HOTĂRÂRE nr. 1.602 din 18 decembrie 2002pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 11 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61/2002*) pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.------------ Notă *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61/2002 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 589/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur IsarescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.602.  +  Anexa 1 STATUTULCasei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul şi durata Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 1 (1) Denumirea societăţii este Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., prescurtat C.E.C. - S.A. (2) În toate documentele oficiale emise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. vor fi menţionate: a) denumirea - Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. sau C.E.C. - S.A.; b) capitalul social; c) sediul central; d) codul unic de înregistrare; e) numărul şi data înmatriculării în registrul bancar.  +  Articolul 2C.E.C. - S.A. este persoana juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. C.E.C. - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările ulterioare; b) Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare; c) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; d) prezentul statut; e) reglementările emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 3 (1) Sediul central al C.E.C. - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3. C.E.C. - S.A. îşi va putea schimba sediul cu aprobarea acţionarului unic, la propunerea consiliului de administraţie. (2) C.E.C. - S.A. poate înfiinţa sucursale şi agenţii proprii, fără personalitate juridică, în ţara şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului statut.  +  Articolul 4Durata de funcţionare a C.E.C. - S.A. este nelimitată.  +  Capitolul 2 Capitalul social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 5 (1) Capitalul social al C.E.C. - S.A. este de 1.497 miliarde lei, împărţit în 1.497.000 de acţiuni, cu o valoare nominală de 1.000.000 lei/acţiune; acestea aparţin în totalitate statului român. (2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.  +  Articolul 6Acţiunile emise de C.E.C. - S.A. au o valoare egala şi sunt indivizibile. C.E.C. - S.A. recunoaşte un singur proprietar al acestor acţiuni - statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 7 (1) Calitatea de acţionar unic da dreptul statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, de a beneficia de toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile stipulate de legislaţia în materie în vigoare. (2) Acţiunile sunt purtătoare de dividende, care se distribuie acţionarului în condiţiile legii. (3) Patrimoniul C.E.C. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii ale acţionarului unic. Creditorii acţionarului unic pot pretinde numai partea din profit cuvenită acestuia.  +  Capitolul 3 Obiectul de activitate al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 8 (1) C.E.C. - S.A. funcţionează ca banca şi desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) atragerea, păstrarea şi fructificarea economiilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor fizice, disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor juridice, efectuarea de plati, schimb valutar; b) primirea de sume spre consemnare; c) acordarea de credite în lei şi în valută şi asumarea de angajamente în numele persoanelor fizice (inclusiv persoanelor fizice autorizate); d) acordarea de credite în lei şi în valută persoanelor juridice care întrunesc cumulativ condiţiile de număr de personal şi cifra de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi asumarea de angajamente în numele acestora; e) acordarea de credite în lei şi în valută administraţiei publice centrale şi locale şi asumarea de angajamente în numele acesteia. (2) C.E.C. - S.A. poate desfăşura activităţile permise băncilor, în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul 4 Conducerea şi administrarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 9 (1) Statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, este unicul acţionar al C.E.C. - S.A. (2) În aceasta calitate Ministerul Finanţelor Publice are următoarele atribuţii: a) aproba strategia C.E.C. - S.A. şi programul anual de activitate; b) aproba completarea obiectului de activitate al C.E.C. - S.A., cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2); c) aproba situaţia financiară, programul de investiţii, bilanţul contabil anual (după primirea raportului membrilor consiliului de administraţie, raportului cenzorilor şi raportului auditorului financiar), repartizarea profitului; d) descarca de gestiune membrii consiliului de administraţie; e) numeşte membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, membrii şi membrii supleanţi ai comisiei de cenzori; f) aproba nivelul remuneraţiei preşedintelui şi vicepreşedinţilor, precum şi nivelul indemnizaţiei membrilor comisiei de cenzori; g) aproba modificarea nivelului capitalului social al C.E.C. - S.A.; h) aproba participarea C.E.C. - S.A. la capitalul social al unor societăţi comerciale şi/sau financiare (înfiinţarea de asemenea societăţi, aport la constituire, cumpărare de acţiuni); i) propune dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte bănci sau lichidarea; j) aproba mutarea sediului central al societăţii; k) aproba fondul de participare la profit şi sumele ce revin preşedintelui, vicepreşedinţilor şi celorlalţi membri ai consiliului de administraţie din acest fond.  +  Articolul 10 (1) C.E.C. - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie format din 11 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani. Conducerea executivă a C.E.C. - S.A. este asigurata de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi numiţi de primul-ministru. Preşedintele şi vicepreşedinţii C.E.C. - S.A. fac parte de drept din consiliul de administraţie. Ceilalţi 7 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor publice. Membrii consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia bancară şi în exercitarea mandatului încheie contracte de administrare cu reprezentantul acţionarului unic, Ministerul Finanţelor Publice. (2) Numirea poate fi reînnoită la expirarea mandatului. (3) Preşedintele C.E.C. - S.A. îndeplineşte funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. (4) Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, motive medicale sau revocare. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se poate face numai de către cei care i-au numit, pe motiv de nerealizari manageriale sau de condamnare penală. (6) În cazul în care, indiferent din ce motive, rămâne un loc vacant în consiliul de administraţie, primul-ministru, respectiv ministrul finanţelor publice, va numi un nou membru pentru perioada rămasă.  +  Articolul 11 (1) Membrii consiliului de administraţie, înainte de preluarea funcţiei, urmează să depună o garanţie, precum şi semnatura lor la registrul comerţului, conform legislaţiei în vigoare. (2) Garanţia nu poate fi mai mica decât dublul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. Garanţia nu va putea fi restituită decât după ce Ministerul Finanţelor Publice a aprobat situaţia financiară a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit aceasta funcţie şi i s-a dat descărcare de gestiune.  +  Articolul 12 (1) Pentru activitatea depusa şi participarea la dezbaterea şi luarea deciziilor în exercitarea atribuţiilor ce revin consiliului de administraţie, cei 7 membri ai consiliului de administraţie, numiţi de ministrul finanţelor publice, primesc o indemnizaţie lunară reprezentând 20% din salariul de baza lunar al preşedintelui. (2) Membrii consiliului de administraţie beneficiază de o cota din fondul de participare la profitul C.E.C. - S.A. pentru perioada de mandat exercitată, cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie se reuneste cel puţin o dată pe luna sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acestuia, şedinţele urmând a avea loc la sediul C.E.C. - S.A. sau la un alt sediu stabilit de preşedinte. Şedinţele consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte al C.E.C. - S.A. desemnat de preşedinte. (2) Pentru desfăşurarea şedinţelor este necesară prezenta majorităţii absolute a membrilor consiliului de administraţie. Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea calificată de voturi de trei pătrimi din numărul membrilor consiliului de administraţie prezenţi. (3) La şedinţele consiliului de administraţie iau parte şi cenzorii, iar dacă problemele ce urmează a fi discutate o impun, pot fi invitaţi directori executivi sau alţi specialişti ai C.E.C. - S.A., precum şi conducătorul sindicatului.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a) desemnează unul sau 2 administratori care să asigure conducerea activităţii zilnice în situaţia în care cel puţin 3 dintre conducatori sau toţi cei 4 conducatori, aprobaţi de Banca Naţionala a României, sunt în imposibilitate de a-şi exercită mandatul, până la încetarea situaţiei ce a determinat imposibilitatea exercitării mandatului sau până la numirea noilor conducatori şi aprobarea acestora de către Banca Naţionala a României; b) propune modificarea statutului C.E.C. - S.A. şi o înaintează Ministerului Finanţelor Publice spre a fi supusă aprobării Guvernului; c) supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice completarea obiectului de activitate, conform art. 8 alin. (2); d) analizează bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi întocmeşte raportul asupra acestora, pe care, împreună cu raportul cenzorilor, îl prezintă spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice; e) dezbate şi supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice strategia C.E.C. - S.A., bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor; f) dezbate şi aproba structura organizatorică a Centralei C.E.C. - S.A. şi a unităţilor subordonate, sistemul de salarizare, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară şi programul de restructurare; g) dezbate şi aproba normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de baza ale domeniilor respective; h) aproba încheierea de acte juridice prin care banca sa dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul C.E.C. - S.A., putând delega această competenţă comitetului de direcţie. Delegarea va prevedea expres atribuţiile şi limitele delegării; i) aproba înfiinţarea ori desfiinţarea de sedii secundare ale C.E.C. - S.A.; j) aproba nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare, practicate de C.E.C. - S.A.; k) hotărăşte asupra politicii de atragere, păstrare şi fructificare a economiilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi a disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor juridice; l) hotărăşte cu privire la politica de plasamente a C.E.C. - S.A., stabileşte limitele globale de expunere faţă de societăţile bancare, societăţile de asigurare-reasigurare şi faţă de fondurile de garantare a creditelor; m) aproba persoanele împuternicite sa tranzactioneze pe piaţa interbancara în contul C.E.C. - S.A. şi în contul clienţilor, precum şi limita maxima de poziţie deschisă pe fiecare arbitrajist şi pe total trezorerie; n) hotărăşte în legătură cu politica de acordare a creditelor şi aproba competentele de acordare a creditelor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice; o) supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României modificarea nivelului capitalului social al C.E.C. - S.A.; p) autorizeaza ocuparea de către membrii comitetului de direcţie şi de către directorii executivi a funcţiilor de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor sau de administratori în alte societăţi comerciale; q) supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice fondul de participare la profit şi sumele ce revin preşedintelui, vicepreşedinţilor şi celorlalţi membri ai consiliului de administraţie; r) stabileşte competente, atribuţii şi raspunderi ce revin comitetului de direcţie, altele decât cele prevăzute în prezentul statut; s) aproba afilierea C.E.C. - S.A. la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii; t) propune spre aprobare acţionarului unic participarea C.E.C. - S.A. la capitalul social al altor societăţi comerciale, în condiţiile legii; u) poate delega competente comitetului de direcţie, pentru operaţiuni expres determinate prin hotărârea de delegare; v) decide în orice alte probleme, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Şedinţele Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. se desfăşoară pe baza ordinii de zi stabilite, iar în urma deliberărilor deciziile luate, numărul de voturi obţinut şi opiniile separate vor fi înscrise în procesul-verbal al şedinţei. (2) Procesul-verbal va fi înscris în registrul şedinţelor consiliului de administraţie şi va fi semnat de administratori şi secretarul şedinţei. (3) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o luna de când a luat cunoştinţa de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu a încunoştinţat despre aceasta în scris pe cenzori. (4) Consiliul de administraţie emite după fiecare şedinţa documentul numit "Hotărâre a Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A.", cu semnăturile membrilor prezenţi şi a secretarului consiliului de administraţie.  +  Articolul 16Hotărârile consiliului de administraţie şi ale comitetului de direcţie sunt acte de dispoziţie. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele C.E.C. - S.A. emite, potrivit legii, ordine şi alte acte de dispoziţie.  +  Articolul 17C.E.C. - S.A. nu acorda credite pentru nici unul dintre membrii consiliului de administraţie şi nu garantează împrumuturi pe care aceştia le-ar contracta cu alta instituţie de credit.  +  Articolul 18Membrii Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi de salariaţi, administratori sau cenzori în alte societăţi bancare.  +  Articolul 19Directorii executivi din Centrala C.E.C. - S.A. şi din unităţile teritoriale nu pot conduce alte societăţi bancare, comerciale sau agricole, nu pot participa în alte societăţi de acest fel în calitate de administratori şi cenzori, în afară de cazurile când exercita aceste funcţii cu autorizarea consiliului de administraţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 20C.E.C. - S.A. poate fi angajata patrimonial prin semnatura a cel puţin doi conducatori sau a cel puţin două persoane împuternicite de către aceştia, în conformitate cu reglementările proprii şi ale Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 21 (1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din competentele sale comitetului de direcţie, format din preşedinte şi vicepreşedinţi. (2) Preşedintele consiliului de administraţie, în calitatea sa de preşedinte al C.E.C. - S.A., este şi preşedintele comitetului de direcţie. (3) Comitetul de direcţie se întruneşte cel puţin o dată pe săptămâna sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia. (4) La şedinţele comitetului de direcţie pot fi invitaţi directorii executivi, directorii de sucursale sau alţi specialişti ai C.E.C. - S.A.  +  Articolul 22 (1) Principalele atribuţii ale comitetului de direcţie sunt: a) stabileşte formele şi instrumentele de atragere şi păstrare a economiilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi a disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor juridice, care vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie; b) asigura integritatea patrimoniului, prezintă consiliului de administraţie informări privind activitatea şi situaţia patrimonială a C.E.C. - S.A. şi face propuneri de operaţiuni a căror aprobare este de competenţa consiliului de administraţie; c) elaborează strategia şi programul de activitate al C.E.C. - S.A., pe care le supune adoptării consiliului de administraţie în vederea inaintarii la Ministerul Finanţelor Publice pentru aprobare; d) întocmeşte raportul anual cu privire la activitatea C.E.C. - S.A., proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului de investiţii, pe care le prezintă consiliului de administraţie în vederea inaintarii la Ministerul Finanţelor Publice pentru aprobare; e) aproba planurile de câştiguri pentru instrumentele de economisire; f) hotărăşte cu privire la politica de resurse umane a C.E.C. - S.A.; g) aproba organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a salariaţilor proprii; h) supune aprobării consiliului de administraţie sistemul de salarizare; i) aproba fondurile de premiere şi repartizarea acestora; j) aproba sumele ce revin din fondul de participare la profit salariaţilor din evidenta Centralei C.E.C. - S.A., precum şi fondurile pe sucursale; k) aproba sponsorizări, donaţii şi mecenat, în condiţiile legii; l) aproba stabilirea de relaţii de corespondent cu alte bănci şi avizează plafoanele de lucru cu acestea; m) aproba formarea unor comitete şi comisii de lucru, stabilind structura şi limitele de competenţa ale acestora; n) supune aprobării consiliului de administraţie structura organizatorică a Centralei şi a unităţilor subordonate, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioară ale C.E.C. - S.A.; o) propune spre aprobare, potrivit competentelor, consiliului de administraţie înfiinţarea/desfiinţarea de sucursale, agenţii proprii, precum şi modificările în situaţia acestora, achiziţionarea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanţie a bunurilor aflate în patrimoniul C.E.C. - S.A.; p) propune spre aprobare consiliului de administraţie normele metodologice pe domenii de activitate, precum şi modificarea şi completarea acestora; q) poate delega preşedintelui sau vicepreşedinţilor competente pentru desfăşurarea anumitor operaţiuni, potrivit legii; r) rezolva orice alte probleme stabilite de consiliul de administraţie şi îndeplineşte hotărârile luate de acesta. (2) În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie. (3) Dezbaterile şedinţelor comitetului de direcţie se consemnează în procese-verbale înscrise în registrul special, care se prezintă consiliului de administraţie. (4) Comitetul de direcţie emite după fiecare şedinţa documentul numit "Hotărâre a Comitetului de direcţie al C.E.C. - S.A.". Hotărârile comitetului de direcţie se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor membrilor. În situaţii paritare votul preşedintelui este decisiv. (5) Hotărârile comitetului de direcţie se comunică în scris directorilor executivi ai direcţiilor interesate şi/sau celor ce urmează să le îndeplinească.  +  Articolul 23Atribuţiile şi competentele vicepreşedinţilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare sau de către preşedintele Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A.  +  Articolul 24 (1) Conducerea executivă şi coordonarea activităţii zilnice a C.E.C. - S.A. sunt asigurate de preşedinte şi cei 3 vicepreşedinţi. (2) Preşedintele C.E.C. - S.A., care este şi preşedintele consiliului de administraţie şi al comitetului de direcţie, are, în principal, următoarele atribuţii: a) conduce şedinţele consiliului de administraţie şi ale comitetului de direcţie; b) negociaza şi semnează, în numele acţionarului unic, contractul colectiv de muncă; c) încheie, modifica şi desface contractul de muncă al salariaţilor din Centrala C.E.C. - S.A. şi al conducătorilor sucursalelor; d) împuterniceşte pe reprezentanţii C.E.C. - S.A. în relaţiile cu terţii; e) aplica sancţiuni disciplinare şi emite decizii de imputare, în condiţiile legii; f) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie şi de comitetul de direcţie.  +  Articolul 25 (1) Supravegherea gestiunii Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. se realizează de comisia de cenzori, formată din 3 membri şi tot atâţia supleanţi, care se numesc de ministrul finanţelor publice pentru o perioadă de 3 ani, cu drept de prelungire a mandatului pe alte perioade de câte 3 ani. (2) Cenzorii trebuie să îşi exercite personal mandatul. (3) Pot fi cenzori ai C.E.C. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor şi/sau expert contabil, în condiţiile legii, şi au experienta de cel puţin 5 ani în domeniul financiar-bancar, precum şi societăţile de expertiza contabila autorizate sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României. (4) Cenzorii sunt obligaţi să depună o garanţie, înainte de intrarea în activitate, egala cu a treia parte din garanţia cerută pentru administratori.  +  Articolul 26Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi decad din mandatul lor: a) rudele sau afinii până la al patrulea grad, inclusiv sotii administratorilor; b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la C.E.C. - S.A.; c) persoanele cărora le este interzisă exercitarea funcţiei de cenzor de legislaţia în vigoare; d) persoanele care în ultimii 5 ani au fost înlocuite ca urmare a unor măsuri de remediere luate de o banca, din dispoziţia Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate de supraveghere prudentiala bancară, în cazul constatării de către aceasta a indisciplinei bancare.  +  Articolul 27 (1) În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare ori renunţare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârsta îl înlocuieşte. (2) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cei rămaşi numesc alte persoane în locurile vacante, până la numirea noilor cenzori de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 28 (1) Cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea C.E.C. - S.A., sa verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt corect ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. (2) Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor considera necesare în ceea ce priveşte bilanţul contabil şi repartizarea profitului cenzorii vor întocmi un raport pe care îl vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere se va face de către Ministerul Finanţelor Publice numai pe baza raportului întocmit de comisia de cenzori. (3) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă lunar inspecţii inopinate ale casei şi sa verifice existenta titlurilor ori valorilor ce sunt proprietatea C.E.C. - S.A. sau au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit; b) sa ia parte la şedinţele consiliului de administraţie, putând cere să se treacă pe ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; c) să constate depunerea garanţiei de către administratori; d) sa vegheze ca dispoziţiile legale şi statutul să fie respectate de administratori şi lichidatori. (4) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constata.  +  Articolul 29 (1) Cenzorii au drept de control asupra operaţiunilor C.E.C. - S.A., putând verifica la sediul central, la sucursale şi agenţii orice acte, documente şi registre. (2) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. (3) Este interzis cenzorilor sa comunice administratorilor în particular sau terţilor, în alte condiţii decât cele reglementate legal, date referitoare la operaţiunile C.E.C. - S.A., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.  +  Articolul 30Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exercitarea mandatului lor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 31 (1) Sumele depuse de persoanele fizice la C.E.C. - S.A. cu orice titlu, precum şi dobânzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat, iar dreptul de creanta asupra acestora este imprescriptibil. (2) Titularii instrumentelor de economisire pot solicita în scris C.E.C. - S.A. introducerea de dispoziţii testamentare prin care să indice persoanele cărora sa li se elibereze, după deces, sumele dispuse prin acestea. (3) Depunerile pentru care nu s-a solicitat introducerea de dispoziţii testamentare se eliberează de către C.E.C. - S.A. moştenitorilor legali şi testamentari. (4) Depunerile populaţiei la C.E.C. - S.A. au caracter voluntar şi se primesc cu respectarea stricta a principiului liberului consimţământ al depunatorilor. (5) Depunatori C.E.C. - S.A. (titulari ai instrumentelor de economisire) pot fi persoane fizice, rezidente sau/şi nerezidente. (6) Depunerile se primesc în sume nelimitate, în lei sau în valută, pe numele persoanei care le-a efectuat, pe numele altei persoane sau la purtător, conform reglementărilor C.E.C. - S.A. (7) Depunerile populaţiei la C.E.C. - S.A. pe instrumente de economisire pot îmbracă atât forma materializata (librete de economii, obligaţiuni, certificate de economii, de depunere şi altele similare), cat şi dematerializată (conturi curente, conturi de depozit şi altele similare).  +  Articolul 32Este interzisă depunerea pe instrumente de economisire ale populaţiei a mijloacelor băneşti aparţinând persoanelor juridice. În cazul încălcării acestei prevederi, pentru sumele depuse nu se acordă dobânzi sau câştiguri, după caz.  +  Articolul 33 (1) Operaţiunile efectuate de C.E.C. - S.A., numele depunatorilor şi ale titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale. (2) Date informative privind operaţiunile titularilor de conturi, cu condiţia indicarii elementelor strict necesare identificarii acestora, se dau pe bază de cerere scrisă: a) titularilor; b) persoanelor indicate prin clauzele de împuternicire, pentru operaţiunile efectuate de acestea; c) depunatorilor, numai pentru sumele depuse de aceştia pe numele altor titulari; d) persoanelor împuternicite prin procura sau printr-o alta forma de împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicirea data de titular; e) curatorilor, pentru titularii puşi sub curatela; f) tutorilor, pentru titularii puşi sub interdicţie; g) părinţilor şi tutorilor, pentru depunerile aparţinând titularilor minori; h) persoanelor indicate în dispoziţia testamentară, moştenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestării acestei calităţi de către organele competente, numai pentru soldul existent la data decesului titularului şi pentru operaţiunile ulterioare; i) oricăror autorităţi publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 34 (1) Măsurile de indisponibilizare şi de executare a sumelor depuse se vor lua în condiţiile legii. (2) Deblocarea sumelor indisponibilizate se poate face numai de organul care a dispus blocarea acestora sau de către instanţele judecătoreşti pe bază de hotărâri executorii.  +  Articolul 35Contractele de credit C.E.C. - S.A. sunt titluri executorii.  +  Articolul 36C.E.C. - S.A. poate efectua tranzacţii cu imobile, necesare desfăşurării activităţii sale şi pentru folosinţă salariaţilor săi, precum şi tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile în executarea creanţelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 37C.E.C. - S.A. va putea înfiinţa, cu aprobarea consiliului de administraţie, în condiţiile legii, o structura distinctă pentru formare profesională, ale carei organizare şi funcţionare vor fi reglementate distinct prin acte interne.  +  Articolul 38C.E.C. - S.A. poate edita publicaţii necesare activităţii proprii.  +  Articolul 39Sucursalele şi agenţiile proprii îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobat de consiliul de administraţie, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.  +  Articolul 40Directorii sucursalelor reprezintă C.E.C. - S.A. în faţa autorităţilor publice, precum şi în relaţiile cu persoane juridice şi fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc, în limitele competentelor atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare sau prin ordin ori mandat al preşedintelui.  +  Articolul 41C.E.C. - S.A. are marca proprie, înregistrată şi protejata, potrivit legii.  +  Articolul 42 (1) Personalul C.E.C. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului C.E.C. - S.A. sau vreunui client al acesteia. (2) Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori alte documente ale C.E.C. - S.A. (3) Orice membru al Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A., precum şi toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa păstreze secretul profesional. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor care obţin, din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale C.E.C. - S.A., informaţii privind activitatea acesteia.  +  Articolul 43Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legale în materie şi poate fi modificat sau completat în condiţiile legii.--------------