LEGE nr. 27 din 13 ianuarie 2003pentru înfiinţarea comunei Tamaseu, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Tamaseu, judeţul Bihor, având în componenta satele Tamaseu, Niuved, Parhida şi Satu Nou, prin reorganizarea comunei Biharia din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Tamaseu se stabileşte în satul Tamaseu.  +  Articolul 2 (1) Comuna Biharia, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, va avea în componenta satele Biharia şi Cauaceu. (2) Reşedinţa comunei Biharia rămâne în satul Biharia.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor publice locale în comuna Tamaseu, judeţul Bihor, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Tamaseu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Bihor şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Bihor şi Consiliul Local al Comunei Biharia, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Biharia între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Tamaseu vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judeţului Bihor. (3) Bugetul comunei Tamaseu pe anul 2003 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Bihor. (4) Operaţiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Biharia şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Tamaseu.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Biharia, judeţul Bihor, vor funcţiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 13 ianuarie 2003.Nr. 27.--------------