ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.12 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 468/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"c) operatorul sistemului electronic - persoana juridică de drept public care, în condiţiile stabilite de autoritatea contractantă şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, asigura suportul tehnic în vederea atribuirii de către autorităţile contractante a contractelor de achiziţie publică prin procedura electronică, stabilind în acest sens cadrul procedural de operare specific."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, expres şi limitativ, autorităţile contractante care urmează să aplice prevederile prezentei ordonanţe, produsele, serviciile şi lucrările care urmează să fie achiziţionate prin licitaţie electronică, precum şi pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonanţă."3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice este valabilă o perioadă de un an de la data emiterii certificatului care atesta înregistrarea. (2) Condiţiile, procedura şi tariful reînnoirii certificatului care atesta înregistrarea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."4. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) La înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice, orice furnizor, executant sau prestator trebuie să plătească un tarif de înregistrare, al cărui cuantum este stabilit de operatorul sistemului electronic."5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - În scopul respectării principiilor care stau la baza prezentei ordonanţe, la înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice, orice furnizor, executant sau prestator are obligaţia de a constitui o garanţie de buna conduita în sistem, ale carei forma, cuantum şi condiţii de restituire/reţinere se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."6. Punctul 8 al articolului 18 va avea următorul cuprins:"8. garanţiile de participare cerute, conform normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului;"7. După alineatul (1) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru contractele de achiziţie publică a căror valoare estimată, fără T.V.A., depăşeşte un prag al cărui cuantum va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, garanţia de participare se va constitui în mod obligatoriu."8. După alineatul (4) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului se va putea reduce numărul de zile prevăzut la alin. (4)."9. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:"Art. 63^1. - (1) În cazul în care operatorul sistemului electronic de achiziţii publice primeşte o hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, pronunţată împotriva unui furnizor, executant sau prestator, în litigiile care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe, acesta are obligaţia de a dispune suspendarea furnizorului, executantului sau prestatorului din calitatea de utilizator al sistemului electronic de achiziţii publice. (2) Suspendarea se aplică în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, o perioadă de cel mult un an de la data publicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, potrivit art. 63."10. Alineatul (3) al articolului 69 va avea următorul cuprins:"(3) Tarifele de înregistrare, utilizare şi participare prevăzute de prezenta ordonanţă constituie venituri proprii ale Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei."  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va elabora norme metodologice în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 23.-------------