ORDIN nr. 31 din 14 ianuarie 2003pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 493/2002
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003    În temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 28, art. 46 alin. (1), (7) şi (8), art. 63 alin. (1) şi (2), art. 66 şi al art. 84 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 493/2002,în baza art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor prevăzute în anexa nr. 1:1. "Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;2. "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente", cod 14.13.01.13/4p;3. "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi agricole", cod 14.13.01.13/9p;4. "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică", cod 14.13.01.13/1i;5. "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;6. "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;7. "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România", cod 14.13.01.13/6;8. "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/6i;9. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.02.13/3a;10. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii libere", cod 14.13.02.13/4a;11. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi agricole", cod 14.13.02.13/9a.  +  Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute la pct. 9, 10 şi 11, se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală a tehnologiei informatiei şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.312/2001 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 28 decembrie 2001.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 ianuarie 2003.Nr. 31.  +  Anexa 1       Modelul şi conţinutul formularelor prevăzute la art. 1 din ordin                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      220 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                                          DECLARAŢIE                 PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR                                    Pentru anul .........    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui /Număr de identificare fiscală   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐   │ │ │ │ │   └───────────────┴────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘                                            ┌─────────────────────────────────┐    Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa │ │                                            └─────────────────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL ÎNCHEIAT ÎNTRE PĂRŢI  1. Numele şi prenumele (denumirea) persoanei căreia     i se cedează dreptul de folosinţă a bunului .............................  2. Contract de închiriere/arendare Nr. ....... data ....../...../.........  3. Data începerii realizării venitului: ......./...../......  4. Data încetării realizării venitului: ......./...../......  5. Date de identificare ale bunului: ......................................                                     ........................................  6. Natura bunului: Construcţii: [ ] Altele: [ ]-----------------------------------------------------------------------------  C. VENIT ESTIMAT CONFORM CONTRACTULUI valuta/ - lei -    C1. CONSTRUCŢII                                                             ┌────┬───┬─────┐  1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului: ...│ 1. │ │ │                                                             └────┴───┴─────┘  2. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în  sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui  deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte ┌────┬──────────┐   contractantă, prevăzute în contract: ................... │ 2. │ │                                                            └────┴──────────┘                                                            ┌────┬──────────┐  3. Venit brut estimat (rd. 1 + rd. 2): ....... ......... │ 3. │ │                                                            └────┴──────────┘   C2. ALTE BUNURI                                                             ┌────┬───┬─────┐  4. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului: ...│ 4. │ │ │                                                             └────┴───┴─────┘  5. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în  sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui  deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte ┌────┬──────────┐   contractantă, prevăzute în contract: ................... │ 5. │ │                                                            └────┴──────────┘                                                            ┌────┬──────────┐  6. Venit brut estimat (rd. 4 + rd. 5): ....... ......... │ 6. │ │                                                            └────┴──────────┘-----------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judeţ .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod poştal ...... Telefon ............ Tax ....... E-mail ........                                                   ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal │ ││ │                                                   └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/3p                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      221 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                               DECLARAŢIE             PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE                            Pentru anul .........    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui /Număr de identificare fiscală   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘                                            ┌─────────────────────────────────┐    Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa │ │                                            └─────────────────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA 1. Obiectul principal de activitate .....................................    Cod CAEN ┌──┬──┬──┬──┐              └──┴──┴──┴──┘ 2. Forma de organizare ............... 3. Denumirea ......................... 4. Sediul principal de desfăşurare a activităţii ............................ 5. Autorizaţie/Document de autorizare Nr.: ... Data ../../.. Organ emitent .. 6. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../....... 7. Data începerii activităţii: ../../.. 8. Data încetării activităţii: ../../..--------------------------------------------------------------------------------    C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE        I. Venit net estimat                                                                  - lei -                                                           ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat .................................. │ 1. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile estimate ..................... │ 2. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  3. Venit net estimat ................................... │ 3. │ │                                                           └────┴───────────┘  II. Declar că venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit [ ]                                                Bifati cu X dacă este cazul-------------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judeţ .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod poştal ...... Telefon ............ Tax ....... E-mail ........                                                   ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal │ ││ │                                                   └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/4p                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      222 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                               DECLARAŢIE             PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE                            Pentru anul .........    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui /Număr de identificare fiscală   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘                                            ┌─────────────────────────────────┐    Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa │ │                                            └─────────────────────────────────┘     Localitatea pe raza căreia se afla terenul (terenurile) .................-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA 1. Felul activităţii    - Cultivarea şi valorificarea florilor în sere şi solarii ........[]    - Cultivarea şi valorificarea legumelor şi zarzavaturilor      în sere şi solarii .............................................[]    - Cultivarea şi valorificarea arbustilor ........................ []    - Cultivarea şi valorificarea plantelor decorative .............. []    - Cultivarea şi valorificarea ciupercilor ....................... []    - Exploatarea pepinierelor viticole ............................. []    - Exploatarea pepinierilor pomicole ............................. []    - Alte activităţi asemănătoare .................................. [] 2. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../....... 3. Data începerii activităţii: ../../..--------------------------------------------------------------------------------    C. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE        I. Venit net estimat                                                                  - lei -                                                           ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat .................................. │ 1. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile estimate ..................... │ 2. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  3. Venit net estimat ................................... │ 3. │ │                                                           └────┴───────────┘-------------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judeţ .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod poştal ...... Telefon ............ Tax ....... E-mail ........                                                   ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal │ ││ │                                                   └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/9p                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      223 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                                  DECLARAŢIE                   PRIVIND VENITURILE ESTIMATE PENTRU ASOCIAŢIILE                         FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ                               Pentru anul ...............    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢIEI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ    Denumire Cod de înregistrare fiscală   ┌──────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐A │ ││ ││ │d └──────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘r Judeţ Sector Localitatee ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐s │ │ │ │a └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.s ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐e │ │ │ │ │ │ │d └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘iu Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐l └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘u-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA  1. Autorizaţie Nr. ........... Data ......./.../... Organ emitent ........  2. Contract de asociere Nr. ........... Data .../.../...  3. Tipul asociaţiei fără personalitate juridică (Se va bifa cu X casuta     corespunzătoare situaţiei)     asociaţia familială [] societate civilă profesională [] altele []  4. Nume şi prenume responsabil asociaţie desemnat prin contract ..........     Număr telefon/fax responsabil asociaţie ......... E-mail ..........  5. Natura veniturilor:     Venituri comerciale [] Venituri din [] Venituri din []                            profesii libere activităţi agricole  6. Obiectul principal de activitate ...............Cod CAEN ┌─┬─┬─┬─┐                                                              └─┴─┴─┴─┘  7. Perioada de funcţionare: de la ..../..../.... la ..../..../........  8. Număr asociaţi ...............................-------------------------------------------------------------------------------   C. VENIT NET                                                                    - lei -                                                            ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat ................................... │ 1. │ │                                                            └────┴───────────┘                                                            ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile estimate....................... │ 2. │ │                                                            └────┴───────────┘                                                            ┌────┬───────────┐  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ............................ │ 3. │ │                                                            └────┴───────────┘-------------------------------------------------------------------------------   D. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAŢIE (tabel verso)-------------------------------------------------------------------------------  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura responsabil asociaţie │ data │                                  v................ v...............------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                             Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/1i   D. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAŢI┌────┬────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────┐│Nr. │Nume şi │Cod numeric personal/│Domiciliul/│Cota de distribuire a│ Venit ││crt.│prenume │Nr. de identificare │Reşedinţa │venitului net estimat│ net ││ │asociat │ fiscală │ │la nivelul asociaţiei│estimat││ │ │ │ │ % │distri-││ │ │ │ │ │ buit │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴─────────────────────┼───────┤│ TOTAL │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      224 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                              DECLARAŢIE       PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE OBŢINUTE DE     CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA CARE DESFĂŞOARĂ      ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA ŞI DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE ANGAJATE ALE      MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE ÎN ROMÂNIA                        Pentru luna ............. anul ...............                                              Declaraţie rectificativa [ ]                                              Se bifeaza cu X în cazul                                              declaraţiilor rectificative    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘   Documentul care reglementează raportul de muncă: Nr. ..... Data .../.../....   Perioada de activitate: de la ..../..../....... la ..../..../.........-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ       ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL   Nume, prenume/ Denumire Cod de înregistrare fiscală   ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ ││ ││ │   └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │s └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘ed Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐i └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘u------------------------------------------------------------------------------  C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII     DIN STRĂINĂTATE                                                              - lei -                                                              ┌────┬───────────┐  1. Venit brut: ....................................... │ 1. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii, │ 2. │ │     din care: ......................................... └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.a. contribuţia individuală de asigurări sociale:. │ 2a.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.b. contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor:.. │ 2b.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.c. contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate: │ 2c.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  3. Cheltuieli profesionale ............................... │ 3. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  4. Venit net (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3) ...................... │ 4. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  5. Deduceri personale: .................................... │ 5. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  6. Venit impozabil (rd. 4 - rd. 5) ........................ │ 6. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  7. Impozit lunar datorat .................................. │ 7. │ │                                                              └────┴───────────┘  8. Document de plată a impozitului Nr. ...... data .../.../......--------------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judeţ .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod poştal ...... Telefon ............ Tax ....... E-mail ........                                                   ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal │ ││ │                                                   └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/5                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      225 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                           DECLARAŢIE INFORMATIVA PRIVIND ÎNCEPEREA/ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE         CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA          ŞI CARE OBŢIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE    A. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI       DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL   Nume, prenume/ Denumire Cod de înregistrare fiscală   ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ ││ ││ │   └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │s └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘ed Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐i └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘u-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘-------------------------------------------------------------------------------   C. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI  1. Documentul care reglementează raportul de muncă: Nr. ... Data .../.../...  2. Data începerii activităţii: ..../..../.........  3. Data încetării activităţii: ..../..../.........------------------------------------------------------------------------------   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.   Nume şi prenume .............. ┌──────────────────────┐   Funcţia ...................... │Semnatura şi ştampila │                                                    │ │                                                    └──────────────────────┘------------------------------------------------------------------------------ Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                           Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/5i                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      226 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                                    DECLARAŢIE          PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE, OBŢINUTE DE          CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA ŞI DE CĂTRE             PERSOANELE FIZICE STRĂINE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA                      Pentru luna ........... anul ..........                                                Declaraţie rectificativa [ ]                                                 Se bifeaza cu X în cazul                                                declaraţiilor rectificative    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal/                    tatălui Număr de identificare fiscală   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘   Documentul care reglementează raportul de muncă: Nr. ..... Data .../.../....   Perioada de activitate: de la ..../..../....... la ..../..../.........-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ       ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL   Nume, prenume/ Denumire Cod de înregistrare fiscală   ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ ││ ││ │   └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │s └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘ed Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐i └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘u------------------------------------------------------------------------------  C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII     DIN STRĂINĂTATE                                                              - lei -                                                              ┌────┬───────────┐  1. Venit brut: ....................................... │ 1. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii: ....... │ 2. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.a. contribuţia individuală de asigurări sociale:...... │ 2a.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.b. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate:.. │ 2b.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) .............................. │ 3. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  4. Impozit lunar datorat .................................. │ 4. │ │                                                              └────┴───────────┘  5. Document de plată a impozitului Nr. ...... data .../.../......--------------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judeţ .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod poştal ...... Telefon ............ Tax ....... E-mail ........                                                   ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal │ ││ │                                                   └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/6                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      227 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANŢELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                             DECLARAŢIE INFORMATIVA PRIVIND ÎNCEPEREA/ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE    FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA ŞI PERSOANELOR FIZICE STRĂINE CARE DESFĂŞOARĂ                      ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA ŞI CARE OBŢIN                 VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE    A. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI       DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL   Nume, prenume/ Denumire Cod de înregistrare fiscală   ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ ││ ││ │   └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │s └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘ed Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐i └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘u-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui Număr de identificare fiscală   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judeţ Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘-------------------------------------------------------------------------------   C. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI  1. Documentul care reglementează raportul de muncă: Nr. ... Data .../.../...  2. Data începerii activităţii: ..../..../.........  3. Data încetării activităţii: ..../..../.........------------------------------------------------------------------------------   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.   Nume şi prenume .............. ┌──────────────────────┐   Funcţia ...................... │Semnatura şi ştampila │                                                    │ │                                                    └──────────────────────┘------------------------------------------------------------------------------ Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                           Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/6i  D.G.F.P. a ............................ Nr. înregistrare .............  Administraţia Finanţelor Publice ...... Data .........................    Aprobat,  Conducătorul unităţii .............. Verificat ..........  Nume, prenume ...................... Data ..../..........  Data .........../......./...........           DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT                  privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor                                   pe anul ..........  Către:  Nume:  Prenume: CNP/NIF  Domiciliul/Reşedinţa: Localitatea  Str. Nr. Bloc Sc. Ap.  Judeţul (sectorul)  Contract de închiriere/arendare nr. .................. data .../.../........  Data începerii realizării venitului: ............./........./................  Data încetării realizării venitului: ............./........./................  Declaraţia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei  bunurilor înregistrată la nr. ....... din ........./......../................  Numele şi prenumele (denumirea) persoanei căreia i se cedează dreptul de  folosinţă a bunului .........................................................  Natura bunului: construcţii/altele ..........................................  În baza O.G. nr. ...../......, art. ......, alin .... şi a Declaraţiei  privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor pe anul....../  Contractul de închiriere/arendare nr. ...../Procesului-Verbal de control  nr........./Notei de constatare nr. ........, se stabilesc plăţile anticipate  cu titlu de impozit după cum urmează:    I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipate cu       titlu de impozit                                                                   - lei -   ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐   │a) venit brut estimat │ │   ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤   │b) cheltuieli deductibile estimate 30% │ │   ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤   │c) cheltuieli deductibile estimate 50% │ │   ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤   │d) venit net estimat (a-b-c) │ │   ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤   │d) plati anticipate cu titlu de impozit │ │   └──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:    1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlu       de impozit de .................... lei.            Punctul 2 şi 3 se completează numai în cazul modificării impunerii            în cadrul aceluiaşi an    2. Plati anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea       precedenta .......... lei    3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipate       de la pct. 1 şi cele de la pct. 2 ---------------------_ lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct.1):                                                              - lei -  ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐  │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │  │ │ de impozit │ de la pct. 3 │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ TOTAL │ │ │  └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘  Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele   arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere.  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.  Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care   se depune în termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.    Întocmit, Am primit un exemplar,    Nume, prenume ................ Data ....../.........    Data ...../....../............ Semnatura contribuabil .......    Semnatura .................... sau                                           Nr. şi data confirmării de primire:                                           ..........................    MF cod 14.13.02.13/3a  D.G.F.P. a ............................ Nr. înregistrare ...........  Administraţia Finanţelor Publice ...... Data .......................    Aprobat,  Conducătorul unităţii ................. Verificat ..................  Nume, prenume ......................... Data ..../..................  Data .........../......./..............        DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT               privind venitul din activităţi independente                 - comerciale şi din profesii liberale -                          pe anul ..........  Către:  Nume:  Prenume: CNP/NIF  Domiciliul/Reşedinţa: Localitatea  Str. Nr. Bloc Sc. Ap.  Judeţul (sectorul)  Sediul principal de desfăşurare a activităţii ..............................  Obiectul principal de activitate ....................... Cod CAEN ..........  Declaraţia privind veniturile estimate din activităţi independente  înregistrată la nr. .... din ........./......../.........  Autorizaţie/Document de autorizare/Contract de asociere nr. ...data ../../..  Perioada de activitate: de la data ..../..../.... la data ..../...../........  În baza O.G. nr. ...../...., art. ......, alin .... şi a Declaraţiei privind  veniturile estimate din activităţi independente/Declaraţiei speciale privind  veniturile din activităţi independente pe anul .../Procesul-Verbal de control  nr. ..../Notei de constatare nr. ......, se stabilesc plăţile anticipate cu  titlu de impozit, după cum urmează:    I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipate       cu titlu de impozit    a) în sistem real:                                                                   - lei -   ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐   │ - venit brut estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │ - cheltuieli deductibile estimate │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │ - venit net estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │ - plati anticipate cu titlu de impozit │ │   └───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘    b) pe baza normelor de venit:                                                                     - lei -  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐  │ - poziţia din nomenclatorul activităţilor independente │ │  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤  │ - venitul net determinat pe baza normei de venit │ │  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤  │ - venit net aferent perioadei lucrate │ │  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤  │ - plati anticipate cu titlu de impozit │ │  └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:    1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlu       de impozit de .................... lei.            Punctul 2 şi 3 se completează numai în cazul modificării impunerii            în cadrul aceluiaşi an    2. Plati anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea       precedenta .......... lei    3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipate       de la pct. 1 şi cele de la pct. 2 --------------------- lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct.1):                                                              - lei -  ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐  │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │  │ │ de impozit │ de la pct. 3 │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ TOTAL │ │ │  └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘  Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele   arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere.  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.  Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care   se depune în termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.    Întocmit, Am primit un exemplar,    Nume, prenume ................ Data ....../.........    Data ...../....../............ Semnatura contribuabil .......    Semnatura .................... sau                                           Nr. şi data confirmării de primire                                           ..................................    MF cod 14.13.02.13/4a  D.G.F.P. a ............................ Nr. înregistrare ...........  Administraţia Finanţelor Publice ...... Data .......................    Aprobat,  Conducătorul unităţii ................. Verificat ..................  Nume, prenume ......................... Data ..../..................  Data .........../......./..............        DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT               privind venitul din activităţi agricole                          pe anul ..........  Către:  Nume:  Prenume: CNP/NIF  Domiciliul/Reşedinţa: Localitatea  Str. Nr. Bloc Sc. Ap.  Judeţul (sectorul)  Localitatea pe raza căreia se afla terenul (terenurile) ....................  Felul activităţii ..........................................................  Declaraţia privind veniturile estimate din activităţi agricole  înregistrată la nr. .... din ........./......../.........  Contract de asociere nr. .............. data ......./......./.......  Data începerii activităţii: .............................................  În baza O.G. nr. ...../...., art. ......, alin .... şi a Declaraţiei privind  veniturile estimate din activităţi agricole/Declaraţiei speciale privind  veniturile din activităţi agricole pe anul .../Procesul-Verbal de control  nr. ..../Notei de constatare nr. ......, se stabilesc plăţile anticipate cu  titlu de impozit, după cum urmează:    I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipate       cu titlu de impozit                                                                   - lei -   ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐   │ - venit brut estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │ - cheltuieli deductibile estimate │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │ - venit net estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │ - plati anticipate cu titlu de impozit │ │   └───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘    II. Plati anticipate cu titlu de impozit    1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlu       de impozit de .................... lei.            Punctul 2 şi 3 se completează numai în cazul modificării impunerii            în cadrul aceluiaşi an    2. Plati anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea       precedenta .......... lei    3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipate       de la pct. 1 şi cele de la pct. 2 ---------------------_ lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct.1):                                                              - lei -  ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐  │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │  │ │ de impozit │ de la pct. 3 │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ TOTAL │ │ │  └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘  Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele   arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere.  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.  Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care   se depune în termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.    Întocmit, Am primit un exemplar,    Nume, prenume ................ Data ....../.........    Data ...../....../............ Semnatura contribuabil .......    Semnatura .................... sau                                           Nr. şi data confirmării de primire                                           ..................................    MF cod 14.13.02.13/9a  +  Anexa 2Instrucţiuni de completare aformularului "Declaraţie privind veniturile estimatedin cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.01.13/3pDeclaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.Declaraţia se depune de către:- contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursa noua în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectiv de la data încheierii contractului între părţi;- contribuabilii care încheie acte adiţionale la contracte aflate în derulare, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului;- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plată anticipata cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare.Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursa.În situaţia închirierii/arendării bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie privind veniturile estimate, corespunzătoare cotei care îi revine din proprietate.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa venitului, în cazul cedarii folosinţei bunurilor imobile, sau la organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, în cazul cedarii folosinţei bunurilor mobile, după caz;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.A. Date de identificare ale contribuabiluluiAdresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalţi contribuabili, adresa reşedinţei în România.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera "R".Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa - se înscrie unitatea fiscală în a carei raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, respectiv reşedinţa, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.B. Date privind contractul încheiat între părţi1. Numele şi prenumele (denumirea) persoanei căreia i se cedează dreptul de folosinţă a bunului - se completează numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice căreia i s-a cedat folosinţă bunului.2. Contract de închiriere/arendare - se completează astfel:- se elimina din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcţie de natura contractului încheiat între părţi;- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi, precum şi data înregistrării acestuia.3. Data începerii realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi.4. Data încetării realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.5. Date de identificare ale bunului - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedata. De exemplu: a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completa (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafaţa totală, din care închiriată; b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici.6. Natura bunului - se bifeaza casuta corespunzătoare naturii bunului a cărui folosinţă a fost cedata.În cazul contractelor care au ca obiect atât închirierea de construcţii, cat şi închirierea de alte bunuri (terenuri, maşini şi utilaje agricole etc.), se vor bifa ambele casute.În situaţia în care în contractul de închiriere nu se menţionează distinct chiria aferentă construcţiei şi cea aferentă terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai casuta "Altele" şi va completa numai rd. 4, rd. 5 şi rd. 6 de la subcapitolul C2 "Alte bunuri".Construcţiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.C. Venit estimat conform contractuluird. 1, rd. 4. Contravaloarea chiriei/arendei, conform contractului - se înscrie contravaloarea (în lei) chiriei/arendei aferente construcţiilor şi/sau contravaloarea (în lei) chiriei/arendei aferente altor bunuri, prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal în curs.În cazul contractelor consolidate în valută, se înscriu felul valutei, precum şi valoarea (în valută) chiriei aferente construcţiilor şi/sau altor bunuri, prevăzută în contractul încheiat între părţi.rd. 2, rd. 5. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, prevăzute în contract - se înscrie suma totală (în lei sau în valută, după caz) a cheltuielilor aferente construcţiilor şi/sau altor bunuri, ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.rd. 3, rd. 6. Venit brut estimat - se înscrie:- în cazul construcţiilor, suma calculată prin majorarea chiriei/arendei aferente construcţiilor, înscrisă în contract, cu suma reprezentând cheltuieli aferente construcţiilor, ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, respectiv se aduna datele înscrise la rd. 1 şi rd. 2;- pentru alte bunuri, suma calculată prin majorarea chiriei/arendei aferente altor bunuri, înscrisă în contract, cu suma reprezentând cheltuieli aferente altor bunuri, ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, respectiv se aduna datele înscrise la rd. 4 şi rd. 5.În cazul în care arenda se achită în natura, evaluarea în lei se va face în conformitate cu regula stabilită în normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.D. Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica.Instrucţiuni de completare aformularului "Declaraţie privind veniturile estimatedin activităţi independente", cod 14.13.01.13/4pDeclaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din activităţi independente - comerciale şi profesii libere -, realizate în mod individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, inclusiv din activităţi adiacente.Declaraţia se depune de către:- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;- contribuabilii care au realizat pierderi sau au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care din motive obiective estimeaza ca vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaraţia specială;- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plati anticipate cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Declaraţia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursa de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităţi de expertiza contabila, tehnica judiciară şi extrajudiciara; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală; cazul veniturilor din activităţi independente realizate de către contribuabili în cadrul unei asociaţii între persoane fizice şi persoane juridice, care nu da naştere unei persoane juridice.Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa venitului;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.A. Date de identificare ale contribuabiluluiAdresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalţi contribuabili, adresa reşedinţei în România.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera "R".Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa - se înscrie unitatea fiscală în a carei raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, respectiv reşedinţa, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.B. Date privind activitatea desfăşurată1. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, înscrisă în autorizaţia de funcţionare sau în documentul de autorizare care îi atesta dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente ori în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.2. Forma de organizare - se înscrie, după caz, forma de organizare prevăzută în autorizaţia de funcţionare, documentul de autorizare sau în contractul de asociere (de exemplu: persoana fizica autorizata, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale, birouri asociate etc.).3. Denumirea - se completează cu denumirea asociaţiei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod independent nu completează aceasta rubrica.4. Sediul principal de desfăşurare a activităţii - se completează cu adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii.5. Autorizaţie/Document de autorizare - se înscriu numărul şi data eliberării autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent, respectiv numărul şi data eliberării documentului de autorizare care atesta dreptul contribuabilului de a exercita profesii libere, precum şi organul emitent.6. Contract de asociere:- se completează numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;- se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.8. Data încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care îşi încetează activitatea în cursul anului.C. Venit net din activităţi independenteI. Venit net estimat - se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual, pentru care venitul net din activităţi independente se determina în sistem real, precum şi de către contribuabilii care obţin venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar. Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.3. Venit net estimat - se completează astfel:- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în mod individual, se înscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2;- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se înscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din formularul "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică", rândul corespunzător contribuabilului.II. Declar că venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit - se completează cu "X" casuta special prevăzută în acest scop de către contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit.D. Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica.Instrucţiuni de completare aformularului "Declaraţie privind veniturile estimatedin activităţi agricole", cod 14.13.01.13/9pDeclaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, precum şi a arbustilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea, realizate în mod individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.Declaraţia se depune de către:- contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal;- contribuabilii care încep activitatea în cursul anului şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real, în termen de 15 zile de la începerea activităţii.Declaraţia se depune o dată cu cererea de opţiune pentru sistemul real de impunere.Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a carei raza teritorială se afla terenul. În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaraţie de impunere.Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa venitului (terenul);- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.A. Date de identificare ale contribuabiluluiAdresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalţi contribuabili, adresa reşedinţei în România.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera "R".Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa - se înscrie unitatea fiscală în a carei raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, respectiv reşedinţa, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.Localitatea pe raza căreia se afla terenul (terenurile) - se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comuna sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.B. Date privind activitatea desfăşurată1. Felul activităţii - se bifeaza casuta (casutele) corespunzătoare tipului de activitate agricolă ce urmează a fi desfăşurată în anul fiscal de impunere.2. Contract de asociere:- se completează numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;- se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.C. Venit net din activităţi agricole - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, care desfăşoară activităţi agricole în mod individual sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.Echivalentul în lei al veniturilor în natura se stabileşte în conformitate cu regula prevăzută în normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat. Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.3. Venit net estimat - se completează astfel:- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în mod individual, se înscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2;- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se înscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din formularul "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică", rândul corespunzător contribuabilului.D. Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de către contribuabil.Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica.Instrucţiuni de completare aformularului "Declaraţie privind veniturile estimatepentru asociaţiile fără personalitate juridică", cod 14.13.01.13/1iDeclaraţia se completează în cazul asociaţiilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere -, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţile agricole prevăzute la art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Asociaţiile care obţin venituri de natura celor sus-menţionate, din mai multe surse, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.Declaraţia se completează de către asociatul desemnat prin contract sa răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.Declaraţia se depune de către:- asociaţiile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;- asociaţiile care au realizat pierderi şi asociaţiile care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaraţia anuală de venit;- asociaţiile ale căror membri solicita emiterea unei noi decizii de plati anticipate cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare.Declaraţia nu se depune de către:- asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente, pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursa de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obţinute în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităţi de expertiza contabila, tehnica judiciară şi extrajudiciara; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală;- asociaţiile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere unei persoane juridice, care realizează venituri din activităţi independente.Declaraţia se completează, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul asociaţia;- copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia.A. Date de identificare ale asociaţiei fără personalitate juridicăSe completează: denumirea asociaţiei, adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii.Cod de înregistrare fiscală - se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit asociaţiei fără personalitate juridică. În cazul în care asociaţia fără personalitate juridică este plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, codul de înregistrare fiscală va fi precedat de litera "R".B. Date privind activitatea desfăşurată1. Autorizaţie:- se completează numai de către asociaţiile familiale;- se înscriu numărul şi data eliberării autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul asociaţiei de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.2. Contract de asociere - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.5. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere.6. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizaţie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.C. Venit net1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza de către asociaţie în anul fiscal în curs.2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinata ca diferenţa între venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.D. Tabelul "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi"col. 1. Nume şi prenume asociat - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.col. 2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui asociat, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.col. 3. Domiciliul/Reşedinţa - pentru asociaţii - persoane fizice cu domiciliul în România se completează adresa de domiciliu, iar pentru ceilalţi asociaţi, adresa reşedinţei în România.col. 5. Venit net estimat distribuit - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire a venitului net (din col. 4) la suma venitului net estimat a se realiza la nivelul asociaţiei (rd. 3 "Venit net estimat" de la cap. C "Venit net").rd. Total - se înscrie suma obţinută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculată trebuie să fie egala cu cea înscrisă la cap. C "Venit net" rd. 3 "Venit net estimat".Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţieprivind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinutede către persoanele fizice române cu domiciliulîn România care desfăşoară activitate în Româniaşi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomaticeşi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5Declaraţia se completează de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.Termen de depunere:- lunar, în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;- ori de câte ori contribuabilul constata erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în casuta special prevăzută în acest scop*).Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul contribuabilul;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.A. Date de identificare ale contribuabiluluiAdresa - se completează adresa de domiciliu.Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.B. Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislaţiei române.Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.C. Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura realizate de contribuabil în luna de raportare.2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuţiilor obligatorii datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):2a. contribuţia individuală de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată potrivit prevederilor legale;2b. contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor, datorată potrivit prevederilor legale;2c. contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit prevederilor legale.3. Cheltuieli profesionale - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 15% la deducerea personală de baza.4. Venit net - se calculează ca diferenţa între venitul brut şi suma totală a contribuţiilor obligatorii datorate potrivit legii şi a cheltuielilor profesionale (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3).5. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere.6. Venit impozabil - se calculează ca diferenţa între venitul net (rd. 4) şi deducerile personale (rd. 5).7. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, aplicat asupra venitului impozabil (rd. 6).D. Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabili.Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica.-------------- Notă *) Declaraţia rectificativa se poate depune până în momentul iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie informativaprivind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliulîn România care desfăşoară activitate în România şi care obţinvenituri sub forma de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5iDeclaraţia se completează de către persoanele fizice sau juridice la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice române cu domiciliul în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate.În categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligaţia să depună declaraţia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub forma de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, se completează şi se depune câte o declaraţie.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul;- copia se păstrează de către persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.A. Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislaţiei române.Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.B. Date de identificare ale contribuabiluluiAdresa - se completează adresa de domiciliu.Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.C. Date privind situaţia contribuabilului1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţieprivind veniturile sub forma de salarii din străinătateobţinute de către persoanele fizice române fărădomiciliu în România şi de către persoanele fizice străinecare desfăşoară activitate în România", cod 14.13.01.13/6Declaraţia se completează de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate.Termen de depunere:- lunar, în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;- ori de câte ori contribuabilul constata erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în casuta special prevăzută în acest scop*).Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul (reşedinţa) contribuabilul;- copia rămâne la contribuabil.Organul fiscal va pune gratuit la dispoziţie contribuabilului declaraţiile necesare pentru întregul an fiscal sau pentru întreaga perioadă de activitate din cursul unui an, după caz.A. Date de identificare ale contribuabiluluiAdresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalţi contribuabili, adresa reşedinţei în România.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate cuprinsă în documentul care reglementează raportul de muncă.B. Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislaţiei române.Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.C. Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura realizate de contribuabil în luna de raportare.2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuţiilor obligatorii datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii (rd. 2a + rd. 2b):2a. contribuţia individuală de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată potrivit prevederilor legale;2b. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit prevederilor legale.3. Venit net - se calculează ca diferenţa între venitul brut şi contribuţiile obligatorii datorate potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).4. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, aplicat asupra venitului net (rd. 3).D. Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de contribuabili.Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica.----------- Notă *) Declaraţia rectificativa se poate depune până în momentul iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie informativaprivind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliuîn România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitateîn România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate",cod 14.13.01.13/6iDeclaraţia se completează de către persoanele fizice sau juridice la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate.În categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligaţia să depună declaraţia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub forma de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, definit la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, se completează şi se depune câte o declaraţie.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul;- copia se păstrează de către persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.A. Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislaţiei române.Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.B. Date de identificare ale contribuabiluluiAdresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalţi contribuabili, adresa reşedinţei în România.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.C. Date privind situaţia contribuabilului1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.  +  Anexa 3CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE1. Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor, cod 14.13.01.13/3p1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor2. Cod: 14.13.01.13/3p3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei- pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.2. Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente, cod 14.13.01.13/4p1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente2. Cod: 14.13.01.13/4p3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei- pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor independente7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.3. Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi agricole, cod 14.13.01.13/9p1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi agricole2. Cod: 14.13.01.13/9p3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei- pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din activităţi agricole de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.4. Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică, cod 14.13.01.13/1i1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică2. Cod: 14.13.01.13/1i3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele fete5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate a se realiza de către asociaţiile fără personalitate juridică7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: responsabilul desemnat al asociaţiei8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei- copia la asociaţie9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociaţiei.5. Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, cod 14.13.01.13/51. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România2. Cod: 14.13.01.13/53. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei- pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal de domiciliu- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.6. Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, cod 14.13.01.13/5i1. Denumire: Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate2. Cod: 14.13.01.13/5i3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei- pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii contribuabilului7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: persoana fizica sau juridică la care îşidesfăşoară activitatea contribuabilul8. Circula: - originalul la organul fiscal- copia la persoana fizica sau juridică la care îşidesfăşoară activitatea contribuabilul9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.7. Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România, cod 14.13.01.13/61. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România2. Cod: 14.13.01.13/63. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei- pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal de domiciliu/reşedinţa- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.8. Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, cod 14.13.01.13/6i1. Denumire: Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate2. Cod: 14.13.01.13/6i3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- pe faţa se tipareste conţinutul delcaratiei- pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii contribuabilului7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: persoana fizica sau juridică la care îşidesfăşoară activitatea contribuabilul8. Circula: - originalul la organul fiscal- copia la plătitorul de venit9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.9. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor, cod 14.13.02.13/3a1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor2. Cod: 14.13.02.13/3a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- pe o singura faţa- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit7. Se întocmeşte în: 3 exemplarede: organul fiscal în a cărui raza teritorială se aflasursa de venit8. Circula: - un exemplar la contribuabil- un exemplar la organul fiscal de domiciliu- un exemplar la organul fiscal în a cărui raza teritorială- se afla sursa de venit9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.10. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii libere, cod 14.13.02.13/4a1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii libere2. Cod: 14.13.02.13/4a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- pe o singura faţa- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit7. Se întocmeşte în: 3 exemplarede: organul fiscal în a cărui raza teritorială se aflasursa de venit8. Circula: - un exemplar la contribuabil- un exemplar la organul fiscal de domiciliu- un exemplar la organul fiscal în a cărui raza teritorială- se afla sursa de venit9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.11. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi agricole, cod 14.13.02.13/9a1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi agricole2. Cod: 14.13.02.13/9a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- pe o singura faţa- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit7. Se întocmeşte în: 3 exemplarede: organul fiscal în a cărui raza teritorială se aflasursa de venit8. Circula: - un exemplar la contribuabil- un exemplar la organul fiscal de domiciliu- un exemplar la organul fiscal în a cărui raza teritorialăse afla sursa de venit9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.---------------