiliati ai acestuia, în calitate de acţionari ai societăţii; intră în această categorie şi orice alta repartizare din profit pentru investiţii în conformitate cu reglementările contabile în vigoare; e) transferul de know-how, licenţe, brevete şi alte valori similare; f) operaţiuni de leasing pentru retehnologizare/modernizare; g) sume de bani acordate inclusiv cu titlu de împrumut societăţii de către cumpărător, asociaţii şi/sau afiliatii acestuia ori de către societăţile din cadrul grupului din care face parte cumpărătorul; h) sume de bani acordate de către un terţ societăţii pe baza unei înţelegeri cu cumpărătorul, constatată printr-un înscris autentificat; i) alte surse care pot fi utilizate pentru realizarea de investiţii.Art. 4. - (1) Societăţile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului şi societăţile care după privatizare au fuzionat, după caz, cu altă persoană juridică sau cu cumpărătorul, precum şi cele rezultate prin divizare, dacă aceste operaţiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului. (2) Controlul postprivatizare se exercită de către Autoritate prin departamentele de specialitate şi are ca obiect urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligaţiile asumate prin contractele respective şi, după caz, urmărirea evoluţiei principalilor indicatori economico-financiari ai societăţilor la care au fost vândute acţiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de derulare.Art. 5. - Autoritatea nu poate utiliza rezultatele analizei şi controlului postprivatizare cu privire la situaţia economico-financiară a societăţilor care intra sub incidenţa prezentei ordonanţe decât în scopul urmăririi executării obligaţiilor contractuale ale cumpărătorului şi cu respectarea secretului comercial şi de afaceri."2. Articolul 5 se abroga, iar articolul 6 devine articolul 5.3. Articolul 7 se abroga.4. Capitolul III devine capitolul II cu următorul titlu:"CAPITOLUL IIObligaţiile cumpărătorului"5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Cumpărătorul şi/sau reprezentanţii legali ai acestuia sunt obligaţi sa transmită, dacă prin contract nu este prevăzut altfel, în termen de 30 de zile de la data implinirii scadentei sau a solicitării Autorităţii, un raport cu privire la modul respectării clauzelor contractuale. (2) Conducerea societăţii privatizate are obligaţia să permită personalului Autorităţii verificarea scriptica şi, după caz, faptica a modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către cumpărător, precum şi a situaţiei economico-financiare a societăţilor respective."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cumpărătorul, reprezentanţii legali ai acestuia sau reprezentanţii legali ai societăţii privatizate sunt obligaţi sa comunice Autorităţii, în cel mult 10 zile, situaţia în care societatea este supusă unei proceduri de divizare, dizolvare, fuziune, lichidare voluntara, reorganizare sau faliment, dacă prin contract nu este prevăzut altfel. (2) Aceeaşi obligaţie le revine reprezentanţilor legali ai cumpărătorului persoana juridică, în situaţia în care pentru acesta a fost declansata una dintre procedurile prevăzute la alin. (1). (3) În cazul divizării/fuziunii societăţii şi/sau a cumpărătorului persoana juridică, cumpărătorul este obligat sa încheie cu Autoritatea un act adiţional la contract, prin care va fi stabilit modul de derulare a contractului din punct de vedere al obligaţiilor asumate."7. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - În perioada de derulare a contractelor transmiterea acţiunilor de la cumpărător către terţi este condiţionată de obţinerea prealabilă a acordului scris al Autorităţii, sub sancţiunea nulităţii de drept a transmiterii acţiunilor."8. Capitolul IV devine capitolul III cu următorul titlu:"CAPITOLUL IIIAtribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în domeniul controlului postprivatizare"9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Autoritatea are următoarele atribuţii: a) urmăreşte derularea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni, cu privire la clauzele conţinute în acestea, precum şi cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de cumpărător; b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activităţii de control al respectării clauzelor contractuale, precum şi cu privire la evoluţia economico-financiară a societăţilor respective, pe perioada de derulare a contractului; c) modificarea contractului, privind:(i) reesalonarea programului de investiţii, dacă prin aceasta cumpărătorul nu îşi pierde poziţia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selecţia ofertanţilor, aplicată la încheierea contractului;(îi) structura angajamentelor investitionale prevăzute în contracte, fie prin înlocuirea obiectivelor, fie prin renunţarea la unele dintre ele, fără diminuarea valorii totale angajate;(iii) programul de investiţii de mediu în cazul în care după semnarea contractului cumpărătorul prezintă un nou program de conformare aprobat de autoritatea de mediu competenţa;(iv) reducerea volumului valoric de investiţii de mediu angajat prin contract, pe baza confirmării, emisă de autoritatea de mediu competenţa, a realizării măsurilor din programul de conformare, cu obligaţia varsarii către societate a diferenţei dintre valoarea investiţiilor angajate prin contract şi valoarea confirmată prin certificatul întocmit de cenzorii societăţii/firma specializată de audit;(v) reesalonarea termenelor de plată a ratelor aferente preţului datorat pentru pachetul de acţiuni, până la termenul final de plată prevăzut în contract;(vi) efectuarea unei novatii sau delegaţii;(vii) eşalonarea/reesalonarea plăţii sumelor datorate Autorităţii ca dividende, sume primite pentru restructurare;(viii) eşalonarea/reesalonarea plăţii oricăror alte sume datorate Autorităţii de către cumpărător;(ix) orice alte modificări considerate necesare de către Autoritate."10. Capitolul V devine capitolul IV cu următorul titlu:"CAPITOLUL IVUrmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale"11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Investiţia este considerată realizată dacă cumpărătorul prezintă un certificat emis în acest scop de cenzorii societăţii/firma specializată de audit, dacă prin contract nu este prevăzut altfel. (2) Certificatul emis conform alin. (1) va specifică în mod clar ca până la împlinirea scadentei:- investiţia realizată de cumpărător corespunde valorii investitionale asumate prin contract;- înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate este realizată în conformitate cu legislaţia contabila în vigoare;- sursele de finanţare a investiţiilor corespund prevederilor prezentei ordonanţe şi/sau celor din contract. (3) În situaţia în care investiţiile au ca sursa partea din profitul net repartizata la surse proprii de finanţare, cuvenită cumpărătorului, asociaţilor şi/sau afiliatilor cumpărătorului, în calitate de acţionari ai societăţii, certificatul prevăzut la alin. (2) va confirma utilizarea acesteia de către societate."12. Articolul 11^1 se abroga.13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În cazul investiţiilor asumate pentru protecţia mediului, certificatul prevăzut la art. 11 va fi însoţit, în mod obligatoriu, de confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenţa privind respectarea de către societate a prevederilor legale referitoare la protecţia mediului şi, după caz, îndeplinirea obligaţiilor de protecţie a mediului cu termene de realizare împlinite până la scadenta prevăzută în contract."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Sunt considerate ca realizate şi obligaţiile de investiţii efectuate în nume propriu de asociaţii şi/sau afiliatii cumpărătorului ori de către societăţile din cadrul grupului din care face parte acesta. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi membrilor asociaţiilor PAS, chiar dacă deţin în nume propriu acţiuni/părţi sociale ale societăţii. (3) În contul angajamentelor investitionale asumate sunt considerate şi sumele aferente părţii cuvenite cumpărătorului, asociaţilor şi/sau afiliatilor acestuia, în calitate de acţionari ai societăţii, din profitul net, care, în baza unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor, au fost repartizate pentru surse proprii de finanţare din care s-au efectuat investiţii în exerciţiul financiar curent sau în cele următoare. (4) Investiţiile prevăzute la alin. (3) se considera realizate în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11."15. Articolul 14 se abroga.16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pentru ratele rămase de achitat cu titlu de preţ, pentru care se solicita reesalonarea începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în actul adiţional se va introduce, în mod obligatoriu, nivelul dobânzii calculat astfel: pentru contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate eşalonate se aplică o dobânda care să acopere inflatia, la care se adauga doua procente în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţionala, şi dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în valută. (2) Pentru sumele datorate Autorităţii reprezentând dividende, rate aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi pentru alte sume datorate Autorităţii, pentru care se solicita reesalonarea, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (1), convenţia/actul adiţional va cuprinde, în mod obligatoriu, dispoziţii prin care se aplică nivelul dobânzii de referinţa comunicate lunar de Banca Naţionala a României sau dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care sumele datorate sunt în valută, precum şi dispoziţii de plată a cheltuielilor de judecată sau de executare."17. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Este interzisă exceptarea de la plata a majorărilor, penalitatilor şi/sau a dobânzilor, după caz, aferente sumelor plătite cu întârziere/neplătite, atât în ceea ce priveşte plata ratelor/preţului pentru pachetul de acţiuni, cat şi în ceea ce priveşte nerealizarea investiţiilor, inclusiv a celor de mediu."18. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(3) Sumele datorate de cumpărător cu titlu de penalităţi pentru nerealizarea investiţiilor vor fi virate cu titlu gratuit societăţii şi utilizate în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."19. După alineatul (3) al articolului 16 se introduc alineatele (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(4) Penalităţile prevăzute la alin. (3), exprimate în moneda naţionala, care se eşalonează se vor consolida în euro la data încheierii actului de eşalonare. (5) Sumele încasate de Autoritate, aferente preţului acţiunilor, vor stinge obligaţia de plată a debitului principal, a dobânzilor şi a penalitatilor, în aceasta ordine. (6) Prevederile alin. (5) se aplică contractelor care au stabilit o alta ordine de încasare numai prin încheiere de acte adiţionale."20. Articolul 16^1 se abroga.21. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Încheierea actelor adiţionale de către Autoritate, în ceea ce priveşte modificarea angajamentelor de investiţii şi/sau de plată a preţului acţiunilor, este condiţionată de instituirea în favoarea Autorităţii a unei garanţii care să acopere valoric investiţia nerealizata şi/sau partea din preţ neachitata, prin constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra unui pachet corespunzător de acţiuni emise de societate, raportat la valoarea nominală a acestora, sau prin garanţii financiare. (2) Încheierea de către Autoritate a unor acte adiţionale prin care se aduc modificări clauzelor de natura socială se va face numai pe baza acordului dintre reprezentanţii legali ai salariaţilor, conducerea societăţii şi cumpărător."22. Articolul 19 se abroga.23. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Autoritatea poate să accepte încheierea unui act adiţional, la solicitarea cumpărătorului pentru: a) efectuarea unei delegaţii imperfecte, atunci când cumpărătorul aduce în contract angajamentul unui al doilea debitor alături de el, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale; b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului iniţial (cumpărătorul) din contract cu o altă persoană care se angajează faţă de Autoritate să execute obligaţiile contractuale. (2) Actul adiţional încheiat în condiţiile alin. (1) are ca efect şi transmiterea tuturor drepturilor contractuale către delegat/noul debitor şi va prevedea în mod obligatoriu asumarea de către acesta a tuturor garanţiilor contractuale privind realizarea obligaţiilor contractuale. (3) Acordul Autorităţii pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) poate fi dat numai în următoarele condiţii: a) noul debitor îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru ofertanţi de reglementările în vigoare referitoare la achiziţionarea unui pachet de acţiuni deţinut de Autoritate în societăţile comerciale cu capital de stat; b) noul debitor preia toate obligaţiile contractuale ale debitorului iniţial, inclusiv eventualele penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale ale cedentului aferente perioadelor trecute - în cazul novatiei prin schimbare de debitor; c) noul debitor/delegat este ţinut solidar cu debitorul iniţial pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv pentru plata eventualelor penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale aferente perioadelor trecute, fără ca debitorul iniţial/delegant să fie descărcat în mod expres de obligaţiile faţă de Autoritate - în cazul unei delegaţii imperfecte; d) în cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata în rate, se va negocia cu noul debitor modalitatea de plată a sumelor aferente preţului contractului, inclusiv a dobânzilor şi eventualelor penalităţi datorate la plata preţului şi neonorate de debitorul iniţial; plata sumelor restante datorate Autorităţii cu titlu de preţ şi penalităţi şi/sau dobânzi se va efectua de către noul debitor în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la semnarea actului adiţional. (4) În vederea analizarii şi aprobării novatiei/delegaţiei trebuie prezentate Autorităţii următoarele: a) solicitarea facuta în acest sens de cumpărător, însoţită de angajamentul ferm şi necondiţionat al viitorului debitor privind preluarea integrală a obligaţiilor contractuale; b) toate documentele prevăzute de legislaţia referitoare la privatizare, în vigoare, pentru ofertantul-cesionar care achiziţionează un pachet de acţiuni de la Autoritate, inclusiv documentele privind bonitatea noului debitor, mai puţin dovada plăţii taxei de participare la licitaţie şi garanţia de participare; c) în cazul în care cumpărătorul şi/sau noul debitor este persoana juridică, este necesară aprobarea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor cu privire la efectuarea novatiei/delegaţiei; d) orice alte documente, care în urma analizei se impun ca fiind necesare, privind asigurarea legalităţii novatiei/delegaţiei şi îndeplinirii obligaţiilor stipulate în contract şi care sunt solicitate de către Autoritate. (5) Novatia sau, după caz, delegaţia se realizează prin act adiţional la contract, care va stabili sancţiunile ce se vor aplica în cazul în care părţile nu respecta prevederile acestuia. (6) Pentru garantarea obligaţiilor privind realizarea investiţiilor şi/sau plata preţului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garanţii care să acopere valoric investiţia nerealizata şi/sau partea din preţ neachitata, prin constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra unui pachet de acţiuni emise de societate, raportat la valoarea nominală a acestora, sau prin garanţii financiare. (7) Novatia/delegaţia îşi produce efecte numai din momentul semnării actului adiţional la contract."24. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:"(3) Stabilirea prejudiciilor şi a întinderii daunelor-interese prevăzute la alin. (2), precum şi a celor provocate Autorităţii se va face, la solicitarea societăţii/Autorităţii, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice şi/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operaţiuni. (4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, după caz, de Autoritate şi vor fi recuperate de la cumpărător."25. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Autoritatea şi cumpărătorul pot conveni continuarea contractului prin renunţarea la punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului, la aplicarea sau la efectele pactului comisoriu, în cazul contractelor care conţin astfel de clauze. (2) În acest sens Autoritatea şi cumpărătorul vor încheia o convenţie de menţinere în vigoare a contractului, cumpărătorul obligandu-se sa plătească sumele datorate Autorităţii la data încheierii convenţiei, inclusiv cheltuielile judiciare efectuate de aceasta, într-un termen de 60 de zile de la semnarea acesteia. (3) În cazul în care se renunţa la punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului, convenţia de menţinere în vigoare se rezolutioneaza în cazul neîndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin aceasta. Ca urmare a îndeplinirii condiţiei rezolutorii, Autoritatea va pune în executare hotărârea judecătorească/arbitrală ce are ca efect desfiinţarea contractului."26. Articolul 23 se abroga.27. Articolul 24 se abroga.28. Capitolul VI devine capitolul V cu următorul titlu:"CAPITOLUL VDispoziţii speciale"29. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În scopul organizării şi desfăşurării în condiţii unitare a controlului postprivatizare, prevederile cap. IV se aplică şi contractelor aflate în derulare pentru perioada rămasă să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Pentru perioada scursa până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Autoritatea poate conveni cu cumpărătorul, prin act adiţional, aplicarea prevederilor alin. (1)."30. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) În cazul în care angajamentul investitional nu a fost realizat pe obiectivele şi/sau până la scadentele prevăzute în contract, dar, cumulat până la împlinirea ultimei scadente anterioare datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rezultă realizarea în cuantum valoric a obligaţiei respective, nu se datorează penalităţi/majorări de întârziere. (2) În cazul în care la data implinirii ultimei scadente anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se constata valoric nerealizarea sau realizarea parţială a angajamentului investitional, cumpărătorul datorează, începând cu respectiva data, penalităţile contractuale calculate la valoarea nerealizata, fără luarea în considerare a nerealizarilor pe obiective. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care realizarea obligaţiilor investitionale este garantată prin garanţii mobiliare, imobiliare sau financiare. (4) Prevederile alineatelor precedente nu se aplică în cazul existenţei unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale definitive la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, chiar dacă nu au fost puse în executare sau executarea nu a fost definitivata, iar sumele plătite nu se restituie şi executările realizate nu se întorc."31. Articolul 26^2 va avea următorul cuprins:"Art. 26^2. - În situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2) prescripţia pentru dreptul Autorităţii de a aplica sancţiunile sau de a executa garanţiile începe să curgă de la data implinirii ultimei scadente anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."32. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pentru contractele aflate în perioada de derulare, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, obligaţiile contractuale privind efectuarea investiţiilor se considera realizate în următoarele situaţii: a) când contractul conţine specificăţia «program de investiţii», angajamentul investitional se considera realizat numai în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2); b) în cazul contractelor care conţin specificăţia «alte surse», «alte resurse», «surse atrase» sau «credite», sunt asimilate surselor de realizare a investiţiilor şi creditele angajate de societate din care au fost finalizate obiectivele de investiţii până la data menţionată; c) în contractele cu clauza de atestare a investiţiilor prin certificat emis de cenzorii societăţii sau de o firma specializată de audit şi care conţin/nu conţin specificăţia expresă «însoţit de documente» sau care conţin specificăţia «documente rezonabile», obligaţia de investiţii se considera realizată numai în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2); d) în contractele care conţin clauza de atestare a executării angajamentului investitional prin majorarea de capital social şi înregistrarea acestei operaţiuni la Oficiul registrului comerţului, obligaţia de investiţie se considera realizată numai în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2), fără a fi necesară prezentarea dovezii majorării capitalului social şi a înregistrării acesteia la Oficiul registrului comerţului; e) achiziţionarea unui bun în regim de leasing poate fi considerată realizare a investiţiei asumate prin contract, dacă bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societăţii până la scadenta; în aceasta situaţie aplicarea sancţiunilor contractuale se suspenda pe perioada derulării leasingului, până la împlinirea scadentei finale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2) şi pentru obligaţiile a căror scadenta este anterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, numai prin încheierea unui act adiţional la contract."33. După articolul 27 se introduce articolul 27^1 cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - (1) Pentru contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe investiţiile asumate, inclusiv cele pentru protecţia mediului, vor putea fi efectuate atât în forma şi în termenii contractuali conveniti, cat şi în numerar, cu condiţia ca sumele în cauza să fie înregistrate în contul curent bancar al societăţii. (2) În cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, sumele vărsate de cumpărător în contul obligaţiei de investiţii, cu excepţia celor destinate protecţiei mediului, pot fi utilizate de societate în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societăţii către Autoritate şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale etc., ale căror scadente sunt anterioare datei transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (3) În cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, este asimilată investiţiei realizate în baza contractului şi efectuarea acesteia în nume propriu, de către alte persoane decât cumpărătorul, cu condiţia suplimentară a prezentării dovezii prin care terţul s-a angajat să execute obligaţiile respective."34. După alineatul (3) al articolului 28 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) prevederile art. 26^3 se aplică în mod corespunzător."35. După articolul 28 se introduc articolele 28^1 şi 28^2 cu următorul cuprins:"Art. 28^1. - (1) Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, clauzele contractuale referitoare la obligaţia cumparatorilor de a solicita/încheia într-un anumit termen acte adiţionale la contracte având ca obiect vânzarea-cumpărarea acţiunilor suplimentare, inclusiv obligaţia cumpărătorului de a majoră preţul contractual cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obţinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate şi sancţiunile aferente rămân fără obiect. (2) În mod corespunzător, notificările transmise cumparatorilor, având ca obiect plata penalitatilor, precum şi litigiile iniţiate ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) rămân fără obiect. (3) Sumele stabilite ca datorate Autorităţii prin hotărâri judecătoreşti/arbitrale definitive cu acest titlu nu intra sub incidenţa alin. (2), iar sumele plătite nu se restituie. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) prevederile art. 26^3 se aplică în mod corespunzător.Art. 28^2. - În cazul în care acţiunile suplimentare emise ca urmare a majorării capitalului social cu valoarea terenurilor nu au fost atribuite Autorităţii, actele şi operaţiunile de la momentul majorării capitalului social sunt lovite de nulitate absolută."36. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Dacă părţile nu au stabilit altfel prin contract, data de referinţa pentru determinarea valorii în lei sau în valută a investiţiilor este:A. În cazul majorării capitalului social: a) cu aporturi în natura, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data la care adunarea generală a acţionarilor a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea bunurilor aportate, pe baza raportului de expertiza; b) cu aport în numerar, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data emiterii instrumentului de plată cu care a fost efectuat vărsământul în contul curent bancar al societăţii; c) cu cota-parte din profit repartizata la surse proprii de finanţare, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Naţionala a României pentru anul în care s-au utilizat pentru investiţii sumele aferente cotei de participare la capitalul social, deţinută de cumpărător, asociaţii şi/sau afiliatii acestuia din capitalul social; d) cu dividendele neridicate şi lăsate la dispoziţia societăţii sau prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data la care adunarea generală a acţionarilor a aprobat majorarea capitalului social.B. În cazul în care nu se majorează capitalul social: a) pentru investiţiile în natura, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data înregistrării în contabilitatea societăţii a bunurilor respective; b) pentru viramente în numerar, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data emiterii instrumentului de plată cu care a fost efectuat vărsământul în contul curent bancar al societăţii; c) pentru investiţiile realizate în societate având ca sursa cota-parte din profit cuvenită cumpărătorului, asociaţilor şi/sau afiliatilor acestuia, repartizata la surse proprii de finanţare, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Naţionala a României al perioadei pentru care cenzorii/firma specializată de audit confirma utilizarea părţii din profit; d) pentru dividendele neridicate şi lăsate la dispoziţia societăţii, se va lua în considerare data înregistrării în contabilitatea societăţii a dividendelor respective ca aport pentru realizarea investiţiilor. (2) Datele stabilite conform alin. (1) pentru determinarea valorii în lei sau în valută a investiţiilor vor constitui şi reperul în funcţie de care se apreciază respectarea/nerespectarea termenelor stabilite în contract pentru efectuarea investiţiei."37. Articolul 30 se abroga.38. Articolul 31 se abroga.39. Capitolul VII devine capitolul VI cu următorul titlu:"CAPITOLUL VISancţiuni"40. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care utilizează sumele reprezentând investiţiile de mediu în alte scopuri decât cel prevăzut în contracte."41. Alineatul (3) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei persoana care încalcă dispoziţiile prevăzute la art. 8 alin. (2)."42. Alineatul (4) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(4) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 70.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv, reprezentantul legal al societăţii, cumpărătorul sau reprezentantul legal al acestuia, care: a) nu respecta obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1); b) nu respecta termenul de 10 zile prevăzut la art. 9; c) nu respecta obligaţiile prevăzute la art. 33."43. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 32 se abroga.44. Capitolul VIII devine capitolul VII cu următorul titlu:"CAPITOLUL VIIDispoziţii finale"45. Literele a) şi b) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:"a) schimbarea formei juridice a societăţii este posibila doar cu acordul prealabil al Autorităţii, exprimat prin încheierea unui act adiţional la contract, în cazul în care modificarea respectiva poate determina nerealizarea obligaţiilor asumate prin contract de către cumpărător. Acordul nu este necesar în cazul în care legea obliga la schimbarea formei juridice a societăţii. În acest caz cumpărătorului îi revine obligaţia de a înştiinţa Autoritatea şi de a încheia cu aceasta un act adiţional în termen de 45 de zile lucrătoare de la apariţia situaţiei care determina modificarea statutului juridic al societăţii; b) fuziunea între cumpărător şi societatea privatizata sau succesoarea/succesoarele acesteia este interzisă, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, până la realizarea integrală a obligaţiilor asumate prin contract sub sancţiunea nulităţii de drept."46. Articolul 34 se abroga.47. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Controlul postprivatizare în cadrul societăţilor, în domeniul urmăririi respectării obligaţiilor contractuale, ca urmare a unor sesizări şi solicitări primite, precum şi prin autosesizare, se efectuează de către Autoritate."48. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(3) Salariaţii Autorităţii nu răspund administrativ, civil sau penal pentru datele, documentele şi înscrisurile prezentate de cumpărător, societate, administratori, cenzori, firme specializate de audit sau experţi, care au stat la baza deciziilor Autorităţii."49. Articolul 37 se abroga.50. Articolul 39 se abroga.  +  Articolul 2Nu intra sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 sumele încasate de Autoritate cu titlu de penalităţi, precum şi cele care fac obiectul unor hotărâri judecătoreşti sau arbitrale definitive şi/sau irevocabile până la data intrării în vigoare a Legii nr. 506/2002.  +  Articolul 3Cumpărătorii care au datorii restante şi neachitate, constând în penalităţi pentru întârziere la plata preţului, rate scadente şi dobânzi neachitate, după caz, beneficiază de scutirea la plata a 60% din cuantumul penalitatilor aferente preţului, dacă achită Autorităţii preţul total, dobânzile integral, precum şi 40% din valoarea penalitatilor calculate până la data plăţii, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Data plăţii este considerată data creditarii contului Autorităţii sau data eliberării documentului care confirma plata sumelor în numerar.  +  Articolul 4Autoritatea va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Popa Stan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 40.-------